Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10945/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 31/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10945/BTC-TCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005 

 

 

Kính gửi :

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

 

Thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP nêu trên. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) cổ phần hóa còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN nhưng không có khả năng thanh toán, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điểm 1.3b Mục B phần II Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 như sau:

1/ Trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, nếu DNNN bị lỗ, không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đọng về thuế và các khoản phải nộp NSNN của các DNNN thuộc đối tượng được xử lý xóa nợ thuế theo hướng dẫn tại Điểm 1.1b Mục IV phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với những doanh nghiệp, cơ sở SXKD có khó khăn do nguyên nhân khách quan: doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN theo hướng dẫn tại Điểm 1.2 Mục IV phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC nêu trên (bao gồm cả khoản nợ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

Nếu đến thời điểm xác định quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp chưa nhận được quyết định xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN thì cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp xem xét nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng được xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN theo hướng dẫn trên thì cho tạm giảm trừ số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN không có khả năng nộp (tối đa không vượt quá số lỗ) tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, giảm lỗ để xác định giá trị doanh nghiệp. Khi có quyết định xóa nợ của Bộ Tài chính, nếu có chênh lệch so với số nợ ngân sách đã tạm giảm trừ ra khỏi nợ phải trả thì doanh nghiệp hạch toán điều chỉnh Báo cáo tài chính ở thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần.

2/ Về thủ tục hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách gồm:

+ Các thủ tục hồ sơ quy định tại Điểm 1.2 và Điểm 3.2 Mục IV phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính, trong đó có quyết toán thuế và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;

+ Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm theo giải trình chi tiết Nợ phải trả của doanh nghiệp tại cùng thời điểm, Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

3/ Đối với các Công ty Nhà nước đã chuyển thành Công ty cổ phần hoặc đã có biên bản xác định giá trị doanh nghiệp và quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần mà khoản nợ NSNN đã tính trong tổng số nợ phải trả khi xác định giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thì số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đã tính trong tổng số nợ thực tế phải trả nêu trên không được giải quyết xóa nợ.

4/ Về xử lý nợ ngân sách theo quy định tại Thông tư số 43/2004/TT-BTC ngày 20/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp nhà nước chính thức chuyển thành công ty cổ phần:

Đối với doanh nghiệp đang thực hiện cổ phần hóa, trong quá trình thực hiện phương án cổ phần hóa (doanh nghiệp chưa đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty cổ phần), nếu từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo tài chính quý hoặc năm, doanh nghiệp có phát sinh lỗ kinh doanh thì: giám đốc doanh nghiệp và ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân xử lý bồi thường vật chất (nếu do nguyên nhân chủ quan), đồng thời phối hợp với cơ quan tài chính, ngân hàng thương mại xem xét điều kiện, làm thủ tục xóa nợ đọng thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được xóa nợ thuế theo quy định tại Điểm 1, Mục I Thông tư số 43/2004/TT-BTC ngày 20/5/2004 phải lập đủ hồ sơ theo quy định tại Điểm 2, Mục III Thông tư số 43/2004/TT-BTC nêu trên và gửi cơ quan thuế địa phương quản lý thuế đối với doanh nghiệp theo trình tự quy định tại Điểm 1.3, Mục IV Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu giải quyết.

 

 

nhận:
- Như trên
- Sở TC, Cục thuế các tỉnh
TP trực thuộc Trung ương
- Cục TCDN
- Lưu VT, TCT (VT, DNNN)
  

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/08/2005 về chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.354

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.8.7