Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 01/CV-UBQGNCT 2020 triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam

Số hiệu: 01/CV-UBQGNCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 21/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CV-UBQGNCT
V/v triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 10 hàng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 với chủ đề: “Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi” nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, xã hội và người cao tuổi về mục đích ý nghĩa của Tháng hành động; đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 (bản kế hoạch kèm theo).

Đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ kế hoạch của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở địa phương, ngành với nội dung thiết thực, cụ thể; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, báo cáo kết quả về Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam - Cơ quan Thường trực Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam (số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội)./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Ủy ban QGNCTVN (để báo cáo);
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Thành viên UBQGNCT VN;
- Sở LĐTBXH tỉnh/thành phố;
- Hội/Ban ĐD HNCT các tỉnh;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Đào Ngọc Dung

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM” NĂM 2020
(Kèm theo Công văn số 01/CV-UBQGNCT ngày 21/5/2020 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ủy ban Quốc gia) hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Các cấp chính quyền, các ngành và đề nghị Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức xã hội (sau đây gọi chung là đoàn thể), Hội Người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi” của ngành, địa phương, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng về những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay.

3. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần người, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

4. Động viên cán bộ Hội Người cao tuổi và người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

II. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM NĂM 2020

“Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi”

III. NỘI DUNG THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, Hội người cao tuổi các cấp xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 với nội dung thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, điều kiện của địa phương, cơ sở.

2. Tạo điều kiện, động viên người cao tuổi, cán bộ Hội người cao tuổi các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

3. Chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và kinh phí biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành của nhà nước; chỉ đạo rà soát nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cân đối một phần ngân sách giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi thuộc diện chính sách cải thiện đời sống.

4. Vận động xã hội chung tay vì sức khỏe người cao tuổi: Lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi; tiếp tục thực hiện “Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động.

5. Tiếp tục triển khai Đề án thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở theo Điều 7 Luật Người cao tuổi.

6. Tổ chức các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ở cơ sở phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi.

7. Công tác tuyên truyền của các cấp, các ngành, đoàn thể cần làm rõ thuận lợi, khó khăn thách thức khi nước ta đang trong thời kỳ già hóa dân số; kết hợp tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi, mục đích ý nghĩa “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020.

8. Kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020 ở các cấp; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, đề xuất tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020 và xây dựng, trình Chính phủ Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Tập huấn, nâng cao năng lực cho Ban Công tác người cao tuổi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội ở các cấp tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2020. Rà soát, nắm tình hình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi bị khuyết tật, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền biện pháp hỗ trợ phù hợp. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người cao tuổi;

- Phối hợp với Hội Người cao tuổi tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ Hội Người cao tuổi.

2. Hội Người cao tuổi Việt Nam

- Hướng dẫn xây dựng, phát triển Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò của người cao tuổi ở địa phương hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; “Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi”.

- Nhân ngày người cao tuổi Việt Nam (6/6) tổ chức biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi là thương binh, người cao tuổi thuộc gia đình có công với cách mạng nhân dịp ngày 27/7. Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10), “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” tổ chức đợt cao điểm “Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi”; gặp mặt, biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu, người có đóng góp tích cực công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT ở cấp tỉnh. Tổ chức hội thảo về vai trò vị trí của Hội người cao tuổi; Giới thiệu các tác phẩm thơ, văn viết về người cao tuổi của các tác giả đương thời là người cao tuổi tại Hà Nội. Tổ chức liên hoan văn nghệ “Tiếng hát người cao tuổi” theo các cụm thi đua của Hội.

- Là cơ quan thường trực “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có trách nhiệm đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả với Ủy ban Quốc gia.

3. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tuyên truyền, hướng dẫn hoạt động thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi; Tổ chức một số giải thể thao trung cao tuổi, giao lưu văn nghệ ở cơ sở hoặc các cụm thi đua.

- Chỉ đạo, hướng dẫn công khai thông tin về giảm giá vé theo quy định cho người cao tuổi khi thăm quan các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Nghiên cứu, hướng dẫn hình thức tôn vinh các cặp vợ chồng người cao tuổi sống thủy chung, hạnh phúc phù hợp với truyền thống văn hóa của địa phương và gia đình.

4. Ngành Y tế

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 đến các cấp, các ngành; kiểm tra đôn đốc xây dựng khoa Lão khoa ở các bệnh viện.

- Hướng dẫn lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe người cao tuổi ở cơ sở; khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế và Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính.

- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức khám, tư vấn, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi; đặc biệt chú ý người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực tham gia “Chương trình Mắt sáng cho người cao tuổi” .

5. Ngành Nội vụ

- Chủ trì, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; trình Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những nội dung quan trọng của chính sách nhà nước đối với các Hội theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng dự thảo Nghị định, Quyết định thay thế.

- Hướng dẫn mô hình quản lý, chỉ đạo hoạt động Hội người cao tuổi ở cơ sở phù hợp với chủ trương của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

6. Hội Chữ thập đỏ

Vận động nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn: Giúp người cao tuổi mù lòa có chỉ định được phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể miễn phí; Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người cao tuổi, mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa nằm trong danh mục đối tượng được Nhà nước hỗ trợ.

Phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”.

7. Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; thuận lợi, khó khăn và những thách thức của quá trình già hóa dân số.

- Phân bổ nguồn lực đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách về người cao tuổi theo quy định; lồng ghép, phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật, Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; vận động nguồn lực hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi tại địa phương; Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi... Huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đoàn thể, Hội Người cao tuổi tổ chức triển khai thực hiện; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trước ngày 15 tháng 11 năm 2020./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 01/CV-UBQGNCT về triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam ngày 21/05/2020 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


979

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!