10:35 | 15/10/2022
Loading...

Quy định xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mua sắm theo Hiệp định CPTPP như thế nào?

Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mua sắm theo Hiệp định CPTPP? Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo Hiệp định CPTPP? Quy trình chi tiết một giai đoạn một túi một hồ sơ về mua sắm theo Hiệp định CPTPP?

Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mua sắm theo Hiệp định CPTPP?

Tại Điều 34 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn:

Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
1. Nhà thầu tư vấn là tổ chức được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;
b) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;
c) Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;
d) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.
2. Nhà thầu tư vấn là cá nhân được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu;
b) Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mua sắm theo Hiệp định CPTPP khi có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu; Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Quy định xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mua sắm theo Hiệp định CPTPP như thế nào?

Quy định xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mua sắm theo Hiệp định CPTPP như thế nào? (Hình từ Internet)

Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo Hiệp định CPTPP?

Theo Điều 35 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp, cụ thể như sau:

Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp
Nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
1. Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;
2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu;
3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;
4. Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối không quá 30% giá dự thầu;
5. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;
6. Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có giá đánh giá thấp nhất đối với phương pháp giá đánh giá; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;
7. Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp theo Hiệp định CPTPP gồm hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ; năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu; đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối không quá 30% giá dự thầu; Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất; có giá đánh giá thấp nhất đối với phương pháp giá đánh giá; có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá; Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt.

Quy trình chi tiết một giai đoạn một túi một hồ sơ về mua sắm theo Hiệp định CPTPP?

Căn cứ Điều 36 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định quy trình chi tiết một giai đoạn một túi một hồ sơ về mua sắm theo Hiệp định CPTPP, theo đó:

Quy trình chi tiết
1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
a) Lập hồ sơ mời thầu;
b) Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.
2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
a) Mời thầu;
b) Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;
c) Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;
d) Mở thầu.
3. Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm:
a) Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;
b) Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;
c) xếp hạng nhà thầu.
4. Thương thảo hợp đồng.
5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.
6. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Quy trình chi tiết một giai đoạn một túi một hồ sơ về mua sắm theo Hiệp định CPTPP gồm chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm; Tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm; Thương thảo hợp đồng; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Doanh nghiệp

Nguyễn Minh Tài

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Hỏi đáp mới nhất về Doanh nghiệp
Hỏi đáp pháp luật
Quy định xét duyệt trúng thầu đối với đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mua sắm theo Hiệp định CPTPP như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu một giai đoạn một túi hồ sơ về mua sắm theo Hiệp định CPTPP như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Những nội dụng nào sẽ có trong văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP?
Hỏi đáp pháp luật
Đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm cung cấp dịch vụ phi tư vấn theo Hiệp định CPTPP theo phương pháp nào?
Hỏi đáp pháp luật
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP có nội dung như nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về đấu thầu rộng rãi về mua sắm theo Hiệp định CPTPP?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ trong mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP?
Hỏi đáp pháp luật
Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm theo Hiệp định CPTPP theo nguyên tắc nào?
Hỏi đáp pháp luật
Ưu đãi đối với hàng hóa, nhà thầu nội khối khi đấu thầu quốc tế theo Hiệp định CPTPP như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tư cách hợp lệ của nhà thầu quốc tế mua sắm theo Hiệp định CPTPP được quy định ra sao?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào