Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6229/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 24/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6229/TC/TCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6229 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CỦA CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được Công văn của một số Văn phòng đại diện, Sở Thương mại của các địa phương hỏi về việc nộp thuế thu nhập cá nhân của các Văn phòng đại diện về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì:

- Điểm 3.3.1.2 Mục III quy định: "Trường hợp cơ quan quản lý không trực tiếp chi trả thu nhập, nhưng do chức năng nhiệm vụ có thực hiện việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức có cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế, nếu đảm bảo việc thu thuế thu nhập được tập trung kịp thời và được cơ quan thuế chấp nhận thì được thu và nộp thuế vào NSNN theo quy định".

- Điểm 2.1 Mục IV quy định: "Cơ quan chi trả thu nhập được hưởng khoản tiền thù lao tính trên số tiền thuế thu nhập đã khấu trừ trước khi nộp vào NSNN để dùng vào mục đích trang trải các chi phí cho việc tổ chức thu nộp thuế và khen thưởng cho cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thu nộp thuế theo tỷ lệ 0,5% đối với số thuế thu được từ thu nhập thường xuyên, 1% đối với số thuế thu được từ khoản thu nhập không thường xuyên".

Theo quy định nêu trên và căn cứ vào hoạt động của các Văn phòng đại diện thì các Văn phòng đại diện được lựa chọn 1 trong 2 cách kê khai nộp thuế TNCN; đăng ký nộp thuế tại các Cục thuế hoặc nộp thuế thông qua đơn vị được cơ quan thuế ủy quyền thu thuế:

- Văn phòng đại diện đăng ký nộp thuế tại Cục thuế địa phương thì thực hiện kê khai thu nhập, đăng ký nộp thuế theo đúng các quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC .

- Văn phòng đại diện nộp thuế thông qua đơn vị được cơ quan thuế ủy quyền thu thuế thì hàng tháng các Văn phòng đại diện phải thực hiện kê khai thu nhập, thuế thu nhập phải nộp cho đơn vị được ủy quyền thu thuế để kê khai nộp thuế vào NSNN theo các văn bản hướng dẫn tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cục thuế địa phương có văn bản ủy quyền cho đơn vị có chức năng quản lý theo quy định tại điểm 3.3.1.2 Mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính (nêu trên) về việc thu nộp thuế TNCN. Đơn vị được ủy quyền được sử dụng tiền thù lao theo quy định tại điểm 2.1 Mục IV Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Trương Chí Trung

(Đã ký)

THE MINISTRY OF FINANCE
---------------------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness
--------------------

No. 6229/TC/TCT
On: personal income tax payment by Vietnam-based rep offices

Hanoi, May 24, 2005

 

To: Provincial/municipal Tax Departments

The Finance Ministry has received official letters from some rep offices and provincial/municipal Trade Services, questioning about personal income tax payment by rep offices. Concerning this matter, the Ministry hereby provides guidance as follows:

Pursuant to the Finance Ministry’s Circular No. 81/2004/TT-BTC of August 13, 2004 guiding the implementation of the Government’s Decree No. 147/2004/ND-CP of July 23, 2004 detailing the implementation of the Ordinance on Income Tax on High-Income Earners:

- Point 3.3.1.2, Section III, stipulates: “In cases where the managing agencies don’t pay incomes directly but, according to their functions and tasks, manage, inspect and supervise activities of organizations employing individual taxpayers, such organizations, if being able to assure the concentrated and timely tax collection and getting consents of tax offices, may collect and remit the tax money into the state budget under regulations.”

- Point 2.1, Section IV stipulates: “Income-paying agencies shall enjoy remuneration to be calculated on the withheld income tax amounts before remitting them into the state budget in order to cover expenses for organization of tax collection and reward individuals with achievements in organization of tax collection at the rate of 0.5% of the tax amounts on regular incomes, or 1% of the tax amounts on irregular incomes.”

According to the above-said provisions and based on their operations, rep offices may opt for either of the two ways of making declaration for personal income tax payment: registering tax payment with Provincial/ Municipal Tax Departments or paying the tax through their authorized units:

- Rep offices registering tax payment with Provincial/ Municipal Tax Departments shall declare incomes and register tax payment in strict accordance with the provisions of Circular No. 81/2004/TT-BTC.

- Rep offices paying tax through units authorized by tax offices shall monthly have to declare incomes and payable income tax amounts to these units so that the latter may declare and remit tax money into the state budget under the guidance in the Finance Ministry’s Circular No. 81/2004/TT-BTC. Provincial/ Municipal Tax Departments shall issue written authorizations to functional management units under the provisions of Point 3.3.1.2, Section III of the above-mentioned Circular No. 81/2004/TT-BTC on payment and remittance of personal income tax. Authorized units may use remunerations according to the provisions of Point 2.1, Section IV of this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER
Truong Chi Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6229/TC/TCT ngày 24/05/2005 của Bộ Tài chính về nộp thuế thu nhập cá nhân của văn phòng đại diện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.026

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!