11:18 | 12/10/2022
Loading...

Đề nghị cấp, gia hạn Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài có mẫu đơn như thế nào?

Mẫu Đơn đề nghị cấp, gia hạn Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài? Mẫu Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động/ Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài? Mẫu Báo cáo về công tác quản lý hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương? Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất của luật, tôi cảm ơn.

1. Mẫu Đơn đề nghị cấp, gia hạn Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài?

Tại Mẫu số 03a Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/11/2022) quy định Mẫu Đơn đề nghị cấp, gia hạn Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

TÊN TỔ CHỨC
-------

 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP, GIA HẠN GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG/ GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

1. Thông tin về tổ chức: (địa chỉ, trụ sở, thông tin liên lạc, thông tin về tư cách pháp nhân);

2. Giới thiệu về tôn chỉ, mục đích hoạt động của tổ chức;

3. Sơ lược về lịch sử và quá trình phát triển của tổ chức;

4. Nguồn và khả năng tài chính;

5. Dự kiến số lượng nhân viên là người nước ngoài và người Việt Nam cần thiết cho hoạt động của tổ chức;

6. Thông tin về Người đại diện/Trưởng Văn phòng đại diện của tổ chức tại Việt Nam (tùy mục đích đề nghị);

7. Thông tin về Lĩnh vực, mã ngành hoạt động (*) và địa bàn hoạt động dự kiến triển khai tại Việt Nam;

8. Nêu rõ mục đích đề nghị cụ thể;

9. Cam kết chấp hành các quy định pháp luật trong triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam.

(Kèm theo đơn là các văn bản quy định tại Nghị định số ... do Chính phủ ban hành ngày … tháng ... năm ...).

 

Ký tên, chức vụ
(đóng dấu, nếu có)

(*) Lĩnh vực và mã ngành hoạt động được phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Mẫu Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động/ Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài?

Tại Mẫu số 03b Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/11/2022) quy định Mẫu Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động/ Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

TÊN TỔ CHỨC
-------

 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG/ GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

1. Thông tin cẩn bổ sung, sửa đổi trong Giấy đăng ký hoạt động/ Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện;

2. Lý do bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động/ Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện.

(Kèm theo đơn là các văn bản quy định tại Nghị định số ... do Chính phủ ban hành ngày... tháng ... năm ...).

 

Ký tên, chức vụ
(đóng dấu, nếu có)

3. Mẫu Báo cáo về công tác quản lý hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?

Tại Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/11/2022) quy định Mẫu Báo cáo về công tác quản lý hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

BỘ/ ỦY BAN NHÂN DÂN
(TÊN BỘ/TỈNH)

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ... /BC-Bộ/UBND

Địa danh, ngày .... tháng ... năm ...

BÁO CÁO

Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm...

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

- Nêu rõ số lượng tổ chức phi chính phủ nước ngoài có Giấy đăng ký nhưng chưa hoạt động và đang hoạt động tại địa phương;

- Nêu rõ các tổ chức có hoạt động phức tạp và biện pháp xử lý (cụ thể các hoạt động của tổ chức đó);

- Nhận xét về việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước quy định tại Chương VI Nghị định;

- Nhận xét về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đề xuất các giải pháp.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

- Nêu thuận lợi và khó khăn trong quá trình quản lý hoạt động, vận động viện trợ, tiếp nhận và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

- Giá trị và hiệu quả của các chương trình, dự án, phi dự án có so sánh với kỳ báo cáo trước;

- Đánh giá hiệu quả của từng tổ chức tài trợ;

- Những vấn đề cần lưu ý trong việc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM... (NĂM TỚI)

- Các chương trình, dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài đã có cam kết của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các chương trình, dự án, phi dự án bộ, ngành/ địa phương ưu tiên kêu gọi vận động phi chính phủ nước ngoài trong năm tới;

- Những vấn đề cần lưu ý và đề xuất các biện pháp cụ thể trong quản lý hoạt động, vận động viện trợ, viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

IV. KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

- Đối với cơ quan chủ trì quản lý phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan liên quan;

- Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Thứ trưởng/Phó Chủ tịch;
- Các:
- Các Vụ/Sở:
- Lưu: HC...

KT. BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH
THỨ TRƯỞNG/PHÓ CHỦ TỊCH

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tổ chức phi chính phủ

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào