11:07 | 19/09/2022
Loading...

Các trường hợp Tổng Giám đốc PVN bị miễn nhiệm trước thời hạn?

Tổng Giám đốc PVN bị miễn nhiệm trước thời hạn trong các trường hợp nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc PVN gồm những gì?

Tổng Giám đốc PVN bị miễn nhiệm trước thời hạn trong các trường hợp nào?

Căn cứ Điều 47 Nghị định 07/2018/NĐ-CP quy định miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng Giám đốc như sau:

Miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng Giám đốc
1. Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm trước thời hạn trong các trường hợp sau:
a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 46 Điều lệ này;
b) Có đơn xin nghỉ việc, đơn xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;
c) Theo yêu cầu công tác, do thay đổi về tổ chức hoặc trong các trường hợp: Không đủ sức khỏe, năng lực, trình độ, uy tín để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;
d) Có hành vi vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật về người quản lý doanh nghiệp nhà nước bị miễn nhiệm.
2. Tổng Giám đốc bị cách chức trong các trường hợp sau đây:
a) Để PVN lỗ 02 năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu do chủ sở hữu nhà nước giao trong 02 năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được, trừ các trường hợp lỗ hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu theo kế hoạch do đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ theo nghị quyết hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; lỗ hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có lý do khách quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; PVN vi phạm pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật;
b) Không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do Hội đồng thành viên giao; vi phạm nhiều lần và có hệ thống nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Quy chế quản lý nội bộ của PVN;
c) Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của PVN;
d) Không trung thực trong thực thi các quyền hạn hoặc lạm dụng địa vị, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính của PVN;
đ) Vi phạm một trong số các nghĩa vụ, trách nhiệm của Người quản lý quy định tại Điều 50 Điều lệ này;
e) Bị truy tố và bị Tòa tuyên là có tội;
g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm trước thời hạn trong các trường hợp sau: Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện; Có đơn xin nghỉ việc, đơn xin từ chức và được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; Theo yêu cầu công tác, do thay đổi về tổ chức hoặc trong các trường hợp: Không đủ sức khỏe, năng lực, trình độ, uy tín để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Có hành vi vi phạm pháp luật mà theo quy định của pháp luật về người quản lý doanh nghiệp nhà nước bị miễn nhiệm.

Tổng Giám đốc bị cách chức trong các trường hợp sau đây:

Để PVN lỗ 02 năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu do chủ sở hữu nhà nước giao trong 02 năm liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được, trừ các trường hợp lỗ hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu theo kế hoạch do đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ theo nghị quyết hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; lỗ hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có lý do khách quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; PVN vi phạm pháp luật hoặc có hoạt động kinh doanh trái với quy định của pháp luật;

Không hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu do Hội đồng thành viên giao; vi phạm nhiều lần và có hệ thống nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Quy chế quản lý nội bộ của PVN; Không có đủ trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh mới của PVN;

Không trung thực trong thực thi các quyền hạn hoặc lạm dụng địa vị, quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính của PVN; Vi phạm một trong số các nghĩa vụ, trách nhiệm của Người quản lý; Bị truy tố và bị Tòa tuyên là có tội; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp Tổng Giám đốc PVN bị miễn nhiệm trước thời hạn?

Các trường hợp Tổng Giám đốc PVN bị miễn nhiệm trước thời hạn? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc PVN gồm những gì?

Theo Điều 48 Nghị định 07/2018/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc
1. Tổ chức xây dựng để trình Hội đồng thành viên chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của PVN (bao gồm chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của Tập đoàn); đề án, phương án sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu PVN; quy hoạch phát triển các dự án thuộc các ngành, nghề kinh doanh của PVN; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm của PVN; các phương án huy động và sử dụng vốn; chuẩn bị các dự án đầu tư, phân bổ các nguồn lực, chuẩn bị các đề án tổ chức, quản lý; dự thảo Điều lệ, sửa đổi Điều lệ PVN, dự thảo Quy chế quản lý tài chính của PVN, các quy chế quản lý nội bộ của PVN; xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và kiểm tra việc thực hiện hệ thống chỉ tiêu, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá sản phẩm; các phương án đề phòng rủi ro, các phương án huy động và sử dụng vốn; chuẩn bị các báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của PVN (gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất) và các đề án, dự án khác.
2. Trình Hội đồng thành viên PVN để Hội đồng thành viên trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt các nội dung thuộc quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với PVN quy định tại Điều lệ này.
3. Trình Hội đồng thành viên PVN xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên PVN trừ quy định tại các khoản 1 và 6 Điều 38 Điều lệ này.
4. Quyết định các vấn đề được Hội đồng thành viên PVN phân công/phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.
5. Quyết định các dự án đầu tư, mua, bán tài sản của PVN; quyết định các hợp đồng vay, cho vay và hợp đồng kinh tế khác; phương án sử dụng vốn, tài sản của PVN để góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp theo phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng thành viên và quy định của pháp luật.
6. Đề nghị Hội đồng thành viên PVN quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng PVN.
Tổ chức xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động.
7. Quyết định cử Người đại diện phần vốn của PVN tại công ty con, công ty liên kết; quyết định/giới thiệu/chấp thuận để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Người quản lý tại Doanh nghiệp thành viên, Doanh nghiệp liên kết sau khi được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên, phù hợp với quy chế quản lý cán bộ của PVN, Điều lệ của Doanh nghiệp thành viên, Doanh nghiệp liên kết và quy định của pháp luật.
8. Quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và phụ cấp đối với các chức danh theo phân cấp của Hội đồng thành viên PVN. Quyết định phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng Giám đốc PVN sau khi thống nhất với Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.
9. Cử cán bộ, công nhân, người lao động của PVN, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty con 100% vốn PVN, đơn vị trực thuộc của PVN ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng; tổ chức làm việc với các đối tác nước ngoài vào Việt Nam; ủy quyền cho Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc của công ty con 100% vốn PVN, đơn vị trực thuộc PVN, đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo cử cán bộ, người lao động của đơn vị mình ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng và tổ chức làm việc với các đối tác nước ngoài vào Việt Nam làm việc với đơn vị mình.
10. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các hoạt động hàng ngày; kế hoạch phối hợp kinh doanh trong Tập đoàn; công tác kiểm toán, thanh tra, bảo vệ, các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ và các công tác khác nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên PVN và chủ sở hữu nhà nước; điều hành hoạt động của PVN nhằm thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên PVN.
11. Ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế của PVN liên quan đến hoạt động của PVN. Đối với các hợp đồng có giá trị trên mức phân cấp cho Tổng Giám đốc thì Tổng Giám đốc chỉ được ký kết sau khi có nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng thành viên PVN.
12. Báo cáo trước Hội đồng thành viên PVN về kết quả hoạt động kinh doanh của PVN.
13. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng thành viên PVN, Ban Kiểm soát PVN, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
14. Được áp dụng các biện pháp cần thiết, vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp và phải báo cáo ngay với Hội đồng thành viên PVN và các cơ quan có thẩm quyền.
15. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật của Điều lệ này và theo quyết định của Hội đồng thành viên PVN.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc: Tổ chức xây dựng để trình Hội đồng thành viên chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của PVN (bao gồm chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của Tập đoàn);

Trình Hội đồng thành viên PVN để Hội đồng thành viên trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt các nội dung thuộc quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với PVN. Trình Hội đồng thành viên PVN xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên PVN.

Quyết định các vấn đề được Hội đồng thành viên PVN phân công/phân cấp hoặc ủy quyền theo quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật.Quyết định các dự án đầu tư, mua, bán tài sản của PVN; quyết định các hợp đồng vay, cho vay và hợp đồng kinh tế khác; phương án sử dụng vốn, tài sản của PVN để góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp theo phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng thành viên và quy định của pháp luật.

Đề nghị Hội đồng thành viên PVN quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng PVN. Tổ chức xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động. Quyết định cử Người đại diện phần vốn của PVN tại công ty con, công ty liên kết; quyết định/giới thiệu/chấp thuận để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Người quản lý tại Doanh nghiệp thành viên, Doanh nghiệp liên kết sau khi được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên, phù hợp với quy chế quản lý cán bộ của PVN, Điều lệ của Doanh nghiệp thành viên, Doanh nghiệp liên kết và quy định của pháp luật.

Quyết định tuyển dụng, ký hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và phụ cấp đối với các chức danh theo phân cấp của Hội đồng thành viên PVN. Quyết định phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng Giám đốc PVN sau khi thống nhất với Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN. Cử cán bộ, công nhân, người lao động của PVN, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty con 100% vốn PVN, đơn vị trực thuộc của PVN ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng; tổ chức làm việc với các đối tác nước ngoài vào Việt Nam; ủy quyền cho Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc của công ty con 100% vốn PVN, đơn vị trực thuộc PVN, đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo cử cán bộ, người lao động của đơn vị mình ra nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng và tổ chức làm việc với các đối tác nước ngoài vào Việt Nam làm việc với đơn vị mình.

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các hoạt động hàng ngày; kế hoạch phối hợp kinh doanh trong Tập đoàn; công tác kiểm toán, thanh tra, bảo vệ, các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ và các công tác khác nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên PVN và chủ sở hữu nhà nước; điều hành hoạt động của PVN nhằm thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên PVN. Ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế của PVN liên quan đến hoạt động của PVN. Đối với các hợp đồng có giá trị trên mức phân cấp cho Tổng Giám đốc thì Tổng Giám đốc chỉ được ký kết sau khi có nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng thành viên PVN.

Báo cáo trước Hội đồng thành viên PVN về kết quả hoạt động kinh doanh của PVN. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng thành viên PVN, Ban Kiểm soát PVN, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Được áp dụng các biện pháp cần thiết, vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp và phải báo cáo ngay với Hội đồng thành viên PVN và các cơ quan có thẩm quyền Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật của Điều lệ này và theo quyết định của Hội đồng thành viên PVN.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tổng giám đốc

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào