Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4178/TCT-CS 2019 giới thiệu nội dung Thông tư 68/2019/TT-BTC

Số hiệu: 4178/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành: 15/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tổng cục Thuế giới thiệu nội dung Thông tư 68/2019 về HĐĐT

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 4178/TCT-CS về một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Theo đó, để tạo điều kiện cho công tác triển khai Thông tư 68, Tổng cục Thuế giới thiệu một số nội dung về HĐĐT, đơn cử như:

- Nội dung trên HĐĐT;

- Các trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung;

- Định dạng HĐĐT;

- Việc áp dụng HĐĐT;

- Các trường hợp rủi ro cao về thuế sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế;

- Sử dụng HĐĐT có mã theo từng lần phát sinh;

- Sử dụng HĐĐT trong trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ;

- Trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn có mã và không có mã của cơ quan thuế;

- Xử lý hóa đơn có mã và không có mã khi có sai sót;

- Chuyển dữ liệu HĐĐT không có mã đến cơ quan thuế;

- Xử lý sự cố khi sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế;…

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019.

Về Thông tư 68, Luật sư Nguyễn Thụy Hân, Phụ trách mạng Cộng Đồng Ngành Luật của LawSoft lưu ý đối với tổ chức để được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử là phải đảm bảo chặt chẽ về nhiều điều kiện.

Thứ nhất, về nhân sự phải có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, trong đó có nhân viên có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu; có nhân viên kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra 24h trong ngày và 7 ngày trong tuần để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.

Thứ hai, về chủ thể phải có kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp công nghệ thông tin và giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử giữa các tổ chức; có tối thiểu 05 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đã triển khai hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin cho tối thiểu 10 tổ chức; đã triển khai hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử giữa các chi nhánh của doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau.

Thứ ba, về tài chính phải có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 5 tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, còn phải đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật theo quy định.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4178/TCT-CS
V/v một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006 và các Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 3/6/2008 và các Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Luật kế toán ngày 20/11/2015;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29/11/2015;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định vhóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cp dịch vụ;

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đtạo điều kiện cho công tác triển khai, tuyên truyền, Tổng cục Thuế giới thiệu một số nội dung của Thông tư số 68/2019/TT-BTC (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Đề nghị các Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ biến và tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc, đnghị các Cục thuế kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Lưu: VT, CS
(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Mạnh

PHỤ LỤC

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 68/2019/TT-BTC NGÀY 30/9/2019 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
(Ban hành kèm theo công văn số 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 của Tng cục Thuế)

1. Về nội dung hóa đơn điện tử

a) Nội dung hóa đơn điện tử: về cơ bản giống nội dung hóa đơn giấy đã được hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và có bổ sung thêm chỉ tiêu: Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có). Riêng ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn theo hướng dẫn khoản 1 Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì:

- Ký hiệu mẫu số hóa đơn là ký tự có một chữ số tự nhiên là các stự nhiên 1, 2, 3, 4 để phản ánh loại hóa đơn như: hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử; các loại hóa đơn khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định.

- Ký hiệu hóa đơn: là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn để phản ánh các thông tin như sau:

+ Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

+ Hai ký tự tiếp theo là 2 chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

+ Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T hoặc D hoặc L hoặc M thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể: (i) Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế; (ii) Chữ D: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng; (iii) Chữ L: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh; (iv) Chữ M: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.

+ Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý, trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

b) Về chữ ký số chữ ký điện tcủa người bán - người mua:

Trường hợp người bán là doanh nghiệp, tổ chức thì chữ ký số của người bán trên hóa đơn là chữ ký số của doanh nghiệp, tổ chức; trường hợp người bán là cá nhân thì sử dụng chữ ký scủa cá nhân hoặc người được ủy quyn. Một strường hợp đặc thù trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký người bán.

Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua trừ trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tcó chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua theo thỏa thuận giữa hai bên.

c) Về thời điểm lập hóa đơn điện t: Xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm và phù hợp với thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định.

d) Về các nội dung khác trên hóa đơn điện tử: Ngoài nội dung nêu trên, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

2. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung

Tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC có hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung trong 7 trường hợp cụ thể:

- Hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh;

- Hóa đơn điện tử bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh;

- Hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ;

- Chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là hóa đơn điện tử;

- Hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng;

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử;

- Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế.

3. Định dạng hóa đơn điện tử

- Định dạng hóa đơn điện tử sử dụng ngôn ngữ định dạng văn bản XML (XML là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "extensible Markup Language" được tạo ra với mục đích chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các hệ thống công nghệ thông tin), bao gồm hai thành phần: Thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và thành phần chứa dữ liệu chữ ký số (đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì có thêm thành phần chứa dữ liệu liên quan đến mã cơ quan thuế).

- Tổng cục Thuế xây dựng và công bố thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử, thành phần chứa dữ liệu chữ ký svà cung cấp công cụ hiển thị các nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định.

- Điều kiện chuyển dliệu đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp phải đáp ứng yêu cầu sau:

i) Kết nối với Tổng cục Thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 1 kênh truyền dự phòng. Mi kênh truyền có băng thông tối thiểu 5 Mbps.

ii) Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết nối.

iii) Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu.

4. Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

Các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thì các lĩnh vực được xác định theo ngành kinh tế cấp 4 theo Danh mục hệ thống ngành kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 7/6/2018 của Thủ tướng Chính ph.

5. Các trường hợp rủi ro cao về thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế là doanh nghiệp có vốn chủ shữu dưới 15 tđồng và có một trong tám (08) dấu hiệu nêu tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì sử dụng hóa đơn điện tcó mã của Cơ quan thuế trong 12 tháng hoạt động liên tục.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc loại rủi ro cao về thuế (thông báo theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Sau thời gian 12 tháng, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp rủi ro nếu được cơ quan thuế qua rà soát xác định không rủi ro, đáp ứng được điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan thuế, và có đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan thuế thì thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định.

6. Sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh

Tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 68/2019/TT-BTC quy định:

- Hóa đơn điện tử có mã cấp theo từng lần phát sinh gồm: hóa đơn điện tử bán hàng và hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.

- Bn (04) trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng.

-Hai (02) trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng.

Tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân thuộc diện được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo tng lần phát sinh gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đến cơ quan thuế và phải khai, nộp thuế đy đủ theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí khác (nếu có) trước khi được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

7. Về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ

Theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì trường hợp xuất khẩu hàng hóa hay ủy thác xuất khẩu hàng hóa đều phải sử dụng sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử, cụ thể như sau:

- Trường hợp cơ sở kinh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu), khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng cho hàng hóa xuất khẩu.

- Trường hợp cơ sở kinh doanh ủy thác xuất khẩu hàng hóa: Khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử. Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan, căn cvào các chứng từ đi chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn điện tử. Cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử để xuất cho khách hàng nước ngoài.

8. Về các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế

Theo quy định tại Điều 9 và Điều 15 Thông tư số 68/2019/TT-BTC, các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế bao gồm:

- Các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, cụ thể:

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thông báo với cơ quan qun lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

- Các trường hợp khác được hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC như sau:

+ Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

+ Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

+ Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã sau khi thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh hoặc được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế, được bãi bỏ quyết định cưỡng chế nợ thuế.

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh có văn bản thông báo với cơ quan thuế được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

9. Về việc xử lý hóa đơn điện tử có mã/hóa đơn điện tử không mã có sai sót

Tại Điều 11 và Điều 17 Thông tư số 68/2019/TT-BTC quy định:

- Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

- Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc chưa có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua phát hiện có sai sót:

+ Trường hợp hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua phát hiện có sai sót về tên, địa chỉ nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì không phải lập hóa đơn thay thế;

+ Trường hợp hóa đơn điện tử đã gửi có sai về mã số thuế, về stiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì các bên lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và người bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập.

- Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót hoặc phát hiện hóa đơn điện tử không mã đã lập có sai sót sau khi gửi cơ quan thuế thì cơ quan thuế thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót và đlập lại hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (nếu cn thay thế).

10. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã đến cơ quan thuế

Điều 16 Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn phương thức, thời điểm và hình thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã đến cơ quan thuế như sau:

a) Về phương thức chuyển dữ liệu:

- Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện t theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 68/2019/TT-BTC) áp dụng đi với bốn (04) trường hợp sau:

+ Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không;

+ Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng;

+ Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đến người tiêu dùng là cá nhân mà trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ người mua theo quy định;

+ Bán xăng dầu đến người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán hàng cho người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

- Phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thuộc đối tượng được quy định chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử nêu trên.

b) Về thời điểm chuyển

- Trường hợp thuộc đối tượng chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử thì gửi cơ quan thuế cùng với thời gian gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Trường hợp thuộc đối tượng chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn thì người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế.

c) Về hình thức chuyển dữ liệu

- Hình thức gửi trực tiếp: Các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định sẽ được lựa chọn để thông báo về việc kết nối kỹ thuật để chuyển dữ liệu hóa đơn trực tiếp đến Cơ quan thuế.

- Hình thức gửi thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: Các doanh nghiệp khác gửi dliệu hóa đơn điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (theo hợp đồng ký kết giữa các bên) để tổ chức này gửi tiếp đến cơ quan thuế.

11. Về xử lý sự cố khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã

Tại Điều 12 Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn xử lý sự cố trong 3 trường hợp:

- Trường hợp hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố, Tổng cục Thuế thực hiện các giải pháp kỹ thuật chuyển sang hệ thống dự phòng và có trách nhiệm thông báo trên Cổng thông tin điện tcủa Tổng cục Thuế về các sự cố nêu trên.

- Trường hợp do lỗi hệ thống hạ tầng kthuật của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có trách nhiệm thông báo cho người bán được biết, phối hợp với Tổng cục Thuế để được hỗ trợ kịp thời. Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải khắc phục nhanh nhất sự cố, có biện pháp hỗ trợ người bán lập hóa đơn điện tử để gửi cơ quan thuế cấp mã trong thời gian ngắn nhất.

- Trường hợp người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì thông báo với cơ quan thuế để hỗ trợ xử lý sự cố. Trong thời gian xử lý sự cngười bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì đến cơ quan thuế để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

12. Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin về hóa đơn

Cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế xây dựng phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Tổng cục Thuế có trách nhiệm xử lý thông tin, dữ liệu trước khi được tích hợp và lưu trvào cơ sở dữ liệu quốc gia để đảm bảo tính hợp lý, thống nhất. Tổng cục Thuế có trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin về hóa đơn điện tử.

13. Về tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Căn cứ các nội dung đã được quy định tại Nghị định 119, Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn cụ thể điều kiện đối với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử:

Về chủ thể: có tối thiểu 05 năm hoạt động trong lĩnh vực CNTT, đã triển khai hệ thống, ứng dụng CNTT cho tối thiểu 10 tổ chức, đã triển khai hệ thống trao đổi dliệu điện tử gia các chi nhánh của doanh nghiệp hoặc giữa các tchức với nhau.

Về tài chính: có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 5 tỷ đồng.

Về nhân sự: có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, có kinh nghiệm thực tin về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu; có nhân viên kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra 24h trong ngày và 7 ngày trong tuần.

Về kỹ thuật: có hthống thiết bị, kỹ thuật dự phòng đặt tại trung tâm dự phòng cách xa trung tâm dliệu chính tối thiểu 20km sẵn sàng hoạt động khi hệ thống chính gặp sự cố.

Kết nối trao đổi dliệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế phải đáp ứng yêu cầu:

+ Kết ni với cơ quan thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 2 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiu 10 Mbps.

+ Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết ni.

+ Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu.

14. Về hiệu lực thi hành

- Thông tư s68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11 /2019.

- Từ ngày Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến ngày 31/10/2020, các văn bản của Bộ Tài chính ban hành như Thông tư hướng dẫn về hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn mua của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử và Quyết định về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tcó mã xác thực của cơ quan thuế vẫn có hiệu lực thi hành, cụ thể:

+ Thông tư s32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

+ Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

+ Thông tư s39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư s 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính);

+ Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định s526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sdụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

+ Quyết định s 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định s 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015;

+ Thông tư s37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư s39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

- Từ ngày 01/11/2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu trên hết hiệu lực thi hành.

- Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC .

15. Về xử lý chuyển tiếp

a) Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư s68/2019/TT-BTC nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định s51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Tài chính mà có sai sót thì:

- Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

- Người bán lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mu số... ký hiệu... s... ngày... tháng... năm”. Người bán ký s, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập (theo quy định tại Nghị định s51/2010/NĐ-CP, Nghị định s04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Tài chính) có sai sót.

- Người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

b) Trong thời gian từ 1/11/2018 đến 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định s 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC , nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dliệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dliệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

c) Đi với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng.

Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

- Nếu tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng Hóa đơn kiêm Phiếu thu tiền hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo Mu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

- Nếu đáp ứng các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 8, Điều 13 Thông tư số 68/2019/TT-BTC.

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
--------

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No.: 4178/TCT-CS
Re: Guidance on some contents of the Circular No. 68/2019/TT-BTC on electronic invoices

Hanoi, October 15, 2019

 

To: Departments of Taxation of provinces and central-affiliated cities

Pursuant to the Law on Tax administration dated November 29, 2006 and the Laws on amendments to the Law on Tax administration;

Pursuant to the Law on Value-added tax dated June 03, 2008 and the Laws on amendments to the Law on Value-added tax;

Pursuant to the Law on Accounting dated November 20, 2015;

Pursuant to the Law on Electronic transactions dated November 29, 2015;

Pursuant to the Law on Information technology dated June 29, 2006;

Pursuant to the Government's Decree No. 119/2018/ND-CP dated September 12, 2018 on electronic invoices;

On September 30, 2019, the Ministry of Finance has promulgated the Circular No. 68/2019/TT-BTC providing guidance on implementation of some Articles of the Government's Decree No. 119/2018/ND-CP dated September 12, 2018 on electronic invoices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Departments of Taxation of provinces and central-affiliated cities are requested to disseminate contents herein and provide training for enterprises, economic organizations, other organizations, household businesses and individual businesses within their provinces. Difficulties that arise during the implementation of this document should be reported to the General Department of Taxation for consideration./.

 

 

PP. GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Nguyen The Manh

 

APPENDIX

GUIDANCE ON SOME CONTENTS OF THE CIRCULAR NO. 68/2019/TT-BTC DATED SEPTEMBER 30, 2019 OF THE MINISTRY OF FINANCE ON ELECTRONIC INVOICES
(Enclosed with the  Official Dispatch No. 4178/TCT-CS dated October 15, 2019 of the General Department of Taxation)

1. Guidance on electronic invoices

a) Contents of electronic invoices:  An electronic invoice shall have the same basic contents as those of a physical invoice as prescribed in the Circular No. 39/2014/TT-BTC of the Ministry of Finance and the following additional contents: the tax authority’s authentication code on authenticated invoices; fees and charges payable to state budget and other relevant contents (if any).  With regard to invoice symbol and invoice code as prescribed in Clause 1 Article 3 of the Circular No. 68/2019/TT-BTC:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Invoice symbol contains 6 characters, including letters and numerical digits indicating the following information:

+ The first character: C if the invoice bears a tax authority’s authentication code (hereinafter referred to as “authenticated invoice”); K if the invoice does not bear a tax authority’s authentication code (hereinafter referred to as “unauthenticated invoice”).

+ The next two characters, written in Arabic numerals, are the last two digits of the year in which the invoice is issued.

+ The next character is either T, D, L or M depending on the type of the invoice. To be specific: (i) T: electronic invoices registered with tax authorities by enterprises, organizations, household businesses and individual businesses; (ii) D: special electronic invoices that are registered by enterprises and organizations and do not have some mandatory contents of the “T” invoices; (iii) L: electronic invoices issued separately by tax authorities; (iv) M: electronic invoices generated by cash registers.

+ The last two characters shall be decided by the seller, or YY if not specified.

b) Buyer's and seller’s digital or electronic signatures:

In case the seller is an enterprises or organization, the seller’s digital signature on the invoice is the digital signature of such enterprise or organization; in case the seller is an individual, it will be the digital signature of the individual or another person authorized by the individual.  In some special cases, electronic invoices do not necessarily have digital or electronic signature of the seller.

Electronic invoices do not necessarily have electronic signature of the buyer, except the case where the buyer is a business establishment and both the buyer and the seller agree to use digital or electronic signatures on the electronic invoice issued by the seller, digital or electronic signatures of the seller and the buyer must be added to the electronic invoice as agreed between two parties.

c) Issuance dates of electronic invoices:  The issuance date of an electronic invoice shall be the date on which the digital or electronic signature is added to the invoice by the seller and shall be written in the day-month-year format and conform to the time when the electronic invoice is issued.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VAT invoices used as tax refund claims shall comply with the Ministry of Finance’s Circular No. 72/2014/TT-BTC dated May 30, 2014 on refund of VAT on personal belongings carried by foreigners and Vietnamese people residing overseas upon their exit from Vietnam.

2. Exceptions

Pursuant to the Circular No. 68/2019/TT-BTC, electronic invoices do not necessarily have all the mandatory contents in the following 7 specific cases:

- Electronic invoice are issued by a supermarket or shopping mall to non-business buyers;

- Electronic invoices for sale of oil and gas are issued to non-business individuals;

- Electronic invoices are issued in the form of stamps, tickets or cards;

- Electronic air tickets are issued via websites and e-commerce systems to buyers that are non-business individuals following international practice and considered electronic invoices;

- Invoices are used in construction and installation; construction of houses for sale under installment plans;

- There are electronic delivery notes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Electronic invoice format

- The electronic invoices shall be XML (eXtensible Markup Language) documents, which are meant to share electronic data between IT systems. The data of an electronic invoice consist of two components: information about the transaction and the digital signature (authenticated electronic invoices shall also contain the data of the tax authority code).

- The General Department of Taxation shall develop and announce the format of transaction-related information, signatures and tools for display of electronic invoices prescribed.

- The following requirements must be met when sellers directly transmit data to tax authorities:

i) Connect to the General Department of Taxation via a separate channel or MPLS VPN Layer 3, including 1 main channel and 1 backup channel.  Each channel has a minimum bandwidth of 5 Mbps.

ii) Use an encrypted Web Service or Message Queue (MQ) for connection.

iii) Use Simple Object Access Protocol (SOAP) to compile, transmit and receive data.

4. Use of electronic invoices

The cases in which electronic invoices are used are specified in Article 12 of the Decree No. 119/2018/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Use of authenticated electronic invoices in cases of high tax risk

An enterprise posing high tax risk that means an enterprise having its equity below 15 billion VND and denoting one of 08 signs specified in Clause 3 Article 6 of the Circular No. 68/2019/TT-BTC shall use authenticated invoices for 12 consecutive months.

Supervisory tax authorities shall request enterprises and business organizations posing high tax risk to use authenticated electronic invoices (using the Form No. 07 enclosed with the Decree No. 119/2018/ND-CP). After 12 months, if the enterprise or business organization wishes to use unauthenticated electronic invoice and the tax authority finds that it is eligible to use unauthenticated electronic invoice, it may apply for permission to use unauthenticated electronic invoices in accordance with applicable regulations.

6. Use of authenticated electronic invoices to be provided separately

Clause 4 Article 6 of the Circular No. 68/2019/TT-BTC stipulates:

- Types of authenticated electronic invoices to be provided separately: sales invoices and VAT invoices.

- Four (04) cases where authenticated electronic invoices being sales invoices are provided separately.

-Two (02) cases where authenticated electronic invoices being VAT invoices are provided separately.

Enterprises, business organizations, other organizations, household businesses and individual businesses eligible for provision of separate authenticated invoices shall submit the application for provision of authenticated invoices to the tax authority and must fully declare and pay VAT, personal income tax, corporate income tax, other taxes and fees (if any) before their electronic invoices are authenticated by the tax authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Clause 5 Article 6 of the Circular No. 68/2019/TT-BTC, electronic VAT invoices or sales invoices shall be used in both cases of export and export entrustment. To be specific:

- When delivering goods to the border checkpoint or customs post where export procedures are followed, the exporter (including exporter processors) shall use the electronic delivery note as document for goods circulation.  After the export procedures are completed, the exporter shall issue a VAT invoice or sales invoice for the exports.

- In case of export entrustment:  When delivering the goods to the trustee, the trustor shall use the electronic delivery note.  After the customs authority confirms that the goods have been exported in reality and the trustee has confirmed the quantity and value of goods exported in reality, the trustor shall issue an electronic invoice.  The trustee shall provide the electronic invoice for the foreign buyer.

8. Suspension of use of authenticated electronic invoices and unauthenticated electronic invoices

Pursuant to Article 9 and Article 15 of the Circular No. 68/2019/TT-BTC, the use of authenticated electronic invoices and unauthenticated electronic invoices shall be suspended in the following cases:

- The cases specified in Point dd Clause 1 Article 15 of Decree No. 119/2018/ND-CP. To be specific:

+ An enterprise, business organization, other organization, household business or individual business has its TIN invalidated;

+ An enterprise, business organization, other organization, household business or individual business does not operate at the registered location as verified and announced by the tax authority;

+ An enterprise, business organization, other organization, household business or individual business has sent a notification of business suspension to a competent authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other cases specified in the Circular No. 68/2019/TT-BTC. To be specific:

+ Electronic invoices are used to sell smuggled goods, banned goods, counterfeits, goods violating intellectual property rights as detected and informed by competent authorities;

+ Electronic invoices are used for short selling of goods or services for fraudulent purposes as detected and informed by competent authorities;

+ A business registration authority or competent authority requests the enterprise to suspend operation in a conditional business line after find that the enterprise does not fully satisfy the conditions prescribed by laws.

An enterprise, business organization, other organization, household business or individual business that has suspended the use of electronic invoices is allowed to continue using authenticated electronic invoices or unauthenticated electronic invoices after it has informed the tax authority of its business resumption or has its TIN validated or decision on enforced payment of tax debts invalidated by the tax authority.

In case an enterprise, business organization, other organization, household business or individual business that has suspended its operation needs to provide electronic invoices for buyers to fulfill contracts signed before the tax authority suspends the business operation, authenticated electronic invoices shall be provided separately.

9. Processing erroneous authenticated/unauthenticated electronic invoices

Article 11 and Article 17 of the Circular No. 68/2019/TT-BTC stipulates that:

- If the erroneous authenticated electronic invoice is not yet sent to buyers, the seller shall send a notice of electronic invoice cancellation (Form No. 04 in the Appendix enclosed with the Decree No. 119/2018/ND-CP) to the tax authority and also send a replacing electronic invoice which bears the digital or electronic signature of the seller to the tax authority for authentication.  The tax authority shall cancel the erroneous electronic invoice on its system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ If the name or address is wrong but the TIN and other information are correct, it is not required to re-issue the invoice;

+ If the information relating the TIN, amount, tax rate, tax amount or goods on the invoice is wrong, the seller and the buyer shall prepare a document specifying the errors, and the seller shall issue a new electronic invoice replacing the erroneous one.

- In case the tax authority discovers that an authenticated electronic invoice or an unauthenticated electronic invoice is erroneous, it shall send a notice to the seller for checking errors and provide the replacing electronic invoice (if necessary).

10. Transmission of unauthenticated electronic invoice data to tax authorities

Article 16 of the Circular No. 68/2019/TT-BTC provides guidance on method, time and form of transmission of unauthenticated electronic invoice data to tax authorities. To be specific:

a) Method for data transmission:

- The datasheet of electronic invoices (according to Appendix 2 enclosed with the Circular No. 68/2019/TT-BTC) shall be adopted in the following four (04) cases:

+ Service provision in the following fields: postal and telecommunications, insurance, finance and banking, air transport;

+ Sale of electricity, clean water if customers’ codes or TINs are available;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ In case of sale of oil and gas to non-business individuals, the seller shall compile data about every sales invoice issued to non-business individuals in the day on the datasheet of electronic invoices.

- The invoices that contain adequate information must be sent to tax authorities in case the seller is not required to transmit electronic invoice data in the form of datasheet of electronic invoices as mentioned above.

b) Time for data transmission

- A datasheet of electronic invoices must be sent to the tax authority together with the VAT return in accordance with the Law on Tax administration and its instructional documents.

- If the invoice that contains adequate information must be sent, the seller shall send it to the buyer and the tax authority at the same time.  

c) Form of data transmission

- Direct transmission:  Enterprises that satisfy the requirements as prescribed shall be allowed to make technical connection to transmit invoice data directly to tax authorities.

- Transmission via providers of electronic invoice-related services: Other enterprises shall sign contracts with providers of electronic invoice-related services, which will transmit their electronic invoice data to tax authorities.

11. Technical issues concerning authenticated electronic invoices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In case of technical issues of the tax authority’s authentication system, the General Department of Taxation shall utilize the backup system and make an announcement of such technical issues on its website.

-  In case of technical issues of the system of electronic invoice-related service provider, the provider shall inform the sellers and request the General Department of Taxation for support.  The service provider shall quickly repair the system and assist sellers in issuing electronic invoices and sending them to the tax authority for authentication as soon as possible.

- If the seller is unable to use authenticated electronic invoices because of technical issues, the seller shall inform the tax authority for assistance.   While the issues are being fixed, the seller may use authenticated electronic invoices at the tax authority’s premises.  

12. Development, management and use of electronic invoice information systems

The electronic invoice database developed by General Department of Taxation shall be compatible with the architecture of Vietnam’s Electronic Government. The General Department of Taxation shall process information and data before they are stored in the national database with the aim of ensuring rationality and uniformity. The General Department of Taxation shall assume responsibility to manage the electronic invoice information system.

13. Provision of electronic invoice-related services

Pursuant to the Decree No. 119, the Circular No. 68/2019/TT-BTC provides specific guidance on conditions for provision of electronic invoice-related services as follows:

Entity:  To provide electronic invoice-related services, an organization must have been operating in the IT field for at least 05 years, have deployed IT applications and systems for at least 10 organizations, and have deployed electronic data exchange systems between branches of an enterprise or between organizations.

Finance:  The organization that wants to provide electronic invoice-related services has obtained a guarantee of over 5 billion VND from a credit institution legally operating in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Technology:  There are processes and equipment for backing up data at a backup center which is located at least 20 km away from the main data center.

Exchange of electronic invoice data with tax authorities must meet the following requirements:

+ Connect to tax authorities through a separate channel or through MPLS VPN Layer 3, which consists of 1 main channel and 2 backup channels. Each channel has a minimum bandwidth of 10 Mbps.

+ Use an encrypted Web Service or Message Queue (MQ) for connection.

+ Use SOAP to compile, transmit and receive data.

14. Effect

- The Circular No. 68/2019/TT-BTC dated September 30, 2019 of the Ministry of Finance comes into force from November 14, 2019.

- During the period from the effective date of the Circular No. 68/2019/TT-BTC to October 31, 2020, the following documents promulgated by the Ministry of Finance are still effective:

+ The Circular No. 32/2011/TT-BTC dated March 14, 2011 of the Ministry of Finance on generation, issuance and use of electronic invoices for sale of goods and services;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The Circular No. 39/2014/TT-BTC dated March 31, 2014 (amended by Circular No. 119/2014/TT-BTC dated August 25, 2014 and Circular No. 26/2015/TT-BTC dated February 27, 2015);

+ Decision No. 1209/QD-BTC dated June 23, 2015 of the Minister of Finance on pilot application of authenticated electronic invoices; Decision No. 526/QD-BTC dated April 16, 2018 of the Minister of Finance on expansion of the scope of pilot application of authenticated electronic invoices.

+ Decision No. 2660/QD-BTC dated December 14, 2016 of the Minister of Finance on extension of Decision No. 1209/QD-BTC dated June 23, 2015;

+ The Circular No. 37/2017/TT-BTC dated April 27, 2017 amending the Circular No. 39/2014/TT-BTC dated March 31, 2014 (as amended by the Circular No. 119/2014/TT-BTC dated August 25, 2014 and Circular No. 26/2015/TT-BTC dated February 27, 2015).

- From November 01, 2020, the Circulars and Decisions of the Ministry of Finance mentioned above shall cease to have effect.

- From November 01, 2020, enterprises, business organizations, other organizations, household businesses and individual businesses shall apply for use of electronic invoices in accordance with the Circular No. 68/2019/TT-BTC.

15. Transition

a) In case the enterprises, business organizations, other organizations, household businesses and individual businesses that use electronic invoices in accordance with the Decree No. 119/2018/ND-CP and the Circular No. 68/2019/TT-BTC discover errors in the invoices issued in accordance with the Government's Decree No. 51/2010/ND-CP, Decree No. 04/2014/ND-CP and their instructional documents issued by the Ministry of Finance:  

- The seller and the buyer shall prepare a document specifying the errors, and send a notice (Form No. 04 enclosed with the Decree No. 119/2018/ND-CP) to the tax authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The seller shall send the replacing electronic invoice to the tax authority for authentication (if the erroneous invoice is authenticated).

b) During the period from November 01, 2018 to October 31, 2020, if businesses are not capable of IT infrastructure to switch to use electronic invoices as requested by tax authorities in accordance with Decree No. 119/2018/ND-CP and the Circular No. 68/2019/TT-BTC and continue using invoices in the abovementioned forms, they shall send invoice data to tax authorities using Form No. 03 in the Appendix enclosed with this Decree together with submission of the VAT return.  Tax authorities shall store invoice data provided by businesses in the invoice database and publish it on the website of the General Department of Taxation for searching purposes.

c) Public service providers (public schools, public health facilities) that have been using physical receipts may keep using physical receipts.

If a public service provider is requested by the tax authority to switch to use authenticated electronic invoice:

- If the public service provider (a public school or public health facility) does not have capable IT infrastructure to use authenticated electronic invoices and wishes to keep using physical receipts in accordance with Decree No. 51/2010/ND-CP dated May 14, 2010 and Decree No. 04/2014/ND-CP dated January 17, 2014, it shall send invoice data to the tax authority using Form No. 03 in the Appendix enclosed with this Decree together with submission of the VAT return.

- Public service providers (public schools, public health facilities) that have capable IT infrastructure shall apply for use of authenticated electronic invoices or unauthenticated electronic invoices in accordance with Article 8 and Article 13 of the Circular No. 68/2019/TT-BTC.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4178/TCT-CS ngày 15/10/2019 giới thiệu nội dung Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.836

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!