Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1137/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1137/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Bằng Toàn
Ngày ban hành: 11/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1137/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 69/CV-XNK ngày 29/10/2020; công văn số 2838/HQHN-KTSTQ ngày 07/10/2020; công văn số 2271/HQHN-KTSTQ ngày 13/8/2020 của Cục Hải quan TP. Hà Nội báo cáo các nội dung liên quan đến việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu để phục vụ gia công bị thiệt hại do xảy ra hỏa hoạn ngày 13/6/2018 tại Công ty TNHH Yakjin Việt Nam và trên cơ sở buổi làm việc trực tiếp với đại diện Chi cục Hải quan Phú Thọ ngày 21/01/2021, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về trách nhiệm của Chi cục Hải quan Phú Thọ (đơn vị hải quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp):

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; khoản 1 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan theo quy định tại Luật hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân khách quan được giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hồ sơ, thủ tục giảm thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định người nộp thuế bị cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Điều 59 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính hướng dẫn việc kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khu.

Căn cứ Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính về việc báo cáo quyết toán.

Căn cứ các quy định nêu trên và đối chiếu với báo cáo thực tế xử lý thuế trường hợp hàng hóa nhập khẩu phục vụ hợp đồng gia công bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH Yakjin Việt Nam thì Chi cục Hải quan Phú Thọ còn một số thiếu sót:

+ Thứ nht: Chưa làm hết trách nhiệm quản lý hải quan, không kịp thời bám sát, theo dõi để hướng dẫn, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, cũng như đôn đốc doanh nghiệp thực hin quy định về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn, cụ thể:

Ngày 13/6/2018 tại Công ty TNHH Yakjin Việt Nam đã xảy ra vụ hỏa hoạn gây thit hại với hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công hàng hóa xuất khu của doanh nghiệp. Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn trên, Công ty đã có công văn số 56/CV-XNK ngày 22/6/2018 gửi Chi cục Hải quan Phú Thọ (là đơn vị hải quan có trách nhiệm theo dõi, quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu của Công ty TNHH Yakjin Việt Nam) đề nghị được hướng dẫn về thủ tục giảm thuế cho phần nguyên phụ liệu, thành phẩm bị thiệt hại do vụ cháy.

Tuy nhiên, Chi cục Hải quan Phú Thọ không kịp thời có công văn trả lời công văn số 56/CV-XNK nêu trên. Chỉ sau khi Công ty có công văn số 13/CV-XNK ngày 28/01/2029 thì Chi cục Hải quan Phú Thọ mới có văn bản số 47/HQPT-NV ngày 29/01/2019 (hơn nửa năm sau ngày xảy ra vụ hỏa hoạn) để hướng dẫn một số thủ tục cần thiết sau ha hoạn cho Công ty.

+ Thứ hai: Từ thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn (ngày 13/6/2018) đến tháng 5/2020 khi Cục Hải quan TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghip thì việc kiểm tra báo cáo quyết toán 2018 mới được thực hiện (gần 2 năm). Việc kiểm tra báo cáo quyết toán không phải do Chi cục Hải quan Phú Thọ thực hiện mà do Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện theo kế hoạch kiểm tra sau thông quan.

Như vậy, khi doanh nghiệp bị cháy, Chi cục Hải quan Phú Thọ chưa chủ động đề xuất, xây dựng chi tiết nội dung kiểm tra báo cáo quyết toán và thực tế đối với số lượng về nguyên liệu, vật tư bị cháy đ theo dõi, quản lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tránh trường hợp lợi dụng vụ cháy để sử dụng không đúng mục đích đã được miễn thuế đối với trường hợp bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH Yakjin Việt Nam để báo cáo Cục Hải quan TP. Hà Nội.

- Thứ ba: Hồ sơ đề nghị giảm thuế của Công ty TNHH Yakjin Việt Nam không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ. Tuy nhiên, sau khi quá thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Hải quan Phú Thọ không có báo cáo về Cục Hải quan TP. Hà Nội để có chỉ đạo thực hiện ấn định thuế đối với Công ty hay không.

Đến ngày 13/8/2020 (hơn 2 năm từ thời điểm xảy ra vụ cháy), Cục Hải quan TP. Hà Nội mới có công văn số 2271/HQHN-KTSTQ báo cáo Tổng cục việc xử lý thuế đối với nguyên vật liệu sau hỏa hoạn của Công ty TNHH Yakjin Việt Nam.

Từ các nội dung nêu trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan Phú Thọ:

+ Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm việc không có trả lời công văn số 56/CV-XNK ngày 22/6/2018;

+ Trách nhiệm khi không kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện và phản ánh vướng mc để Cục Hải quan TP. Hà Nội hướng dẫn thực hiện, tránh xảy ra các trường hợp tương tự để vụ việc kéo dài mới xử lý.

2. Về việc giảm thuế theo kiến nghị của Công ty TNHH Yakjin Việt Nam:

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 32 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định thủ tục, thẩm quyền giảm thuế:

“c) Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ sau thời điểm làm thủ tục hải quan:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hải quan có trách nhiệm lập hồ sơ, kiểm tra thông tin, thẩm định tính chính xác, đy đủ của hồ sơ và gửi Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính quyết định giảm thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế biết lý do không thuộc đi tượng giảm thuế, s tiền thuế phải nộp trong thời hạn 15 ngày, k từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan hải quan thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, k từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp cần kiểm tra thực tế đối với hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan đ có đủ căn cứ giải quyết giảm thuế thì ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người nộp thuế: trên cơ sở đó, thực hiện các công việc quy định tại điểm này trong thời hạn ti đa là 40 ngày k từ ngày nhận đủ hồ sơ.”

Căn cứ Điều 13 Quyết định số 1919/TCHQ-TXNK ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn về quy trình giảm thuế thì Chi cục Hải quan tiếp nhận, báo cáo nội dung vụ việc và gửi kèm hồ sơ về Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố có công văn gửi kèm toàn bộ hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính xem xét quyết định giảm thuế theo quy định. Trường hợp cần phải tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thì ban hành quyết định kiểm thực hiện kiểm tra.

Như vậy, căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Yakjin Việt Nam thực hiện kiểm tra hồ sơ và báo cáo kèm đề xuất để Tổng cục Hải quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1137/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


81

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106