Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2426/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Thị Duyên Hải
Ngày ban hành: 15/06/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT

Đây là nội dung tại Công văn 2426/TCT-KK ngày 15/6/2023 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế GTGT.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế GTGT

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, định kỳ chậm nhất trước 16 giờ Thứ Sáu hàng tuần, phân công đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện các công việc nêu tại Công văn 2099/TCT-KK đến thời điểm báo cáo, gửi về Tổng cục Thuế qua Vụ Kê khai và Kế toán thuế (địa chỉ thư điện tử pdphi@gdt.gov.vn), cụ thể như sau:

- Báo cáo kết quả đối thoại với các Hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bản theo nội dung nêu tại điểm 4 Công văn 2099/TCT-KK bao gồm:

Tên Hiệp hội, doanh nghiệp đã thực hiện đối thoại, thời gian thực hiện, nội dung đối thoại, kết quả giải quyết hoàn thuế của NNT tham gia đối thoại (hồ sơ đề nghị hoàn, số tiền đề nghị hoàn, số tiền đã được giải quyết hoàn thuế, số tiền chưa được giải quyết hoàn thuế, thời gian dự kiến hoàn thuế cho doanh nghiệp) theo mẫu biểu đính kèm Công văn 2426/TCT-KK.

- Báo cáo các vướng mắc về chính sách hoàn thuế GTGT, công tác quản lý hoàn thuế GTGT; đề xuất, kiến nghị.

- Đối với các hồ sơ hoàn thuế đã tiếp nhận, đang giải quyết hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế có thời gian kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đến nay đã trên 40 ngày, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chỉ Cục trưởng Cục Thuế giao cho bộ phận đầu mối (ví dụ bộ phận thẩm định pháp chế hoặc kiểm tra nội bộ) phối hợp và làm việc trực tiếp với các phòng Thanh tra - Kiểm tra và các Chi cục Thuế đang chủ trì giải quyết hồ sơ hoàn thuế để làm rõ nội dung tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

Đồng thời, định kỳ theo thời hạn nêu tại Công văn 2426/TCT-KK, báo cáo về Tổng cục Thuế tình trạng giải quyết của các hồ sơ hoàn thuế trọng điểm theo danh sách Tổng cục Thuế gửi kèm Công văn 2426/TCT-KK bao gồm:

Mã số thuế, tên NNT, kỳ hoàn thuế, số tiền đề nghị hoàn, ngày ban hành Quyết định kiểm tra/ thanh tra tại trụ sở NNT, ngày kết thúc kiểm tra/ thanh tra tại trụ sở NNT, số lần gia hạn hoãn/ giãn kiểm tra/ thanh tra tại trụ sở NNT hoặc cung cấp thông tin tài liệu (nếu có), tiến độ/kết quả xác minh/đối chiếu hóa đơn/nguồn gốc hàng hóa mua vào (nếu có), các vấn đề vướng mắc liên quan (nếu có) và nêu rõ thời hạn dự kiến ban hành Quyết định hoàn thuế.

(Mẫu biểu báo cáo ban kèm theo Công văn 2426/TCT-KK)

Công văn 2426/TCT-KK được ban hành ngày 15/6/2023.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2426/TCT-KK
V/v Triển khai chỉ đạo của TTCP, BTC, TCT về hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 26/5/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 2099/TCT-KK triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 470/CĐ-TTg và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 5427/BTC-VP về công tác hoàn thuế GTGT. Tiếp theo, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, định kỳ chậm nhất trước 16 giờ Thứ Sáu hàng tuần, phân công đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện các công việc nêu tại công văn 2099/TCT-KK đến thời điểm báo cáo, gửi về Tổng cục Thuế qua Vụ Kê khai và Kế toán thuế (địa chỉ thư điện tử pdphi@gdt.gov.vn), cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả đối thoại với các Hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn theo nội dung nêu tại điểm 4 công văn 2099/TCT-KK bao gồm: tên Hiệp hội, doanh nghiệp đã thực hiện đối thoại, thời gian thực hiện, nội dung đối thoại, kết quả giải quyết hoàn thuế của NNT tham gia đối thoại (hồ sơ đề nghị hoàn, số tiền đề nghị hoàn, số tiền đã được giải quyết hoàn thuế, số tiền chưa được giải quyết hoàn thuế, thời gian dự kiến hoàn thuế cho doanh nghiệp) theo mẫu biểu đính kèm công văn này.

2. Báo cáo các vướng mắc về chính sách hoàn thuế GTGT, công tác quản lý hoàn thuế GTGT; đề xuất, kiến nghị.

3. Đối với các hồ sơ hoàn thuế đã tiếp nhận, đang giải quyết hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế có thời gian kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đến nay đã trên 40 ngày, Tổng cục Thuế đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế giao cho bộ phận đầu mối (ví dụ bộ phận thẩm định pháp chế hoặc kiểm tra nội bộ) phối hợp và làm việc trực tiếp với các phòng Thanh tra - Kiểm tra và các Chi cục Thuế đang chủ trì giải quyết hồ sơ hoàn thuế để làm rõ nội dung tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

Đồng thời, định kỳ theo thời hạn nêu tại công văn này, báo cáo về Tổng cục Thuế tình trạng giải quyết của các hồ sơ hoàn thuế trọng điểm theo danh sách Tổng cục Thuế gửi kèm công văn này bao gồm: Mã số thuế, tên NNT, kỳ hoàn thuế, số tiền đề nghị hoàn, ngày ban hành Quyết định kiểm tra/ thanh tra tại trụ sở NNT, ngày kết thúc kiểm tra/ thanh tra tại trụ sở NNT, số lần gia hạn/hoãn/giãn kiểm tra/ thanh tra tại trụ sở NNT hoặc cung cấp thông tin tài liệu (nếu có), tiến độ/kết quả xác minh/đối chiếu hóa đơn/ nguồn gốc hàng hóa mua vào (nếu có), các vấn đề vướng mắc liên quan (nếu có) và nêu rõ thời hạn dự kiến ban hành Quyết định hoàn thuế.

(Mẫu biểu báo cáo kèm theo công văn này)

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.TCTr Mai Xuân Thành (để b/c);
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải


KẾT QUẢ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC HIỆP HỘI, DOANH NGHIỆP VỀ VƯỚNG MẮC HOÀN THUẾ GTGT

Doanh nghiệp

Trường hợp hoàn thuế

Hiệp Hội

Thời gian đối thoại

Nội dung đối thoại

Kết quả đối thoại

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế (mã QHS)

Số tiền thuế đề nghị hoàn chưa được giải quyết

Số tiền đã giải quyết hoàn sau đối thoại

Số tiền thuế đề nghị hoàn chưa được giải quyết

Thời gian dự kiến hoàn thuế

MST

Tên doanh nghiệp

Xuất khẩu

Đầu tư

DANH SÁCH CHI TIẾT HỒ SƠ HOÀN THUẾ GTGT THUỘC DIỆN KIỂM TRA TRƯỚC HOÀN CÓ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT QUÁ 40 NGÀY NHƯNG CHƯA BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HOÀN THUẾ

TT

Phòng/CCT

Mã số thuế

Tên NNT

Mặt hàng XK

Dự án đầu tư

Kỳ từ

Kỳ đến

Tổng tiền

Lý do đề nghị hoàn

Kiểm trước hoàn sau

Trạng thái

Ngày đề nghị hoàn

Ngày nhận đủ hồ sơ

Ngày ban hành QĐ TTKT hoàn thuế

Ngày kết thúc TTKT tại trụ sở NNT

Vướng mắc về Chính sách đang có CV hỏi TCT chưa có trả lời (ghi số văn bản, ngày văn bản)

Tình trạng/tiến độ xác minh hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa đầu vào

Có công văn gửi TCT (Vụ HTQT) hỗ trợ xác minh nước ngoài (nêu số văn bản, ngày tháng)

Hồ sơ chuyển CQ CA chưa có kết quả (số văn bản, ngày văn bản chuyển CQ CA)

Hồ sơ tạm dừng TTKT theo kế hoạch của CQT hoặc theo yêu cầu của NNT

Số lần/thời gian đối với từng lần tạm dừng TTKT

Vướng mắc khác

Dự kiến thời gian ban hành QĐ hoàn thuế

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2426/TCT-KK ngày 15/06/2023 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.178

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!