Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 257/UBDT-DTTS năm 2017 thực hiện Quyết định 2561/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 257/UBDT-DTTS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 21/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/UBDT-DTTS
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 ca Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 31/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2561/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số”. Đtriển khai thực hiện Đề án, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp dưới triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ của Đề án và tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương đ lựa chọn các hoạt động trong kế hoạch cho phù hợp, trong đó chú trọng các nội dung sau:

- Công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá thực hiện Đề án;

- Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiu số;

- Quan tâm và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo quy định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đi kinh nghiệm giữa các địa phương; tổ chức tập hun, cung cấp thông tin, bi dưỡng kiến thức cho người có uy tín; chú trọng việc thăm hỏi, động viên, nhất là dịp Lễ, Tết; Tổ chức những hội nghị trao đổi kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những người có uy tín có thành tích tiêu biu xuất sắc và tạo điều kiện tốt nhất giúp người có uy tín phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện phân cấp quản lý, phân công vận động và giao nhiệm vụ đối với người có uy tín.

- Thực hiện phân cấp quản lý, phân công vận động phát huy vai trò của người có uy tín theo quy định tại điểm b, Khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Hằng năm thực hiện việc rà soát, bổ sung hoặc thay thế người có uy tín của địa phương theo quy định.

3. Bố trí kinh phí trong dự toán kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh để thực hiện kế hoạch và các nội dung, nhiệm vụ của Đề án.

4. Định kỳ (gửi trước 20 tháng 11 hằng năm) báo cáo kết quả, kinh phí thực hiện, thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị gửi Ủy ban Dân tộc (qua Vụ Dân tộc thiểu số), địa chỉ số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội (kèm file mm gửi qua thư điện tử vudantocthieuso@cema.gov.vn) đ tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đ nghỦy ban nhân dân các tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CNUB (đ b/c);
- Cơ quan Công tác dân tộc các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Website UBDT;
- Lưu VT, DTTS (03b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Hà Hùng

 

 

 

 

                                       

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 257/UBDT-DTTS năm 2017 thực hiện Quyết định 2561/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


372

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116