Trong công ty đại chúng quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông trong công ty đại chúng như thế nào? Trong công ty đại chúng Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề như thế nào? Nhờ anh/chị tư vấn!

1. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông trong công ty đại chúng như thế nào?

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 15 Mục VI Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông trong công ty đại chúng như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, [trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác];

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;

k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết;

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Trong công ty đại chúng Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề như thế nào?

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 15 Mục VI Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông trong công ty đại chúng như sau:

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; [trường hợp công ty hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán];

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc);

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;

l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;

m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;

n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty [trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác];

q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Trân trọng!

Nguyễn Thị Kim Dung

Công ty đại chúng
Hỏi đáp mới nhất về Công ty đại chúng
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào các công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết cổ phiếu?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng quy mô lớn có phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất quý không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì có phải công bố thông tin bất thường không?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong công ty đại chúng như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của công ty đại chúng gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng có được miễn trừ các điều kiện khi mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng phải chuẩn bị hồ sơ ra sao?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện để làm thành viên Ủy ban kiểm toán trong công ty đại chúng là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty đại chúng đang có nợ phải trả quá hạn thì có được mua lại cổ phiếu theo yêu cầu của cổ đông không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công ty đại chúng
388 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công ty đại chúng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào