Thực hiện việc kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cơ quan nào?

Cơ quan nào thực hiện việc kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công? Mở tài khoản quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công như thế nào? Nguyên tắc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công trong quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công như thế nào? 

Cơ quan nào thực hiện việc kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công?

Tại Điều 4 Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định cơ quan thực hiện việc kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, gồm:

Cơ quan kiểm soát, thanh toán
1. Cơ quan Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước dành để đầu tư.
2. Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện kiểm soát thanh toán vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của đơn vị mình.
3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ vào nhiệm vụ, phân cấp quản lý, ủy quyền cho một cơ quan làm nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán vốn cho dự án đầu tư công bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công tối mật, dự án đầu tư công tuyệt mật của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thông báo cho Bộ Tài chính.

Cơ quan thực hiện việc kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công gồm cơ quan Kho bạc Nhà nước; Đơn vị sự nghiệp công lập và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thực hiện việc kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cơ quan nào? (Hình từ Internet)

Mở tài khoản quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công như thế nào?

Theo Điều 5 Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định mở tài khoản quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công như sau:

Mở tài khoản
1. Mở tài khoản để thực hiện thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước:
a) Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước hoặc cơ quan ký kết hợp đồng dự án PPP mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi thuận tiện cho giao dịch. Cơ quan chủ quản có thể thay mặt chủ đầu tư (trong trường hợp chủ đầu tư không ở trong nước) mở tài khoản cho dự án đầu tư công tại nước ngoài sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn.
b) Việc mở tài khoản để kiểm soát, thanh toán thực hiện theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
2. Mở tài khoản để kiểm soát, thanh toán vốn cho dự án đầu tư công bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công tối mật, dự án đầu tư công tuyệt mật của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an:
a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận vốn ngân sách nhà nước giải ngân cho dự án đầu tư công bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công tối mật, dự án đầu tư công tuyệt mật của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
b) Việc mở tài khoản để thanh toán thực hiện theo quy định của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.
3. Mở tài khoản để kiểm soát, thanh toán vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư cho dự án đầu tư công thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định này.

Mở tài khoản để thực hiện thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước; Để kiểm soát, thanh toán vốn cho dự án đầu tư công bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư công tối mật, dự án đầu tư công tuyệt mật của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Để kiểm soát, thanh toán vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư cho dự án đầu tư công.

Nguyên tắc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công trong quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công như thế nào?

Căn cứ Điều 6 Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định nguyên tắc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công trong quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công như sau:

Nguyên tắc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công
1. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công cho nhiệm vụ, dự án đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định về quản lý đầu tư công và ngân sách nhà nước của pháp luật hiện hành và quy định tại Nghị định này.
2. Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả; chấp hành đúng quy định của pháp luật về chế độ tài chính đầu tư. Chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ chi đầu tư phát triển, chi đầu tư xây dựng cơ bản quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.
3. Cơ quan cấp trên của chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (sau đây gọi chung là chủ đầu tư) thuộc phạm vi quản lý thực hiện kế hoạch đầu tư công, sử dụng vốn đầu tư công đúng quy định của pháp luật hiện hành.
4. Cơ quan tài chính các cấp thực hiện công tác quản lý tài chính đầu tư công trong việc chấp hành chế độ, chính sách về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật hiện hành và tại Nghị định này.
5. Cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho các nhiệm vụ, dự án khi có đủ điều kiện thanh toán, đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.
6. Đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài:
a) Hợp đồng đã ký kết, pháp luật hiện hành của nước sở tại, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là căn cứ pháp lý thực hiện quản lý, tạm ứng, thanh toán vốn cho dự án đầu tư công tại nước ngoài.
b) Cơ quan chủ quản thay mặt chủ đầu tư đề nghị và thực hiện giao dịch thanh toán vốn đầu tư công với cơ quan kiểm soát, thanh toán.

Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công cho nhiệm vụ, dự án đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định về quản lý đầu tư công và ngân sách nhà nước của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Vốn đầu tư công
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Vốn đầu tư công
Hỏi đáp Pháp luật
Bảo lãnh tạm ứng vốn dự án sử dụng vốn đầu tư công như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch mới nhất 2024?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về mở tài khoản thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Giải ngân vốn đầu tư công là gì? Vốn đầu tư công gồm những loại nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thực hiện việc kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cơ quan nào?
Hỏi đáp pháp luật
Kiểm soát, thanh toán của cơ quan kiểm soát, thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công theo nguyên tắc như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Khối lượng hoàn thành dự án sử dụng vốn đầu tư công được thanh toán như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tạm ứng vốn dự án sử dụng vốn đầu tư công theo nguyên tắc như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tạm ứng dự án sử dụng vốn đầu tư công có mức vốn như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Vốn đầu tư công
Nguyễn Minh Tài
502 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Vốn đầu tư công
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào