Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6864TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6864TC/TCT
V/v phân bổ thuế gtgt đầu vào được khấu trừ

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2005

CÔNG VĂN

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số doanh nghiệp và Cục thuế nêu vướng mắc khi thực hiện phân bổ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá dịch vụ dùng chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn lập Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (Mẫu số 02B/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.c, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng nhưng cơ sở không hạch toán riêng được thuế đầu vào được khấu trừ, thì thuế đầu vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hoá, dịch vụ bán ra.”

Căn cứ vào quy định nêu trên, thay thế đoạn “Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: Số liệu để ghi vào chi tiêu này bằng số liệu ở chi tiêu mã số [22] trên Tờ khai thuế GTGT” trong phần ghi chú của Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (Mẫu số 02B/GTGT) bằng đoạn “Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: Số liệu để ghi vào chi tiêu này là số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng chung cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT mà cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được thuế đầu vào phải khấu trừ.”

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện.

Phạm Duy Khương

(Đã ký)

THE MINISTRY OF FINANCE
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 6864 TC/TCT
On allocation of creditable input value added tax (VAT)

Hanoi, June 7, 2005

 

To: - Provincial/municipal Tax Departments

The Finance Ministry has received official letters from several enterprises and provincial/municipal Taxation Departments, reporting on their problems in allocating input VAT on goods and services used for production of and trading in both goods and services subject and not subject to VAT under the guidance on the making of the Table of allocation of creditable VAT amounts on purchased goods and services in the period (Form No. 02B/GTGT), issued together with the Finance Ministry's Circular No. 127/2004/TT-BTC of December 27, 2004. Regarding this matter, the Finance Ministry gives the following opinion:

Point 1.2.c, Section III, Part B of the Finance Ministry's Circular No. 120/2003/TT-BTC of December 12, 2003, guiding the implementation of the Government's Decree No. 158/2003/ND-CP of December 10, 2003, which details the implementation of the VAT Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the VAT Law, guides that: "Business establishments must separately account input VAT on goods and services used for production of and trading in both goods and services subject and not subject to VAT. Where goods or services are used for production of and trading in both goods and services subject and not subject to VAT but the establishments cannot separately account the creditable input VAT amounts, they may calculate such amounts according to the ratio (%) of the turnover of goods or services subject to VAT to the total turnover of goods or services sold."

Pursuant to the above-said provisions, the phrase "VAT on goods and services purchased in the period: Data to be written for this criterion shall be consistent with those written for criterion coded [22] in the VAT declaration" in the "Notes" section of the Table of allocation of creditable amounts of VAT on purchased goods and services in the period (Form No. 02B/GTGT) shall be replaced with the phrase "VAT on goods and services purchased in the period: Data to be written for this criterion shall be the amounts of VAT on goods and services used for production of and trading in both goods and services subject and not subject to VAT for which business establishments cannot separately account their creditable input taxes."

The Finance Ministry hereby notifies the above-said opinion to provincial/municipal Tax Departments for providing implementation guidance to business establishments.

 

 

UNDER THE AUTHORIZATION OF THE MINISTER OF FINANCE
FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6864 TC/TCT về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.577

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!