09:23 | 14/10/2022
Loading...

Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như thế nào?

Việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán? Thực hiện quyền nhận cổ tức, lợi tức bằng tiền, thanh toán lãi/gốc trái phiếu doanh nghiệp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán như thế nào? Thực hiện quyền mua chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán?

Việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán?

Tại Điều 10 Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán như sau:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông/đại hội nhà đầu tư/hội nghị người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp, lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư/người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký được phân bổ quyền bỏ phiếu (Mẫu 08/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
2. TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD cung cấp với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý và gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử chậm nhất vào 10h30 ngày làm việc thứ hai kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách. Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Ngay sau khi điều chỉnh, VSD cung cấp lại Danh sách đã hiệu chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi TCPH Danh sách tổng hợp cho người sở hữu chứng khoán (Mẫu 09/THQ).
4. Trường hợp TCPH không chấp thuận thông tin trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán, trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, TCPH phải gửi công văn thông báo cho VSD nêu rõ lý do.
5. Trường hợp TCPH ủy quyền VSD trong việc gửi thư mời hoặc làm đại lý thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hoặc các công việc khác liên quan đến việc tổ chức đại hội cổ đông/Đại hội nhà đầu tư/hội nghị người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp, lấy ý kiến cổ đông/nhà đầu tư/người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản… việc tổ chức triển khai được thực hiện theo quy định tại thỏa thuận ký kết giữa VSD và TCPH.

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán:

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký được phân bổ quyền bỏ phiếu dưới dạng chứng từ điện tử cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

Tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD cung cấp với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý và gửi cho VSD Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử chậm nhất vào 10h30 ngày làm việc thứ hai kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách. Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi TCPH Danh sách tổng hợp cho người sở hữu chứng khoán.

TCPH không chấp thuận thông tin trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán, trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, TCPH phải gửi công văn thông báo cho VSD nêu rõ lý do.

Trường hợp TCPH ủy quyền VSD trong việc gửi thư mời hoặc làm đại lý thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hoặc các công việc khác liên quan đến việc tổ chức đại hội, lấy ý kiến cổ đông/Đại hội nhà đầu tư/hội nghị người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản… việc tổ chức triển khai được thực hiện theo thỏa thuận ký kết giữa VSD và TCPH.

Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như thế nào?

Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như thế nào? (Hình từ Internet)

Thực hiện quyền nhận cổ tức, lợi tức bằng tiền, thanh toán lãi/gốc trái phiếu doanh nghiệp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán như thế nào?

Tại Điều 11 Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về thực hiện quyền nhận cổ tức, lợi tức bằng tiền, thanh toán lãi/gốc trái phiếu doanh nghiệp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán như sau:

Thực hiện quyền nhận cổ tức, lợi tức bằng tiền, thanh toán lãi/gốc trái phiếu doanh nghiệp
1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận cổ tức, lợi tức bằng tiền (Mẫu 10/THQ)/Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận thanh toán lãi/gốc trái phiếu doanh nghiệp (Mẫu 02B/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
2. TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD cung cấp với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý và gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử chậm nhất vào 10h30 ngày làm việc thứ hai kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách. Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm cho VSD văn bản trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch để phối hợp với VSD điều chỉnh. Ngay sau khi điều chỉnh, VSD cung cấp lại Danh sách đã hiệu chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi TCPH Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức, lợi tức bằng tiền (Mẫu 11/THQ)/Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận lãi/gốc trái phiếu doanh nghiệp (Mẫu 05B/THQ).
4. TCPH phải gửi Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Mẫu 12/THQ) cho VSD trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng và trước ngày thanh toán ít nhất là 02 ngày làm việc. Trường hợp không đồng ý với thông tin trong Danh sách, TCPH phải gửi công văn thông báo cho VSD nêu rõ lý do.
5. Chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán cổ tức, lợi tức bằng tiền, thanh toán lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp, TCPH phải chuyển đủ số tiền thanh toán cho người sở hữu chứng khoán lưu ký vào tài khoản tiền theo thông báo của VSD. Trường hợp chậm chuyển tiền thanh toán hoặc thay đổi thời gian thanh toán, chậm nhất 01 ngày làm việc liền trước ngày thanh toán, TCPH phải gửi công văn thông báo cho VSD nêu rõ lý do chậm chuyển tiền/lý do thay đổi thời gian thanh toán và chịu trách nhiệm về việc chậm chuyển tiền/thay đổi thời gian thanh toán. Căn cứ vào công văn của TCPH hoặc đến thời hạn VSD không nhận được công văn của TCPH, VSD thông báo cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có liên quan.
6. Tiền thanh toán cổ tức/lợi tức/lãi/gốc trái phiếu doanh nghiệp cho người sở hữu chứng khoán lưu ký được VSD phân bổ vào tài khoản của TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp liên quan trong ngày làm việc liền trước ngày thanh toán (trừ trường hợp TCPH không thực hiện đúng nghĩa vụ theo khoản 5 nêu trên). TVLK chịu trách nhiệm phân bổ tiền cho khách hàng sở hữu chứng khoán lưu ký trong ngày thanh toán.
7. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, TCPH thực hiện thanh toán tiền cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.

Thực hiện quyền nhận cổ tức, lợi tức bằng tiền, thanh toán lãi/gốc trái phiếu doanh nghiệp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán:

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận cổ tức, lợi tức bằng tiền (Mẫu 10/THQ)/Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký nhận thanh toán lãi/gốc trái phiếu doanh nghiệp dưới dạng chứng từ điện tử cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.

Tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD cung cấp với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý và gửi cho VSD Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử chậm nhất vào 10h30 ngày làm việc thứ hai kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi TCPH Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức, lợi tức bằng tiền Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận lãi/gốc trái phiếu doanh nghiệp.

TCPH phải gửi Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán cho VSD trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng và trước ngày thanh toán ít nhất là 02 ngày làm việc.

Chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán cổ tức, lợi tức bằng tiền, thanh toán lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp, TCPH phải chuyển đủ số tiền thanh toán cho người sở hữu chứng khoán lưu ký vào tài khoản tiền theo thông báo của VSD.

- Tiền thanh toán cổ tức/lợi tức/lãi/gốc trái phiếu doanh nghiệp cho người sở hữu chứng khoán lưu ký được VSD phân bổ vào tài khoản của TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp liên quan trong ngày làm việc liền trước ngày thanh toán.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký, TCPH thực hiện thanh toán tiền cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.

Thực hiện quyền mua chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán?

Tại Điều 12 Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-VSD năm 2021 có quy định về thực hiện quyền mua chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán như sau:

Thực hiện quyền mua chứng khoán
1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký được phân bổ quyền mua chứng khoán (Mẫu 13/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
2. TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD cung cấp với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý và gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử chậm nhất vào 10h30 ngày làm việc thứ hai kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách. Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm cho VSD văn bản trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch để phối hợp với VSD điều chỉnh. Ngay sau khi điều chỉnh, VSD cung cấp lại Danh sách đã hiệu chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp.
3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi TCPH Danh sách tổng hợp người sở hữu được phân bổ quyền mua chứng khoán (Mẫu 14/THQ).
4. TCPH phải gửi Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Mẫu 15/THQ) cho VSD trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng và trước ngày bắt đầu chuyển nhượng quyền mua ít nhất là 02 ngày làm việc. Trường hợp không chấp thuận thông tin trong Danh sách, TCPH phải gửi công văn thông báo cho VSD nêu rõ lý do.
5. Chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày bắt đầu chuyển nhượng quyền mua, TVLK phải gửi cho người sở hữu chứng khoán lưu ký Thông báo về việc sở hữu quyền mua chứng khoán (Mẫu 17/THQ). TCPH gửi cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký Thông báo về việc sở hữu quyền mua chứng khoán.
6. Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán lưu ký
a. Việc chuyển nhượng quyền mua chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán lưu ký được thực hiện tại TVLK bên chuyển nhượng mở tài khoản lưu ký. TVLK bên chuyển nhượng chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác về thông tin chuyển nhượng quyền mua của các bên. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng chưa mở tài khoản lưu ký thì phải mở tài khoản lưu ký tại một TVLK;
b. Việc xác nhận chuyển nhượng quyền mua chứng khoán lưu ký giữa các khách hàng do VSD thực hiện;
c. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của khách hàng (03 bản) (Mẫu 18/THQ), TVLK bên chuyển nhượng phải xác nhận và gửi đến VSD Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán nêu trên (03 bản) đồng thời nhập giao dịch chuyển nhượng quyền mua của khách hàng dưới dạng chứng từ điện tử vào hệ thống của VSD;
d. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được hồ sơ chuyển nhượng quyền mua đầy đủ và hợp lệ, VSD xác nhận vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán và gửi cho TVLK liên quan, đồng thời xác nhận giao dịch chuyển nhượng quyền mua đã được thực hiện dưới dạng chứng từ điện tử.
7. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký đặt mua chứng khoán do TCPH trực tiếp thực hiện.
8. Người sở hữu chứng khoán không chuyển nhượng quyền mua thực hiện đăng ký đặt mua chứng khoán theo thông báo của TCPH và VSD.
9. Đăng ký đặt mua chứng khoán lưu ký
a. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đăng ký đặt mua chứng khoán, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi cho VSD Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán (Mẫu 20/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử và Giấy đăng ký mua chứng khoán (Mẫu 19/THQ);
b. Trường hợp không có nhà đầu tư đặt mua chứng khoán, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi công văn thông báo với VSD về việc không đặt mua chứng khoán phát hành thêm.
c. Trường hợp quá trình đăng ký và nộp tiền đặt mua chứng khoán được TCPH chia thành nhiều đợt, thủ tục nộp tiền đặt mua chứng khoán của các đợt được thực hiện tương tự như trên. Sau mỗi đợt nộp tiền đặt mua chứng khoán, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi cho VSD Danh sách nhà đầu tư đặt mua chứng khoán và chứng từ xác nhận chuyển tiền đặt mua chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản tiền theo thông báo của VSD theo từng đợt.
10. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đặt mua chứng khoán phát hành thêm, VSD gửi Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký cho TCPH (Mẫu 21/THQ) và chuyển tiền đặt mua vào tài khoản phong tỏa mà TCPH đã thông báo..
11. Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đặt mua chứng khoán phát hành thêm, TCPH phải gửi cho VSD Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp nhà đầu tư mua chứng khoán phát hành thêm (Mẫu 22/THQ). Trường hợp không chấp thuận, TCPH phải gửi công văn thông báo trong đó nêu rõ lý do.
12. Trường hợp các chứng khoán đặt mua đăng ký tập trung tại VSD, TCPH nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung chứng khoán theo quy định hiện hành tại Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành.
13. Sau khi TCPH đã được VSD chấp thuận đăng ký bổ sung, phần chứng khoán phát hành thêm được phân bổ như sau:
a. Đối với chứng khoán lưu ký: VSD phân bổ chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lưu ký của TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, đồng thời gửi cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp liên quan Thông báo xác nhận ký gửi chứng khoán phát hành thêm kèm Danh sách nhà đầu tư được phân bổ chứng khoán phát hành thêm do đặt mua (Mẫu 23/THQ);
b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: TCPH chịu trách nhiệm cấp Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký được phân bổ quyền mua chứng khoán dưới dạng chứng từ điện tử.

Tổ chức mở tài khoản trực tiếp có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD cung cấp với thông tin do TVLK. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi TCPH Danh sách tổng hợp người sở hữu được phân bổ quyền mua chứng khoán.

TCPH phải gửi Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán cho VSD trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày đăng ký cuối cùng và trước ngày bắt đầu chuyển nhượng quyền mua ít nhất là 02 ngày làm việc.

Chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày bắt đầu chuyển nhượng quyền mua, TVLK phải gửi cho người sở hữu chứng khoán lưu ký Thông báo về việc sở hữu quyền mua chứng khoán. TCPH gửi cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký Thông báo về việc sở hữu quyền mua chứng khoán.

Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán lưu ký: Đối với chứng khoán chưa lưu ký, thủ tục chuyển nhượng quyền mua và đăng ký đặt mua chứng khoán do TCPH trực tiếp thực hiện.

Người sở hữu chứng khoán không chuyển nhượng quyền mua thực hiện đăng ký đặt mua chứng khoán theo thông báo của TCPH và VSD.

Đăng ký đặt mua chứng khoán lưu ký: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đặt mua chứng khoán phát hành thêm, VSD gửi Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký cho TCPH và chuyển tiền đặt mua vào tài khoản phong tỏa mà TCPH đã thông báo..

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày hết hạn đặt mua chứng khoán phát hành thêm, TCPH phải gửi cho VSD Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp nhà đầu tư mua chứng khoán phát hành thêm. Trường hợp không chấp thuận, TCPH phải gửi công văn thông báo trong đó nêu rõ lý do.

Trường hợp các chứng khoán đặt mua đăng ký tập trung tại VSD, TCPH nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung chứng khoán theo quy định hiện hành tại Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành.

Sau khi TCPH đã được VSD chấp thuận đăng ký bổ sung, phần chứng khoán phát hành thêm được phân bổ như sau:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: chứng khoán phát hành thêm vào tài khoản lưu ký của TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp, đồng thời gửi cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp liên quan Thông báo xác nhận ký gửi chứng khoán phát hành thêm kèm Danh sách nhà đầu tư được phân bổ chứng khoán phát hành thêm do đặt mua;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: TCPH chịu trách nhiệm cấp Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đại hội đồng cổ đông

Huỳnh Minh Hân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào