Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 411/QĐ-TTg 2020 Danh mục dịch vụ công tích hợp cung cấp Cổng dịch vụ công Quốc gia

Số hiệu: 411/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 24/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Được nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Theo đó, Bộ Công an; Bộ Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

- Quý I/2020: Thí điểm thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Thuận.

- Từ tháng 06/2020, triển khai thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên toàn quốc.

Ngoài ra, nhiều dịch vụ công thuộc nhóm chỉ số khởi sự kinh doanh; chỉ số tiếp cận điện năng; nhóm dịch vụ công thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao cũng được tích hợp qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Xem chi tiết tại Quyết định 411/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 24/3/2020.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 411/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Điều 2. Ngoài những dịch vụ công phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020 bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Quyết định này của Thủ tướng Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống và tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Quyết định này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Dân nguyện
UBTVQH;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty: VNPT, VNPost, EVN;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, TTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KSTT (2).HH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ƯU TIÊN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
(kèm theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên dịch vụ công/TTHC

Cơ quan thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Bộ, ngành

Địa phương

I. NHÓM DỊCH VỤ CÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Nhóm về chỉ số khởi sự kinh doanh

01

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Quý I/2020

02

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu đối với doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện

Quý I/2020

03

Khai lệ phí môn bài

Bộ Tài chính

 

Quý I/2020

04

Kê khai thuế doanh nghiệp

Bộ Tài chính

 

Quý II/2020

05

Liên thông Đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp mã số vị đơn vị bảo hiểm xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ: Tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Quý III/2020

06

Liên thông thủ tục báo tăng, giảm lao động (của ngành bảo hiểm xã hội) và khai trình lao động, báo cáo 6 tháng, 01 năm tình hình thay đổi về lao động (của ngành lao động, thương binh và xã hội)

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Quý III/2020

Nhóm về chỉ số tiếp cận điện năng

07

Thực hiện liên thông, đồng thời Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công xây dựng công trình điện lực có điện áp từ 35 KV trở xuống trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Bộ Giao thông vận tải: Tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Quý II/2020

08

Liên thông các thủ tục cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp (gồm: Tiếp nhận yêu cầu; thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và cấp phép thi công xây dựng công trình điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,...)

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Quý III/2020

II. NHÓM DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU, SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN CAO

09

Nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm

Bộ Tư pháp

 

Quý I/2020

10

Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

- Bộ Công an (đối với xử phạt thuộc thẩm quyền của Cảnh sát giao thông: Tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Bộ Giao thông vận tải (đối với xử phạt thuộc thẩm quyền của Thanh tra giao thông): Tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

- Quý I/2020: Thí điểm tại TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và tỉnh Bình Thuận.

- Tháng 6/2020: Triển khai toàn quốc.

11

Kê khai và nộp lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy

- Bộ Tài chính: Tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính trong việc tích hp, chia sẻ dữ liệu để sử dụng chứng từ lệ phí trước bạ điện tử trong đăng ký, cấp  biển số xe.

- Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính trong việc chia sẻ dữ liệu đăng kiểm có ký số để phục vụ kê khai lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy.

 

- Quý I/2020: Thí điểm tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

- Tháng 6/2020: Triển khai toàn quốc.

12

Đăng ký khai sinh

Bộ Tư pháp: Tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục để phù hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tích hợp, chia sẻ dữ liệu hệ thống đăng ký khai sinh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Đối với các tỉnh chưa hoàn thành tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia)

Quý I/2020

13

Cấp phiếu lý lịch tư pháp

Bộ Tư pháp: Tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục để phù hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tích hợp, chia sẻ dữ liệu hệ thống đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; tích hợp, thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Đối với các tỉnh chưa hoàn thành tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia)

Quý I/2020

14

Dịch vụ công khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính

 

Quý I/2020

15

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

Bộ Công an

 

Quý II/2020

16

Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp (mức độ 4)

Bộ Giao thông vận tải: Tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện

Quý II/2020

17

Cấp mới giấy phép lái xe

Bộ Giao thông vận tải: Tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện

Quý II/2020

18

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Bộ Công Thương: Tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện

Quý II/2020

19

Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan trong nước

Bộ Ngoại giao

UBND Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh)

Quý II/2020

20

Gia hạn tạm trú, cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao

UBND Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh)

Quý II/2020

21

Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

 

22

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng: Tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Quý II/2020

23

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng: Tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Quý II/2020

24

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng: Tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Quý II/2020

25

Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Bộ Y tế

 

Quý II/2020

26

Kê khai/kê khai lại giá thuốc

Bộ Y tế

 

Quý II/2020

27

Đăng ký thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

Quý II/2020

28

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Quý II/2020

29

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Quý II/2020

30

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Trừ trường hợp đề nghị cộng nối thời gian công tác trước năm 1995)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Quý II/2020

31

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Quý II/2020

32

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Quý II/2020

33

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Quý II/2020

34

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Quý II/2020

35

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Quý II/2020

36

Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Quý II/2020

37

Nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Quý II/2020

38

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Quý II/2020

39

Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Quý II/2020

40

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

Bộ Công an

 

Quý III/2020

41

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú

Bộ Công an

 

Quý III/2020

42

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Bộ Ngoại giao

 

Quý III/2020

43

Đăng ký nhãn hiệu

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Quý III/2020

44

Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Quý III/2020

45

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Quý III/2020

46

Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Quý III/2020

47

Duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Quý III/2020

48

Gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Quý III/2020

49

Cấp bản sao văn bằng, chng chỉ từ sổ gốc

 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý III/2020

50

Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký; xóa đăng ký thế chấp

 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý III/2020

51

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý III/2020

52

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý III/2020

53

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.

Bộ Giao thông vận tải: Tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Quý IV/2020

54

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.

Bộ Giao thông vận tải: Tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Quý IV/2020

55

Cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Quý IV/2020

56

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Bộ Y tế

 

Quý IV/2020

57

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định

Bộ Y tế

 

Quý IV/2020

58

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định

Bộ Y tế

 

Quý IV/2020

59

Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc

Bộ Y tế

 

Quý IV/2020

60

Xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Bộ Y tế

 

Quý IV/2020

61

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý IV/2020

62

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý IV/2020

63

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý IV/2020

64

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

Bộ Y tế

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý IV/2020

65

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Bộ Xây dựng: Tái cấu trúc quy trình, xây dựng, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện.

Quý IV/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 411/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia ngày 24/03/2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.373

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!