900tr công ty muốn nộp thuế cho những tờ khai NK còn lại để làm thanh lý hoàn thuế tiếp tục được không, riêng phần BCQT công ty vẫn làm khi kết thúc năm tài chính?. "> 900tr công ty muốn nộp thuế cho những tờ khai NK còn lại để làm thanh lý hoàn thuế tiếp tục được không, riêng phần BCQT công ty vẫn làm khi kết thúc năm tài chính?. ">
11:19 | 23/01/2018
Loading...

Hướng dẫn về hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Nghị định 134 của Chính phủ: "Căn cứ Khoản 2 Điều 33, Khoản 2 Điều 34, Khoản 2 Điều 35, Khoản 5 Điều 36, Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định áp dụng cho các trường hợp hoàn thuế sau: Điều 33. Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập Điều 34. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất Điều 35. Hoàn thuế đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm Điều 37. Hoàn thuế đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu nhưng không có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu hoặc nhập khẩu, xuất khẩu ít hơn so với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đã nộp thuế; không hoàn thuế đối với trường hợp có số tiền thuế tối thiểu. Ngoài ra, kể từ ngày 01/09/2016, hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Công ty thực hiện loại hình nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính" 1.Theo Nghị định này thì những tờ khai từ ngày 31/08/2016 trở về trước khi xuất khẩu sản phẩm thì sẽ được hoàn thuế/KTT hồ sơ hoàn: theo khoản 5 điều 36. Nhưng khi công ty nộp hồ sơ xin hoàn /KTT thì yêu cầu phải cung cấp CTTT của những tk xuất/Nhập bản copy đóng dấu của công ty như vậy thì nghị định này quay lại TT128 trước đây,còn TT38 thì chỉ cung cấp bảng kê CTTT, theo yêu cầu cung cấp CTTT copy đóng dấu như vậy có đúng không? 2.Số thuế NK trước ngày 31/08/16 còn lại khoản > 900tr công ty muốn nộp thuế cho những tờ khai NK còn lại để làm thanh lý hoàn thuế tiếp tục được không, riêng phần BCQT công ty vẫn làm khi kết thúc năm tài chính?

1. Căn cứ Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế XK, thuế NK:

“...Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm

1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

...5. Hồ sơ hoàn thuế, gồm:

a) Công văn yêu cầu hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 09 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính;

b) Chứng từ thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp đã thanh toán: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

c) Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu và hóa đơn theo hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu đối với trường hợp mua, bán hàng hóa; hợp đồng ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu nếu là hình thức xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

Người nộp thuế kê khai trên tờ khai hải quan hàng xuất khẩu các thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.

d) Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (theo Mẫu số 10 tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định).

Số tiền thuế nhập khẩu của nguyên liệu, vật tư, linh kiện được hoàn thuế phải tương ứng với lượng, chủng loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế đã xuất khẩu;

đ) Hợp đồng gia công ký với khách hàng nước ngoài (đối với trường hợp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện để sản xuất sản phẩm, sau đó sử dụng sản phẩm này để gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng gia công với nước ngoài): nộp 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;

e) Tài liệu chứng minh có cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan.”

-Căn cứ công văn 12166/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế XK, thuế NK ngày 31 tháng 08 năm 2016:

...”XII. Đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất thuộc tờ khai hải quan trước ngày 01/9/2016

Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu chưa xuất khẩu sản phẩm (nguyên liệu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm); hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước 01/09/2016, chưa nộp thuế thì được miễn thuế theo quy định tại khoản 7 và điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

…Đối với hàng hóa đã xuất khẩu sản phẩm, đã tái xuất người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế theo quy định hiện hành”.

Do đó, hồ sơ, thủ tục hoàn thuế theo điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP áp dụng cho trường hợp nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu theo quy định mới. Trường hợp các tờ khai NSXXK phát sinh trước 01/09/2016 thì hồ sơ, thủ tục hoàn thuế được thực hiện theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, đề nghị công ty tham khảo và liên hệ Chi cục Hải quan quản lý để được hướng dẫn.

2. Đối với những tờ khai nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (loại hình E31) phát sinh trước ngày 01/09/2016 đã nộp thuế thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1.3 công văn số 8621/TCHQ-TXNK ngày 08/09/2016 của Tổng cục Hải quan:

“1. Về xử lý thuế miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập, tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký trưóc ngày 01/9/2016 theo quy định tại Điều 21:

Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn thực hiện tại mục XII công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016. Để đảm bảo việc xử lý miễn thuế nhập khẩu được kịp thời, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện như sau

1.3. Đối với hàng hóa đã xuất khẩu sản phẩm / đã tái xuất và/hoặc đã nộp thuế, cơ quan hải quan yêu cầu người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế theo đúng thời hạn quy định”.

Đối với những tờ khai nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu (loại hình E31) phát sinh trước ngày 01/09/2016 chưa nộp thuế và chưa xuất khẩu sản phẩm tại thời điểm 01/09/2016 thì doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế theo hướng dẫn tại mục XII công văn số 12166/BTC-TCHQ nêu trên.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Xuất nhập khẩu

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Xuất nhập khẩu
Xuất nhập khẩu
Hỏi đáp mới nhất về Xuất nhập khẩu
Hỏi đáp pháp luật
Có những nội dung chủ yếu nào của quy hoạch chi tiết phát triển cảng cạn?
Hỏi đáp pháp luật
Cửa khẩu là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Chuyển cửa khẩu là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm tổ chức kiểm tra dịch bệnh tại biên giới của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cửa khẩu là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm tổ chức kiểm dịch tại biên giới của cơ quan chuyên ngành tại cửa khẩu là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện công bố thời điểm bắt đầu áp dụng việc khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện công bố áp dụng hạn chế việc khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện công bố thời điểm chấm dứt áp dụng việc khai báo y tế đối với người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Tổ chức kiểm dịch y tế biên giới trong việc khai báo y tế của người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu là gì?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Xuất nhập khẩu có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào