11:17 | 12/10/2022
Loading...

Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có trách nhiệm gì?

Trách nhiệm của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là gì? Mẫu Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài? Mẫu Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài? Nhờ tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật, tôi cảm ơn.

1. Trách nhiệm của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là gì?

Tại Điều 25 Nghị định 58/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/11/2022) trách nhiệm của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được quy định như sau:

Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là cơ chế phối hợp liên ngành, có Cơ quan thường trực là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

2. Phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

3. Tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

4. Tiếp nhận hồ sơ, tập hợp ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan, có ý kiến đối với hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để chuyển Bộ Ngoại giao thẩm định và thông báo kết quả tới các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

5. Phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam; tiếp nhận và thông báo đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về Quyết định đình chỉ hoạt động, Quyết định chấm dứt hoạt động; thực hiện thu hồi Giấy đăng ký của tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

6. Phối hợp trong xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

7. Thông báo về hoạt động, lĩnh vực và địa bàn hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan.

8. Phổ biến, cung cấp thông tin liên quan tới hoạt động phi chính phủ nước ngoài cho các cơ quan đối tác Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

9. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu về công tác phi chính phủ nước ngoài, kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo lập theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo. Số liệu báo cáo được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Mẫu Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài?

Tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/11/2022) quy định Mẫu Giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/BNG-HĐ

Hà Nội, ngày … tháng … năm…

 

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số... của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của tổ chức:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho tổ chức:

Trụ sở chính:

Quốc tịch:                                                 Số điện thoại:

được hoạt động hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam.

Điều 2. Người đại diện của tổ chức tại Việt Nam:

Ông/Bà

Ngày sinh:                                                Quốc tịch:

Số hộ chiếu/CMND:                                   Số điện thoại:                         E-mail:

Điều 3. Lĩnh vực hoạt động:

Mã ngành hoạt động:

Điều 4. Địa bàn hoạt động:

Điều 5. Số nhân viên của tổ chức tại Việt Nam:

Nhân viên người nước ngoài: (      ) người;

Nhân viên người Việt Nam: (      ) người.

Điều 6. Địa chỉ giao dịch tại Việt Nam:

Điều 7. Giấy đăng ký có giá trị từ ngày         đến ngày

Điều 8. Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại lần thứ (      ) vào ngày... tháng ... năm ....

 

KT. THỦ TRƯỞNG
PHÓ THỦ TRƯỞNG

 

3. Mẫu Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài?

Tại Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/11/2022) quy định Mẫu Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi chính phủ nước ngoài:

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/BNG-VPĐD

Hà Nội, ngày … tháng … năm…

 

GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số... của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của tổ chức;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho tổ chức:

Trụ sở chính:

Quốc tịch:                                                 Số điện thoại:

được thành lập Văn phòng đại diện hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam.

Điều 2. Trưởng đại diện của tổ chức tại Việt Nam:

Ông/Bà:                                                Ngày sinh:                             Quốc tịch:

Số hộ chiếu/CMND:                               Số điện thoại:                           E-mail:

Điều 3. Lĩnh vực hoạt động:

Mã ngành hoạt động:

Điều 4. Địa bàn hoạt động:

Điều 5. Số nhân viên của tổ chức tại Việt Nam:

Nhân viên người nước ngoài: (      )người;

Nhân viên người Việt Nam: (      ) người.

Điều 6. Trụ sở Văn phòng đại diện:

Địa chỉ:

Số điện thoại:                                                Email:

Điều 7. Giấy đăng ký có giá trị từ ngày           đến ngày

Điều 8. Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại lần thứ (      ) vào ngày... tháng ...năm …

 

KT. THỦ TRƯỞNG
PHÓ THỦ TRƯỞNG

 

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tổ chức phi chính phủ

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào