Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 9854/VPCP-KSTT 2020 tích hợp cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng

Số hiệu: 9854/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 9854/VPCP-KSTT về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng (GPXD).

Theo đó, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với dịch vụ Cấp GPXD đối với nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cụ thể như sau:

- Phương thức kết nối, tích hợp:

+ Đối với địa phương chưa triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4 sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Xây dựng đã được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia…

+ Đối với địa phương đã triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4 sẽ hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất.

- Về thời gian thực hiện:

+ Đối với các tỉnh, thành phố: Hà Nội (Sở Xây dựng và các Quận), Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang: hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 10/12/2020.

+ Đối với các tỉnh, thành phố còn lại (bao gồm cả các huyện còn lại của Thành phố Hà Nội): hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước 31/12/2020.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 9854/VPCP-KSTT được ban hành ngày 25/11/2020.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9854/VPCP-KSTT
V/v tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (Nghị quyết số 01/NQ-CP , 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ, Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 23 tháng 3 năm 2020, Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020, Công văn số 6146/VPCP-KSTT ngày 28 tháng 7 năm 2020 và Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ), đến nay, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thành tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, kiểm th việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên môi trường thử nghiệm (UAT). Để triển khai trên môi trường chính thức, đáp ứng đúng tiến độ, chất lượng được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 và Công văn số 6146/VPCP-KSTT ngày 28 tháng 7 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đề nghị Quý cơ quan quan tâm thực hiện một số công việc như sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng thực hiện:

a) Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với dịch vụ Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hoàn thành trước 15 tháng 12 năm 2020, cụ thể như sau:

- Đối với địa phương chưa triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4 sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Xây dựng đã được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó có kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp và qua bưu chính với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh để phục vụ tổng hợp, theo dõi, giám sát (nếu có), đồng thời hỗ trợ quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức ngành xây dựng.

- Đối với địa phương đã triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4 sẽ hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất.

b) Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với dịch vụ Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, cụ thể như sau:

- Phương thức kết nối, tích hợp:

+ Đối với địa phương chưa triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4 sẽ tổ chức triển khai theo hệ thống tập trung của Bộ Xây dựng đã được tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó có kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp và qua bưu chính với hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh để phục vụ tổng hợp, theo dõi, giám sát (nếu có), đồng thời hỗ trợ quá trình xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức ngành xây dựng.

+ Đối với địa phương đã triển khai thực hiện dịch vụ công này trực tuyến ở mức độ 4 sẽ hoàn thiện, chuẩn hóa, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất.

- Về thời gian thực hiện:

+ Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội (Sở Xây dựng và các Quận), Quảng Ngãi, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 10 tháng 12 năm 2020.

+ Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố còn lại (bao gồm cả các huyện còn lại của Thành phố Hà Nội) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước 31 tháng 12 năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia: chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hỗ trợ các địa phương trong quá trình kết nối, tích hợp; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật của hệ thống để việc triển khai cung cấp dịch vụ công thông suốt, hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Tập đoàn VNPT;
- VPCP: BTCN;
- Lưu: VT, KSTT
(2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9854/VPCP-KSTT ngày 25/11/2020 về tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.309

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!