Tổng giám đốc trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại tập đoàn hóa chất Việt Nam, kiểm soát viên kiểm tra như thế nào?

Kiểm soát viên kiểm tra tổng giám đốc trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào? Những nhiệm vụ khác của Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam là gì? Mối quan hệ giữa các Kiểm soát viên trong tập đoàn hóa chất Việt Nam được quy định như thế nào?

Kiểm soát viên kiểm tra tổng giám đốc trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào?

Tại khoản 1 Điều 50 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP Kiểm soát viên kiểm tra tổng giám đốc trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại tập đoàn hóa chất Việt Nam như sau:

Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, bao gồm các nội dung sau đây;

+) Việc tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; việc thành lập mới công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; việc góp, nắm giữ, tăng, giảm vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vào công ty khác;

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết;

+) Việc triển khai thực hiện Điều lệ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

+) Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, hàng năm của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

+) Việc tăng vốn điều lệ; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho tổ chức, cá nhân khác;

+) Việc bảo toàn và phát triển vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

+) Việc thực hiện các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

+) Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo quy định của pháp luật;

+) Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

+) Các nội dung khác do chủ sở hữu quy định.

tập đoàn hoá chất

Tổng giám đốc trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại tập đoàn hóa chất Việt Nam, kiểm soát viên kiểm tra như thế nào? (Hình từ Internet)

Những nhiệm vụ khác của Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam là gì?

Tại Điều 50 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP những nhiệm vụ khác của Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam:

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình cơ quan đại diện chủ sở hữu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hoặc các cơ quan nhà nước có liên quan; trình cơ quan đại diện chủ sở hữu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam báo cáo thẩm định.

Kiểm soát viên tài chính của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kiểm soát viên chuyên ngành thẩm định báo cáo tài chính và kiểm soát các nội dung quy định tại điểm d, đ, g khoản 1 Điều này.

- Kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Các nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ này hoặc theo yêu cầu quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mối quan hệ giữa các Kiểm soát viên trong tập đoàn hóa chất Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 56 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP mối quan hệ giữa các Kiểm soát viên trong tập đoàn hóa chất Việt Nam được quy định như sau:

- Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả công việc được cơ quan đại diện chủ sở hữu phân công, đồng thời cùng với các Kiểm soát viên khác chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động chung của Ban kiểm soát tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Kiểm soát viên được cơ quan đại diện chủ sở hữu cử làm Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các Kiểm soát viên khác vào các báo cáo, chương trình công tác để gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định.

Trân trọng!

Vũ Thiên Ân

Kiểm soát viên
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Kiểm soát viên
Hỏi đáp Pháp luật
Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng áp dụng bảng lương công chức loại gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đối với Kiểm soát viên PVN?
Hỏi đáp pháp luật
Có được chọn Kiểm soát viên là người thân của Giám đốc công ty cổ phần không?
Hỏi đáp pháp luật
Một cá nhân được làm kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước mấy nhiệm kỳ?
Hỏi đáp pháp luật
Có được bổ nhiệm lại Kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước khi bị kỷ luật trong nhiệm kỳ trước hay không?
Hỏi đáp pháp luật
Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam có nghĩa vụ gì?
Hỏi đáp pháp luật
Kiểm soát viên tập đoàn hóa chất Việt Nam có những quyền hạn gì?
Hỏi đáp pháp luật
Tổng giám đốc trong quản lý điều hành công việc kinh doanh tại tập đoàn hóa chất Việt Nam, kiểm soát viên kiểm tra như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng có chức trách như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kiểm soát viên
295 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Kiểm soát viên
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào