Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1194/TCT-KK 2021 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC

Số hiệu: 1194/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 20/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1194/TCT-KK
V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ các quy định nêu trên, ngày 18/3/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Để tạo điều kiện cho công tác triển khai, tuyên truyền, Tổng cục Thuế giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Đề nghị các Cục Thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và người nộp thuế trên địa bàn quản lý biết. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Lưu: VT, KK
(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

PHỤ LỤC

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 19/2021/TT-BTC NGÀY 18/3/2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ
(Ban hành kèm theo công văn số 1194/TCT-KK ngày 20/4/2021 của Tổng cục Thuế)

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

a) Bổ sung các thủ tục hành chính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế để người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với: xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; miễn thuế, giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.

Lý do: để phù hợp với Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

b) Bổ sung phạm vi điều chỉnh đối với giao dịch điện tử giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với các tổ chức có liên quan trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và theo cơ chế một cửa liên thông;

Bổ sung phạm vi điều chỉnh đối với cung cấp, trao đổi thông tin phối hợp công tác bằng phương thức điện tử của cơ quan thuế với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế.

Lý do: để phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 96, khoản 3 và khoản 4 Điều 98 Luật Quản lý thuếĐiều 26, 27, 28 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Nghị định số 126/2020/NĐ-CP).

c) Sửa đổi, bổ sung phạm vi không điều chỉnh của thông tư đối với:

c.1) Giao dịch điện tử về hóa đơn theo quy định của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ;

Lý do: nội dung này đã thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành.

c.2) Giao dịch điện tử về thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam do đã được quy định tại các văn bản hướng dẫn riêng.

Lý do: nội dung này đã thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (sau đây gọi là Thông tư chung hướng dẫn Luật Quản lý thuế).

2. Về nguyên tắc giao dịch thuế điện tử (Điều 4 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

Bổ sung quy định người nộp thuế có thể lựa chọn thêm các phương thức sau đây để thực hiện giao dịch thuế điện tử thông qua: (i) Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; (ii) Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (trừ điểm (i)) đã được kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; (iii) Dịch vụ thanh toán điện tcủa tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để thực hiện nộp thuế điện tử.

- Người nộp thuế giao dịch thuế điện tử theo hình thức nào thì phải thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử theo quy định và theo hướng dẫn của từng cơ quan, tổ chức mà mình lựa chọn. Với phương thức thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cng thông tin điện tử của Bộ Tài chính thì khi NNT đăng ký sẽ được Tổng cục Thuế cấp thêm 01 tài khoản để thực hiện giao dịch tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trên cơ sở các thông tin mà NNT đã cung cấp khi đăng ký qua các Cổng này mà không cn phải đăng ký thay đổi, bổ sung.

- Người nộp thuế lập và gửi hồ sơ thuế điện tử tại Cổng thông tin điện tử mà NNT đã lựa chọn.

Lý do: để phù hợp với quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

3. Về gửi thông báo, quyết định, văn bản điện tử của cơ quan thuế (Điều 5 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

Bổ sung quy định nguyên tắc chung: Cơ quan thuế gửi các quyết định, thông báo và văn bản khác cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử mà NNT đã lựa chọn. Các quyết định, thông báo và văn bản này đều được lưu trữ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để NNT có thể tra cứu đy đủ các quyết định, thông báo, văn bản mà cơ quan thuế đã gửi.

Trước đây: quy định rải rác ở các Điều nhưng chỉ áp dụng đối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cổng thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

4. Về chứng từ điện tử (Điều 6 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

a) Bổ sung quy định hồ sơ thuế điện tử bao gồm: xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tra soát thông tin nộp thuế; thủ tục bù trừ tin thuế, tiên chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; miễn thuế, giảm thuế; miễn tiền chậm nộp; không tính tiền chậm nộp; khoanh tiền thuế nợ; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; gia hạn nộp thuế; nộp dần tiền thuế nợ.

Lý do: để phù hợp với phạm vi điều chỉnh mới bổ sung tại Điều 1 Thông tư.

b) Sửa đổi, bổ sung quy định chứng từ nộp ngân sách nhà nước điện tử: chứng từ nộp NSNN theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ vthủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thì chứng từ nộp NSNN là chứng từ giao dịch của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo đủ các thông tin trên mẫu chứng từ nộp NSNN.

Trước đây: quy định chứng từ nộp thuế điện tử là giấy nộp tiền hoặc chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính dưới dạng điện tử, trừ trường hợp nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử của ngân hàng.

5. Về ký điện tử trong giao dịch điện tử (Điều 7 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

a) Sửa đổi quy định thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký thuế điện tử ở mức độ 4 cho người nộp thuế kể cả NNT đăng ký thuế lần đầu. Theo đó: Đối với người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế lần đầu và cấp mã số thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư được đăng ký một số điện thoại di động duy nhất của cá nhân hoặc cá nhân là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đnhận mã xác thực giao dịch điện tử qua “tin nhn” khi nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử đến cơ quan thuế.

Trước đây: Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính quy định: Người nộp thuế khi nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu bằng điện tử đến cơ quan thuế không phải xác thực giao dịch điện tử mà chỉ vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đkhai và nộp hồ sơ. Tuy nhiên, sau đó, người nộp thuế phải mang hồ sơ giấy đến cơ quan thuế sau khi đã nộp bằng điện tử để đối chiếu khi nhận kết quả là Giy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu.

b) Sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng mở rộng phương thức xác thực đối với cá nhân chưa được cấp chứng thư skhi thực hiện giao dịch điện tử, cụ thể:

- Được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc hệ thống của các cơ quan có liên quan đến giao dịch điện tử gửi qua “tin nhắn” đến số điện thoại, hoặc qua địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế hoặc cơ quan có liên quan đến giao dịch điện tử (sau đây gọi là SMS OTP);

- Hoặc được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử được sinh ra ngẫu nhiên sau mỗi phút từ một thiết bị điện tử tự động do cơ quan thuế hoặc cơ quan có liên quan cung cấp (sau đây gọi là Token OTP);

- Hoặc được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử tự sinh ra ngẫu nhiên sau một khoảng thời gian do ứng dụng của cơ quan thuế hoặc cơ quan có liên quan cung cấp và được cài đặt trên smartphone, máy tính bảng (sau đây gọi là Smart OTP).

- Hoặc xác thực bằng sinh trắc học theo quy định tại Nghị định số 165/2018/NĐ-CP.

Trước đây: chỉ quy định được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do hệ thống của cơ quan thuế hoặc hệ thống của các cơ quan có liên quan đến giao dịch điện tử cấp.

c) Bổ sung quy định: Người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khai thay, nộp thuế thay cho tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế với cơ quan thuế thì tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế thay sử dụng chứng thư số của tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế thay để ký trên các chứng từ điện tử khi giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

Trước đây: chỉ quy định đối với đại lý thuế.

d) Bổ sung đối tượng là “Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các cơ quan Nhà nước khác” khi thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư này phải sử dụng chữ ký số được ký bằng chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Lý do: để phù hợp với phạm vi và đối tượng áp dụng mới bổ sung tại Điều 1 và Điều 2 Thông tư.

đ) Bổ sung quy định cụ thể đối với việc ký điện tử của cơ quan thuế trên các chứng từ điện tử do cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế (bao gồm: (1) các chứng từ điện tử là thông báo do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tự động tạo, gửi cho người nộp thuế hoặc do hệ thống quản lý thuế của Tổng cục Thuế tự động tạo, gửi cho người nộp thuế thì sử dụng chữ ký số nhân danh của Tổng cục Thuế; (2) các chứng từ điện tử do công chức thuế tạo trên hệ thống quản lý thuế của Tổng cục Thuế theo quy trình nghiệp vụ quản lý thuế để gửi cho người nộp thuế thì phải sử dụng đồng thời chữ ký số nhân danh của cơ quan thuế và các chữ ký số của công chức thuế theo quy định.

6. Cách xác định thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử của người nộp thuế và thời gian cơ quan thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế (Điều 8 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

a) Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử của người nộp thuế

a.1) Bổ sung quy định về tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử: Thời gian người nộp thuế nộp hồ sơ được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.

Trước đây: chỉ quy định người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.

a.2) Sửa đổi cách xác định thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử để áp dụng chung cho những loại hồ sơ thuế điện tử có tính chất tương tự nhau làm căn cứ để cơ quan thuế xác định thời gian nộp hồ sơ thuế; tính thời gian chậm nộp hồ sơ thuế hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế theo quy định và để phù hợp với phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Thông tư.

Bổ sung quy định thời điểm xác nhận nộp hồ sơ khai thuế đối với hồ sơ khai thuế có bao gồm tài liệu đính kèm theo được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính được tính theo ngày người nộp thuế hoàn thành việc nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trước đây: chỉ quy định thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử, hồ sơ khai thuế điện tử, hồ sơ hoàn thuế điện tử; đối với hồ sơ khai thuế điện tử thì chưa có quy định đối với hồ sơ khai thuế có bao gồm tài liệu đính kèm theo được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính.

a.3) Sửa đổi thời gian nộp thuế điện tử cho phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế.

b) Bổ sung quy định thời gian cơ quan thuế gửi thông báo, quyết định, văn bản cho người nộp thuế được xác định là trong ngày nếu hồ sơ được ký gửi thành công trong khoảng thời gian từ 00:00:00 giờ đến 23:59:59 giờ của ngày.

7. Sửa đổi, bổ sung hậu quả pháp lý đối với người nộp thuế nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp tiền thuế trong thời gian Cổng thông tin của Tổng cục Thuế, Cổng thông tin của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Cổng của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN bị lỗi (Điều 9 Thông tư số 19/2021/TT- BTC):

a) Bổ sung hậu quả pháp lý đối với người nộp thuế nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp tin thuế trong thời gian Cng thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán bị lỗi để phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư.

Lý do: để phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc giao dịch điện tử mới bổ sung tại Điều 1, Điều 2 và Điều 4 Thông tư.

b) Bổ sung nguyên tắc quan trọng là trường hợp Cổng thông tin của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Cổng của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN bị lỗi thì người nộp thuế được thực hiện giao dịch điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Người nộp thuế thực hiện việc nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại cơ quan thuế, nộp thuế qua các kênh giao dịch điện tử khác theo quy định tại khoản 2 Điều 4 hoặc bằng phương thức nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng/KBNN theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành khi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi sau giờ hành chính của ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế; việc nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế bằng giấy nộp vào ngày làm việc tiếp theo liền kề ngày Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bị lỗi là đúng hạn.

8. Về đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (Điều 10 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

a) Bổ sung quy định đối với từng trường hợp đăng ký cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử bằng phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Lý do: để phù hợp với phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc giao dịch điện tử mới bổ sung tại Điều 1 và Điều 4 Thông tư.

b) Bổ sung để chặt chẽ hơn quy định đối với địa chỉ thư điện tử đăng ký khi thực hiện giao dịch điện tử (là một trong các điều kiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế), cụ thể: Người nộp thuế được đăng ký một địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế (địa chỉ thư điện tử này phải đồng nhất với địa chỉ thư điện tử đã đăng ký thuế trc tiếp với cơ quan thuế theo quy đnh tai Điều 13 Thông tư này hoặc địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông theo quy định ti Điều 14 và Điều 35 Thông tư này).

Trước đây: Chỉ quy định người nộp thuế được đăng ký một địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế.

c) Bổ sung quy định thủ tục đăng ký nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN đối với trường hợp NNT đăng ký tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Trước đây: chưa quy định về việc NNT được đăng ký tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, tổ chức cung cấp dịch v T-VAN.

9. Về đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử (Điều 11 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

Bổ sung quy định đăng ký thay đi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử đối với người nộp thuế đã đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đăng ký thay đổi, bổ sung về tài khoản giao dịch tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Lý do: để phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc giao dịch điện tử mới bổ sung tại Điều 1, Điều 2 và Điều 4 Thông tư.

10. Về ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử (Điều 12 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

Tại Khoản 1 Điều 8 Luật Quản lý thuế quy định: “Người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật này và pháp luật về giao dịch điện tử”

Theo đó, việc giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử là bắt buộc trong trường hợp có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử. Do đó, không còn trường hợp người nộp thuế chủ động đăng ký ngừng giao dịch điện tử với cơ quan thuế. Mà chỉ có trường hợp cơ quan Thuế ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký hoặc Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại/chấm dứt hoạt động của cơ quan đăng ký kinh doanh thì cơ quan thuế sẽ chủ động ngừng và gửi thông báo đến người nộp thuế. Thông tư đã sửa đổi cho phù hợp với quy định này.

Trước đây: người nộp thuế được đăng ký chủ động ngừng giao dịch điện tử với cơ quan thuế khi có nhu cầu.

11. Về giao dịch điện tử trong đăng ký thuế (Điều 13, Điều 14 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

a) Bỏ quy định người nộp thuế phải nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế sau khi đã nộp bằng điện tđể đối chiếu khi nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu do hồ sơ bằng điện tử đã được cơ quan thuế xác thực điện tử thông qua số điện thoại di động của chính cá nhân người nộp thuế hoặc cá nhân là người đại diện theo pháp luật đối với người nộp thuế là tổ chức.

Trước đây: Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính quy định: Người nộp thuế phải mang hồ sơ giấy đến cơ quan thuế sau khi đã nộp bng điện tử để đi chiếu khi nhận kết qulà Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu.

b) Mở rộng phạm vi cho phép người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế lần đu qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN để thống nhất với các dịch vụ thuế điện tử khác.

Trước đây: người nộp thuế đăng ký thuế lần đầu không được gửi điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

c) Quy định cụ thể các hồ sơ đăng ký thuế khác ngoài hồ sơ đăng ký thuế lần đầu gồm hồ sơ cấp mã số thuế nộp thay, mã số thuế cho địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế thuộc trường hợp phải trả kết quả; Hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế thuộc trường hợp không phải trả kết quả cho người nộp thuế; hồ sơ tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn; hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế; hồ sơ khôi phục mã số thuế.

Trước đây: Chỉ quy định hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các thủ tục đăng ký thuế khác.

d) Sửa đổi quy định về căn cứ pháp lý để giải quyết hồ sơ đăng ký thuế điện tử gồm Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế (sau đây gọi là Thông tư số 105/2020/TT-BTC).

Trước đây: Căn cứ pháp lý để giải quyết hồ sơ đăng ký thuế điện tử là Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

đ) Sửa đổi quy định trường hợp người nộp thuế đăng ký nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế qua đường bưu chính thì cơ quan thuế có trách nhiệm gửi kết quả cho người np thuế qua dịch vụ bưu chính công ích đến địa chỉ người nộp thuế đã đăng ký.

Trước đây: Trường hợp người nộp thuế đăng ký nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế qua đường bưu chính thì cơ quan Thuế có trách nhiệm gửi kết quả cho người nộp thuế đến địa chỉ người nộp thuế đã đăng ký.

e) Đưa quy định về nguyên tắc việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với trường hợp người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế điện tử đồng thời với đăng ký kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông trước đây đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/02/2016 để thống nhất với quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

12. Về giao dịch điện tử trong khai thuế (Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

a) Đăng ký nghĩa vụ khai thuế:

Sửa đổi, bổ sung quy định rõ ràng cụ thể hơn:

- Cơ quan thuế căn cứ các thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế/đăng ký doanh nghiệp của người nộp thuế đã được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp để xác định nghĩa vụ khai thuế của người nộp thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm kiểm tra thông tin về nghĩa vụ kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thực hiện điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

- Quy định cụ thể về thay đổi thông tin về nghĩa vụ khai thuế/trường hợp chấm dứt nghĩa vụ khai thuế của người nộp thuế để phù hợp với Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn (Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 105/2020/TT-BTC).

Lý do: để phù hợp với các quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP .

b) Về khai thuế điện tử:

b.1) Bổ sung quy định về kiểm tra, đối chiếu, thời gian cơ quan thuế chấp nhn/không chấp nhận đối với trường hợp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế bao gồm tài liệu theo quy định của pháp luật mà người nộp thuế không gửi được theo phương thức điện tử thì người nộp thuế đng thời nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gi bảo đảm qua đường bưu chính đến cơ quan thuế.

b.2) Bổ sung, sửa đổi việc xử lý và trả kết quả giải quyết hồ sơ khai thuế điện tử, bao gồm các trường hợp: Cơ quan thuế gửi Thông báo bằng phương thức đin tử cho người nộp thuế, Cơ quan thuế gửi thông báo bng phương thức điện tử qua một cửa liên thông.

Lý do: để phù hợp với Điều 13 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

c) Bổ sung quy định về đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế: Trên cơ sở nghĩa vkhai thuế của người nộp thuế, trường hợp quá hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thì Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ gửi Thông báo đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế cho người nộp thuế qua Cổng thông tin giao dịch thuế điện tử.

Trước đây: nội dung này đã được hướng dẫn tại quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế ban hành kèm theo Quyết định số 879/QĐ-TCT ngày 15/5/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và công văn số 4678/TCT-KK ngày 03/11/2020 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn ban hành Thư nhắc nộp/Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử.

13. Về giao dịch điện tử trong nộp thuế điện tử (Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 và Điều 26 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

a) Bỏ điều kiện về thực hiện nộp thuế điện tử của các ngân hàng tham gia thủ tục nộp thuế bằng phương thức điện tử, thay vào đó các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo công khai của Tổng cục Thuế sẽ gửi đề nghị kết nối đến Tổng cục Thuế theo quy định tại Điều 38 Thông tư số 19/2021/TT-BTC.

b) Về quy trình nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử mà NNT lựa chọn lập chứng từ nộp NSNN

b.1) Bổ sung quy trình nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thống nhất với quy trình nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và tổ chức cung cấp dịch T-VAN.

Trước đây: chỉ quy định quy trình nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

b.2) Bổ sung quy trình xử lý chứng từ nộp NSNN nhằm đơn giản hóa quy trình, thông tin, đảm bảo dữ liệu truyền nhận chứng từ là chính xác giữa ngân hàng nơi NNT lựa chọn trích tài khoản, ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản và KBNN, cụ thể:

- Bổ sung nguyên tắc tạo “Số tham chiếu” tại Hệ thống ứng dụng của đơn vị nơi NNT thực hiện việc tạo lập chứng từ nộp NSNN.

- Thông tin truyền nhận qua hệ thống các ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và KBNN chỉ gồm 04 nhóm thông tin: Tài khoản trích nợ, số tiền nộp NSNN, KBNN nơi hưởng nguồn thu, số tham chiếu.

- KBNN hoặc ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản có thể tra cứu toàn bộ thông tin nộp thuế theo “số tham chiếu” của chứng từ nộp NSNN trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. KBNN căn cứ chng từ báo có của ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản và thông tin khoản nộp NSNN theo “số tham chiếu” của chứng từ nộp NSNN trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế để tra cứu, hạch toán thu NSNN.

- Quy định sửa đổi này sẽ được triển khai theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 48 Thông tư số 19/2021/TT-BTC.

Trước đây:

- Thông tin truyền nhận giữa hệ thống các ngân hàng bao gồm đầy đủ các thông tin (Tên, MST, địa chỉ của NNT; tài khoản thu NSNN hoặc tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT; tên KBNN nơi nhận khoản thu NSNN; mã hiệu và tên cơ quan quản lý thu; thông tin liên quan đến khoản nộp NSNN: số, ngày quyết định/thông báo, tên cơ quan có thẩm quyền ra quyết định/kỳ thuế, tên loại thuế, khoản thu, địa chỉ căn nhà, lô đất (nếu có), loại phương tiện, nhãn hiệu, số loại, màu sơn, số khung, số máy của máy bay, tàu thuyền, ôtô, xe máy (nếu có), mã chương, mã tiểu mục của từng loại thuế, khoản thu; Số tiền chi tiết từng khoản thuế ghi nhận theo VNĐ, ngoại tệ; ngày nộp thuế;)

- KBNN hạch toán theo thông tin do ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản truyền đến.

c) Về quy trình nộp thuế điện tử thông qua các kênh giao dịch điện tử của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

c.1) Bổ sung quy trình nộp thuế điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thống nhất với quy trình nộp thuế qua các kênh giao dịch điện tử của ngân hàng.

Trước đây: Chưa có quy định nộp thuế qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

c.2) Bổ sung hình thức nộp thuế điện tử qua kênh giao dịch điện tcủa ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước đây: Chưa có quy định cụ thể với hình thức này, thực tế đã triển khai tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

c.3) Về quy trình truyền nhận thông tin giữa hệ thống các ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và KBNN thực hiện thống nhất theo hướng đơn giản hóa quy trình, truyền nhận chính xác thông tin, dữ liệu.

- Bổ sung nguyên tắc tạo “Số tham chiếu” tại hệ thống ứng dụng của đơn vị nơi NNT thực hiện việc tạo lập chứng từ nộp NSNN.

- Thông tin truyền nhận qua hệ thống các ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và KBNN chỉ gồm các nhóm thông tin: Tài khoản trích nợ, số tiền nộp NSNN, KBNN nơi hưởng nguồn thu, số tham chiếu, ngày trích tiền từ tài khoản của NNT hoặc người nộp thay.

- Ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian đã tham gia kết nối thì truyền đầy đủ thông tin theo chứng từ nộp NSNN do người nộp thuế lập đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chưa tham gia kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì truyền đầy đủ thông tin theo chứng từ nộp NSNN do người nộp thuế lập đến Ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản để ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản truyền đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- KBNN hoặc ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản có thể tra cứu toàn bộ thông tin nộp thuế theo “số tham chiếu” của chứng từ nộp NSNN trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. KBNN căn cứ chứng từ báo có của ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản và thông tin khoản nộp NSNN theo “số tham chiếu” của chứng từ nộp NSNN trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu, hạch toán thu NSNN.

Trước đây:

- Thông tin truyền nhận giữa hệ thống các ngân hàng bao gồm đầy đủ các thông tin.

- KBNN hạch toán theo thông tin do ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản chuyển đến.

c.4) Quy định sửa đổi này sẽ được triển khai theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 5 Điều 48 Thông tư số 19/2021/TT-BTC.

d) Sửa đi về cấp chứng từ nộp NSNN phục hồi

Theo đó, ngân hàng/tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán/KBNN nơi người nộp thuế trích tài khoản thực hiện cấp chứng từ nộp NSNN phục hồi hoặc bản sao chứng từ nộp NSNN theo mẫu quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

Trước đây: việc cấp chứng từ phục hồi thực hiện theo mẫu C1-02/PH ban hành kèm theo Thông tư 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

đ) Bổ sung quy trình thực hiện thủ tục xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế (bao gồm xác nhận số đã nộp NSNN và xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế) bằng phương thức điện tử để phù hợp với Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật quản lý thuế.

Trước đây: chỉ quy định quy trình xác nhận số thuế đã nộp ngân sách bng phương thức điện tử.

e) Sửa đổi quy trình tiếp nhận, trả kết quả đề nghị tra soát thông tin nộp thuế điện tử của người nộp thuế, cụ thể:

- Bổ sung quy trình trả Thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ đề nghị tra soát điện tử (theo mẫu số 01-2/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư s 19/2021/TT-BTC)

- Bổ sung quy trình trả Thông báo giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP .

Lý do: để phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

g) Bổ sung quy trình tiếp nhận và trả kết quả xử lý bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa bng phương thức điện tử.

Lý do: để phù hợp với phạm vi điều chỉnh mới được bổ sung tại Điều 1 Thông tư và quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật quản lý thuế.

14. Về giao dịch điện tử trong hoàn thuế điện tử (Điều 27 và Điều 28 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

a) Sửa đổi về thời gian cơ quan thuế gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử là sau khi cơ quan thuế gửi Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử đối với trường hợp người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trên hồ sơ khai thuế.

Trước đây: Thông báo tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử được gửi đồng thời với thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử.

b) Sửa đổi về mẫu Thông báo tiếp nhận/Thông báo chấp nhận đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử là thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 (khác với các thủ tục khác thì thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế).

c) Sửa đổi các quy định liên quan đến việc giải trình, bổ sung thông tin tài liệu để phù hợp với Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

15. Về giao dịch điện tử trong miễn giảm thuế điện tử (Điều 29 và Điều 30 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

Bổ sung: quy định mới về miễn giảm thuế điện tử, theo đó, người nộp thuế có thể gửi hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế đến cơ quan thuế bằng phương thức điện t(bao gồm trường hợp gửi trực tiếp đến cơ quan thuế và trường hợp người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế điện tử đồng thời với hồ sơ hành chính về quản lý và sử dụng đất đai theo cơ chế một cửa liên thông). Thông tư quy định cụ thể về quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả bằng phương thức điện tử đối với hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế.

Lý do: để phù hợp với phạm vi điều chỉnh mới được bổ sung tại Điều 1 Thông tư và quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật quản lý thuế.

16. Giao dịch điện tử trong quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế (Điều 31 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

Bsung: quy định mới về giao dịch điện tử trong quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế; theo đó, Thông tư hướng dẫn (i) Việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết hồ sơ xử lý nợ; (ii) Tra soát điều chỉnh thông tin trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế bằng phương thức điện tử.

Lý do: để phù hợp với phạm vi điều chỉnh mới được bổ sung tại Điều 1 Thông tư và quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn Luật quản lý thuế.

17. Về xử phạt vi phạm hành chính bằng phương thức điện tử (Điều 32 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

Nội dung này trước đây đã quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC nhưng không thực hiện được do thiếu cơ sở pháp lý nên Thông tư s66/2019/TT-BTC đã bãi bỏ. Nay Luật Quản lý thuế, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã có quy định và đủ cơ sở pháp lý; do đó, Thông tư đã bổ sung nội dung này bao gồm: xử phạt vi phạm về đăng ký thuế và vi phạm về khai thuế. Theo đó, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thời điểm xác nhận nộp hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế điện tử tại Điều 8 Thông tư này và thời hạn quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế để xác định số ngày chậm nộp hồ sơ và lập Biên bản vi phạm hành chính về xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định để gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn lập và gửi hồ sơ.

18. Về giao dịch điện tử trong cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử (Điều 33 và Điều 34 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

a) Bổ sung quy định việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hỏi đáp vướng mắc của người nộp thuế.

Lý do: để phù hợp với phạm vi điều chỉnh mới được bổ sung tại Điều 1 Thông tư.

b) Sửa đi, bổ sung quy định rõ hơn về việc tra cứu thông tin của người nộp thuế. Theo đó, đối với trường hợp người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử để tra cứu thì được tra cứu thông tin về hồ sơ, chứng từ, thông báo, quyết định, văn bản đã nhận/gửi giữa cơ quan thuế và người nộp thuế; tra cứu nghĩa vụ kê khai, tra cứu thông tin nghĩa vụ theo hồ sơ, chứng từ, quyết định; tra cứu số thuế còn phải nộp. Người nộp thuế có thể tra cứu tình hình xử lý hồ sơ thuế điện tử theo mã giao dịch điện tử, riêng chứng từ nộp NSNN thì tra cứu theo “số tham chiếu”.

Trước đây: chỉ quy định người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử để tra cứu thông tin về hồ sơ, chứng từ, thông báo đã nhận/gửi giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

c) Bổ sung quy định Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thông báo trên tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế do Tổng cục Thuế cấp về tình hình xử lý các khoản phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, nộp thừa, miễn, giảm/xóa nợ, được hoàn, còn được hoàn phát sinh trong tháng trước và các khoản còn phải nộp, nộp thừa đến thời điểm cuối tháng trước đã được ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế.

19. Về kết nối trao đổi thông tin, dữ liệu giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế bằng phương thức điện tử (Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40 Thông tư số 19/2021/TT-BTC):

Bổ sung: quy đnh về kết nối trao đổi, dữ liệu điện tử giữa cơ quan thuế với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế bằng phương thức điện tử để phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 96, khoản 3 và khoản 4 Điều 98 Luật Quản lý thuếĐiều 26, 27, 28 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Cụ thể: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế điện tử đồng thời với đăng ký kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông; Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ khai thuế cùng với hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính theo cơ chế một cửa liên thông; Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế điện tử theo cơ chế một cửa liên thông; Thông tin trao đổi, cung cấp giữa cơ quan thuế với KBNN, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Trao đổi và cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và tổ chức ủy nhiệm thu; Tra soát, đối soát, xử lý sai sót và điều chỉnh thông tin, dữ liệu trao đổi, cung cấp.

Trước đây: Chỉ quy định đối với thông tin trao đổi, cung cấp giữa cơ quan thuế với KBNN, ngân hàng; tra soát, xử lý sai sót và điều chỉnh thông tin nộp thuế nhưng chưa cụ thể.

20. Về dịch vụ người trung gian trong lĩnh vực thuế (tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN)

Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến chủ thể, tài chính, kỹ thuật; bổ sung chi tiết hơn nội dung thay đổi, bổ sung thông tin cung cấp dịch vụ T-VAN hoặc thông tin kết nối; bổ sung chi tiết hơn nội dung liên quan đến ngừng cung cấp dịch vụ T-VAN; bổ sung chi tiết cụ thể hơn đối với đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

21. Về mẫu biểu:

a. Sửa đổi các biểu mẫu để phù hợp với Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các nội dung sửa đổi tại Thông tư.

b. Các mẫu biểu “Thông báo điều chỉnh thông tin nộp thuế”, “Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp Ngân sách Nhà nước” và “Giấy xác nhận/không xác nhận số thuế đã nộp Ngân sách Nhà nước” trước đây quy định tại Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế sẽ thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư chung hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

c. Bổ sung các biểu mẫu để phù hợp với nội dung Thông tư số 19/2021/TT-BTC:

- Thông báo về việc đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu số 06/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ;

- Công văn về việc đề nghị kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Thay đổi, bổ sung thông tin đã ký thỏa thuận theo mẫu số 01/KNNT-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ;

- Thông báo về việc hồ sơ đề nghị kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đảm bảo/không đảm bảo kết nối/bổ sung thông tin hồ sơ đề nghị kết nối với Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo mẫu số 01/TBKN-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC .

d. Bỏ mẫu biểu Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch thuế điện tử trước đây quy định tại Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế để phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế và nội dung Thông tư số 19/2021/TT-BTC .

22. Về hiệu lực thi hành

Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/5/2021.

Tổng cục Thuế sẽ thông báo cụ thể kế hoạch triển khai các điểm mới của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính nêu trên được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian tới để các Cục Thuế triển khai cho người nộp thuế./.

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1194/TCT-KK
Re. introducing new regulations of the Circular No. 19/2021/TT-BTC, providing guidance on electronic tax transactions

Hanoi, April 20, 2021

 

To Departments of Taxation of provinces and centrally-affiliated cities

Pursuant to the Law on Tax Administration dated June 13, 2019;

Pursuant to the Law on Electronic Transactions dated November 29, 2005;

Pursuant to the Law on Information Technology dated June 29, 2006;

Pursuant to the Government’s Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19, 2020, elaborating on certain articles of the Law on Tax Administration;

Pursuant to the Government’s Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020, prescribing administrative penalties for tax or invoice-related violations;

Pursuant to the Government’s Decree No. 165/2018/ND-CP dated December 24, 2018 on electronic financial transactions;

Pursuant to the Government's Decree No. 130/2018/ND-CP dated September 27, 2018, elaborating on the implementation of the Law on Electronic Transactions regarding digital signature and digital signature authentication services;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Government’s Decree No. 11/2020/ND-CP dated January 20, 2020 regarding administrative procedures in the state treasury sector;

Pursuant to the Government's Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the aforesaid regulations, on March 18, 2021, the Ministry of Finance issues the Circular No. 19/2021/TT-BTC of the Minister of Finance, providing guidance on performing electronic tax transactions.

In order to facilitate the implementation and propaganda, the General Department of Taxation introduces a number of new regulations of the Circular No. 19/2021/TT-BTC (details given in the Appendix).

Departments of Taxation are requested to imperatively communicate, disseminate and notify them to local tax collecting officers and taxpayers for their information. In the course of implementation hereof, if there is any difficulty that arises, Departments of Taxation should promptly report to the General Department of Taxation for further review and appropriate actions to be taken./.

 

 

PP. GENERAL DIRECTOR
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Phi Van Tuan

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

INTRODUCING A NUMBER OF NEW REGULATIONS OF THE CIRCULAR NO. 19/2021/TT-BTC DATED MARCH 18, 2019 OF THE MINISTER OF FINANCE, PROVIDING GUIDANCE ON ELECTRONIC TAX TRANSACTIONS
(to the Official Dispatch No. 1194/TCT-KK dated April 20, 2021 of the General Department of Taxation)

1. Regarding the scope of regulation (Article 1 of the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

a) Adding tax-related administrative procedures prescribed in the Law on Tax Administration in order for taxpayers to perform electronic tax transactions with respect to confirmation of fulfillment of tax obligations; tracing of information on tax payment; offsetting of overpaid tax amounts, late payment interest and fines; tax exemption, tax reduction; late payment interest exemption; non-collection of late payment interest; tax debt freezing; cancellation of tax, late payment interest and fine debts; extension of tax payment deadline; payment of tax debt by installments.

Reason: This supplement is provided to ensure conformance to the Resolution No. 02/NQ-CP dated January 1, 2019 on the ongoing implementation of major duties and measures to improve business environment and enhance the national competitiveness in 2019 with vision towards 2021.

b) Supplementing the scope of regulations with respect to the e-transactions between tax authorities and competent state authorities, and organizations involved in receiving and providing information and handling tax administrative procedures for taxpayers according to the Law on Tax Administration and through the single-window system;

Supplementing the scope of regulations with respect to provision and exchange of information used for cooperation in tax-related activities by electronic means between tax authorities and state regulatory bodies, other organizations and individuals involved in receiving and handling tax administrative procedures for taxpayers.

Reason: This supplement is provided to ensure conformance to regulations laid down in clause 3 of Article 96, clause 3 and 4 of the Law on Tax Administration and Article 26, 27 and 28 in the Government’s Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19, 2020, elaborating on several articles of the Law on Tax Administration (hereinafter referred to as Decree No. 126/2020/ND-CP).

c) Amending and supplementing the scope of non-application in this Circular with respect to:

c.1) E-transactions in invoices under the Government’s Decree No. 123/2020/ND-CP dated October 19, 2020 regarding invoices and proofs of payment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c.2) E-transactions in taxation of overseas suppliers that do not have permanent establishments in Vietnam, and participate in e-commerce or digital trades and other services with organizations and individuals in Vietnam. This matter is already regulated in particular instructional documents.

Reason: This amendment or supplement is covered in the Circular of the Minister of Finance, providing guidance on implementation of several articles of the Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14 (hereinafter referred to as general Circular providing guidance on implementation of the Law on Tax Administration).

2. Regarding principles of e-tax transactions (Article 4 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

Adding the regulation under which taxpayers may conduct e-tax transactions through: (i) The GDT’s web portal, the web portal of the Ministry of Finance connected to the GDT’s web portal; (ii) Web portals of other competent authorities (except point (i)) connected to the GDT’s web portal; (iii) E-payment services of IPSPs connected to the GDT’s web portal for the purpose of tax e-payments.

- If a taxpayer performs an e-tax transaction in any form, they must register their e-tax transaction in accordance with regulations and instructions of the agency or organization that they choose. When they register their tax transactions via the National Public Service Portal or the website of the Ministry of Finance, they will be granted an additional account by the General Department of Taxation to perform their transactions at the web portal of the General Department of Taxation based on the information that they have provided on these Portals without having to register for any change or supplement.

- Taxpayers shall prepare and submit e-tax dossiers at the Web Portal that they have chosen.

Reason: This addition is made to ensure conformance to the Government’s Decree No. 61/2018/ND-CP dated April 23, 2018 on implementation of single-window system and interlinked single-window system for handling administrative procedures; the Government’s Decree No. 11/2020/ND-CP dated January 20, 2020 on administrative procedures in the state treasury activities; the Government’s Resolution No. 02/NQ-CP dated January 1, 2019 on continued implementation of key tasks and measures to improve business environment and national competitiveness in 2019 with vision towards 2021.

3. Regarding sending notifications, decisions and e-documents of tax authorities (Article 5 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

Adding the regulation on general principles: Tax authorities shall send notifications, decisions and e-documents to taxpayers through the Web Portal that the taxpayers have chosen. These notifications, decisions and e-documents shall be all stored on the GDT’s web portal for their full access.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Regarding e-documents (Article 6 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

a) Adding the regulation on e-tax dossiers, including: confirmation of fulfillment of tax obligations; tracing of information on tax payments; procedures for offsetting of overpaid tax amounts, late payment interest and fines; tax exemption, tax reduction; non-collection of late payment interest; tax debt freezing; cancellation of tax, late payment interest and fine debts; extension of tax payment deadline; payment of tax debt by installments.

Reason: This addition is made to ensure conformance to the new scope of regulation prescribed in Article 1 of the Circular.

b) Amending and supplementing the regulation on e-state budget payment documents: the state budget payment documents prescribed in the Government’s Decree No. 11/2020/ND-CP dated January 20, 2020 on administrative procedures in the state budget's activities; if tax is electronically paid using the service of a bank or IPSP, the state budget payment document which is the bank’s or IPSP’s transaction document must contain all information on the sample state budget payment document.

Previously: The regulation stipulates that an electronic tax payment document is the deposit slip or the receipt of payment into the state budget according to the regulations of the Ministry of Finance in electronic form, except for tax payments via electronic tax payment services of banks.

5. Regarding e-signing during e-tax transactions (Article 7 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

a) Revising the regulation on rendering level-4 electronic tax registration services to taxpayers, including those making the initial tax registration. This regulation prescribes that the taxpayer applies for taxpayer registration for the first time and issuance of TIN as prescribed in Clause 1 Article 13 hereof is entitled to register only one personal mobile phone number of the individual or the individual who is the legal representative of an organization to receive the e-transaction verification code via “message” when submitting an electronic application for taxpayer registration for the first time to the tax authority.

Previously: The regulation set out in clause 8 of Article 1 of the Circular No. 66/2019/TT-BTC dated September 20, 2019 of the Ministry of Finance prescribes: When submitting the tax registration dossier electronically for the first time to the tax authority, the taxpayer shall not have to authenticate the electronic tax transaction, but be required to go to the website of the General Department of Taxation to make declaration and submit that dossier. However, then the taxpayer must bring the paper dossier to the tax authority after it has been submitted electronically for comparison at the time of receipt of the results which may be the Certificate of Tax Registration or the Notice of Tax Identification Number with respect to the tax registration dossier submitted for the first time.

b) Amending and supplementing the regulations with a view to multiplying methods for verification of tax transactions when an individual that has not yet been granted a digital certificate performs the transaction, specifically as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- or use the e-transaction verification code randomly generated every minute from an automatic electronic device provided by the tax authority or relevant authority (“hereinafter referred to as “Token OTP”);

- or use the e-transaction verification code randomly generated after a period of time by an application of the tax authority or relevant authority and installed on a smartphone or tablet (“hereinafter referred to as “Smart OTP”).

- or use the biometric authentication as prescribed in the Decree No. 165/2018/ND-CP.

Previously: The regulations prescribe use of e-transaction authentication codes granted by e-transaction systems of tax authorities or other authorities involved in e-transactions.

c) Adding the regulation: If the taxpayer that is an organization or individual that declares or pays tax on behalf of a foreign organization, foreign individual or foreign contractor conducts e-tax transactions with the tax authority, such organization or individual shall use their digital certificate to append signatures to e-documents when conducting e-tax transactions with the tax authority.

Previously: Such regulation applies to tax agencies.

d) Adding the regulation under which, upon performing e-transactions prescribed herein, IPSPs and other state authorities must use digital signatures appended with the digital certificates issued by public certification authorities or issued or recognized competent authorities.

Reason: This addition is made to ensure conformance to the regulations on the new scope and subjects of application prescribed in Article 1 and Article 2 of the Circular.

dd) Adding the specific regulations on e-signatures of tax authorities put to e-documents sent by tax authorities to taxpayers (including: (1) with respect to e-documents which are notifications automatically generated and sent by the GDT’s web portal to taxpayers or automatically generated and sent by the GDT’s tax administration system to taxpayers, using the GDT’s token; (2) with respect to e-documents which are generated by tax officials on the GDT’s tax administration system according to the tax administration procedures to be sent to taxpayers, using both token of the tax authority and digital signatures of the tax officials as legally prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Time for submission of e-tax dossiers and e-tax payment by taxpayers

a.1) Adding the regulation on calculation of the time of submission of e-tax dossier: A dossier is considered to be submitted in the day if it is successfully signed and submitted from 00:00:00 to 23:59:59 of the day.

Previously: The regulations prescribe taxpayers may perform electronic tax transactions on a 24/7 basis per week, including regulatory days-off, public holidays and lunar new year's holidays.

a.2) Revising the method for timing of confirmation of submission of e-tax dossiers so that it can be generally applied to e-tax dossiers having similar nature as a basis for tax authorities’ timing of submission of tax dossiers; calculation of the time length of late submission of tax dossiers or the time length of processing of tax dossiers under regulations and conformity with the scope of application prescribed in Article 1 of the Circular.

Supplementing the regulation under which the time of confirmation of submission of tax declaration dossiers with attached documents submitted in person or sent by post is counted from the date on which the taxpayer completes the submission of prescribed records and documents in full.

Previously: The regulations stipulate the time of confirmation of electronic filing of electronic tax registration dossiers, electronic tax declaration dossiers, and electronic tax refund dossiers. With respect to electronic tax declaration dossiers, there has been none of regulations for tax declaration dossiers, including attached documents which are submitted directly or sent by post.

a.3) Revising the time for e-tax payment so that it is conformable to regulations laid down in the Law on Tax Administration.

b) Adding the regulation under which the time a notification, decision or written document is sent by a tax authority to a taxpayer is within a day if the dossier is successfully signed and submitted from 00:00:00 to 23:59:59 of the day.

7. Amending and supplementing legal consequences for taxpayers that submit e-tax dossiers and pay tax within the time when the GDT’s web portal, web portals of state regulatory authorities or web portals of T-VAN service providers encounter errors (Article 9 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Reason: This addition is to conform to the scope of application, subjects of application and principles for e-transactions that are just added to Article 1, Article 2 and Article 4 in the Circular.

b) Adding the important principle, according to which, if the portal of a competent state authority or the portal of a T-VAN service provider encounters errors, the taxpayer may perform electronic transactions through the website of the General Department of Taxation. Taxpayers shall submit paper dossiers directly at tax authorities, pay taxes through other electronic transaction channels as prescribed in Clause 2, Article 4, or pay taxes directly at banks/State Treasuries according to regulations of the Decree No. 11/2020/ND-CP and guiding documents when the website of the General Department of Taxation encounters errors after working hours of the last day of the tax filing or payment deadline; the submission of tax dossiers and tax payment documents in paper form is due on the next working day adjacent to the date on which the website of the General Department of Taxation encounters errors.

8. Regarding registration for transactions with tax authorities in electronic form (Article 10 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

a) Supplementing the regulation on the case of registration for grant of e-tax transactions through the Web Portals of competent regulatory authorities connected with the Web Portal of the General Department of Taxation.

Reason: This supplement is to conform to the scope of application and principles for e-transactions that are just added to Article 1 and Article 4 in the Circular.

b) Providing supplements to tighten the regulation on electronic addresses registered for e-tax transactions (considered as one of the electronic tax transactions), specifically as follows: Each taxpayer is allowed to register an official email address to receive all notifications arising in the process of performing electronic transactions with tax authorities (this email address must be identical with the email address directly registered with the tax authority as prescribed in Article 13 of this Circular, or the email address registered with the business registry under the single-window mechanism as prescribed in Article 14 and Article 35 of this Circular).

Previously: The regulations prescribe that each taxpayer is allowed to register an official email address to receive all notifications arising in the process of performing electronic transactions with tax authorities.

c) Adding the regulation on procedures for registration for electronic tax payment through the web portal of the General Department of Taxation and the T-VAN service provider which is applied in case where the taxpayer registers to open an account at an intermediary payment service provider.

Previously: There is none of regulations under which taxpayers are allowed to apply for accounts opened at intermediary payment service providers in order to pay tax electronically via the website of the GDT or the T-VAN service provider.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Adding the regulation on registration of changes and additions of electronic transaction information for taxpayers who have registered their transactions with tax authorities in electronic form through the portals of competent state authorities; have registered for changes or additions to transaction accounts opened at intermediary payment service providers.

Reason: This addition is to conform to the scope of application, subjects of application and principles for e-transactions that are just added to Article 1, Article 2 and Article 4 in the Circular.

10. Regarding the suspension of transactions with the tax authority by electronic means (Article 12 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

As prescribed in Clause 1 of Article 8 in the Law on Tax Administration, taxpayers, tax authorities, state regulatory authorities, organizations and individuals that are eligible to perform electronic tax transactions must perform electronic transactions with tax authorities according to the provisions of this Law and other legislation on electronic transactions.

According to this regulation, transactions with tax authorities by electronic means are mandatory in case of fully meeting electronic transaction requirements. Therefore, there is none of cases in which taxpayers deliberately apply for the suspension of electronic transactions with tax authorities. There exists the regulation prescribing that, if the tax authority issues the notification of invalidation of tax identification number, the notification of the taxpayer’s inactive status at the registered address, or the notification of dissolution / closure / termination of business is issued by the business registry, the tax authority shall actively suspend transactions and send their notification of this to the taxpayer. The Circular is amended to ensure conformity with this regulation.

Previously: Taxpayers may deliberately apply for the suspension of electronic transactions with tax authorities on demand.

11. Regarding electronic transactions arising from tax registration (Article 13 and Article 14 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

a) Repealing the regulation under which taxpayers are bound to submit paper dossiers to the tax authorities after they have been filed electronically for comparison purposes at the time of receipt of the result which is a tax registration certificate or a notice of tax identification number with respect to the initial tax registration dossier because their electronic dossiers have been authenticated electronically by the tax authorities through the personal mobile phone numbers of the taxpayers or the individuals who are the legal representatives for the institutional taxpayers.

Previously: The regulation set out in clause 8 of Article 1 of the Circular No. 66/2019/TT-BTC dated September 20, 2019 of the Ministry of Finance prescribes: The taxpayer is bound to bring their paper dossier to the tax authority after it has been submitted electronically for comparison at the time of receipt of the result which may be the Certificate of Tax Registration or the Notice of Tax Identification Number with respect to the tax registration dossier submitted for the first time.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Previously: Taxpayers making initial tax registration are bound not to send their tax-related documents or dossiers through T-VAN service providers.

c) Setting out specific regulations on other tax registration dossiers other than initial tax registration dossiers, an application for issuance of TIN submitted on one's behalf or application for taxpayer registration for issuance of TIN to business location of a household business or individual business; application for change of taxpayer registration information eligible to receive a result; application for temporary suspension of operation or business or business resumption ahead of schedule; application for TIN deactivation; application for TIN reactivation.

Previously: The regulation stipulates application for changes in tax registration information, temporary suspension of business or invalidation of TIN and other tax registration procedures.

d) Amending the regulation on legal bases for handling of e-tax registration dossiers, including the Law on Tax Administration, the Decree No. 126/2020/ND-CP and the Circular No. 105/2020/TT-BTC dated December 3, 2020 of the Minister of Finance, providing instructions about tax registration (hereinafter referred to as Circular No. 105/2020/TT-BTC).

Previously: Legal basis for handling of e-tax registration dossiers is the Circular No. 95/2016/TT-BTC dated June 28, 2016 of the Ministry of Finance.

dd) Revising the regulation under which, if the taxpayer registers the delivery of application processing results which may be the Certificate of tax registration or the Notification of tax identification number by post, tax authorities shall be responsible for sending results to the taxpayer through public post services to the taxpayer’s registered address.

Previously: If the taxpayer registers to receive the Certificate of tax registration or the Notification of tax identification number by post, the tax authority shall be responsible for sending results to the taxpayer to the taxpayer’s registered address.

e) Introducing the regulation on the principles of receipt of dossiers and notification of application processing results in case where taxpayers perform electronic tax registration at the same time as business registration under the single-window system as prescribed in the Joint Circular No. 01/2016/TTLT-BKHDT-BTC dated February 23, 2016 to ensure conformity with the provisions of the Law on Tax Administration and regulations on electronic tax transactions.

12. Regarding electronic transactions arising from tax declaration (Article 15, Article 16, Article 17, Article 18 and Article 19 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Amending and supplementing the regulation to make it clearer and more specific as follows:

- The tax authority shall rely on the information on the application for tax registration/enterprise registration of the taxpayer already issued with TIN/enterprise ID number to determine the tax declaration obligations. The taxpayer shall check information about the taxpayer's tax declaration obligation on the GDT’s web portal, and shall make any adjustment or supplement (where necessary).

- Specifying any change in information about tax declaration obligations/cases of discharge of tax declaration obligations to ensure conformity with the Law on Tax Administration and instructional documents (the Decree No. 126/2020/ND-CP and the Circular No. 105/2020/TT-BTC).

Reason: This amendment and supplement is to conform to the provisions of the Circular No. 105/2020/TT-BTC and the Decree No. 126/2020/ND-CP.

b) Regarding e-tax declarations:

b.1) Adding the regulation regarding inspection, comparison, and time of tax authorities’ acceptance/non-acceptance under which, if the taxpayer's tax declaration dossier includes documents prescribed by law to the extent that the taxpayer cannot submit it electrically, the taxpayer shall simultaneously pay directly at the tax authority or send it by using the registered mail service.

b.2) Supplementing and amending the handling and notification of results of processing of electronic tax declaration dossiers, including the following cases: Tax authorities send notifications electronically to taxpayers, and concurrently send electronic notices through the interlinked single-window system.

Reason: This amendment and supplement is to conform to the provisions of Article 13 in the Decree No. 126/2020/ND-CP.

c) Adding the regulation on facilitation of electronic tax filing: On the basis of the taxpayer's tax declaration obligations, in case where the taxpayer has not submitted the tax declaration dossier by the prescribed deadline, the website of the General Department of Taxation shall send the taxpayer a notice to push the submission of tax declaration dossiers through the electronic tax transaction portal.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Regarding electronic tax payments (Article 20, Article 21, Article 22, Article 23, Article 24, Article 25 and Article 26 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

a) Eliminating the conditions regarding electronic tax payment of banks participating in electronic tax payment procedures. Instead, banks and IPSPs that meet technical standards according to the public statement of the General Department of Taxation shall request connection to the General Department of Taxation as prescribed in Article 38 of the Circular No. 19/2021/TT-BTC.

b) Regarding the process for tax payment through the taxpayer’s web portal that the taxpayer chooses for creation of state budget payment documents

b.1) Supplementing the process of electronic tax payment through the web portal of the competent state authority to ensure consistency with the process of paying tax through the web portal of the General Department of Taxation and the T-VAN service provider.

Previously: The regulation prescribes the process for electronic tax payment through the Web Portal of the General Department of Taxation and the T-VAN service provider.

b.2) Supplementing the process of handling of documents for payment to the State budget in order to simplify the process, information, and ensure accurate data transmission and receipt between the bank where the taxpayer chooses to take money from their account, the bank where the State Treasury opens their account and the State Treasury, specifically as follows:

- Supplementing the principle of creation of “reference code” at the application system of the state treasury where the taxpayer creates documents for payment into the state budget.

- Information transmitted and received through banks or IPSPs and State Treasuries is classified into 04 groups: Debit account number; amounts payable to the state budget; the beneficiary; reference code.

- The state treasury or the bank where the state treasury opens their account may access all tax payment details by entering the “reference code” of the document evidencing payment into the state budget available on the web portal of the General Department of Taxation. The state treasury shall rely on the written notice of credit of the bank where the State Treasury opens its account and information about the amount paid to the state budget according to the "reference code" of the state budget payment document on the GDT’s web portal to do searches and keep records of state budget receipts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Previously:

- Information transmitted and received between electronic transaction systems of banks includes full information (Name, TIN, address of the taxpayer; beneficiary’s account or account for VAT recovery of tax refunds; name of the State Treasury receiving payments into the state budget; code and name of the collection authority; information related to payments into the state budget: number, date of the decision/notification, name of the authority having competence in issuing the decision/tax period, name of the tax type, collection, address of the house , land lot (if any), transport type, brand, type number, paint color, chassis number, engine number of the airplane, boat, car or motorbike (if any), chapter code, sub-item code of each type of tax, collection; detailed amounts of specific taxes recorded in VND, foreign currency; date of tax payment;)

- The state treasury must keep accounting records according to details transmitted by the bank where the state treasury opens their account.

c) Regarding the process of payment of tax through electronic transaction channels of banks or IPSPs.

c.1) Supplementing the procedure for electronic tax payment through IPSPs to ensure consistency with the procedure for tax payment through electronic transaction channels of banks.

Previously: There is none of regulations on payment of tax through IPSPs.

c.2) Adding the form of payment of tax through electronic transaction channels of banks or IPSPs on the web portals of the competent state authorities.

Previously: There is none of regulations elaborating on this form even though it is put to use at the National Public Service Portal.

c.3) Regarding the procedure for transmission and acquisition of information between electronic transaction systems of banks or IPSPs and state treasuries that should ensure consistency with a view to simplifying the transmission and acquisition procedure, and transmission and acquisition of accurate information and data.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Information transmitted and acquired through electronic transaction systems of banks or IPSPs and state treasuries are classified into the followings: Debit account number; amounts payable to the state budget; the beneficiary, reference code, date of withdrawal of money from the account of the taxpayer or the trusted payer.

- Banks or IPSPs that are linked to each other shall transmit all information according to documents evidencing payments into the state budget prepared by taxpayers to the web portal of the General Department of Taxation.

- Banks or IPSPs that are not yet linked to the GDT’s web portal shall transmit all information contained in documents evidencing payments into the state budget prepared by taxpayers to the banks where state treasuries open their accounts in order for these banks to transmit them to the web portal of the General Department of Taxation.

- The state treasury or the bank where the state treasury opens their account may access all tax payment details by entering the “reference code” of the document evidencing payment into the state budget available on the web portal of the General Department of Taxation. The state treasury shall rely on the written notice of credit of the bank where the State Treasury opens its account and information about the amount paid to the state budget according to the "reference code" of the state budget payment document on the GDT’s web portal to do searches and keep records of state budget receipts.

Previously:

- Information transmitted and acquired between banks must comprise all required information.

- The state treasury must keep accounting records according to details transmitted by the bank where the state treasury opens their account.

c.4) This amended regulations will be implemented according to the schedule of reform of administrative procedures by tax authorities under the provisions of clause 5 of Article 48 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC.

d) Amending the regulations on grant of recovered documents evidencing payments into the state budget

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Previously: Recovered documents are granted using the form C1-02/PH annexed to the Circular No. 84/2016/TT-BTC dated June 17, 2016 of the Minister of Finance.

dd) Supplementing the procedure for grant of confirmation of fulfillment of tax obligations (including certification of payment into the state budget and fulfillment of tax obligations) in electronic form in order to ensure consistency with the Law on Tax Administration and other documents providing instructions about implementation of the Law on Tax Administration.

Previously: The regulation stipulates the procedure for confirmation of tax amounts paid into the state budget in electronic form.

e) Amending the procedure for receiving and responding with results of processing of requests for review of electronic tax payment information of taxpayers, specifically as follows:

- Supplementing the procedure for sending notification of acceptance/non-acceptance of requests for electronic review (according to the form No. 01-2/TB-TDT annexed to the Circular No. 19/2021/TT-BTC)

- Supplementing the procedure for sending notification of explanation, provision of additional information and documents by using the form No. 01/TB-BSTT-NNT annexed to the Decree No. 126/2020/ND-CP.

Reason: These amendments and supplements are provided to ensure conformance to regulations of the Law on Tax Administration and documents providing instructions about implementation of the Law on Tax Administration.

g) Supplementing the procedure for electronically receiving and responding with the results of settlement of overpaid tax, late payment interest and fines.

Reason: This supplement is provided to ensure consistency with the scope of regulation supplemented under Article 1 of the Circular and regulations of the Law on Tax Administration and documents providing instructions about implementation of the Law on Tax Administration.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Amending the regulation under which the time of tax authorities’ delivery of the Notice of receipt of electronic tax refund dossiers follows the time of tax authorities’ delivery of the Notice of acceptance of electronic tax declaration dossiers with respect to the case in which taxpayers request tax refunds included in the tax declaration dossiers.

Previously: The notice of receipt of electronic tax refund dossiers is sent together with the notice of receipt of electronic tax declaration dossiers.

b) Changing the sample Notification of Receipt/Notification of Acceptance of electronic tax refund dossiers to the ones specified in the Circular, guiding the implementation of a number of articles of the Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14 (different from others the same as the ones annexed to the Circular on electronic tax transactions).

c) Revising regulations related to the provision of explanations and additional information and documents to ensure conformance to the Law on Tax Administration and documents providing instructions about implementation of the Law on Tax Administration.

15. Regarding electronic tax exemptions or reductions (Article 29 and Article 30 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

Adding new regulations on electronic tax exemption and reduction whereunder taxpayers can electronically send tax exemption or reduction request dossiers to tax authorities (including the case of direct submission to tax authorities and the case of the taxpayers’ submission of electronic applications for tax exemption and reduction together with the administrative dossier on land management and use under the one-stop-shop mechanism). These regulations specify the processes for electronic receipt, processing and notification of results of applications for tax exemption and reduction.

Reason: This supplement is provided to ensure consistency with the scope of regulation supplemented under Article 1 of the Circular and regulations of the Law on Tax Administration and documents providing instructions about implementation of the Law on Tax Administration.

16. Regarding electronic transactions arising from tax debt management and enforced tax debt collection activities (Article 31 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

Adding new regulations on electronic transactions arising from tax debt management and tax debt collection enforcement; according to these new regulations, the Circular guides (i) the receipt, handling and notification of results of processing of debt settlement dossiers; (ii) checks and adjusts information on notices, decisions and documents of tax authorities for use in debt management and tax debt collection enforcement in electronic form.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17. Regarding electronic administrative sanctions (Article 32 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

This regulation was previously covered in the Circular No. 110/2015/TT-BTC, but could not be implemented due to lack of legal basis. For this reason, the Circular No. 66/2019/TT-BTC makes it annulled. Now, the Law on Tax Administration and the Decree No. 125/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government on sanctions for administrative violations on taxes and invoices set forth regulations and sufficient legal bases; Therefore, the Circular provides the following supplements, including: Sanctions for violations arising from tax registration and declaration activities. According to these regulations, tax authorities shall rely on the time of confirmation of submission of tax registration dossiers and electronic tax declarations in Article 8 of this Circular and the time limit specified in the Law on Tax Administration and documents guiding the implementation of the Law on Tax administration to determine the number of days of late submission of dossiers and issue notices of administrative violations for imposition of administrative penalties for tax-related violations; The decision on sanctions for tax-related violations according to regulations to send them to the taxpayers via the portal that they choose to create and submit their dossiers.

18. Regarding electronic transactions arising from provision of electronic supporting services (Article 33 and Article 34 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

a) Supplementing the regulations on receiving, processing of and responses to enquiries of taxpayers.

Reason: This supplement is provided to ensure conformance to the new scope of regulation prescribed in Article 1 of the Circular.

b) Making amendments and supplements to formulate clearer regulations on access to information about taxpayers. According to the amended or supplemented regulations, in case taxpayers use electronic tax transaction accounts to access their information, they can see information about their dossiers, documents, notices, decisions and documents received/sent between them and tax authorities; have access to information about declaration obligations according to dossiers, documents and decisions; have access to the amounts of tax payable. Taxpayers can have access to the processing status of electronic tax dossiers by entering the electronic transaction codes and, in particular, documents on payment into the state budget by entering the "reference code".

Previously: The regulations stipulate that taxpayers can use electronic tax transaction accounts to have access to information about their dossiers, documents, notices received/sent between them and tax authorities.

c) Supplementing the regulations stipulating the web portal of the General Department of Taxation shall notify taxpayers through their electronic tax transaction accounts of the handling of amounts payable, paid amounts, outstanding amounts, overpaid amounts, exemption, reduction/write-off of debts, refunds, and outstanding refunds incurred in the previous month and amounts payable and overpaid amounts till the end of the previous month, which have been recorded in the tax management application system.

19. Regarding connection and exchange of information and data between tax authorities and other competent administrative authorities, organizations and individuals during the process of receipt and handling of tax administrative procedures for taxpayers by electronic means 9Article 35, 36, 37, 38, 39 and 40 in the Circular No. 19/2021/TT-BTC):

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Previously: The regulations stipulate information exchanged and provided between tax authorities and State Treasury or banks; review and handling of errors and adjustment of tax payment information but they are not going into detail.

20. Regarding tax intermediary services (T-VAN service provider)

Amending and supplementing the regulations related to providers, finance and technical issues; adding more details about changes or additions to T-VAN service provision or connection information; adding more details related to termination of provision of T-VAN services; adding more details about the registration of electronic tax transactions through the T-VAN service provider.

21. Regarding templates:

a. Revising templates to ensure conformance to the Law on Tax Administration and documents providing instructions for implementation thereof and amendments provided herein.

b. The templates like "Notification of adjustment of tax payment information", "Request for confirmation of tax amount paid into the State Budget" and "Certificate of confirmation/non-confirmation of tax amount paid into the State Budget" previously prescribed in the Circular guiding electronic tax transactions will be the same as the ones annexed to the general Circular providing instructions about implementation of the Law on Tax Administration.

c. Adding templates to ensure conformity with the contents of the Circular No. 19/2021/TT-BTC:

- Notification of pushing submission of tax declaration dossier issued by using the template No. 06/TB-TDT annexed to the Circular No. 19/2021/TT-BTC;

- Written request for connection to the Web Portal of the General Department of Taxation/Change and supplementation of information included in the signed agreement made by using the template No. 01/KNNT-TTT issued together with Circular No. 19/2021/TT -BTC;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d. Removing the registration form for cessation of electronic tax transactions previously prescribed in the Circular guiding electronic tax transactions to ensure conformity to the provisions of the Law on Tax Administration and the contents of the Circular No. 19/2021/TT-BTC.

22. Regarding entry into force

The Circular No. 19/2021/TT-BTC dated March 18, 2021 of the Ministry of Finance is entering into force as of May 3, 2021.

The General Department of Taxation shall notify the detailed schedule of implementation of new regulations of the Circular No. 19/2021/TT-BTC dated March 18, 2021 of the Ministry of Finance on the web portal of the General Department of Taxation in the upcoming time to Departments of Taxation for taxpayers' compliance.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1194/TCT-KK ngày 20/04/2021 về giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.298

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!