Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4041/BCT-NL về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành điện theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 4041/BCT-NL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 06/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4041/BCT-NL
V/v hướng dẫn điều chỉnh DT công trình XDCB chuyên ngành điện theo TT 05/2009/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Các Sở Công Thương

 

Ngày 10 tháng 10 năm 2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2008/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Để hướng dẫn các đơn vị áp dụng các bộ Đơn giá XDCB chuyên ngành đã được Bộ Công Thương công bố dùng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, để điều chỉnh dự toán chi phí theo các văn bản hướng dẫn trên, Bộ Công Thương hướng dẫn như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY LẮP:

Các tập đơn giá do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) đã công bố được điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản này bao gồm:

- Đơn giá XDCB chuyên ngành Lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BCN ngày 21 tháng 01 năm 2000.

- Đơn giá XDCB chuyên ngành xây dựng đường dây tải điện ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-NLDK ngày 23 tháng 2 năm 2004.

- Đơn giá XDCB lắp đặt trạm biến áp ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-NLDK ngày 23 tháng 02 năm 2004.

- Đơn giá XDCB công tác khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng ban hành kèm theo Quyết định số 1352/QĐ-NLDK ngày 11 tháng 6 năm 2003.

- Đơn giá XDCB công tác lắp đặt, sửa chữa đường dây điện và trạm biến áp đang mang điện tới cấp điện áp 35kV ban hành kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-NLDK ngày 11 tháng 6 năm 2003.

- Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt thiết bị Nhà máy nhiệt điện ban hành kèm theo Quyết định số 1685/QĐ-BCN ngày 15 tháng 5 năm 2007.

Đơn giá phần xây dựng trạm biến áp khi áp dụng theo đơn giá XDCB thống nhất của các địa phương do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành (hoặc công bố) thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương nơi ban hành (hoặc công bố).

Việc điều chỉnh các khoản mục chi phí trong dự toán xây lắp được thực hiện như sau:

1. Chi phí nhân công và chi phí máy thi công:

Chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán công trình lập theo các bộ Đơn giá nêu trên được điều chỉnh bằng cách nhân với hệ số điều chỉnh nhân công (KĐCNC) và hệ số điều chỉnh máy thi công (KĐCMTC) trong Phụ lục kèm theo văn bản này.

2. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong giá trị dự toán xây lắp công trình xây dựng (chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đầu ra): được tính theo quy định hiện hành.

Nội dung các khoản mục chi phí trong giá trị dự toán xây lắp hạng mục công trình xây dựng như các quy định hiện hành.

II. ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ KHOẢN MỤC CHI PHÍ KHÁC:

1. Về dự toán chi phí khảo sát xây dựng chuyên ngành điện:

Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 3936/BCT-NLDK ngày 13 tháng 12 năm 2007 công bố các tập định mức – đơn giá chuyên ngành điện, trong đó có tập định mức khảo sát xây dựng các công trình điện số 2361/QĐ-NLDK ngày 17 tháng 9 năm 2003. Trên cơ sở các quy định hiện hành về thang bảng lương, các chế độ phụ cấp đặc thù cho công tác khảo sát các công trình điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn thành dự thảo bộ định mức – đơn giá hiệu chỉnh công tác khảo sát xây dựng chuyên ngành các công trình điện, trình Bộ Công Thương xem xét, công bố.

Trong thời gian chưa công bố bộ định mức – đơn giá khảo sát chuyên ngành điện hiệu chỉnh, các đơn vị căn cứ tập định mức số 2361/QĐ-NLDK đã được công bố, hướng dẫn tại các Thông tư số 05/2009/TT-BXD , số 12/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng và các văn bản hướng dẫn liên quan khác, lập và phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng công trình điện.

2. Điều chỉnh dự toán chi phí công tác quy hoạch phát triển điện lực: xác định trên cơ sở tập Đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 3836/QĐ-BCN ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ Công nghiệp được điều chỉnh với hệ số theo bảng sau:

Mức LTT

800.000 đồng/tháng

740.000 đồng/tháng

690.000 đồng/tháng

650.000 đồng/tháng

Hệ số điều chỉnh (KĐCQHĐL)

1,703

1,621

1,552

1,497

3. Một số khoản mục chi phí khác: tính bằng định mức tỷ lệ % trong giá trị dự toán công trình xây dựng (chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế VAT): được tính theo các quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại mục III – Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, NL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

PHỤ LỤC

Kèm theo văn bản số 4041/BCT-NL ngày 06 tháng 5 năm 2009
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG TRONG DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN THEO HƯỚNG DẪN CỦA TT SỐ 05/2009/TT-BXD NGÀY 15/4/2009

STT

Tên bộ đơn giá XDCB chuyên ngành điện

Mức LTT tính trong Bộ đơn giá CNĐ (đ/ tháng)

Hệ số điều chỉnh ứng với các mức LTT quy định tại Nghị định 110/2008/NĐ-CP

800.000 đ/tháng

740.000 đ/tháng

690.000 đ/tháng

650.000 đ/tháng

KĐCNC

KĐCMTC

KĐCNC

KĐCMTC

KĐCNC

KĐCMTC

KĐCNC

KĐCMTC

1

Đơn giá Lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh ĐZ thông tin ĐL số 05/2000/QĐ-BCN

144.000

7,680

1,100

7,104

1,092

6,624

1,084

6,240

1,079

2

Đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện số 285/QĐ-NLDK

290.000

3,784

1,515

3,500

1,493

3,264

1,469

3,075

1,452

3

Đơn giá XDCB chuyên ngành Lắp đặt trạm biến áp số 286/QĐ-NLDK

290.000

3,804

1,475

3,519

1,452

3,281

1,429

3,091

1,412

4

Đơn giá XDCB công tác khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng số 1352/QĐ-NLDK

290.000

3,754

1,080

3,472

1,071

3,238

1,065

3,050

1,059

5

Đơn giá XDCB công tác lắp đặt, sửa chữa ĐZ và TBA đang mang điện tới cấp điện áp 35kV số 1353/QĐ-NLDK

290.000

4,010

1,000

3,709

1,000

3,458

1,000

3,258

1,000

6

Đơn giá Thí nghiệm điện ĐZ và TBA số 1426/QĐ-BCN

350.000

2,286

1,029

2,114

1,026

1,971

1,023

1,857

1,021

7

Đơn giá Lắp đặt thiết bị Nhà máy nhiệt điện số 1685/QĐ-BCN

450.000

1,778

1,269

1,644

1,223

1,533

1,184

1,444

1,154

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4041/BCT-NL về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành điện theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.278
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57