Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6128/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện thu ngân sách nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6128/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 18/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6128/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện thu NSNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1916/HQĐNa-TXNK ngày 25/9/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai về các vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện thu NSNN 8 tháng đầu năm 2013 và triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Kiến nghị nêu tại điểm 4.1:

- Về điều kiện để hưởng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu đề nghị thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

- Về xử lý đối với việc chậm nộp đề nghị thực hiện theo Điều 131 và Khoản 2, Điều 168 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

- Về việc xác định tuân thủ pháp luật về chế độ kế toán, thống kê đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai nghiên cứu và thực hiện theo Mẫu số 18/CKCSSX/2013 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

2. Kiến nghị nêu tại điểm 4.2:

- Về vướng mắc cấp giấy xác nhận hóa chất: Ngày 18/6/2013, Tổng cục đã có công văn số 3328/TCHQ-GSQL gửi Bộ Công Thương đề nghị sớm có văn bản thống nhất hướng dẫn chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về hải quan đúng quy định Pháp luật. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Hải quan chưa nhận được phản hồi từ Bộ Công Thương. Trong khi chờ Bộ Công Thương ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị các doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng hóa chất phải thực hiện khai báo hóa chất với Bộ Công Thương và xuất trình 01 bản chính Giấy xác nhận khai báo hóa chất này theo quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP và Thông tư số 40/2011/TT-BTC để cơ quan Hải quan có cơ sở thông quan hàng hóa.

- Về cơ chế bảo lãnh (Hải quan - Ngân hàng): đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện theo Thỏa thuận phối hợp thu giữa Tổng cục Hải quan và các Ngân hàng thương mại tham gia phối hợp thu. Trường hợp các Chi nhánh ngân hàng thương mại không nộp đủ tiền thuế và chậm nộp thay cho người nộp thuế, thì Cục Hải quan Đồng Nai có văn bản gửi hội sở chính của các ngân hàng thương mại đó yêu cầu thực hiện đúng trách nhiệm của ngân hàng thương mại theo thỏa thuận phối hợp thu, đồng thời có văn bản báo cáo về Tổng cục Hải quan.

- Về xử lý nợ thuế đối với doanh nghiệp bỏ trốn: Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan Đồng Nai và đang phối hợp với Tổng cục Thuế để giải quyết vướng mắc này trong thời gian sớm nhất.

- Về thứ tự phân chia tiền bán đấu giá tài sản thi hành án:

Căn cứ Điều 47 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về thứ tự thanh toán tiền thi hành án thì:

"1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này, được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi dưỡng thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;

b) Án phí;

c) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

2. Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như sau:

a) Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án;

b) Số tiền thi hành án thu theo Quyết định cưỡng chế thi hành án nào thì thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó. Số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán. Số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

3. Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án.

4. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này".

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì tỷ lệ và thứ tự phân chia tiền bán đấu giá tài sản thi hành án đã được quy định cụ thể không nhất thiết phải báo cáo Bộ hướng dẫn. Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành để giải quyết vướng mắc phát sinh cho phù hợp.

- Về việc Cơ quan Hải quan gửi đơn xin tuyên bố phá sản doanh nghiệp nợ thuế bỏ trốn tại Tòa án: Luật Phá sản 2004 quy định những đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm: chủ nợ (Điều 13), người lao động trong doanh nghiệp (Điều 14), chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước (Điều 16), cổ đông công ty cổ phần (Điều 17), thành viên hợp danh (Điều 18); đối tượng có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp (Điều 15). Như vậy, theo quy định của pháp luật phá sản hiện hành, Cơ quan Hải quan không phải là chủ thể có quyền hay nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng một văn bản hướng dẫn quy định về trình tự thủ tục cơ quan Hải quan gửi đơn xin tuyên bố phá sản doanh nghiệp nợ thuế là chưa cần thiết. Để có thể thu hồi nợ thuế của doanh nghiệp, đề nghị áp dụng quy định của pháp luật về quản lý thuế và xử lý vi phạm hành chính để thực hiện.

3. Kiến nghị nêu tại điểm 4.3:

- Về Thông tư hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế: ngày 10/9/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai nghiên cứu thực hiện.

- Về lệ phí Hải quan: Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn số 9297/BTC-TCHQ ngày 18/7/2013 đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai nghiên cứu thực hiện theo đúng quy định.

- Vướng mắc về thời hạn nộp thuế, đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6128/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện thu ngân sách nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.618

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251