Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3471/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 07/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3471/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Tài chính, Lao động Thương bình và Xã hội,
Kế hoạch và Đầu tư, Tư Pháp,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Ngân hàng Chính sách Xã hội,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6677/TC/TCNH ngày 17 tháng 06 năm 2004), của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 130/NHNN-TD.m ngày 11 tháng 06 năm 2004), của Ngân hàng Chính sách xã hội (công văn số 203/NHCS-KHNV ngày 28 tháng 06 năm 2004) và ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Chính sách xã hội tại cuộc họp ngày 29 tháng 06 năm 2004 bàn về xử lý vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và cơ chế quản lý vốn cho vay và của Quỹ quốc gia về việc làm, Thủ tướng Phan Văn Khải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ về vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội, kể cả việc giúp đỡ Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp cận và tìm kiếm các nguồn vốn, các dự án hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, các Chính phủ và tổ chức phi Chính phủ nhằm đẩy nhanh công cuộc xoá đói giảm nghèo bền vững.

2. Đối với số vốn điều lệ của Ngân hàng Chính sách xã hội còn thiếu (3.485 tỷ đồng), giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tính toán, bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm, cố gắng xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn nhất để Ngân hàng Chính sách xã hội có vốn quay vòng cho vay, giảm bớt mức bù lỗ trong Ngân sách Nhà nước. Năm 2004, xem xét trích từ nguồn vượt thu ngân sách Trung ương để cấp bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội; năm 2005, bố trí tăng thêm khoảng 1.000 tỷ đồng; số còn thiếu sẽ bố trí tiếp trong những năm sau.

3. Đồng ý chuyển 168 tỷ đồng vốn cấp bù chênh lệch lãi suất năm 2003 chưa sử dụng hết bổ sung vào kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất năm 2004 để cho Ngân hàng Chính sách xã hội tăng khả năng huy động vốn, bảo đảm kế hoạch cho vay năm 2004.

4. Đối với khoản cho vay tái cấp vốn theo Quyết định số 1091/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục nghiên cứu xử lý theo phương thức và thời điểm thích hợp.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hoàn chỉnh Cơ chế quản lý, điều hành Quỹ quốc gia về việc làm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 7 năm 2004. Riêng phần vốn cho vay được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

a. Phần vốn cho vay của Quỹ quy định tại các tiết a và b Khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm, được chuyển cho Ngân hàng Chính sách xã hội trực tiếp quản lý nhưng không đưa vào vốn điều lệ của Ngân hàng Chính sách xã hội.

b. Nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan quản lý Chương trình và Ngân hàng Chính sách xã hội được phân định như sau:

- Các cơ quan nhà nước được phân công quản lý Chương trình có nhiệm vụ: xác định mục tiêu và nguồn vốn hàng năm và dài hạn của Chương trình để trình cấp có thẩm quyền quyết định; phân bổ chỉ tiêu (hạn mức) vốn vay cho các địa phương và tổ chức tham gia Chương trình; xác định đối tượng được vay vốn, điều kiện vay vốn, mức và thời hạn cho vay vốn, nội dung sử dụng vốn vay; phê duyệt các dự án vay vốn theo thẩm quyền; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện cho vay và sử dụng vốn vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội và các chủ đầu tư; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc thu hồi nợ và xử lý nợ vay.

- Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định phương án tài chính của các dự án xin vay vốn và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý Chương trình về các phương án này; hướng dẫn và thực hiện quy trình và phương thức cho vay, thủ tục cho vay và thu hồi vốn vay, xử lý nợ quá hạn, quản lý, phân phối và sử dụng lãi tiền vay theo đúng các quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ, Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 và Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia với cơ quan quản lý Chương trình về các công việc nêu ở phần trên và đề xuất kịp thời với các cơ quan này phương án điều chỉnh hạn mức cho vay giữa các địa phương và tổ chức, từ nơi thừa sang nơi thiếu.

c. Xoá bỏ Quy chế phân phối, sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm tại Quyết định số 97/2001/QĐ-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2001 của Bộ Tài chính và thực hiện thống nhất theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. Chi tiêu của Ban chỉ đạo Chương trình các cấp (nếu có) được ghi vào dự toán chi ngân sách hàng năm về hành chính, sự nghiệp và do Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3471/VPCP-KTTH ngày 07/07/2004 ngày 07/07/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.374

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!