11:00 | 10/10/2022
Loading...

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm gì trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng?

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng? Trách nhiệm của Ngân hàng trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng? Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng?

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng?

Căn cứ Điều 10 Thông tư 09/2022/TT-NHNN quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

1. Hướng dẫn ngân hàng được phép và các doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành đầy đủ các quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.
2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp trên địa bàn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định tại Giấy phép và quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là hướng dẫn ngân hàng được phép và các doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành đầy đủ các quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm gì trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng?

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm gì trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của Ngân hàng trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng?

Tại Điều 11 Thông tư 09/2022/TT-NHNN có quy định trách nhiệm của Ngân hàng trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

1. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các giấy tờ, chứng từ do người chơi, doanh nghiệp xuất trình để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản, chuyển ngoại tệ, xác nhận về số ngoại tệ mang ra nước ngoài của người chơi theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.
2. Lưu giữ các giấy tờ, chứng từ liên quan đến các giao dịch ngoại hối theo quy định tại Thông tư này và theo quy định của pháp luật có liên quan.
3. Phát hiện các hành vi vi phạm các quy định tại Thông tư này của doanh nghiệp hoặc của người chơi, kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài để có biện pháp xử lý.
4. Chấp hành đúng các quy định tại Thông tư này, các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và các quy định của pháp luật có liên quan.
5. Bán ngoại tệ cho doanh nghiệp theo quy định tại khoản 7 Điều 12 Thông tư này

Trách nhiệm của Ngân hàng trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các giấy tờ, chứng từ do người chơi, doanh nghiệp xuất trình để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản, chuyển ngoại tệ, xác nhận về số ngoại tệ mang ra nước ngoài của người chơi theo mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.

- Lưu giữ các giấy tờ, chứng từ liên quan đến các giao dịch ngoại hối theo quy định tại Thông tư này và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng?

Theo Điều 12 Thông tư 09/2022/TT-NHNN quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng như sau:

1. Niêm yết, thông báo công khai tỷ giá chuyển đổi giữa mệnh giá đồng tiền quy ước với đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ.
2. Thực hiện xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này, cung cấp giấy tờ, chứng từ có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của số tiền trúng thưởng, trả thưởng, số tiền đổi từ đồng tiền quy ước do người chơi không chơi hết làm cơ sở để ngân hàng được phép xác nhận việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, nộp ngoại tệ vào tài khoản của người chơi theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.
Giấy xác nhận trúng thưởng, trả thưởng, đổi đồng tiền quy ước cho người chơi chỉ có giá trị sử dụng 01 (một) lần trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát hành.
3. Xuất trình đầy đủ giấy tờ, chứng từ cho ngân hàng được phép khi thực hiện giao dịch nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và giao dịch bán, chuyển ngoại tệ.
4. Thực hiện chế độ ghi chép, thống kê, lưu giữ chứng từ theo quy định liên quan của pháp luật.
5. Xây dựng Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối với nguồn thu, chi ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, trong đó tối thiểu bao gồm các nội dung sau: quy trình thu, chi ngoại tệ; quy trình kiểm soát nguồn thu, chi ngoại tệ đảm bảo quy định về phòng chống rửa tiền, bảo đảm an toàn đối với lượng tiền mặt thu được trong quá trình kinh doanh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân có liên quan.
6. Chấp hành đúng quy định tại Giấy phép, quy định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định của pháp luật có liên quan.
7. Được mua ngoại tệ của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ trong trường hợp số ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ, số dư ngoại tệ trên tài khoản chuyên dùng ngoại tệ và tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ không đủ để đáp ứng nhu cầu chi trả hoặc nhu cầu chi rút ngoại tệ tiền mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo phạm vi thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác của doanh nghiệp quy định tại Điều 5 Thông tư này trên cơ sở xuất trình chứng từ, giấy tờ đảm bảo giao dịch hợp pháp, hợp lệ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Ngân hàng Nhà nước

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước
Hỏi đáp mới nhất về Ngân hàng Nhà nước
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo kiểm kê Quỹ dự trữ phát hành (Hạch toán nội bảng) của Ngân hàng nhà nước mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo kiểm kê quỹ nghiệp vụ phát hành của Ngân hàng nhà nước mới nhất 2023?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về tập thể trong ngành Ngân hàng?
Hỏi đáp pháp luật
Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm gì trong quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng?
Hỏi đáp pháp luật
Công tác tiêu hủy tiền của ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với ông chức, người lao động có trách nhiệm và quyền lợi như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về số lượng “Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước”?
Hỏi đáp pháp luật
Mang tiền bị cháy ra cây xăng đổi được không? Có đủ tiêu chuẩn để lưu thông khi tiền bị cháy không?
Hỏi đáp Pháp luật
Vị trí và chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tổ trưởng tổ chuyên trách của ngân hàng nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ gì?
Hỏi đáp pháp luật
Chủ tịch Hội đồng tiêu hủy của ngân hàng nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn ra sao?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Ngân hàng Nhà nước có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào