13:48 | 28/09/2022
Loading...

Đảng ủy và ủy ban kiểm tra trong doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước chi phối có tổ chức, bộ máy như thế nào?

Tổ chức, bộ máy Đảng ủy và ủy ban kiểm tra trong doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước chi phối là gì? Tổ chức, bộ máy của cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy và con dấu trong doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước chi phối là gì? Đảng ủy cấp trên trong doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước chi phối có quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức khác như thế nào? Nhờ anh chị luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.

1. Tổ chức, bộ máy Đảng ủy và ủy ban kiểm tra trong doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước chi phối là gì?

Tại Điều 11 Quy định 69-QĐ/TW năm 2017 quy định về đảng ủy và ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên cơ sở trong trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có vốn chi phối như sau:

Số lượng và cơ cấu ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Bí thư cấp ủy được bầu theo quy định của Điều lệ Đảng và đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị (chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), nơi không có chủ tịch hội đồng quản trị (chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty) thì bí thư cấp ủy đồng thời là tổng giám đốc doanh nghiệp; bố trí 1 phó bí thư thường trực phụ trách công tác xây dựng Đảng; cấp ủy viên được bầu theo quy định của Điều lệ Đảng và theo quy định của Trung ương sẽ được phân công đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp. Không bố trí, phân công các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp nếu không phải là cấp ủy viên cấp trên hoặc cùng cấp.

2. Tổ chức, bộ máy của cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy và con dấu trong doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước chi phối là gì?

Tại Điều 12 Quy định 69-QĐ/TW năm 2017 quy định về cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy và con dấu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có vốn chi phối như sau:

1- Các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy được hợp nhất với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để thực hiện công tác kiểm tra, tổ chức, tuyên giáo và văn phòng.

2- Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và cơ quan chuyên môn có con dấu để phục vụ công tác đảng theo quy định.

3. Đảng ủy cấp trên trong doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước chi phối có quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức khác như thế nào?

Tại Điều 13 Quy định 69-QĐ/TW năm 2017 quy định về quan hệ công tác với tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương như sau:

Đảng ủy chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương lãnh đạo đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đảng ủy trong Quy định này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức.

Tại Điều 14 Quy định 69-QĐ/TW năm 2017 quy định về quan hệ công tác với các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy cấp trên như sau:

1- Đảng ủy chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2- Đảng ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định.

Tại Điều 15 Quy định 69-QĐ/TW năm 2017 quy định về quan hệ công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương như sau:

1- Đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đảng ủy thực hiện công tác xây dựng

Đảng, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng doanh nghiệp, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội; việc chấp hành đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết của các tổ chức chính trị - xã hội theo phân công, phân cấp quản lý.

2- Khi xem xét, quyết định quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc quyết định về nhân sự của doanh nghiệp tham gia cấp ủy; xem xét, quyết định về công tác tổ chức, cán bộ có liên quan thì đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương theo phân cấp quản lý chủ động trao đổi, thống nhất và quyết định theo thẩm quyền. Trường hợp chưa thống nhất thì bên chủ trì quyết định và chịu trách nhiệm, đồng thời báo cáo lên cấp trên trực tiếp.

Tại Điều 16 Quy định 69-QĐ/TW năm 2017 quy định về quan hệ công tác với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), tổng giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội như sau:

1- Đảng ủy lãnh đạo trực tiếp mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm cho doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của mỗi tổ chức; lãnh đạo sự phối hợp giữa hội đồng quản trị (hội đồng thành viên, chủ tịch công ty) và tổng giám đốc trong thực hiện chức trách, quyền hạn được giao.

2- Đảng ủy thảo luận ra nghị quyết, kết luận để lãnh đạo hội đồng quản trị (hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Hội đồng quản trị (hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), tổng giám đốc báo cáo và đề xuất đảng ủy ra nghị quyết hoặc kết luận lãnh đạo thực hiện kế hoạch hằng năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn; các chủ trương đầu tư, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước trong doanh nghiệp; chủ trương phát triển sản xuất kinh doanh quan trọng.

Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu, đại diện hội đồng quản trị (hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), tổng giám đốc báo cáo đảng ủy về tình hình thực hiện và những chủ trương, phương hướng nhiệm vụ tiếp theo của doanh nghiệp.

3- Định kỳ hằng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu, ban thường vụ đảng ủy làm việc với lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để nắm bắt tình hình hoạt động của từng tổ chức và có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Tại Điều 17 Quy định 69-QĐ/TW năm 2017 quy định về quan hệ công tác với cấp ủy địa phương nơi có tổ chức đảng các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn như sau:

Thực hiện theo Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương (Ban hành kèm theo Quyết định số 197-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư).

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Doanh nghiệp

Nguyễn Hữu Vi

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Hỏi đáp mới nhất về Doanh nghiệp
Hỏi đáp pháp luật
Cần bao nhiêu vốn điều lệ để thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa?
Hỏi đáp pháp luật
Có những nội dung cơ bản nào trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa?
Hỏi đáp pháp luật
Thời hạn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là bao nhiêu năm?
Hỏi đáp pháp luật
Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường khi nào?
Hỏi đáp pháp luật
Pháp luật quy định thế nào về các trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ của tổ trưởng tổ công tác khi tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19?
Hỏi đáp pháp luật
Khi tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tổ viên tổ công tác có trách nhiệm gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của nhóm giúp việc Tổ công tác trong việc tháo gỡ khó khăn Doanh nghiệp, người dân ảnh hưởng bởi COVID-19?
Hỏi đáp pháp luật
Chế độ họp và báo cáo trong tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng COVID-19 được quy định thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nguyên tắc thực hiện việc ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào