Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1604/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 16/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Các bước tiếp nhận HS đăng ký thuế điện tử lần đầu qua Cổng DVCQG

Ngày 16/5/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1604/TCT-KK triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG kết nối CSDLQG về dân cư.

Theo đó, các bước tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử lần đầu của NNT trên Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế như sau:

- Bước 1: NNT sử dụng tài khoản đã cấp đăng nhập vào Cổng DVCQG và chọn "Đăng ký thuế lần đầu".

- Bước 2: Cổng DVCQG chuyển sang Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế.

- Bước 3: Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế kiểm tra NNT đã có MST chưa:

+ Đã cấp MST: Hiển thị "Số giấy tờ đã được cấp MST";

+ Chưa cấp MST: Hiển thị để NNT chọn đối tượng ĐKT lần đầu.

- Bước 4: Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế truy cập vào CSDLQG về dân cư để truy vấn thông tin cá nhân và trả kết quả:

+ Không có dữ liệu: Thông báo "Thông tin cá nhân tại CSDLQG về dân cư không đầy đủ/không hợp lệ". Trường hợp NNT nhập đúng thông tin nhưng không có dữ liệu thì đến cơ quan công an cập nhật.

+ Có dữ liệu đầy đủ: Hiển thị thông tin mẫu 05-ĐK-TCT, thực hiện bước 5.

- Bước 5: NNT kiểm tra thông tin mẫu 05-ĐK-TCT và bổ sung thông tin thiếu.

+ Nếu thông tin trên tờ khai khớp với thông tin cá nhân chuyển bước 6.

+ Nếu thông tin không khớp thì báo: "NNT không nộp hồ sơ đến cơ quan thuế và liên hệ cơ quan cấp xã/phường nơi cá nhân đăng ký thường trú để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin".

- Bước 6: Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ CSDLQG về dân cư và thông tin NNT kê khai hồ sơ.

- Bước 7: Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ và tự động chuyển thông tin vào hệ thống TMS ngay khi nộp hồ sơ đăng ký thành công.

Xem chi tiết tại Công văn 1604/TCT-KK ngày 16/5/2022.

>>> Xem thêm: Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế thì được trả kết quả giải quyết hoàn thuế bằng phương thức nào?

Trường hợp nào được gia hạn nộp thuế? Hồ sơ gia hạn nộp thuế và trình tự, thủ tục gia hạn nộp theo quy định mới nhất?

Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Quy định về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ra sao?

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1604/TCT-KK
V/v triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ĐKT lần đầu, thay đổi thông tin ĐKT của cá nhân không kinh doanh qua Cổng DVCQG có kết nối với CSDLQG về dân cư

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022.

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành Thuế đáp ứng thủ tục đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân không kinh doanh bằng phương thức điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư như sau:

1. Phạm vi triển khai: Người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế (sau đây gọi là Thông tư số 105/2020/TT-BTC).

2. Thời gian triển khai: Bắt đầu từ ngày 18/05/2022.

3. Hướng dẫn đăng ký thuế điện tử đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đến cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Việc phân công, hướng dẫn các bộ phận thuộc cơ quan thuế các cấp trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết hồ sơ (tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, lưu trữ và tra cứu hồ sơ) đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đến cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC được thực hiện theo hướng dẫn nêu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Công văn này.

4. Hướng dẫn triển khai nâng cấp các ứng dụng đáp ứng dịch vụ đăng ký thuế điện tử

Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến cơ quan thuế qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC , Thông tư số 19/2021/TT-BTC , hướng dẫn nêu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Công văn này.

Tổng cục Thuế gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng dành cho cơ quan thuế, cán bộ thuế và người nộp thuế theo địa chỉ Ứng dụng TMS: ftp://ftp.tct.vn/Program/TRlEN_KHAI/2022/TMS/CCCD/, đề nghị Cục Thuế tải về và thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này. Ngoài ra, Tổng cục sẽ đăng tải tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (Phân hệ icanhan) để người nộp thuế tra cứu và thực hiện.

5. Hướng dẫn tổ chức công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện dịch vụ đăng ký thuế điện tử

Đây là dịch vụ đăng ký thuế mà người nộp thuế thực hiện qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, do đó cần đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ thuế điện tử mà ngành thuế đã phối hợp với các bộ/ngành khác cung cấp dịch vụ công ngày càng thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Cơ quan thuế thực hiện nội dung, kế hoạch và hình thức tuyên truyền theo quy định.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Tổ chức thực hiện triển khai tại Cục Thuế, Chi cục Thuế

- Tổ chức tuyên truyền cho người nộp thuế, cán bộ thuế về dịch vụ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo các nội dung nêu tại công văn này.

- Tổ chức hỗ trợ cho người nộp thuế kịp thời để người nộp thuế hiểu và yên tâm sử dụng dịch vụ.

- Định kỳ hàng tháng, đánh giá việc triển khai và gửi báo cáo Tổng cục Thuế về kết quả triển khai, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất giải pháp xử lý.

6.2. Hỗ trợ triển khai

Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai, các Cục Thuế liên hệ về các đơn vị của Tổng cục Thuế để được hỗ trợ kịp thời như sau:

- Hỗ trợ về nghiệp vụ: Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Nguyễn Văn Chinh - Số điện thoại 0948287036, email: nvchinh01@gdt.gov.vn).

- Hỗ trợ về kỹ thuật:

Mọi vướng mắc liên quan về kỹ thuật, Cục Thuế gửi yêu cầu về Cục CNTT qua các Nhóm hỗ trợ gồm:

+ Nhóm hỗ trợ Thuế điện tử: Đối với các vướng mắc liên quan trên các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, dịch vụ công quốc gia, Cục Thuế gửi yêu cầu trên hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ service desk (https://hotro.gdt.govt.vn) hoặc email của Nhóm hỗ trợ thuế điện tử: nhomhttdt@gdt.gov.vn hoặc số điện thoại: 04.37689679 - máy lẻ 2180.

+ Nhóm hỗ trợ ứng dụng TMS - ĐKT: Các vướng mắc liên quan tới ứng dụng Quản lý thuế, Cục Thuế gửi về hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ service desk (https://hotro.gdt.gov.vn).

Thủ trưởng cơ quan Thuế có trách nhiệm tổ chức, bố trí phân công cán bộ thực hiện việc đăng ký thuế theo đúng các nội dung công việc, thời gian quy định của Thông tư số 105/2020/TT-BTC , Thông tư số 19/2021/TT-BTC và hướng dẫn nêu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Công văn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Cục Thuế tổng hợp phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn giải quyết kịp thời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo TCT (để chỉ đạo);
- Cục tin học và thống kê TC - BTC;
- Các Vụ/Đơn vị: CNTT, DNNCN, TTHT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

PHỤ LỤC 01

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THUẾ ĐIỆN TỬ LẦN ĐẦU, ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ CHO CÁ NHÂN KHÔNG KINH DOANH ĐĂNG KÝ THUẾ TRỰC TIẾP VỚI CƠ QUAN THUẾ QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA ĐÃ KẾT NỐI VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
(Ban hành kèm theo công văn số 1604/TCT-KK ngày 16/5/2022 của Tổng cục Thuế)

I. ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:

Bước 1: Người nộp thuế sử dụng tài khoản điện tử đã được cấp để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia và chọn dịch vụ “Đăng ký thuế lần đầu”.

Bước 2: Cổng dịch vụ công Quốc gia định tuyến sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra NNT đã có mã số thuế tương ứng với số giấy tờ tùy thân chưa và thực hiện:

- Trường hợp NNT đã được cấp mã số thuế: Hiển thị thông báo trên màn hình “Số giấy tờ đã được cấp mã số thuế”.

- Trường hợp NNT chưa được cấp mã số thuế: Hiển thị màn hình để NNT chọn đối tượng đăng ký thuế lần đầu.

Bước 4: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy vấn các thông tin của cá nhân:

- Trường hợp truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu: Hiển thị thông báo “Thông tin của cá nhân tại CSDL Quốc gia về dân cư không đầy đủ/không hợp lệ” trên màn hình. Trường hợp NNT nhập đúng thông tin nhưng truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu trên CSDL QG về dân cư thì đề nghị NNT đến cơ quan công an cập nhật thông tin.

- Trường hợp truy vấn thông tin trả về có đầy đủ dữ liệu: Hiển thị các thông tin của cá nhân tại CSDL Quốc gia về dân cư đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT và thực hiện bước 5.

Bước 5: Người nộp thuế kiểm tra các thông tin đã được điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT và bổ sung các thông tin khác không có trong CSDL Quốc gia về dân cư (ngày cấp, nơi cấp, email, số điện thoại, cơ quan chi trả thu nhập).

Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế khớp đúng với thông tin của cá nhân thì thực hiện bước 6.

Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế không khớp đúng với thông tin của cá nhân: Hệ thống hiển thị thông báo “Người nộp thuế không nộp hồ sơ đến cơ quan thuế và liên hệ với cơ quan công an cấp Phường/Xã nơi cá nhân đăng ký thường trú để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin” và không cho người nộp thuế nộp hồ sơ.

Bước 6: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin người nộp thuế kê khai hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế được nộp cho cơ quan thuế thành công, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử (mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC) cho người nộp thuế qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế trong thời hạn chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử, đồng thời phản hồi trạng thái “Hồ sơ được bộ phận một cửa trên hệ thống cổng DVC, MCĐT Bộ ngành địa phương tiếp nhận để thụ lý” cho Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thực hiện tiếp bước 7.

- Trường hợp thông tin chưa đúng về các quy tắc nghiệp vụ, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện cảnh báo trên màn hình khai hồ sơ đăng ký thuế để người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử.

Bước 7: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử đã nộp thành công, đồng thời tự động chuyển thông tin về hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử của người nộp thuế vào hệ thống TMS ngay sau khi người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử thành công.

2. Cập nhật hồ sơ đăng ký thuế điện tử vào Hệ thống TMS:

Bước 1: Ghi sổ tiếp nhận hồ sơ tự động trên phân hệ QHS của hệ thống TMS

a) Trường hợp thông tin ghi sổ nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Hệ thống TMS tự động cập nhật hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử vào phân hệ tiếp nhận hồ sơ thuế (QHS), ghi sổ nhận hồ sơ bao gồm các thông tin sau:

- Mã số thuế;

- Tên người nộp thuế;

- Loại hồ sơ: tương ứng theo từng hồ sơ của NNT;

- Ngày nhận hồ sơ: dd/mm/yyyy;

- Trạng thái xử lý hồ sơ;

- Mã giao dịch điện tử.

b) Trường hợp thông tin ghi sổ nhận hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: Hệ thống TMS không cập nhật hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử vào phân hệ QHS và cập nhật kết quả lỗi, nội dung lỗi theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Công văn số 5361/TCT-KK ngày 19/12/2019 của Tổng cục Thuế.

Bước 2: Cập nhật hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử vào phân hệ xử lý đăng ký thuế của Hệ thống TMS.

a) Sau khi nhận hồ sơ thành công tại phân hệ QHS, hệ thống TMS phân hệ ĐKT tự động cập nhật thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử vào trung gian và kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, hồ sơ kèm theo tờ khai đăng ký thuế của người nộp thuế nhận từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Trường hợp thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, hồ sơ kèm theo tờ khai đăng ký thuế của người nộp thuế hợp lệ (thông tin đầy đủ, không bị trùng lặp, khớp đúng giữa tờ khai, hồ sơ kèm theo tờ khai đăng ký thuế của người nộp thuế trên hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử lưu tại Hệ thống TMS phân hệ ĐKT và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế - kết quả kiểm tra hồ sơ tại Hệ thống TMS phân hệ ĐKT không có lỗi), hệ thống TMS cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ là thành công.

- Trường hợp thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, hồ sơ kèm theo tờ khai đăng ký thuế của người nộp thuế không hợp lệ (thông tin không đầy đủ, bị trùng lặp, không khớp đúng giữa tờ khai, hồ sơ kèm theo tờ khai đăng ký thuế của người nộp thuế lưu tại Hệ thống TMS phân hệ ĐKT và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế - kết quả kiểm tra hồ sơ tại Hệ thống TMS phân hệ ĐKT có lỗi), hệ thống TMS phân hệ ĐKT cập nhật kết quả kiểm tra lỗi và mô tả nội dung lỗi theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Công văn số 5361/TCT-KK ngày 19/12/2019 của Tổng cục Thuế.

b) Bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ đăng ký thuế theo Quy trình quản lý Đăng ký thuế thực hiện tra cứu hồ sơ đăng ký thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tải hoặc in hồ sơ và kiểm tra, đối chiếu thông tin trên các tài liệu đính kèm hồ sơ với thông tin tương ứng trên tờ khai đăng ký thuế, hồ sơ kèm theo tờ khai đăng ký thuế của người nộp thuế và thông tin có trên hệ thống TMS phân hệ ĐKT.

- Trường hợp qua kiểm tra hồ sơ hợp lệ, thông tin khớp đúng: Bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ đăng ký thuế cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ là thành công vào hệ thống TMS phân hệ ĐKT.

- Trường hợp qua kiểm tra hồ sơ không hợp lệ, thông tin không khớp đúng: Bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ đăng ký thuế cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ lỗi và mô tả nội dung lỗi vào hệ thống TMS phân hệ ĐKT.

Thời gian thực hiện: theo Quy trình quản lý đăng ký thuế hiện hành.

c) Sau khi hệ thống TMS phân hệ ĐKT và Bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ đăng ký thuế hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ và cập nhật kết quả vào hệ thống, hệ thống TMS phân hệ ĐKT tổng hợp toàn bộ kết quả kiểm tra hồ sơ và xử lý:

- Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ, thông tin khớp đúng: Hệ thống TMS phân hệ ĐKT tự động tạo mã số thuế cho người nộp thuế.

- Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ không hợp lệ, thông tin không khớp đúng: Hệ thống TMS phân hệ ĐKT tự động cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ là không hợp lệ, không khớp đúng và trạng thái xử lý hồ sơ lỗi, nội dung lỗi; tự động truyền thông tin xử lý hồ sơ cho Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Gửi kết quả kiểm tra hồ sơ trong trường hợp hồ sơ có lỗi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Ngay sau khi nhận được trạng thái xử lý hồ sơ lỗi và nội dung lỗi do Hệ thống TMS truyền sang, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi trạng thái “Hồ sơ đã được bộ phận một cửa thực hiện trả kết quả cho công dân/doanh nghiệp” cho Cổng dịch vụ công Quốc gia, đồng thời lập Thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ thuế điện tử (mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC) và gửi cho người nộp thuế qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Lưu ý: Tổng thời gian kiểm tra của hệ thống TMS và Bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ đăng ký thuế chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử (mẫu số 01-1/TB-TĐT) cho người nộp thuế.

3. Xử lý hồ sơ đăng ký thuế điện tử:

Các bộ phận thuộc cơ quan Thuế được phân công giải quyết hồ sơ đăng ký thuế thực hiện giải quyết hồ sơ đăng ký thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 105/2020/TT-BTC , Thông tư số 19/2021/TT-BTC và Quy trình quản lý đăng ký thuế.

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế điện tử cho người nộp thuế:

Bộ phận ĐKT lập, in trên ứng dụng TMS và trình ký giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân mẫu 12-MST theo mẫu quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC , gửi cho bộ phận TN&TKQ GCN ĐKT đã có phê duyệt của Lãnh đạo CQT để trả cho NNT.

Thời hạn thực hiện: theo quy trình quản lý đăng ký thuế hiện hành.

5. Lưu trữ, tra cứu hồ sơ đăng ký thuế điện tử

a) Hồ sơ đăng ký thuế điện tử được lưu trữ trên hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thuế, bao gồm tất cả các thông tin giao dịch điện tử phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ đăng ký thuế điện tử.

- Bộ phận giải quyết từng bước công việc tại Cục Thuế và Chi cục Thuế trong quá trình xử lý hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện lưu trữ hồ sơ đã in trình thủ trưởng cơ quan thuế và các thông báo đã gửi cho người nộp thuế, bộ phận có liên quan trong quá trình giải quyết đăng ký thuế điện tử theo quy định.

- Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế có trách nhiệm lưu trữ an toàn, đầy đủ, bảo mật các cơ sở dữ liệu liên quan đến đăng ký thuế của người nộp thuế trên hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của toàn ngành Thuế.

b) Tra cứu hồ sơ đăng ký thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cơ quan Thuế giải quyết hồ sơ đăng ký thuế thực hiện tra cứu các thông tin về hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế do cơ quan Thuế đó đang giải quyết và kết quả cơ quan thuế đã trả cho người nộp thuế bằng điện tử trên tài khoản của cơ quan thuế tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

II. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:

Bước 1: Người nộp thuế sử dụng tài khoản điện tử đã được cấp để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia và chọn dịch vụ “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”.

Bước 2: Cổng dịch vụ công Quốc gia định tuyến sang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra NNT đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế chưa và thực hiện:

- Trường hợp Trường hợp NNT chưa có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế: Hiển thị thông báo trên màn hình yêu cầu NNT đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư 19/2021/TT-BTC .

- Trường hợp NNT đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế: Hiển thị màn hình thay đổi thông tin đăng ký thuế để NNT khai thông tin điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC .

Bước 4: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy vấn các thông tin của cá nhân:

- Trường hợp NNT có thay đổi số giấy tờ tùy thân: Truy vấn theo thông tin số giấy tờ mới như sau:

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu: Hiển thị thông báo “NNT nhập không đúng thông tin đề nghị nhập lại” trên màn hình.

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về có đầy đủ dữ liệu: Hiển thị các thông tin của cá nhân tại CSDL Quốc gia về dân cư lên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST.

- Trường hợp NNT không thay đổi số giấy tờ tùy thân: Truy vấn theo số giấy tờ cũ như sau:

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về không có dữ liệu: Hiển thị thông báo “Thông tin NNT không có trên Cơ sở DLQG về dân cư, NNT liên hệ cơ quan công an để cập nhật thông tin vào Cơ sở DLQG về dân cư” trên màn hình. Đồng thời, cho phép NNT nhập thông tin điều chỉnh, bổ sung để tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi thông tin.

+ Trường hợp truy vấn thông tin trả về có đầy đủ dữ liệu: Hiển thị các thông tin của cá nhân tại CSDL Quốc gia về dân cư lên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST.

+ Trường hợp CSDL Quốc gia về dân cư trả về số giấy tờ mới khác số giấy tờ cũ: Hiển thị thông báo: “Yêu cầu NNT thay đổi giấy tờ cá nhân” để NNT khai thay đổi số giấy tờ tùy thân.

Bước 5: Người nộp thuế kiểm tra các thông tin đã được điền sẵn trên tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST và bổ sung các thông tin khác không có trong CSDL Quốc gia về dân cư nếu có thay đổi (ngày cấp, nơi cấp, email, số điện thoại).

Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế khớp đúng với thông tin của cá nhân thì thực hiện bước 6.

Trường hợp thông tin điền sẵn trên tờ khai đăng ký thuế không khớp đúng với thông tin của cá nhân: Hệ thống hiển thị thông báo “Người nộp thuế không nộp hồ sơ đến cơ quan thuế và liên hệ với cơ quan công an cấp Phường/Xã nơi cá nhân đăng ký thường trú để được hướng dẫn điều chỉnh thông tin” và không cho người nộp thuế nộp hồ sơ.

Bước 6: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ về thông tin nhận từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin người nộp thuế kê khai hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế được nộp cho cơ quan thuế thành công, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử (mẫu số 01-1/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC) cho người nộp thuế trong thời hạn chậm nhất 15 phút kể từ thời điểm người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử, đồng thời phản hồi trạng thái “Hồ sơ được bộ phận một cửa trên hệ thống Cổng DVC, MCĐT Bộ ngành địa phương tiếp nhận để thụ lý” cho Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thực hiện tiếp bước 7.

- Trường hợp thông tin chưa đúng về các quy tắc nghiệp vụ, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện cảnh báo trên màn hình khai hồ sơ đăng ký thuế để người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử.

Bước 7: Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử đã nộp thành công, đồng thời tự động chuyển thông tin về hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử của người nộp thuế vào hệ thống TMS ngay sau khi người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử thành công.

2. Cập nhật hồ sơ đăng ký thuế điện tử vào Hệ thống TMS:

Bước 1: Ghi sổ tiếp nhận hồ sơ tự động trên phân hệ QHS của hệ thống TMS

a) Trường hợp thông tin ghi sổ nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Hệ thống TMS tự động cập nhật hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử vào phân hệ tiếp nhận hồ sơ thuế (QHS), ghi sổ nhận hồ sơ bao gồm các thông tin sau:

- Mã số thuế;

- Tên người nộp thuế;

- Loại hồ sơ: tương ứng theo từng hồ sơ của NNT;

- Ngày nhận hồ sơ: dd/mm/yyyy;

- Trạng thái xử lý hồ sơ;

- Mã giao dịch điện tử.

b) Trường hợp thông tin ghi sổ nhận hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ: Hệ thống TMS không cập nhật hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử vào phân hệ QHS và cập nhật kết quả lỗi, nội dung lỗi theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Công văn số 5361/TCT-KK ngày 19/12/2019 của Tổng cục Thuế.

Bước 2: Cập nhật hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử vào phân hệ xử lý đăng ký thuế của Hệ thống TMS.

a) Sau khi nhận hồ sơ thành công tại phân hệ QHS, hệ thống TMS phân hệ ĐKT tự động cập nhật thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử vào trung gian và kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, hồ sơ kèm theo tờ khai đăng ký thuế của người nộp thuế nhận từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Trường hợp thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, hồ sơ kèm theo tờ khai đăng ký thuế của người nộp thuế hợp lệ (thông tin đầy đủ, không bị trùng lặp, khớp đúng giữa tờ khai, hồ sơ kèm theo tờ khai đăng ký thuế của người nộp thuế trên hồ sơ đăng ký thuế bằng điện tử lưu tại Hệ thống TMS (phân hệ ĐKT) và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế - kết quả kiểm tra hồ sơ tại Hệ thống TMS phân hệ ĐKT không có lỗi), hệ thống TMS cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ là thành công.

- Trường hợp thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, hồ sơ kèm theo tờ khai đăng ký thuế của người nộp thuế không hợp lệ (thông tin không đầy đủ, bị trùng lặp, không khớp đúng giữa tờ khai, hồ sơ kèm theo tờ khai đăng ký thuế của người nộp thuế lưu tại Hệ thống TMS (phân hệ ĐKT) và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế - kết quả kiểm tra hồ sơ tại Hệ thống TMS (phân hệ ĐKT) có lỗi), hệ thống TMS (phân hệ ĐKT) cập nhật kết quả kiểm tra lỗi và mô tả nội dung lỗi theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Công văn số 5361/TCT-KK ngày 19/12/2019 của Tổng cục Thuế.

b) Bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ đăng ký thuế theo Quy trình quản lý Đăng ký thuế thực hiện tra cứu hồ sơ đăng ký thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tải hoặc in hồ sơ và kiểm tra, đối chiếu thông tin trên các tài liệu đính kèm hồ sơ với thông tin tương ứng trên tờ khai đăng ký thuế, hồ sơ kèm theo tờ khai đăng ký thuế của người nộp thuế và thông tin có trên hệ thống TMS (phân hệ ĐKT).

- Trường hợp qua kiểm tra hồ sơ hợp lệ, thông tin khớp đúng: Bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ đăng ký thuế cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ là thành công vào hệ thống TMS (phân hệ ĐKT).

- Trường hợp qua kiểm tra hồ sơ không hợp lệ, thông tin không khớp đúng: Bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ đăng ký thuế cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ lỗi và mô tả nội dung lỗi vào hệ thống TMS (phân hệ ĐKT).

Thời gian thực hiện: theo Quy trình quản lý đăng ký thuế hiện hành.

c) Sau khi hệ thống TMS (phân hệ ĐKT) và Bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ đăng ký thuế hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ và cập nhật kết quả vào hệ thống, hệ thống TMS (phân hệ ĐKT) tổng hợp toàn bộ kết quả kiểm tra hồ sơ và xử lý:

- Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ, thông tin khớp đúng: Hệ thống TMS (phân hệ ĐKT) tự động ghi nhận thông tin thay đổi của NNT.

- Trường hợp kết quả kiểm tra hồ sơ không hợp lệ, thông tin không khớp đúng: Hệ thống TMS phân hệ ĐKT tự động cập nhật kết quả kiểm tra hồ sơ là không hợp lệ, không khớp đúng và trạng thái xử lý hồ sơ lỗi, nội dung lỗi; tự động truyền thông tin xử lý hồ sơ cho Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Gửi kết quả kiểm tra hồ sơ trong trường hợp hồ sơ có lỗi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Ngay sau khi nhận được trạng thái xử lý hồ sơ lỗi và nội dung lỗi do Hệ thống TMS truyền sang, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi trạng thái “Hồ sơ được bộ phận một cửa trên hệ thống cổng DVC, MCĐT Bộ ngành địa phương tiếp nhận để thụ lý” cho Cổng dịch vụ công Quốc gia, đồng thời lập Thông báo về việc không chấp nhận hồ sơ thuế điện tử (mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC) và gửi cho người nộp thuế qua qua tài khoản giao dịch điện tử (nếu có) và địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Lưu ý: Tổng thời gian kiểm tra của hệ thống TMS và Bộ phận được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ đăng ký thuế chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trả Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử (mẫu số 01-1/TB-TĐT) cho người nộp thuế.

3. Xử lý hồ sơ đăng ký thuế điện tử:

Các bộ phận thuộc cơ quan Thuế được phân công giải quyết hồ sơ đăng ký thuế thực hiện giải quyết hồ sơ đăng ký thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 105/2020/TT-BTC , Thông tư số 19/2021/TT-BTC và Quy trình quản lý đăng ký thuế.

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế điện tử cho người nộp thuế:

Bộ phận ĐKT lập, in trên ứng dụng TMS và trình ký giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân mẫu 12-MST theo mẫu quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC , gửi cho bộ phận TN&TKQ GCN ĐKT đã có phê duyệt của Lãnh đạo CQT để trả cho NNT.

Thời hạn thực hiện: theo quy trình quản lý đăng ký thuế hiện hành.

5. Lưu trữ, tra cứu hồ sơ đăng ký thuế điện tử

a) Hồ sơ đăng ký thuế điện tử được lưu trữ trên hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thuế, bao gồm tất cả các thông tin giao dịch điện tử phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ đăng ký thuế điện tử.

- Bộ phận giải quyết từng bước công việc tại Cục Thuế và Chi cục Thuế trong quá trình xử lý hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện lưu trữ hồ sơ đã in trình thủ trưởng cơ quan thuế và các thông báo đã gửi cho người nộp thuế, bộ phận có liên quan trong quá trình giải quyết đăng ký thuế điện tử theo quy định.

- Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế có trách nhiệm lưu trữ an toàn, đầy đủ, bảo mật các cơ sở dữ liệu liên quan đến đăng ký thuế của người nộp thuế trên hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của toàn ngành Thuế.

b) Tra cứu hồ sơ đăng ký thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cơ quan Thuế giải quyết hồ sơ đăng ký thuế thực hiện tra cứu các thông tin về hồ sơ đăng ký thuế điện tử của người nộp thuế do cơ quan Thuế đó đang giải quyết và kết quả cơ quan thuế đã trả cho người nộp thuế bằng điện tử trên tài khoản của cơ quan thuế tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

MINISTRY OF FINANCE OF VIETNAM
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 1604/TCT-KK
Re: implementation of receipt and settlement of first-time tax registration and changes in the tax registration information of individuals who do not conduct business via the National Public Service Portal connected to the National Database on the Population

Hanoi, May 16, 2022

 

To: Taxation Departments of provinces and centrally affiliated cities.  

In order to implement Decision No. 06/QD-TTg on approval of the Scheme for Development of Applications of Data on the Population, Identification, and Electronic Authentication for National Digital Transformation 2022-2025, with a vision towards 2030 dated January 6, 2022 of the Prime Minister of Vietnam, the Ministry of Finance of Vietnam (General Department of Taxation of Vietnam) has cooperated with the Ministry of Public Security and the Office of the Government of Vietnam in connecting, integrating, and sharing data between the National Database on the Population and the Database on Tax Management of Tax Authorities to meet the procedures for first-time tax registration and registration for changes in tax registration information for taxpayers that are individuals who do not conduct business via the National Public Service Portal with connection, integration, and sharing of data with the National Database on the Population.

The General Department of Taxation of Vietnam shall provide guidelines on the receipt of applications, return of processing results of applications for first-time tax registration, and changes in tax registration information for individuals who do not conduct business via electronic means on the National Public Service Portal with connection, integration, and sharing of data with the National Database on the Population as follows:

1. Implementation scope: taxpayers that are individuals who do not conduct business shall submit applications for first-time tax registration or registration for changes in the tax registration information via electronic means to tax agencies via the National Public Service Portal with connection, integration, and sharing of data with the National Database on the Population according to Circular No. 105/2020/TT-BTC dated December 3, 2020 of the Ministry of Finance of Vietnam on guidelines on tax registration (hereinafter referred to as "Circular No. 105/2020/TT-BTC”).

2. Implementation time: starting from May 18, 2022.

3. Provision of guidelines on the registration of electronic tax regarding applications for first-time tax registration and registration for changes in tax registration information for taxpayers that are individuals who do not conduct business submitting applications to tax agencies via the National Public Service Portal with connection, integration, and sharing of data with the National Database on the Population

The assignment and guidance of departments of tax agencies at all levels in performing tasks of processing (receiving, processing, returning results, storing, and looking up applications) applications for first-time tax registration or registration for changes in tax registration information submitted by taxpayers that are individuals who do not conduct business to tax agencies via the National Public Service Portal with connection, integration, and sharing of data with the National Database on the Population according to Circular No. 105/2020/TT-BTC shall follow guidelines prescribed in Appendix No. 1 promulgated with this Official Dispatch.

4. Guidelines on the upgrade of applications satisfying electronic tax registration services

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The General Department of Taxation of Vietnam sends guiding documents on the use of applications for tax agencies, tax officers, and taxpayers via the address of the TMS Application (Tax Management System): ftp://ftp.tct.vn/Program/TRlEN_KHAI/2022/TMS/CCCD/ and requests Taxation Departments to download the application and following guidelines prescribed in this Official Dispatch. Additionally, the General Department of Taxation of Vietnam will upload the usual manual on the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam (Icanhan System) for taxpayers to look up and implement.

5. Guidelines on the organization of dissemination and support for taxpayers regarding the performance of electronic tax registration service

This is the tax registration service that taxpayers have to perform via the National Public Service Portal with connection, integration, and sharing of data with the National Database on the Population, therefore it is necessary to promote the dissemination of electronic tax services that tax authorities have cooperated with ministries or other authorities in providing public services more conveniently for taxpayers. Tax agencies shall implement contents, plans, and dissemination forms according to regulations.

6. Implementation

6.1. Organization of the implementation at Taxation Departments and Taxation Sub-Departments

- Organize the dissemination of services of first-time tax registration and registration for changes in the tax registration information via electronic means for taxpayers and tax officers via the National Public Service Portal with connection, integration, and sharing of data with the National Database on the Population according to the contents mentioned in this Official Dispatch.

- Organize timely support for taxpayers to understand and feel secure in using services.

- Conduct monthly assessments of the implementation, submit reports on the implementation results and difficulties during the implementation to the General Department of Taxation of Vietnam, and propose handling solutions.

6.2. Implementation support

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Professional support: Tax Declaration and Accounting Department (Nguyen Van Chinh - phone number: 0948287036, email: nvchinh01@gdt.gov.vn).

- Technical support:

If technical difficulties arise, Taxation Departments shall submit requests to the Department of Information Technology via Support Groups, including:

+ Electronic Tax Support Group: regarding difficulties related to electronic tax applications, national public services, Taxation Departments shall submit requests to the Service Desk support request management system via https://hotro.gdt.govt.vn or the email of the Electronic Tax Support Group: nhomhttdt@gdt.gov.vn or the phone number: 04.37689679 – extension: 2180.

+ TMS - DKT (Tax Management System - Tax Registration) Application Support Group: regarding questions or difficulties related to tax management applications, Taxation Departments shall send them to the Service Desk support request management system (https://hotro.gdt.gov.vn).

Directors of Tax Agencies shall organize and arrange the assignment of tax registration officers in line with the work content and the time prescribed in Circular No. 105/2020/TT-BTC, Circular No. 19/2021/TT-BTC, and guidelines prescribed in Appendix No. 1 promulgated with this Official Dispatch.

During the implementation process, if difficulties arise, Taxation Departments shall summarize and notify the General Department of Taxation of Vietnam for timely guidelines and settlement.

The General Department of Taxation of Vietnam shall provide notifications for Taxation Departments of provinces and centrally affiliated cities for awareness and implementation./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.PP. GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Phi Van Tuan

 

APPENDIX NO. 1

GUIDELINES ON THE IMPLEMENTATION OF SERVICES OF FIRST-TIME ELECTRONIC TAX REGISTRATION AND REGISTRATION FOR CHANGES IN THE TAX REGISTRATION INFORMATION FOR INDIVIDUALS WHO DO NOT CONDUCT BUSINESS DIRECTLY APPLYING FOR TAX REGISTRATION WITH TAX AGENCIES VIA THE NATIONAL PUBLIC SERVICE PORTAL CONNTECTED TO THE NATIONAL DATABASE ON THE POPULATION
(Promulgated with Official Dispatch No. 1604/TCT-KK dated May 16, 2022 of the General Department of Taxation of Vietnam)

I. FIRST-TIME TAX REGISTRATION

1. Receipt of applications for electronic tax registration of taxpayers on the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam:

Step 1: Taxpayers use the granted electronic accounts to log in to the National Public Service Portal choose the “First-Time Tax Registration" service.

Step 2: The National Public Service Portal will rout the taxpayers to the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam.

Step 3: The Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam will check if taxpayers have tax identification numbers corresponding to their ID numbers or not and perform the following actions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- In case taxpayers do not have tax identification numbers: Display a screen for taxpayers to select the subject of first-time tax registration.

Step 4: The Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam will access the national database on the population to search for personal information:

- In case the search returns information with no data: Display the notification “The personal information in the National Database on the Population is incomplete/invalid” on the screen.  If taxpayers enter the correct information, but the search returns information with no data as mentioned, update information at pubic security agencies.

- In case the search returns information with adequate data: Display information of individuals in the National Database on the Population on the tax registration declaration Form No. 05-DK-TCT and implement step 5.

Step 5: Taxpayers shall check the information automatically filled in the tax registration declaration Form No. 05-DK-TCT and supplement other information that is not included in the National Database on the Population (issuance date, issuance place, email, phone number, income-paying agency).

If the information automatically filled in the tax registration declaration matches the personal information, conduct step 6.

If the information automatically filled in the tax registration declaration does not match the personal information: The system will display a notification of “Taxpayer shall not submit the application to the tax agency and contact public security agency at the Ward/Commune of permanent residence registration for guidelines on information adjustment” and prevent the taxpayers from submitting applications.

Step 6: The Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam will check the information received from the national database on the population and information declared for tax registration by taxpayers.

- If applications for electronic tax registration of taxpayers are successfully submitted to tax agencies, the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam will send notifications on the receipt of applications for electronic tax registration (Form No. 01-1/TB-TDT promulgated with Circular No. 19/2021/TT-BTC) to taxpayers via the emails registered with tax agencies within 15 minutes after the submission of applications for first-time tax registration via electronic means while providing the status of "The application has been received by a one-stop-shop department on the system of Public Service Portal and Electronic One-Stop Portal of Ministries and central and local authorities for processing" to the National Public Service Portal and continue to implement step 7.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Step 7: The Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam will archive successfully submitted applications for first-time tax registration via electronic means while automatically transferring information on applications for first-time tax registration via electronic means of taxpayers to the TMS after the successful submission of applications for first-time tax registration via electronic means of taxpayers.

2. Update on applications for electronic tax registration to the TMS:

Step 1: Record the receipt of applications automatically on the Application Management Module of the TMS

a) In case the recorded information is sufficient and valid: The TMS will automatically update applications for first-time tax registration via electronic means to the Application Management Module and record the receipt of applications, including the following information:

- Tax identification numbers;

- Taxpayers’ names;

- Types of applications: corresponding to each application of taxpayers;

- Date of receipt: dd/mm/yyyy;

- Application processing status;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) In case the recorded information is insufficient and invalid: The TMS will not update applications for first-time tax registration via electronic means to the Application Management Module and update an error result, and the contents of the error are according to Appendix No. 2 promulgated with Official Dispatch No. 5361/TCT-KK dated December 19, 2019 of the General Department of Taxation of Vietnam.

Step 2: Update applications for firs-time tax registration via electronic means to the tax registration module of the TMS.

a) After the successful receipt at the Application Management Module, the TMS of the Tax Registration Module will automatically update information on applications for first-time tax registration via electronic means to the intermediary and examine and compare the information on tax registration declarations and documents enclosed thereof of taxpayers received from the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam.

- If the information on tax registration declarations and documents enclosed thereof of taxpayers is valid (the information is sufficient, not duplicated, and matches the information on the declarations and documents enclosed thereof of taxpayers on applications for first-time tax registration via electronic means archived at the TMS of the Tax Registration Module and the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam - results of application examination at the TMS of the Tax Registration Module do not contain errors), the TMS will update results of application examination as successful.

- If the information on tax registration declarations and documents enclosed thereof of taxpayers is invalid (the information is insufficient, duplicated, and does not match the information on the declarations and documents enclosed thereof of taxpayers archived at the TMS of the Tax Registration Module and the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam - results of application examination at the TMS of the Tax Registration Module contain errors), the TMS of the Tax Registration Module will update error examination results and describe the contents of errors according to Appendix No. 2 promulgated with Circular No. 5361/TCT-KK dated December 19, 2022 of the General Department of Taxation of Vietnam.

b) The division assigned to process applications for tax registration according to the Procedures for Management of Tax Registration shall look up applications for electronic tax registration on the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam to download or print out such applications and examine, compare the information on documents enclosed thereof with the information on tax registration declarations and documents enclosed thereof of taxpayers and information on the TMS of the Tax Registration Module.

- In case applications are valid and the information is correct after the examination: The division assigned to process applications for tax registration will update the application examination result as successful to the TMS of the Tax Registration Module.

- In case applications are invalid and the information is incorrect after the examination: The division assigned to process applications for tax registration will update the application examination result as an error and describe the contents of errors to the TMS of the Tax Registration Module.

Implementation time: comply with the current Procedures for Management of Tax Registration.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- If the results of the application examination are valid with the correct information: The TMS of the Tax Registration Module will automatically create tax identification numbers for taxpayers.

- In case applications are invalid and the information is incorrect after the examination: The TMS of the Tax Registration Module will automatically update the results of the application examination as invalid and incorrect, and the application processing status as error and error contents; automatically transfer application processing information to the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam.

Step 3: Send the results of the application examination in case applications contain errors to taxpayers via the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam.

After receiving the status of error application processing and error contents transferred by the TMS, the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam will send the status of "applications have been returned to citizens/enterprises by one-stop-shop departments" to the National Public Service Portal while preparing notifications on the refusal of the receipt of electronic tax applications (Form No. 01-2/TB-TDT promulgated with Circular No. 19/2021/TT-BTC) and send them to taxpayers via the emails registered with tax agencies.

Attention: The total examination time of the TMS and the Division assigned to process applications for tax registration is 2 working days from the date the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam provides notifications on the receipt of applications for electronic tax registration (Form No. 01-1/TB-TDT) for taxpayers.

3. Processing of applications for electronic tax registration:

Divisions of Tax Agencies assigned to process applications for tax registration shall process such applications according to the Law on Tax Administration, Circular No. 105/2020/TT-BTC, Circular No. 19/2021/TT-BTC, and the Procedures for Management of Tax Registration.

4. Return of results of the processing of applications for electronic tax registration to taxpayers:

The Tax Registration Division shall prepare and print certificates of tax registration for individuals Form No. 12-MST on the TMS according to the form prescribed in Circular No. 105/2020/TT-BTC, present such certificates for signatures and send them to the division that receives and returns the results of certificates of tax registration approved by Heads of Tax Agencies for the return to taxpayers.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. Electronic tax registration application archive and lookup

a) Applications for electronic tax registration are archived on the information technology application system of Tax Authorities, including all of the information on electronic transactions arising during the settlement of applications for electronic tax registration.

- The Division that settles each working step at Taxation Departments and Taxation Sub-Departments during the processing of applications for electronic tax registration of taxpayers shall archive applications that have been printed and presented to directors of tax agencies and notifications that have been sent to taxpayers and relevant divisions during the settlement of tax registration according to regulations.

- The Department of Information Technology - General Department of Taxation of Vietnam shall safely, sufficiently, and confidentially archive databases related to tax registration of taxpayers on the information technology application system of the whole Tax Authorities.

b) Electronic tax registration application lookup on the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam.

Tax Agencies that settle applications for tax registration shall look up information on applications for electronic tax registration of taxpayers under their jurisdiction and results such agencies have returned to taxpayers via electric means on their accounts on the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam.

II. REGISTRATION FOR CHANGES IN TAX REGISTRATION INFORMATION

1. Receipt of applications for electronic tax registration of taxpayers on the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam:

Step 1: Taxpayers use the granted electronic accounts to log in to the National Public Service Portal choose the “Tax Registration Information Change” service.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Step 3: The Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam will check if taxpayers have electronic transaction accounts with tax agencies and perform the following actions:

- If taxpayers do not have electronic transaction accounts with tax agencies: Display a notification on the screen requesting taxpayers to register electronic transaction accounts with tax agencies according to Circular No. 19/2021/TT-BTC.

- If taxpayers have electronic transaction accounts with tax agencies: Display a screen that changes tax registration information for taxpayers to adjust or supplement such information according to Form No. 08-MST promulgated with Circular No. 105/2020/TT-BTC.

Step 4: The Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam will access the national database on the population to search for personal information:

- If taxpayers have changes in ID numbers: The search for information on new ID numbers is as follows:

+ In case the search returns no data: Display the notification “Taxpayers have not entered the correct information, please re-enter it" on the screen.

+ In case the search returns information with adequate data: Display information of individuals in the National Database on Population on the adjusted or supplemented declaration of tax registration information according to Form No. MST.

- If taxpayers do not have changes in ID numbers: The search according to old ID numbers is as follows:

+ In case the search returns no data: Display the notification “The information on taxpayers is not present on the National Database on Population, contact public security agencies to update the information to the National Database on Population” on the screen. At the same time, taxpayers are permitted to adjust or supplement the information to continue performing procedures for changing information.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.+ In case the National Database on Population returns new document numbers different from old document numbers: Display a notification of “Request taxpayers to change information on personal documents” for taxpayers to declare changes to ID numbers.

Step 5: Taxpayers shall check the information automatically filled in the adjusted or supplemented tax registration declaration Form No. 08-MST and supplement other information that is not included in the National Database on Population if there are changes (issuance date, issuance place, email, phone number).

If the information automatically filled in the tax registration declaration matches the personal information, conduct step 6.

If the information automatically filled in the tax registration declaration does not match the personal information: The system will display a notification of “Taxpayer shall not submit the application to the tax agency and contact public security agency at the Ward/Commune of permanent residence registration for guidelines on information adjustment” and prevent the taxpayers from submitting applications.

Step 6: The Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam will check the information received from the national database on the population and information declared for tax registration by taxpayers.

- If applications for electronic tax registration of taxpayers are successfully submitted to tax agencies, the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam will send notifications on the receipt of applications for electronic tax registration (Form No. 01-1/TB-TDT promulgated with Circular No. 19/2021/TT-BTC) to taxpayers within 15 minutes after the submission of applications for first-time tax registration via electronic means while providing the status of "The application has been received by a one-stop-shop department on the system of Public Service Portal and Electronic One-Stop Portal of Ministries and central and local authorities for processing" to the National Public Service Portal and continue to implement step 7.

- If the information in applications is incorrect in terms of professional principles, the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam shall display warnings on the tax registration declaration screen for taxpayers to complete such applications before submitting applications for tax registration via electronic means.

Step 7: The Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam will store successfully submitted applications for tax registration via electronic means while automatically transferring information on applications for tax registration via electronic means of taxpayers to the TMS after the successful submission of applications for tax registration via electronic means of taxpayers.

2. Update on applications for electronic tax registration to the TMS:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) In case the recorded information is sufficient and valid: The TMS shall automatically update applications for tax registration via electronic means to the Application Management Module and record the receipt of applications, including the following information:

- Tax identification numbers;

- Taxpayers’ names;

- Types of applications: corresponding to each application of taxpayers;

- Date of receipt: dd/mm/yyyy;

- Application processing status;

- Electronic transaction codes.

b) In case the recorded information is insufficient and invalid: The TMS will not update applications for tax registration via electronic means to the Application Management Module and update an error result, and the contents of the error are according to Appendix No. 2 promulgated with Official Dispatch No. 5361/TCT-KK dated December 19, 2019 of the General Department of Taxation of Vietnam.

Step 2: Update applications for tax registration via electronic means to the tax registration module of the TMS.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- If the information on tax registration declarations and documents enclosed thereof of taxpayers is valid (the information is sufficient, not duplicated, and matches the information on the declarations and documents enclosed thereof of taxpayers on applications for tax registration via electronic means archived at the TMS of the Tax Registration Module and the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam - results of application examination at the TMS of the Tax Registration Module do not contain errors), the TMS will update results of application examination as successful.

- If the information on tax registration declarations and documents enclosed thereof of taxpayers is invalid (the information is insufficient, duplicated, and does not match the information on the declarations and documents enclosed thereof of taxpayers archived at the TMS of the Tax Registration Module and the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam - results of application examination at the TMS of the Tax Registration Module contain errors), the TMS of the Tax Registration Module will update error examination results and describe the contents of errors according to Appendix No. 2 promulgated with Circular No. 5361/TCT-KK dated December 19, 2022 of the General Department of Taxation of Vietnam.

b) The division assigned to process applications for tax registration according to the Procedures for Management of Tax Registration shall look up applications for electronic tax registration on the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam to download or print out such applications and examine, compare the information on documents enclosed thereof with the corresponding information on tax registration declarations and documents enclosed thereof of taxpayers and information on the TMS of the Tax Registration Module.

- In case applications are valid and the information is correct after the examination: The division assigned to process applications for tax registration will update the application examination result as successful to the TMS of the Tax Registration Module.

- In case applications are invalid and the information is incorrect after the examination: The division assigned to process applications for tax registration will update the application examination result as an error and describe the contents of errors to the TMS of the Tax Registration Module.

Implementation time: comply with the current Procedures for Management of Tax Registration.

c) After the TMS of the Tax Registration Module and the Division assigned to process applications for tax registration have completed the application examination and the update of results to the system, the TMS of the Tax Registration Module shall summarize all of the results of the application examination for processing:

- If the results of the application examination are valid with the correct information: The TMS of the Tax Registration Module will automatically record the changed information of taxpayers.

- In case applications are invalid and the information is incorrect after the examination: The TMS of the Tax Registration Module will automatically update the results of the application examination as invalid and incorrect, and the application processing status as error and error contents; automatically transfer application processing information to the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.After receiving the status of error application processing and error contents transferred by the TMS, the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam will send the status of "applications have been received by a one-stop-shop department on the system of Public Service Portal and Electronic One-Stop Portal of Ministries and central and local authorities for processing" to the National Public Service Portal while preparing notifications on the refusal of the receipt of electronic tax applications (Form No. 01-2/TB-TDT promulgated with Circular No. 19/2021/TT-BTC) and send them to taxpayers via electronic transaction accounts (if any) and the emails registered with tax agencies.

Attention: The total examination time of the TMS and the Division assigned to process applications for tax registration is 2 working days from the date the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam provides notifications on the receipt of applications for electronic tax registration (Form No. 01-1/TB-TDT) for taxpayers.

3. Processing of applications for electronic tax registration:

Divisions of Tax Agencies assigned to process applications for tax registration shall process such applications according to the Law on Tax Administration, Circular No. 105/2020/TT-BTC, Circular No. 19/2021/TT-BTC, and the Procedures for Management of Tax Registration.

4. Return of results of the processing of applications for electronic tax registration to taxpayers:

The Tax Registration Division shall prepare and print certificates of tax registration for individuals Form No. 12-MST on the TMS according to the form prescribed in Circular No. 105/2020/TT-BTC, present such certificates for signatures and send them to the division that receives and returns the results of certificates of tax registration approved by Heads of Tax Agencies for the return to taxpayers.

Implementation deadline: comply with current regulations on tax registration management.

5. Electronic tax registration application archive and lookup

a) Applications for electronic tax registration are archived on the information technology application system of Tax Authorities, including all of the information on electronic transactions arising during the settlement of applications for electronic tax registration.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- The Department of Information Technology - General Department of Taxation of Vietnam shall safely, sufficiently, and confidentially archive databases related to tax registration of taxpayers on the information technology application system of the whole Tax Authorities.

b) Electronic tax registration application lookup on the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam.

Tax Agencies that settle applications for tax registration shall look up information on applications for electronic tax registration of taxpayers under their jurisdiction and results such agencies have returned to taxpayers via electric means on their accounts on the Electronic Information Portal of the General Department of Taxation of Vietnam.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1604/TCT-KK ngày 16/05/2022 triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.772

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!