Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5522/BYT-MT 2021 mẫu kế hoạch phòng chống COVID19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh

Số hiệu: 5522/BYT-MT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 12/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5522/BYT-MT
V/v mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động.

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đã ban hành Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động và Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 về việc hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) và khu công nghiệp. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát tại các tỉnh, thành phố cho thấy các CSSXKD vẫn chưa xây dựng được kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc/ mắc COVID-19 tại nơi làm việc theo đúng quy định và chưa phù hợp với thực tế của các CSSXKD. Nhiều địa phương chưa triển khai các quy định phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động.

Để thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các CSSXKD và các địa phương trong việc chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc/mắc COVID-19 (sau đây gọi là mẫu kế hoạch), Bộ Y tế đã xây dựng mẫu kế hoạch dành cho CSSXKD (Phụ lục 1) và mẫu cam kết dành cho công tác phòng, chống dịch tại nhà trọ của người lao động (Phụ lục 2) để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hướng dẫn cụ thể cho các CSSXKD và các đơn vị.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phổ biến và triển khai hướng dẫn mẫu kế hoạch cho các CSSXKD thuộc địa bàn quản lý và mẫu cam kết dành cho công tác phòng, chống dịch tại nhà trọ của người lao động cho chính quyền cấp cơ sở để thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và quy định của địa phương.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Bộ Y tế (Phòng Quản lý sức khỏe lao động, Cục Quản lý môi trường y tế; điện thoại 024 3227 2855).

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ LĐTBXH; Bộ Công thương; Tổng LĐLĐVN;
- SYT, TT KSBT 63 tỉnh/thành phố;
- Các Viện: SKNNMT, YTCC TP.HCM, Pasteur Nha Trang, Pasteur Tp.HCM; VSDT Tây Nguyên;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

 

CÔNG TY ......
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........./KH-.............

.........., ngày     tháng     năm 202...

 

MẪU KẾ HOẠCH
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19
(Kèm theo Công văn số         /BYT-MT ngày      tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế)

Căn cứ Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” và các văn bản chỉ đạo liên quan;

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp.

Căn cứ…………………….

Đơn vị/Doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên doanh nghiệp:…………………………………

2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh:…………………..

3. Mã số thuế:…………………………….

4. Tổng số người lao động:……………………………….

- Số người lao động tại địa phương:…………..

- Số người lao động ngoại tỉnh: ……………….

- Số người lao động lưu trú tại nhà trọ trên địa bàn

- Số người lao động lưu trú tại ký túc xá của đơn vị: …………….

- Số người lao động ký hợp đồng dài hạn: ……………………

- Số người lao động ký hợp đồng ngắn hạn: …………………

- Số người lao động ký hợp đồng làm với nhiều đơn vị:………………..

- Số người lao động là người nước ngoài:………………………

5. Số người lao động và diện tích theo từng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/ vị trí làm việc (đính kèm sơ đồ mặt bằng các khu vực sản xuất):

- Phân xưởng 1: ………………….diện tích……………….

- Phân xưởng 2 :…………………. diện tích……………….

- Phân xưởng 3: …………………. diện tích……………….

- …………………………………………………………….

- Tổng diện tích của đơn vị:……………………………………….

6. Các thông tin khác:

- Thời gian làm việc (ca):…………………………………………………….

- Tổng diện tích nhà ăn:……………………Số người lao động/ca ăn: …………………

- Số người lao động sử dụng phương tiện đưa đón của đơn vị:………………

7. Cán bộ đầu mối phụ trách công tác phòng, chống dịch tại đơn vị:

- Họ và tên: ………………………

- Số điện thoại: …………………..

- Email: …………………………..

- Trình độ chuyên môn: ………………………

- Chức vụ và vị trí công tác:…………………..

8. Bộ phận y tế:

8.1. Đối với đơn vị có bộ phận y tế

Tổng số cán bộ y tế: ……………………

Cán bộ phụ trách công tác y tế:

- Họ và tên: ………………………..

- Số điện thoại: …………………….

- Email: …………………………….

- Trình độ chuyên môn: ……………………

8.2. Đối với đơn vị có ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe cho người lao động

- Tên đơn vị ký hợp đồng:………………………………

- Địa chỉ của đơn vị ký hợp đồng:………………………

- Tổng số cán bộ y tế: ……………………

- Tên cán bộ phụ trách công tác y tế:

+ Họ và tên: ………………………..

+ Số điện thoại: …………………….

+ Email: …………………………….

+ Trình độ chuyên môn: ……………………

B. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung:

- Chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời trường hợp nghi mắc, mắc COVID-19 tại đơn vị.

- Đảm bảo sản xuất an toàn và thực hiện mục tiêu kép; hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Khi chưa ghi nhận trường hợp bệnh: Thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch, đánh giá nguy cơ, tổ chức diễn tập các tình huống, phát hiện sớm người lao động có nguy cơ lây nhiễm.

- Khi xuất hiện các trường hợp bệnh trong đơn vị: Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra toàn đơn vị. Đảm bảo vệ sinh khử khuẩn môi trường tại đơn vị.

- Khi có dịch bệnh lây lan trong cơ sở lao động: Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất dịch lan trong cơ sở lao động và lan ra cộng đồng.

3. Yêu cầu:

Lãnh đạo, toàn thể người lao động trong đơn vị hiểu rõ mục đích và nghiêm túc thực hiện kế hoạch phòng chống dịch covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc covid-19 nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID 19 tại đơn vị.

C. XÁC ĐỊNH NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19

1. Các vị trí có tập trung đông người tại đơn vị (cổng ra vào, thang máy, phòng họp, phòng ăn, khu vực làm việc theo dây chuyền, khu vực khép kín có sử dụng điều hòa, khu vực để xe chung…):

- Vị trí 1: ……………..

- Vị trí 2: ……………..

- …………………….

2. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc cần tăng cường vệ sinh khử khuẩn tại đơn vị (tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, nút bấm thang máy, ATM, máy bán hàng tự động, cây uống nước, điện thoại, máy tính, nút bấm điều khiển dùng chung, micro, nút bấm micro, mặt bàn làm việc…).

- Vị trí 1: ……………..

- Vị trí 2: ……………..

- …………………….

3. Các đơn vị cung cấp dịch vụ/nhà thầu của đơn vị (cung cấp suất ăn, lương thực, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vận chuyển, đưa đón chuyên gia, NLĐ, ngân hàng, điện lực, thu gom và xử lý rác thải, hậu cần, sửa chữa, bảo dưỡng cấp thoát nước…).

- Nhà thầu 1: ………………………… Số lượng người:……………..

- Nhà thầu 2: ………………………… Số lượng người:.…………….

- Nhà thầu 3: ………………………… Số lượng người:……………..

- ……………………………………………………………………….

4. Phương tiện đưa đón người lao động (nếu có).

- Số lượng xe: ………………..

- Số lượng người được đưa đón:…………

5. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại khu vực lưu trú của người lao động và trên địa bàn của đơn vị.

- Theo dõi và cập nhật hàng ngày….(số trường hợp F0, F1, F2…)

D. BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐƠN VỊ:

1. Ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo (Mẫu số 1 Phụ lục 1), thành phần bao gồm:

- Trưởng ban: Giám đốc đơn vị

- Thường trực: Bộ phận y tế

- Thành viên khác: đại diện các phòng ban, nhân sự, vật tư, công đoàn/tổ chức đại diện người lao động, tổ trưởng tổ sản xuất/phân xưởng, an toàn vệ sinh viên…

- Phân công chi tiết nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chỉ đạo đối với từng nội dung trong công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

2. Ban chỉ đạo có quy chế họp định kỳ hoặc khẩn cấp theo tình hình dịch.

3. Thường xuyên được cập nhật thông tin về tình hình dịch trên trang Website của Bộ Y tế (https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/trang-chu) và trang thông tin điện tử địa phương.

4. Ban hành các nội quy, quy định đối với người lao động và khách đến làm việc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

5. Ký cam kết về thực hiện các quy định về phòng, chống dịch với Ban quản lý khu công nghiệp/ UBND cấp huyện theo mẫu số 3 tại Phụ lục 1.

6. Yêu cầu người lao động và các đơn vị cung cấp dịch vụ (ăn uống, đưa đón người lao động và các dịch vụ khác) ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với đơn vị theo mẫu số 2,4,5,6 tại Phụ lục 1.

7. Thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19.

8. Tổ chức tự kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch của đơn vị theo mẫu số 7 tại Phụ lục 1.

9. Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

10. Đề xuất các biện pháp khắc phục.

E. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐƠN VỊ

1. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo phòng, chống dịch theo quy mô, đặc thù của đơn vị và số người lao động.

- Phòng cách ly y tế tạm thời (tại vị trí nào, bao gồm những trang thiết bị gì). Rà soát, phân luồng lối đi riêng đến phòng cách ly y tế tạm thời.

- Điểm kiểm soát thân nhiệt tại cổng ra vào, điểm quét mã QR code.

- Rà soát và bổ sung điểm rửa tay với xà phòng/ sử dụng sát khuẩn tay nhanh tại các vị trí có nguy cơ cao.

- Lắp đặt camera giám sát thực hiện và hỗ trợ truy vết tại các vị trí làm việc, nhà ăn, khu vực công cộng.

- Ký hợp đồng với đơn vị chịu trách nhiệm vệ sinh khử khuẩn khi có trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị.

2. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch theo quy mô, đặc thù của đơn vị và số người lao động.

- Khẩu trang, kính chống giọt bắn, găng tay, bộ quần áo chống dịch

- Nhiệt kế không tiếp xúc

- Máy đo thân nhiệt tự động với số lượng từ 200 người lao động trở lên/ ca làm việc.

- Dung dịch sát khuẩn tay, hóa chất khử khuẩn, dụng cụ vệ sinh, thùng đựng chất thải có nắp đậy.

- Tài liệu/ phương tiện truyền thông, camera giám sát

- Test kháng nguyên nhanh (có thể ký hợp đồng với đơn vị có khả năng thực hiện).

- Vắc xin tiêm cho người lao động

- Trang thiết bị phục vụ họp/điều hành công việc trực tuyến.

- Bố trí tăng cường quạt thông gió tại nơi làm việc.

3. Quản lý người lao động và khách đến làm việc

3.1. Khách đến làm việc:

- Thực hiện khai báo y tế theo quy định hiện hành. Bộ phận tiếp nhận phiếu khai báo y tế kiểm tra địa điểm đối tượng đã di chuyển trong vòng 14 ngày qua, nếu người khai đã đi qua vùng dịch (được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của đơn vị cập nhật hàng ngày từ website của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố và của Bộ Y tế) phải báo ngay cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của đơn vị.

- Kiểm tra nhiệt độ, việc đeo khẩu trang và yêu cầu sát khuẩn tay

- Đơn vị lưu hồ sơ (người tiếp xúc, bộ phận, thời gian, vị trí tiếp xúc).

Lưu ý: Nếu khách hàng đến liên hệ công tác có đi qua vùng dịch phải đảm bảo đã đủ thời gian cách ly. Nếu chưa đủ thời gian cách ly, hướng dẫn đưa vào phòng cách ly y tế tạm thời. Báo cáo với cán bộ đầu mối phòng, chống dịch tại đơn vị; liên hệ Trung tâm Y tế địa phương để có phương án giải quyết.

3.2. Người lao động:

- Lập danh sách người lao động bao gồm đầy đủ thông tin về nhà trọ, nơi lưu trú.

- Yêu cầu người lao động:

+ Tuân thủ 5K, cài đặt ứng dụng Bluzone, khai báo y tế bắt buộc theo quy định.

+ Ký cam kết với người sử dụng lao động theo mẫu số 2 tại Phụ lục 1.

+ Báo cáo cho người sử dụng lao động/ cán bộ đầu mối công tác phòng, chống dịch của đơn vị khi đi/đến từ khu vực có dịch hoặc tham gia các sự kiện tập trung đông người có nguy cơ cao trong vòng 14 ngày (được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của đơn vị cập nhật hàng ngày từ website của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố và của Bộ Y tế).

+ Nếu người lao động thuộc diện F1, F2 (tại địa phương cư trú) báo cáo với cán bộ đầu mối phòng, chống dịch tại cơ sở lao động, phối hợp khoanh vùng truy vết tại cơ sở lao động.

+ Các trường hợp người lao động bị cách ly, cần thông báo tình hình sức khỏe hàng ngày về cán bộ đầu mối phòng, chống dịch tại đơn vị.

+ Người lao động nếu có các triệu chứng sốt, ho, khó thở… không được đến nơi làm việc, phải khai báo với nhà quản lý và đi khám bệnh. Chỉ đi làm khi hết các triệu chứng.

- Sắp xếp người lao động cố định theo phân xưởng, ca làm việc và khi đưa đón người lao động.

- Rà soát, sắp xếp và tổ chức công việc tại nơi làm việc đảm bảo khoảng cách, giãn cách theo quy định. Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà.

- Xây dựng kế hoạch lấy mẫu định kỳ hàng tuần cho người lao động theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho người lao động.

4. Phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong khu vực làm việc, sản xuất.

- Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí thuận tiện ở các khu vực ra/vào các xưởng và cửa ra vào của các phòng làm việc. Đối với các bộ phận có tiếp xúc với nhiều người: Lắp đặt hệ thống vách ngăn trong suốt; Bố trí dung dịch sát khuẩn tay.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, hoạt động tập trung đông người dưới hình thức trực tuyến (online) hoặc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch khi tổ chức các cuộc họp.

- Tùy theo thiết kế nhà xưởng, văn phòng mà thực hiện tăng cường thông khí bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Nếu sử dụng điều hòa trong phòng kín, sau khi kết thúc ngày làm việc phải mở cửa tạo sự thông thoáng.

- Thực hiện đeo khẩu trang đối với 100% người lao động trong suốt thời gian làm việc, ca sản xuất.

- Khi có quy định giãn cách xã hội của Chính phủ hoặc Ban Chỉ Đạo quốc gia hoặc Bộ, ngành liên quan thì số lượng/ mật độ người tập trung tại phân xưởng phải tuân thủ theo yêu cầu tại thời điểm đó.

5. Phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong khu vực công cộng của đơn vị

Các khu vực công cộng của đơn vị bao gồm: quán cà phê, thư viện, phòng vắt sữa cho phụ nữ đang nuôi con nhỏ, phòng tập thể thao, máy rút tiền tự động ATM, bình nước uống công cộng, máy bán hàng tự động, thang máy, thang bộ...

- Tại khu vực công cộng phải thực hiện các biện pháp an toàn nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm như:

+ Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí thuận tiện và xà phòng tại các vòi rửa tay.

+ Vệ sinh khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày đối với các vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bảng điều khiển thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điện thoại dùng chung, nút bấm tại cây ATM, máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng ....

+ Dán các hình ảnh, bích chương/áp phích truyền thông như thông điệp 5K, Các thời điểm cần rửa sạch đôi tay, Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách…. tại các khu vực dễ nhìn.

- Khi có quy định giãn cách xã hội của Chính phủ hoặc Ban Chỉ Đạo quốc gia hoặc Bộ, ngành liên quan thì số lượng người tập trung tại từng khu vực công cộng phải tuân thủ theo yêu cầu tại thời điểm đó và dừng hoạt động của quán cà phê, thư viện, phòng tập thể thao.

6. Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch khi tổ chức ăn ca tại đơn vị.

6.1. Đối với đơn vị ký hợp đồng cung cấp suất ăn:

- Ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 giữa đơn vị và đơn vị cung cấp suất ăn theo mẫu số 4 tại Phụ lục 1.

- Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

6.2. Tổ chức bữa ăn ca đảm bảo phòng, chống dịch:

- Bố trí suất ăn riêng

- Đảm bảo việc rửa tay trước và sau khi ăn:

+ Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay có xà phòng, dung dịch khử khuẩn tại nhà ăn. Đảm bảo bồn rửa tay luôn có đủ nước và xà phòng.

+ Có biện pháp giám sát, nhắc nhở đảm bảo tỉ lệ 100% người lao động rửa tay trước và sau khi ăn.

+ Có poster hướng dẫn 06 bước rửa tay, phòng chống dịch tại bồn rửa tay, nhà ăn.

- Vệ sinh khử khuẩn:

+ Người lao động di chuyển vào/ ra nhà ăn trật tự, giữ khoảng cách, hạn chế việc tiếp xúc giữa các người lao động.

+ Vệ sinh khử khuẩn bàn ăn, vách ngăn bàn ăn sau mỗi ca ăn.

+ Thực hiện giám sát việc vệ sinh khử khuẩn hàng ngày, kiểm tra nồng độ dung dịch khử khuẩn được pha đúng qui định.

+ Hạn chế sử dụng tiền mặt và phiếu ăn.

- Mật độ nhà ăn:

+ Theo khuyến cáo 1 người/m2.

+ Người sử dụng lao động căn cứ trên số người lao động và diện tích nhà ăn tiếp tục thực hiện giãn ca ăn, đảm bảo giãn cách, tăng thông khí, lắp đặt vách ngăn, bố trí chỗ ngồi ăn ca cố định, so le, lệch giờ…..Lắp camera giám sát phục vụ truy vết .

+ Khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn tại chỗ. Hạn chế người lao động tự túc ăn ở bên ngoài.

- Đảm bảo giãn cách, tăng thông khí, lắp đặt vách ngăn, bố trí chỗ ngồi ăn ca cố định, so le, lệch giờ, camera giám sát.

- Bố trí khu vực rửa tay trước và sau khi ăn.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn ngay sau mỗi lượt người lao động ăn, uống.

- Có biện pháp hạn chế sử dụng tiền mặt hoặc phiếu ăn để trả tiền ăn.

7. Tổ chức đưa đón người lao động phải đảm bảo phòng, chống dịch:

7.1. Đối với người sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân hoặc công cộng:

- Thực hiện 5K, cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, ghi lại lịch trình di chuyển.

- Đối với phương tiện công cộng cần ghi lại thông tin về phương tiện; không sử dụng phương tiện công cộng khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở.

- Khi có lệnh giãn cách của Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo quốc gia hoặc Bộ, ngành liên quan thì số lượng người trên xe đưa đón người lao động tuân thủ theo yêu cầu tại thời điểm đó.

7.2. Đối với đơn vị cung cấp phương tiện đưa đón người lao động

- Ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 giữa đơn vị và đơn vị cung cấp phương tiện đưa đón người lao động theo mẫu số 5 tại Phụ lục 1.

- Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

8. Yêu cầu phòng, chống dịch đối với đơn vị cung cấp dịch vụ khác

- Ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 giữa đơn vị và đơn vị cung cấp dịch vụ theo mẫu số 6 tại Phụ lục 1.

- Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

9. Đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn, tăng cường thông khí nơi làm việc tại đơn vị.

- Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch dùng cho ăn uống, sinh hoạt 24/24 giờ và đủ nhà vệ sinh theo quy định.

- Đảm bảo công tác vệ sinh khử khuẩn hàng ngày tại các phòng/ban, nhà ăn, ký túc xá, xe đưa đón người lao động, … Cần lưu ý sử dụng chất khử khuẩn theo đúng quy định: hóa chất có tính năng khử khuẩn, đảm bảo dùng đúng cách, đúng liều lượng, bảo quản hóa chất ở đúng nơi quy định.

- Tăng thông gió hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt.

- Kế hoạch định kỳ bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa.

- Thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và đổ đúng nơi quy định, bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện.

10. Kế hoạch tổ chức tập huấn, tuyên truyền tại đơn vị

- Tập huấn cho người lao động, cán bộ y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch của đơn vị về các yếu tố nguy cơ, các biện pháp, nội quy quy định về công tác phòng, chống dịch CVID-19 tại đơn vị.

- Tuyên truyền tại đơn vị về phòng, chống dịch COVID-19 cho người lao động và khách hàng (nếu có).

+ Nội dung tuyên truyền bao gồm: thông điệp 5K, các thời điểm cần rửa sạch đôi tay, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách…; nội quy phòng, chống dịch của đơn vị; diễn biến mới nhất về tình hình dịch hàng ngày.

+ Treo, dán các áp phích, thông báo hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại: các khu vực làm việc, sản xuất; nhà ăn; khu vực công cộng (khu vực dùng chung tại nơi làm việc, căng tin, khu vệ sinh, cây ATM); trên phương tiện vận chuyển để người lao động/khách hàng có thể đọc và làm theo.

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông (phát thanh, góc truyền thông, xây dựng mạng lưới thông tin nội bộ, thư điện tử…).

+ Tuyên truyền tại các vị trí dễ nhìn, dễ thấy và có nhiều người qua lại.

E. PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI MẮC, MẮC COVID-19

*Lưu ý: Yêu cầu phân công và ghi rõ nhiệm vụ của từng người tại đơn vị tại mỗi bước xử trí.

I. Khi có trường hợp ho, sốt, khó thở

1. Thông báo cho cán bộ quản lý/cán bộ đầu mối phòng chống dịch/cán bộ y tế tại đơn vị.

2. Cung cấp và hướng dẫn đeo khẩu trang y tế đúng cách.

3. Hướng dẫn hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác.

4. Đưa đến phòng cách ly y tế tạm thời đã được bố trí tại đơn vị theo lối đi riêng.

5. Gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 1900 9095) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương để được tư vấn và nếu cần thì đến cơ sở y tế khám, xét nghiệm và điều trị.

6. Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển đến cơ sở y tế.

7. Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người lao động đó.

8. Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ quan y tế yêu cầu.

9. Khi người lao động không có mặt tại đơn vị nếu có các biểu hiện ho, sốt, khó thở… yêu cầu người lao động tự theo dõi sức khỏe tại nhà, thông báo cho người sử dụng lao động và cơ quan y tế địa phương.

II. Khi có trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị

1. Khi nhận được thông tin có trường hợp mắc COVID-19 tại đơn vị.

- Báo cáo ngay cho giám đốc đơn vị để ra quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị hoặc từng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có trường hợp mắc bệnh (F0) trên cơ sở tình hình thực tế để phục vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu.

- Thông báo đồng thời cho ca bệnh để yêu cầu không di chuyển, không tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ người đến hướng dẫn.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công (đề nghị ghi rõ đơn vị/cá nhân được phân công) để phân luồng lối đi từ khu vực có ca bệnh đến phòng cách ly y tế tạm thời.

- Hướng dẫn cho ca bệnh để di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly y tế tạm thời.

- Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để chuyển cách ly, điều trị

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công (đề nghị ghi rõ đơn vị/ cá nhân được phân công) chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Thông báo cho toàn thể NLĐ đang có mặt tại đơn vị; phân xưởng nào ở yên phân xưởng đó; yêu cầu NLĐ nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K; không để xảy ra hoang mang, lo lắng với NLĐ.

2. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương:

- Rà soát toàn bộ NLĐ trong đơn vị theo danh sách quản lý (số có mặt, số làm ca đêm, số đang nghỉ, số đang đi công tác).

- Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), các trường hợp tiếp xúc với F1 (F2) thông qua sắp xếp ca làm việc, camera giám sát, thông tin từ cán bộ quản lý, tổ an toàn COVID-19.

- Phân nhóm và bố trí riêng khu vực cho các trường hợp F1 (tách các trường hợp có cùng vị trí làm việc và nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1), F2 để chuẩn bị cho việc lấy mẫu và cách ly y tế theo quy định.

3. Cán bộ…(đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ…) lập danh sách NLĐ là F1, F2, các trường hợp khác không có mặt tại đơn vị tại thời điểm phong tỏa để:

- Gửi cho Sở Y tế/CDC/Trung tâm y tế cấp huyện nơi NLĐ đang lưu trú để xử trí theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan y tế thông báo cho các đối tượng này ở yên tại nhà/nơi lưu trú, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế.

4. Bộ phận y tế của đơn vị (đề nghị ghi rõ tên cá nhân đầu mối thực hiện…) phối hợp với cơ quan y tế địa phương triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho những NLĐ theo nguy cơ.

5. Bộ phận y tế của đơn vị tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế địa phương để đánh giá mối liên quan dịch tễ của các phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc khác với khu vực có F0.

6. Xử lý khi có kết quả xét nghiệm

6.1. Tình huống 1: Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh; tất cả các mẫu xét nghiệm tại đơn vị âm tính.

- Thông báo dỡ bỏ phong tỏa

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công (đề nghị ghi rõ tên đơn vị được phân công…) chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1, F2.

- Rà soát toàn bộ NLĐ trong đơn vị theo danh sách quản lý để tiếp tục theo dõi, giám sát và định kỳ thực hiện xét nghiệm sàng lọc.

6.2. Tình huống 2: Phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh tập trung trong cùng 01 phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc.

- Thông báo cho các ca bệnh để yêu cầu không di chuyển, không tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ người đến hướng dẫn.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công (đề nghị ghi rõ tên đơn vị được phân công…) để phân luồng lối đi từ khu vực có ca bệnh đến phòng cách ly y tế tạm thời.

- Hướng dẫn cho ca bệnh để di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly y tế tạm thời.

- Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để chuyển cách ly, điều trị

- Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 của các F0 mới để thực hiện cách ly theo quy định. Tất cả NLĐ trong cùng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc nơi có trường hợp mắc bệnh được coi là F1và thực hiện cách ly tập trung ngay. F2 thực hiện cách ly tại nhà.

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công (đề nghị ghi rõ tên đơn vị được phân công) chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến ca bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất 30 phút.

- Thông báo dừng hoạt động phân xưởng từ 48-72 giờ để thực hiện vệ sinh khử khuẩn, rà soát hết F1, F2, bố trí lại lực lượng sản xuất.

6.3. Tình huống 3: Phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh làm việc tại hầu hết các phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc.

- Tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị.

- Cách ly các trường hợp F0 tại chỗ và thông báo ngay cho cơ quan y tế để chuyển cách ly, điều trị và thực hiện khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định.

- Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 của các F0 mới để thực hiện cách ly theo quy định. Tất cả NLĐ tại đơn vị được coi là F1 và thực hiện cách ly tập trung ngay.

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công (đề nghị ghi rõ tên đơn vị được phân công) chịu trách nhiệm khử khuẩn toàn bộ đơn vị theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

III. Khi có trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 (F1) tại đơn vị

1. Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại đơn vị

- Báo cáo ngay cho giám đốc đơn vị để ra quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ đơn vị hoặc từng phân xưởng/dây chuyền sản xuất/tổ sản xuất/khu vực sản xuất/vị trí làm việc có trường hợp F1 để phục vụ cho việc truy vết, cách ly, lấy mẫu.

- Thông báo đồng thời cho F1 để yêu cầu không di chuyển, không tiếp xúc với người xung quanh, đeo khẩu trang y tế và chờ người đến hướng dẫn.

- Thông báo cho lực lượng đã được phân công (đề nghị ghi rõ tên đơn vị/cá nhân…..) để phân luồng lối đi từ khu vực có F1 đến phòng cách ly y tế tạm thời.

- Hướng dẫn F1 để di chuyển theo lối đi đã được phân luồng để đến phòng cách ly y tế tạm thời.

- Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để chuyển cách ly, điều trị

- Thông báo cho đơn vị đã được phân công (đề nghị ghi rõ tên đơn vị/ cá nhân…..) chịu trách nhiệm khoanh vùng, khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan đến F1.

- Thông báo cho toàn thể NLĐ đang có mặt tại đơn vị; yêu cầu NLĐ nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K, phân xưởng nào ở yên phân xưởng đó; không để xảy ra hoang mang, lo lắng với NLĐ.

2. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương:

- Rà soát toàn bộ NLĐ trong đơn vị theo danh sách quản lý (số có mặt, số làm ca đêm, số đang nghỉ, số đang đi công tác).

- Khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F2 thông qua sắp xếp ca làm việc, camera giám sát, thông tin từ cán bộ quản lý, tổ an toàn COVID-19.

3. Cán bộ…(đề nghị ghi rõ) lập danh sách NLĐ là F2, các trường hợp khác không có mặt tại đơn vị tại thời điểm phong tỏa để:

- Gửi cho Sở Y tế/Trung tâm y tế cấp huyện nơi NLĐ đang lưu trú để xử trí theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan y tế thông báo cho các đối tượng này ở yên tại nhà/nơi lưu trú, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế.

4. Bộ phận y tế của đơn vị (đề nghị ghi rõ tên người thực hiện) phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho những NLĐ có nguy cơ theo yêu cầu của cơ quan y tế.

5. Nếu kết quả xét nghiệm của F1:

- Âm tính thì toàn bộ đơn vị được tiếp tục hoạt động bình thường và tăng cường tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

- Dương tính thì thực hiện như tình huống tại mục 6, phần II.

IV. Khi có trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 (F2) tại đơn vị.

- Báo cáo ngay cho giám đốc đơn vị để biết

- Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm cho F2 (nếu được yêu cầu)

- Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà và chờ kết quả xét nghiệm của F1

- Liên lạc với y tế địa phương về kết quả xét nghiệm của F1

+ Âm tính thì F2 được đi làm việc bình thường, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện 5K

+ Dương tính thì thực hiện như mục II.

V. Khi nhận thông tin có trường hợp mắc COVID-19 ngoài giờ làm việc của đơn vị.

1. Báo cáo ngay cho giám đốc đơn vị để biết và tạm dừng hoạt động của đơn vị để thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, truy vết F1, F2 và chờ kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế địa phương.

2. Thông báo cho đơn vị đã được phân công (đề nghị ghi rõ……) chịu trách nhiệm khử khuẩn toàn bộ đơn vị đặc biệt khu vực làm việc của ca mắc.

3. Thực hiện truy vết, lập danh sách F1, F2 gửi cho cơ quan y tế địa phương.

4. Chờ cơ quan y tế địa phương thông báo kết quả xét nghiệm của F1, F2 trước khi quyết định cho đơn vị hoạt động trở lại.

VI. Sơ đồ bố trí khu vực cách ly y tế tạm thời tại đơn vị, khu vực chờ chuyển cách ly y tế đối với F1 hoặc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.

1. Bố trí khu vực cách ly tạm thời theo quy mô:

- 01-10 người mắc/ nghi mắc

- 10-50 người mắc/ nghi mắc

- 50-100 người mắc/ nghi mắc

- Trên 100 người mắc/ nghi mắc

2. Bố trí khu vực cách ly tập trung trong, ngoài đơn vị ( nếu có)

3. Đảm bảo hậu cần: Ăn, uống, nghỉ…cho người lao động.

VII. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN DIỄN TẬP

VIII. PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ NHÂN SỰ THAY THẾ

F. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

TT

Nội dung

Thời gian

Người thực hiện

Người giám sát

Kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức diễn tập tình huống

 

 

 

 

Toàn thể người lao động, lãnh đạo đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. Những cá nhân, bộ phận được phân công nhiệm vụ trong phòng, chống dịch COVID-19 có trách nhiệm hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Xác nhận của y tế địa phương

Phê duyệt của
Ban Quản lý KCN/ Chủ tịch UBND cấp huyện

Giám đốc đơn vị
(Ký tên đóng dấu)

Lưu ý:

1. Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đối với từng phân xưởng

2. Phương án xử trí xây dựng đối với từng phân xưởng. Phương án xử trí đính kèm sơ đồ nhà máy và chỉ dẫn di chuyển từ các xưởng ra khu vực cách ly tạm thời, khu vực tập kết ca F1, F2

3. Việc đóng cửa từng nhà xưởng hay toàn bộ đơn vị khi có ca F0 sẽ căn cứ vào kết quả điều tra dịch tễ và công tác phòng, chống dịch của đơn vị. Chỉ đóng cửa bộ phận có ca F0 nếu đơn vị làm tốt công tác phân luồng, chia khu vực làm việc, hạn chế tiếp xúc chéo giữa các phân xưởng, bộ phận.

4. Trường hợp đơn vị xuất hiện nhiều ca F0, số lượng F1 lớn sẽ phối hợp với y tế địa phương, ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh để triển khai cách ly tập trung theo kịch bản của địa phương.

5. Trong các kịch bản, phạm vi khoanh vùng các đối tượng tiếp xúc gần do đơn vị chủ động xác định và căn cứ vào hệ thống camera, vị trí làm việc.

6. Đơn vị chủ động lên phương án bố trí nhân sự thay thế tại các vị trí làm việc phù hợp với tình hình của đơn vị.

 

Phụ lục 1:

CÁC MẪU KÈM THEO KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP NGHI MẮC/MẮC COVID-19 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

Danh mục các mẫu kèm theo kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19

TT

Mẫu

Nội dung

1.

Mẫu số 1

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

2.

Mẫu số 2

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động với người sử dụng lao động

3.

Mẫu số 3

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của CSSXKD với Ban Quản lý KCN /UBND huyện

4.

Mẫu số 4

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn với chủ doanh nghiệp

5.

Mẫu số 5

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón người lao động với chủ cơ sở sản xuất kinh doanh

6.

Mẫu số 6

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ với chủ doanh nghiệp

7.

Mẫu số 7

Bảng tự kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh

 

Mẫu số 1

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)
TÊN đơn vị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /QĐ-

…………., ngày      tháng      năm 20…..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ………………………..

Căn cứ Quyết định 56/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo chống dịch các cấp;

Căn cứ Quyết định 2194/ QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động;

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp.

……………….

Căn cứ Quy chế hoạt động của đơn vị, xét theo tình hình thực tế tại đơn vị, Ban Giám đốc đơn vị:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà)………- Giám đốc Công ty - Trưởng ban

2. Ông (Bà)………- Chủ tịch Công Đoàn - Phó ban

3. Ông (Bà)………- Đại diện Phòng Y tế Công ty/ Nhân viên Y tế Công ty - Ủy viên thường trực

4. Ông (Bà)………- Cán bộ an toàn vệ sinh lao động -Thành viên

5. Ông (Bà)………- Đại diện bộ phận vật tư, nhân sự, hành chính - Thành viên

6. Ông (Bà)………- Trưởng Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 1 - Thành viên

7. Ông (Bà)………- Trưởng Phòng/Ban/Xưởng/Bộ phận 2 - Thành viên

……….

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị có nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai các công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/ QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 và chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ theo tình hình dịch;

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc;

- Ban hành quy chế họp định kỳ hoặc khẩn cấp theo tình hình dịch.

- Thường xuyên được cập nhật thông tin về tình hình dịch trên trang Website của Bộ Y tế (https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/trang-chu) và trang thông tin điện tử địa phương.

- Ban hành các nội quy, quy định đối với người lao động và khách đến làm việc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

- Ký cam kết về thực hiện các quy định về phòng, chống dịch với Ban quản lý khu công nghiệp/ UBND cấp huyện.

- Yêu cầu người lao động và các đơn vị cung cấp dịch vụ (ăn uống, đưa đón người lao động và các dịch vụ khác) ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với đơn vị.

- Thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19.

- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch của đơn vị.

- Phân công người kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

- Đề xuất các biện pháp khắc phục.

Điều 3: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 (đính kèm bản phân công chi tiết…ai, làm gì…).

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông/Bà có tên ở Điều 1 và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Các ông/bà có tên tại Điều 1;
- Các bộ phận liên quan;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ
Nguyễn Văn A

 

Mẫu số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......., ngày ... tháng ... năm 2021

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Họ và tên: ........................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ……….Giới tính……….. Quốc tịch…………….

Nơi cư trú/lưu trú: ..........................................................................................

Điện thoại:.......................................................................................................

Vị trí công tác: Phòng/Ban/Phân xưởng .........................................................

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, tôi xin cam kết với người sử dụng lao động thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Trước khi đến nơi làm việc.

- Chuẩn bị các vật dụng cá nhân như: nước, cốc uống dùng riêng, khăn, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay khi không có điều kiện rửa tay với nước sạch và xà phòng, găng tay, quần áo sử dụng riêng khi làm việc, túi đựng rác (nếu cần)…

- Thông báo cho người sử dụng lao động và không đi làm nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở...; và đang trong thời gian cách ly, theo dõi y tế tại nhà.

- Thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo phòng, chống dịch của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, của địa phương nơi cư trú.

2. Tại nơi làm việc:

- Luôn đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách

- Rửa tay thường xuyên tại các thời điểm: trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải lao, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Sát khuẩn tay trước và sau khi tiếp xúc với các bề mặt tay nắm cửa, nút bấm thang máy,...

- Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi. Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào túi đóng kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay.

- Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Nghiêm cấm hành vi khạc, nhổ tại nơi làm việc.

- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay,…

- Thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ lao động và vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn. Hạn chế dùng chung các dụng cụ, phương tiện lao động,...

- Không tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa,… theo quy định tại nơi làm việc.

- Báo cho người quản lý/bộ phận y tế tại nơi làm việc khi có trường hợp sốt, ho, đau rát họng, khó thở, hoặc là ca bệnh, hoặc người tiếp xúc vòng 1 (F1), vòng 2 (F2).

- Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người nghi ngờ/mắc COVID-19.

3. Sau khi kết thúc công việc:

- Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay.

- Thay quần áo, giầy, ủng... sử dụng khi làm việc trước khi về nhà/ký túc xá (nếu có).

4. Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Không phát tán các thông tin không chính thức, chưa được kiểm chứng.

5. Khai báo y tế điện tử theo quy định, cài đặt ứng dụng Bluezone.

6. Thực hiện đầy đủ nội dung, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định và hướng dẫn xử trí khi có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cam kết làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản,./.

 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(ký, đóng dấu)

NGƯỜI CAM KẾT
(ký ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……………., ngày … tháng … năm 2021

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CSSXKD
VỚI BAN QUẢN LÝ KCN /UBND HUYỆN

Kính gửi: Ban Quản lý KCN/UBND Huyện……………………

Họ và tên người cam kết:…………………………………………………………

Là người đại diện theo pháp luật của CSSXKD trên địa bàn KCN ………/ Huyện

……………………………. (sau đây gọi là cơ sở): …………………………….…

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, tôi và cơ sở xin cam kết với Ban quản lý khu công nghiệp/Chính quyền địa phương thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Ban quản lý khu công nghiệp/Chính quyền địa phương và của ngành y tế.

2. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp nghi ngờ/mắc COVID-19 tại đơn vị.

3. Bố trí phòng cách ly y tế tạm thời đối với trường hợp người lao động có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở trong quá trình làm việc.

4. Tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo hướng dẫn 2194/QĐ-BCĐQG và cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19

5. Tổ chức ký cam kết và giám sát thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động và tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ.

6. Ban hành quy định về PCD của đơn vị và có chế tài xử lý vi phạm nếu người lao động không tuân thủ.

7. Tổ chức thông tin truyền thông, tập huấn cho người lao động về các quy định PCD COVID-19.

8. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn theo quy định

9. Thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm và PCD tại khu vực nhà ăn

10. Quản lý chặt chẽ người lao động, lịch trình, thời gian làm việc.

11. Định kỳ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho NLĐ theo quy định..................Báo cáo ngay cho Ban quản lý KCN/UBND Huyện……………. khi phát hiện có người lao động mắc/nghi ngờ mắc COVID-19 để xử lý kịp thời.

12. Thực hiện các quy định cụ thể khác của địa phương……….

Tôi và cơ sở xin cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.

 


XÁC NHẬN CỦA

BAN QUẢN LÝ KCN/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(ký và đóng dấu)

........., ngày ... tháng ... năm 2021
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
SẢN XUẤT KINH DOANH
(ký ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 4:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......., ngày ... tháng ... năm 2021

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ĐƠN VỊ
CUNG CẤP DỊCH VỤ SUẤT ĂN VỚI CHỦ DOANH NGHIỆP

BÊN A: ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ SUẤT ĂN

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………..

Đơn vị cung cấp dịch vụ:..………………………………………………….

Địa chỉ………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………….. Email:……………………………

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………..

Được đại diện theo pháp luật bởi (ông/ bà):………………………………..

BÊN B: CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

Tên CSSXKD:..……………………………………………………………..

Địa chỉ………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………… Email:…………………………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………..

Được đại diện theo pháp luật bởi (ông/ bà):………………………………..

Bên A cam kết tổ chức dịch vụ cung cấp suất ăn bảo đảm an toàn thực phẩm cho Bên B và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 như sau:

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Ban quản lý khu công nghiệp/Chính quyền địa phương, của Ban chỉ đạo và ngành y tế.

2. Yêu cầu người lao động ký cam kết, tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của Bên B.

3. Quản lý chặt chẽ danh sách người lao động của đơn vị, lịch trình, thời gian làm việc của người lao động và cung cấp cho Bên B khi được yêu cầu.

4. Bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn phòng,chống COVID-19 trong cung cấp suất ăn cho người lao động

5. Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm.

6. Bên B/Bên A định kỳ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho NLĐ theo quy định ……và cung cấp kết quả xét nghiệm cho Bên A/Bên B theo thỏa thuận của 2 bên. Khi phát hiện có người lao động của Bên A nghi ngờ/ mắc COVID-19 thì báo ngay với Bên B để cùng xử lý kịp thời.

Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm trước bên B và pháp luật./.

 

BÊN B
CHỦ CSSXKD

BÊN A
ĐƠN VỊ CUNG CẤP
DỊCH VỤ SUẤT ĂN

 

Mẫu số 5:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......., ngày ... tháng ... năm 2021

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ĐƠN VỊ
CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI CHỦ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

BÊN A: ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đơn vị cung cấp dịch vụ:..……………………………………………

Địa chỉ………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………….. Email:…………………………..

Mã số doanh nghiệp:……………………………………………………

Được đại diện theo pháp luật bởi (ông/ bà):………………………………

BÊN B: CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

Tên CSSXKD:..…………………………………………………

Địa chỉ………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………… Email:…………………………..

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………

Được đại diện theo pháp luật bởi (ông/ bà):………………………………

Bên A cam kết tổ chức dịch vụ đưa đón người lao động cho Bên B đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 như sau:

I. Yêu cầu đối với phương tiện đưa đón:

1. Luôn luôn giữ phương tiện vận chuyển thông thoáng. Vệ sinh, khử khuẩn xe cuối mỗi ngày.

2. Bố trí dung dịch sát khuẩn tay (đã được Bộ Y tế cấp phép); có mã QR code điểm kiểm dịch dán ở cửa lên xuống xe, có thùng đựng rác trên xe, có camera giám sát trên xe.

3. Lập danh sách/quản lý bằng thẻ, cố định chỗ ngồi cho từng người trên xe.

4. Không chở quá số người theo giấy phép được cấp, mở cửa sổ, cửa thông gió nếu có thể trong khi di chuyển.

5. Đăng ký lịch trình cụ thể.

6. Trong trường hợp có dịch tại cộng đồng nơi có CSSXKD: gắn tên cố định người đi xe vào ghế đảm bảo giãn cách theo danh sách.

II. Yêu cầu đối với người lao động khi đi xe:

1. Luôn thực hiện 5K;

2. Quét thẻ, mã QR code ở cửa xe

3. Sát khuẩn tay trước khi lên xe

4. Ngồi đúng vị trí.

III. Yêu cầu đối với lái xe, phụ xe

1. Thường xuyên sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt quá trình đưa đón;

2. Chỉ cho NLĐ có tên trong danh sách lên xe di chuyển đúng tuyến cố định đã cho phép; không dừng đỗ dọc đường; vệ sinh, khử khuẩn xe cuối mỗi ngày.

3. Yêu cầu NLĐ quét thẻ, mã QR code ở cửa xe, sát khuẩn tay trước khi lên xe và đeo khẩu trang trong suốt hành trình.

4. Trong trường hợp có dịch tại cộng đồng nơi có CSSXKD:

- Lái xe và phụ xe khai báo y tế trước khi bắt đầu đưa đón; luôn thực hiện 5K, bố trí ở cùng khu lưu trú tập trung với NLĐ hoặc theo phương án phòng chống dịch của CSSXKD……………...

- Lái xe, phụ xe phải đo nhiệt độ cho người đi xe trước khi lên xe; yêu cầu NLĐ ngồi đúng số ghế của mình. thông báo cho CSSXKD và y tế địa phương khi có người sốt, ho, khó thở.

5. Định kỳ hàng tuần lái xe, phụ xe được thực hiện xét nghiệm test kháng nguyên nhanh và cung cấp kết quả xét nghiệm cho Bên B.

Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm trước Bên B và pháp luật./.

 

BÊN B
CHỦ CƠ SỞ
SẢN XUẤT KINH DOANH

BÊN A
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
ĐƯA ĐÓN NLĐ

 

Mẫu số 6:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......., ngày ... tháng ... năm 2021

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ĐƠN VỊ
CUNG CẤP DỊCH VỤ VỚI CHỦ DOANH NGHIỆP

BÊN A: ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………..

Đơn vị cung cấp dịch vụ:..………………………………………………….

Địa chỉ………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………….. Email:……………………………

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………..

Được đại diện theo pháp luật bởi (ông/ bà):………………………………..

BÊN B: CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

Tên CSSXKD:..……………………………………………………………..

Địa chỉ………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………… Email:…………………………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………..

Được đại diện theo pháp luật bởi (ông/ bà):………………………………..

Bên A cam kết tổ chức dịch vụ đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID -19 cho Bên B như sau:

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Ban quản lý khu công nghiệp/Chính quyền địa phương, của Ban chỉ đạo và ngành y tế.

2. Yêu cầu người lao động ký cam kết, tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của Bên B.

3. Quản lý chặt chẽ danh sách người lao động của đơn vị, lịch trình, thời gian làm việc của người lao động và cung cấp cho Bên B khi được yêu cầu.

4. Bên B/Bên A định kỳ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho NLĐ theo quy định ……và cung cấp kết quả xét nghiệm cho Bên A/Bên B theo thỏa thuận của 2 bên.

5. Khi phát hiện có người lao động của Bên A nghi ngờ/ mắc COVID-19 thì báo ngay với Bên B để cùng xử lý kịp thời.

Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm trước bên B và pháp luật./.

 

BÊN B
CHỦ CSSXKD

BÊN A
ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

Mẫu số 7:

BẢNG TỰ KIỂM TRA
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

TT

NỘI DUNG KIỂM TRA

Đã thực hiện

Chưa thực hiện

Ghi chú

Đạt

Chưa đạt

I

TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 

 

 

 

1

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc:

- Có thành phần y tế

- Có QĐ phân công nhiệm vụ của từng thành viên

- Có thành lập tổ an toàn COVID-19

 

 

 

 

2

Cam kết của doanh nghiệp với chính quyền địa phương trong thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

 

 

 

 

3

Niêm yết số điện thoại cán bộ phụ trách công tác PCD tại công ty và số điện thoại đường dây nóng ngành y tế tại nơi làm việc.

 

 

 

 

4

Tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo hướng dẫn 2194/QĐ- BCĐQG

 

 

 

 

5

Cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19

 

 

 

 

6

Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19:

- Nội dung triển khai;

- Người chịu trách nhiệm thực hiện;

- Thời gian thực hiện;

- Người chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát;

- Trang thiết bị, vật tư PCD (hóa chất khử khuẩn, khẩu trang, máy/thiết bị đo thân nhiệt..).

- Kinh phí;

- Sơ đồ các vị trí có nguy cơ rủi ro; các kịch bản ứng phó...

 

 

 

 

7

Có các trang thiết bị, vật tư, hậu cần phục vụ phòng, chống dịch như khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay (chứa ít nhất 60% cồn), vệ sinh môi trường (Chloramine B,...), máy/thiết bị đo thân nhiệt, thùng đựng rác thải,...

 

 

 

 

8

Có phương án xử trí và bố trí phòng riêng để cách ly tạm thời đối với trường hợp người lao động có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở trong quá trình làm việc.

Yêu cầu đối với phòng cách ly:

- Bố trí khu vực riêng, gần cổng ra vào, tách biệt với khu làm việc, ký túc xá (nếu có thể)

- Thoáng khí, thông gió tốt, hạn chế đồ đạc trong phòng

- Có chỗ rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh

- Có thùng đựng rác có nắp đậy kín

- Có khu vực vệ sinh riêng

- Có sổ theo dõi

 

 

 

 

9

Có ban hành quy định về PCD của đơn vị và có chế tài xử lý vi phạm nếu người lao động không tuân thủ

 

 

 

 

10

Có tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát

 

 

 

 

11

Có cam kết của các đơn vị cung cấp dịch vụ cho CSSXKD (vận chuyển nguyên vật liệu, cung cấp xuất ăn, vệ sinh môi trường, bảo vệ, bảo dưỡng, sửa chữa…) đảm bảo PCD COVID-19 với đơn vị.

 

 

 

 

12

Có tổ chức giãn cách tại nơi làm việc (vị trí làm việc, họp trực tuyến)

 

 

 

 

II

QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC

 

 

 

 

1

Đối với người lao động

 

 

 

 

-

Có quản lý chặt chẽ thông tin người lao động:

√ Địa chỉ

√ Quê quán

√ Số điện thoại

√ Nơi lưu trú

 

 

 

 

-

Có yêu cầu và kiểm tra người lao động thực hiện:

Cài đặt và và luôn sử dụng Bluezone, Khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn,

 

 

 

 

-

Thông tin về kết quả xét nghiệm người lao động theo quy định

 

 

 

 

-

Cam kết của người lao động thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, nơi lưu trú

 

 

 

 

-

Có kiểm soát thân nhiệt cho người lao động khi đến làm việc tại cổng ra vào;

 

 

 

 

2

Đối với khách ra vào doanh nghiệp

 

 

 

 

-

Không cho phép người không có phận sự vào khu làm việc/ký túc xá

 

 

 

 

-

Khách ra/vào phải khai báo y tế

 

 

 

 

-

Có sổ theo dõi khách ra vào.

 

 

 

 

III

VỆ SINH KHỬ KHUẨN

 

 

 

 

1

Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% độ cồn tại các vị trí:

- Trước khi vào làm việc

- Nhà ăn

- Các khu vệ sinh

- Tại các vị trí có tiếp xúc chung như: cây ATM, cây uống nước công cộng, máy bán hàng tự động, máy chấm công bằng vân tay…

 

 

 

 

2

Dung dịch sát khuẩn tay được cơ quan có thẩm quyền cấp phép

 

 

 

 

3

Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy có đạp chân

 

 

 

 

4

Vệ sinh môi trường, khử khuẩn hàng ngày

 

 

 

 

IV

AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ PCD TẠI KHU VỰC NHÀ ĂN

1

Đảm bảo an toàn thực phẩm tại nơi làm việc/khu dịch vụ/ký túc xá của người lao động.

 

 

 

 

2

Người cung cấp dịch vụ ăn uống phải được kiểm tra, giám sát sức khỏe, đảm bảo các điều kiện vệ sinh, đeo khẩu trang và găng tay khi phục vụ.

 

 

 

 

3

Thực hiện giãn cách tại khu vực nhà ăn:

- Sắp xếp giờ nghỉ giải lao/ăn trưa lệch giờ.

- Cung cấp suất ăn cá nhân.

- Tránh tập trung đông người ở căng tin trong một khung giờ, tránh ngồi đối diện, không nói chuyện khi ăn.

- Lắp vách ngăn giữa các vị trí ngồi ăn, đảm bảo khoảng cách khi ăn, bố trí so le.

 

 

 

 

4

Bố trí khu vực rửa tay trước và sau khi ăn. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn ngay sau mỗi lượt ăn, uống.

 

 

 

 

5

Hạn chế sử dụng tiền mặt để chi trả bữa ăn ca.

 

 

 

 

V

ĐẢM BẢO PCD KHI ĐƯA ĐÓN NGƯỜI LAO ĐỘNG

1

Đối với phương tiện

 

 

 

 

 

- Đăng ký lịch trình vận chuyển

- Sử dụng số ghế trên xe theo quy định

- Danh sách và vị trí ngồi của NLĐ

- Bố trí dung dịch sát khuẩn tay (đã được Bộ Y tế cấp phép); có mã QR code điểm kiểm dịch dán ở cửa lên xuống xe; có thùng đựng rác trên xe; có camera giám sát trên xe; Có nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ người lao động

- Vệ sinh khử khuẩn đầy đủ trước và sau mỗi lần đưa, đón người lao động.

 

 

 

 

2

Đối với lái xe

 

 

 

 

 

- Đã xét nghiệm COVID-19 theo quy định

 

 

 

 

VI

TRUYỀN THÔNG PCD TẠI NƠI LÀM VIỆC

 

 

 

 

1

Tổ chức thông tin truyền thông: treo, dán các áp phích, phân phát các tờ rơi, chạy thông tin trên bảng điện tử, màn hình về phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng (khu vực dùng chung tại nơi làm việc, căng tin, khu vệ sinh, cây ATM), trên phương tiện vận chuyển để người lao động/khách hàng có thể đọc và làm theo.

 

 

 

 

2

Tập huấn cho người lao động về các quy định PCD COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc/mắc COVID 19 tại đơn vị

 

 

 

 

VII

NƠI LƯU TRÚ TẬP TRUNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (nếu có)

1

Nơi lưu trú dành cho 1 công ty

 

 

 

 

2

Có biển báo: KHU VỰC LƯU TRÚ TẬP TRUNG- KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO

 

 

 

 

3

Có hệ thống camera giám sát tại cổng/lối ra vào và khu vực hành lang

 

 

 

 

4

Điểm khử khuẩn phương tiện, hàng hóa trước khi vào nơi lưu trú

 

 

 

 

5

Nơi rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho người lao động trước khi vào nơi lưu trú

 

 

 

 

6

Đảm bảo các điều kiện thiết yếu: điện, nước sạch

 

 

 

 

7

Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

 

 

 

 

8

Nhà vệ sinh khép kín

 

 

 

 

9

Nhà vệ sinh chung <12người/1 nhà vệ sinh

 

 

 

 

10

Đảm bảo công tác thu gom, lưu giữ rác thải

 

 

 

 

11

Có điểm cung ứng lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu cho người lao động.

 

 

 

 

12

Có điểm khai báo y tế, quét mã QR khi ra vào nơi lưu

 

 

 

 

13

Có niêm yết số điện thoại cán bộ quản lý khu lưu trú tập trung, điện thoại đường dây nóng ngành y tế, doanh nghiệp

 

 

 

 

14

Có tài liệu truyền thông phòng, chống dịch COVID-19.

 

 

 

 

15

Có Ban/người quản lý nơi lưu trú tập trung

 

 

 

 

16

Có tổ phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi lưu trú tập trung

 

 

 

 

 

 

Ngày … tháng… năm……
NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục 2:

MẪU CAM KẾT DÀNH CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NHÀ TRỌ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......., ngày ... tháng ... năm 2021

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI CHỦ NHÀ TRỌ

Họ và tên:....................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ……….Giới tính……….. Quốc tịch…………….

Hộ khẩu thường trú: ...................................................................................

Điện thoại: ..................................................................................................

Địa chỉ nhà trọ: ...........................................................................................

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, tôi xin cam kết với chủ nhà trọ và chính quyền địa phương thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, cài đặt Bluezone, thực hiện 5K và các quy định, nội quy trong công tác phòng, chống dịch tại nhà trọ.

2. Không tập trung đông người trong khu nhà trọ.

3. Không ra khỏi khu nhà trọ khi không cần thiết.

4. Thông báo tình hình sức khỏe khi có một trong các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở và các vấn đề sức khỏe cho trạm y tế xã, đường dây nóng của ngành y tế và cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp.

5. Phối hợp với Tổ Covid cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bản cam kết làm thành 02 bản, người thuê trọ giữ 01 bản, chủ nhà trọ giữ 01 bản,./.

 

CHỦ NHÀ TRỌ
(ký ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CAM KẾT
(ký ghi rõ họ và tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CHỦ NHÀ TRỌ VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi: UBND xã/phường/thị trấn………………………………….

Tôi tên là (ghi rõ họ và tên):…………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh:………...Giới tính……..…… Quốc tịch…………………

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................

Điện thoại: .................................................................................................................

Hiện đang là chủ/ quản lý nhà trọ/khu nhà trọ tại địa chỉ: .................................

…………………………………………………………………………...................

CAM KẾT THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NHÀ TRỌ/ KHU NHÀ TRỌ, CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Yêu cầu về điều kiện của nhà trọ:

- Đảm bảo thông thoáng, diện tích phòng trọ không nhỏ hơn 05m2/người.

- Có điểm rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí sử dụng chung trong nhà trọ/khu trọ.

- Có tờ rơi, áp phích tuyên truyền về thực hiện 5K; niêm yết số điện thoại của Tổ Covid cộng đồng, đường dây nóng ngành y tế, người quản lý nhà trọ/khu nhà trọ.

- Có công trình vệ sinh khép kín ở mỗi phòng, nếu sử dụng nhà vệ sinh chung thì không quá 12 người/01 nhà vệ sinh.

- Có đủ nước sạch để sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt.

- Có dung dịch tẩy rửa thông thường, thùng/chậu đựng nước, cây lau nhà để người thuê trọ tự vệ sinh khử khuẩn nơi ở.

- Có thùng rác có nắp đậy để thu gom rác thải hàng ngày.

- Đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

2. Yêu cầu về trách nhiệm của người ở trọ:

- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, cài đặt Bluezone, thực hiện 5K và các quy định trong công tác phòng, chống dịch tại nơi ở.

- Không tập trung đông người trong khu nhà trọ. Không ra khỏi khu nhà trọ khi không cần thiết.

- Thông báo tình hình sức khỏe khi có một trong các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở và các vấn đề sức khỏe cho trạm y tế xã, đường dây nóng của ngành y tế và cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp.

- Phối hợp với Tổ Covid cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

3. Yêu cầu về trách nhiệm của chủ/ quản lý /khu nhà trọ:

- Đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 đối với nhà trọ/khu nhà trọ theo quy định.

- Yêu cầu người thuê trọ ký cam kết thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

- Hàng ngày cung cấp danh sách người ở trọ cho UBND cấp xã.

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người thuê trọ trong khu nhà trọ thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

- Thông báo cho UBND, Trạm y tế xã khi có người ở trọ có một trong các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở và các vấn đề sức khỏe khác.

- Phối hợp với Tổ Covid cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

 


XÁC NHẬN CỦA

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(ký và đóng dấu)

........., ngày ... tháng ... năm 2021
NGƯỜI CAM KẾT
(ký ghi rõ họ và tên)

 

MINISTRY OF HEALTH
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 5522/BYT-MT
Re: form of COVID-19 response plan for businesses and form of commitment on COVID-19 control for boarding houses for workers.

Hanoi, July 12, 2021

 

To: The People’s Committees of provinces and central-affiliated cities.

Recently, the Ministry of Health (Standing Body of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control) issued Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020 on guidelines for the prevention and control of COVID-19 in the workplace and dormitories for workers and Decision No. 2787/QD-BYT dated June 5, 2021 on guidance on plans for response to COVID-19 cases at production and business facilities (hereinafter referred to as businesses) and industrial parks. However, through the implementation process, inspection and supervision in provinces and cities, it has been shown that certain businesses have not yet developed a plan for prevention and control of COVID-19 and response to suspected or confirmed cases of COVID-19 at work (hereinafter referred to as COVID-19 response plan) in accordance with regulations and not in line with the actual circumstances of businesses. Many provinces and cities have not yet implemented regulations on COVID-19 prevention and control in boarding houses for workers.

To unify and enable businesses and provinces and cities to take initiative in developing the COVID-19 response plan to suspected or confirmed cases of COVID-19 (hereinafter referred to as plan form), the Ministry of Health issues a plan form for businesses (Appendix 1) and form of commitment on COVID-19 control for boarding houses for workers (hereinafter referred to as commitment form) (Appendix 2) for the People’s Committee of province to provide specific guidelines for businesses and relevant entities.

The Ministry of Health requests People's Committees of provinces to communicate and guide the plan form for businesses in the provinces under their management and the commitment form for boarding houses for workers to local governments to implement Covid control in accordance with the actual situation and local regulations.

For more information, please contact the Ministry of Health (Department of Occupational Health Management, Department of Health Environmental Management; telephone number: 024 3227 2855).

Yours sincerely./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

……… [COMPANY’S NAME]
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. ......... /KH-………

.......... [Location]……..,[date]………..

 

FORM OF PLAN FOR PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 AND RESPONSES TO COVID-19 CASES

(Issued together with Official Dispatch No.      /BYT-MT dated July 2021 of the Ministry of Health)

Pursuant to Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020 of National Steering Committee for Covid-19 Control on promulgation of the Guidelines for Covid-19 prevention and infection risk assessment in workplaces and dormitories for workers” and relevant guiding documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to …………

Entity/Business develops a plan for prevention and control of COVID-19 and responses to COVID-19 cases at the entity as follows:

A. GENERAL INFORMATION

1. Business’ name:…………………………………

2. Business lines: ……………………..

3. TIN:…………………………….

4. Total number of workers:…………………….

- Number of local workers (residents of the province/city):………..

- Number of migrant workers (non-residents of the province/city): ……………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- umber of workers staying in the dormitory of the entity: …………….

- Number of workers signing long-term contracts: ……………………

- Number of workers signing short-term contracts: …………………

- Number of workers signing contracts with many entities: ………………

- Number of workers who are foreigners: ……………………

5. Number of workers and areas by each workshop/production line/manufacturing area/working location (attached with floor plans of manufacturing areas):

- Workshop 1: …………………….area…………………….

- Workshop 2: …………………….area…………………….

- Workshop 3: …………………….area…………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Total area of the entity: ……………………………………….

6. Other information:

- Working schedules (shift):…………………………………………………….

- Total area of canteen:…………………… Number of workers/shift meal: …………………… …………………

- Number of workers commuted by the entity's shuttle buses: ……………………

7. On-site workplace coordinator who will be responsible for COVID-19 prevention and control:

- Full name: ………………………

- Phone number: …………………..

- Email: …………………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Job title and position: …………………….

8. Health sub-division:

8.1. For entity with health sub-division available

Total number of health workers: ……………………

Health worker:

- Full name: ………………………..

- Phone number: …………………….

- Email: …………………………….

- Professional qualifications: ……………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Name of the corporate:………………………………

- Address of the corporate:………………………

- Total number of health workers: ……………………

- Name of health worker:

+ Full name: ………………………..

+ Phone number: …………………….

+ Email: …………………………….

+ Professional qualifications: ……………………

B. OBJECTIVES AND REQUIREMENTS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Be active in early detection of and timely actions to suspected and confirmed cases of COVID-19 at the entity.

- Ensure safe production and realize dual objectives; limit the impact of the pandemic on the entity's production and business activities.

2. Specific objectives:

- No case is reported yet: Fully comply with regulations on pandemic prevention and control, assess risks, practice drills and early detect workers at risk of infection.

- Certain cases are reported in the entity: Localize, promptly and thoroughly handle the Covid clusters in order to minimize the spread to the whole entity. Ensure environmental sanitation in the entity.

- Disease transmission in the workplace: Respond quickly, localize, promptly and thoroughly deal with Covid clusters in order to minimize the spread of the disease in the workplace and to the community.

3. Requirements:

Leaders and all workers in the entity clearly understand the purpose and seriously implement the COVID-19 response plan to COVID-19 cases in order to reduce the risk of infection.

C. DETERMINATION OF COVID-19 INFECTION RISKS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Location 1: ……………..

- Location 2: ……………..

- …………………….

2. High touch surfaces that need to be cleaned and disinfected at the entity (stair rails, doorknobs, elevator buttons, ATMs, vending machines, standing water dispensers, phones, computers, shared control buttons, microphones, microphone buttons, countertops, etc.).

- Location 1: ……………..

- Location 2: ……………..

- …………………….

3. Service providers/contractors of the entity (catering, providing food, materials, security services, shuttle buses for experts, workers, banks, electricity, waste collection and treatment, logistics, repair and maintenance of water supply and drainage, etc.).

- Contractor 1: ……………… Number of people:……………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Contractor 3: ……………… Number of people:……………..

- ……………………………………………………………………….

4. Shuttle buses for workers (if any).

- Number of shuttle buses: ………………..

- Number of workers commuted by shuttle buses: …………

5. Situation of COVID-19 pandemic in the workers’ accommodation areas and in the area of ​​the entity.

- Daily monitoring and update….(number of F0, F1, F2 cases…)

D. STEERING BOARD FOR PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 AT THE ENTITY:

1. Issue the decision to establish the Steering Board (Form No. 1, Appendix 1), composed of:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Standing: Health sub-division

- Other members: representatives of departments, personnel, materials, trade unions/workers' representative organizations, leaders of production teams/workshops, sanitation workers, etc.

- Detailed assignment of duties of members of the Steering Committee for each task of Covid prevention and control at the entity.

2. The Steering Board has regulations on routine or urgent meetings according to the pandemic situation.

3. Keep well informed of the pandemic situation on the website of the Ministry of Health (https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/trang-chu) and local government websites.

4. Issue rules and regulations for workers and business visitors to comply with the prevention and control of COVID-19 pandemic.

5. Sign a commitment to comply with regulations on COVID-19 prevention and control to the Management board of industrial park/People's Committee of district using the form No. 3 in Appendix 1.

6. Request workers and service providers (catering, employee shuttle service and other services) to sign a commitment to comply with regulations on COVID-19 prevention and control to the entity using forms No. 2,4,5,6 in Appendix 1.

7. Perform a self-assessment of the infection risk and update on the COVID-19 safety map.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Assign people to inspect and monitor the implementation closely.

10. Propose remedial measures.

E. CONTENTS OF AND SOLUTIONS TO PREVENTION AND CONTROL AGAINST COVID-19 AT THE ENTITY

1. Preparedness of adequate facilities to ensure COVID-19 prevention and control according to the size and characteristics of the entity and number of workers.

- Temporary isolation room (specify the location, equipment). Review and separate the private path to the temporary isolation room.

- Temperature screening at the entrance, QR code scanning points.

- Review and add handwashing points with soap/use rapid hand sanitizer at high-risk locations.

- Install surveillance cameras to perform and support tracing at working locations, canteens, public areas.

- Sign a contract with the entity responsible for workplace cleaning and disinfection when there is a case of COVID-19 at the entity.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Masks, face shields or goggles, gloves, gowns

- Non-contact thermometers

- Automatic temperature scanner with the number of 200 workers or more/working shift.

- Hand sanitizer, disinfectant chemicals, cleaning tools, waste containers with lids.

- Communications documents/media, surveillance cameras

- Rapid antigen test (can be contracted with a capable entity).

- Vaccinations for workers

- Necessary equipment for hosting online meetings.

- Improve ventilation in the workplace.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Business visitors:

- Make health declaration according to current regulations. The division that receives the health declaration form shall check the locations where the declarant has traveled for the last 14 days, if the declarant has passed any place specified in the list which is daily updated by the Covid steering board of the entity from the website of Center for Disease Control of province/city and the Ministry of Health), it should promptly report it to the Covid steering board of the entity.

- Check temperature, make facemasks and hand sanitizing mandatory

- The entity keep records (contact persons, division, time, contact location).

Notes: If a business visitor had been passed through a pandemic-hit area, he/she must complete his/her mandatory quarantine period in advance. If he/she fails to complete the mandatory quarantine period, take him/her to the temporary isolation room. Report to the on-site workplace coordinator; contact the local health center for further actions.

3.2. Workers:

- Make a list of workers with details about their boarding houses and places of residence.

- Requirements for workers:

+ Follow 5K rules, install Bluzone application, make mandatory health declaration according to regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Report to the employer/on-site workplace coordinator if the worker has gone to/from a pandemic-hit area or has joined a high-risk mass gathering event within 14 days (daily updated by the Covid steering board of the entity from the website of Center for Disease Control of province/city and the Ministry of Health).

+ If a worker is a F1 or F2 individual (in the locality of residence), report to the on-site workplace coordinator to cooperate in localizing and tracing in the workplace.

+ The health condition of isolated workers should be reported to the on-site workplace coordinator.

+ If a worker develops suspected symptoms of fever, cough, difficulty breathing, etc., he/she is not allowed to come to the workplace, must report to the manager and go to the doctor. Only go to work when symptoms are gone.

- Arrange workers stay fixed in workshops, shifts and upon transporting workers.

- Review, arrange and organize work in the workplace to maintain mandatory distance. Specific mechanisms are in place to enable workers to work from home.

- Plan the weekly testing of workers as per regulations.

- Plan the vaccination plan for workers.

4. Prevention of COVID-19 infection in working and manufacturing areas.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Plan to host meetings, conferences, events, mass gathering activities in the form of online or comply with regulations on COVID-19 prevention and control when hosting meetings.

- Increase ventilation by opening doors and windows, using fans depending on the design of the factory or office. If air conditioners are used in closed rooms, open doors and windows at the end of the working day for ventilation.

- Make facemasks mandatory for all workers throughout the working schedules and manufacturing shift.

- If the Government or the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control or relevant Ministry, authority imposes a social distancing measure, the number/density of people gathered at the workshops must comply with the requirements at that time.

5. Prevention of COVID-19 infection in public areas of the entity

The public areas of the entity include: cafes, libraries, lactation rooms, gyms, ATMs, public drinking water dispensers, vending machines, elevator, stairs, etc.

- In public areas, safety measures must be taken to minimize the risk of infection such as:

+ Place adequate hand sanitizers at convenient locations and adequate soap in handwashing faucets.

+ Clean and disinfect at least 02 times/day for frequently touched surfaces such as doorknobs, stair handrails, handrails, elevator control panels, electrical switches, computer keyboards , shared phones, buttons at ATMs, vending machines, public drinking water dispensers, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If the Government or the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control or relevant Ministry, authority imposes a social distancing measure, the number/density of people gathered in each public area must comply with the requirements at that time and halt operation of cafes, libraries, gyms.

6. Ensure food safety and COVID-10 prevention when organizing shift meals at the entity.

6.1. For caterer:

- Sign a commitment to comply with regulations on COVID-19 prevention and control between the entity and the caterer using the form No. 4 in Appendix 1.

- Assign people to inspect and monitor closely the implementation.

6.2. Organize shift meals while maintaining COVID-19 prevention and control:

- Arrange separate meals

- Make handwashing before and after meals mandatory:

+ Fully arrange hand washing areas with soap and hand sanitizer in the canteen. Make sure the handwash basin has enough soap and water at all times.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Posters with 06 steps to wash hands and Covid-19 control are posted at hand wash basins and the canteen.

- Cleaning and disinfection:

+ Workers move in/out of the canteen in an orderly manner, maintain distance, and limit contact between workers.

+ Clean and disinfect dining tables and partitions after each meal.

+ Monitor the daily cleaning and disinfection, check if the concentration of the disinfectant solution is properly mixed.

+ Limit the use of cash and meal vouchers.

- Density in the canteen:

+ 1 person per m2 as recommened.

+ The employer shall, based on the number of workers and the area of ​​the canteen, continue to expand shift meals, ensure distance, increase ventilation, install partitions, arrange seating for meals fixed, staggered, in different hours, etc. Install surveillance cameras for tracing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ensure distance, improve ventilation, install partitions, arrange seating for meals fixed, staggered, in different hours, with surveillance cameras.

- Arrange a hand washing area before and after eating.

- Clean and disinfect immediately after each worker eats and drinks.

- Limit the use of cash or meal vouchers to pay for meals.

7. Worker commuting shall follow COVID-19 prevention and control:

7.1. For users of private or public transport:

- Follow 5K rules, install, use Bluezone application, record movement schedule.

- For public transport, it is necessary to record information about the vehicle; do not use public transport when developing one of the symptoms of fever, cough, sore throat, difficulty breathing.

- If the Government or the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control or relevant Ministry, authority imposes a social distancing measure, the number/density of people on the shuttle bus must comply with the requirements at that time.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sign a commitment to comply with regulations on COVID-19 prevention and control between the entity and the employee shuttle service provider using the form No. 5 in Appendix 1.

- Assign people to inspect and monitor closely the implementation.

8. Requirements for COVID-19 prevention and control for other service providers

- Sign a commitment to comply with regulations on COVID-19 prevention and control between the entity and the service provider using the form No. 6 in Appendix 1.

- Assign people to inspect and monitor closely the implementation.

9. Ensure environmental hygiene, disinfect and improve ventilation in the workplace at the entity

- Ensure adequate supply of clean water for eating, drinking, daily living 24/24 hours and enough toilets according to regulations.

- Ensure daily cleaning and disinfection in rooms/departments, canteens, dormitories, employee shuttle buses, etc. Use disinfectants in accordance with regulations: chemicals intended for disinfection, being properly used, with proper dosage, store chemicals at the designated place

- Improve ventilation or open windows, doors, use fans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Collect daily domestic garbage and dump it at the designated place, arrange enough garbage and waste containers with tight lids and place them in convenient locations.

10. Plan the training and raise awareness at the entity

- Provide training for workers, health staff, the steering board of COVID-19 prevention and control at the entity in risk factors, measures, and regulations on the prevention and control of COVID-19 at the entity.

- Raise awareness of the workers and customers (if any) about COVID-19 prevention and control at the entity.

+ Advocacy messages include: 5K rules, when to wash hands, instructions on how to wear masks properly...; regulations on COVID-19 prevention and control at the entity; latest developments on the daily pandemic situation.

+ Hang and post posters and notices of instructions on COVID-19 prevention and control at: working and production areas; canteens; public areas (shared areas at work, canteens, restrooms, ATMs); on the means of transport so that workers/customers can read and follow.

+ Promote communication activities (radio, communication corner, building internal information network, emails, etc.).

+ Post advocacy messages in conspicuous areas and high-traffic locations.

E. RESPONSE PLAN TO SUSPECTED OR CONFIRMED COVID-19 CASES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. Any worker with cough, fever, difficulty breathing reported

1. Notify the manager/on-site workplace coordinator/health worker at the entity.

2. Provide and guide that worker in question to wear masks properly.

3. Limit contact with people around, avoid close contact less than 1 meter with other people.

4. Take the worker to the designated temporary isolation room through a separate path.

5. Call the hotline of the Department of Health or the Ministry of Health (phone number 1900 9095) or a health agency according to local regulations for advice, if necessary, to a health facility for examination, testing and treatment.

6. Do not use public transport to travel to the health facility.

7. Keep well informed of the health condition of the worker.

8. Make a list of contacts and disinfect at the workplace when required by the health authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. Workers suspected or confirmed with COVID-19 at the entity

1. Any worker suspected or confirmed with COVID-19 at the entity reported.

- Immediately report to the director of the entity to make a decision to lock down the entire entity temporarily or each workshop/production line/production team/production area/work location with the COVID-19 case (F0 individual) depending on circumstances to serve the tracing, isolation, taking samples for testing.

- Simultaneously ask the F0 individual not to move, not to contact people around, wear a mask and wait for someone to guide.

- Inform the assigned task force (please specify the assigned team/individual) to separate the path from the area with F0 individual to the temporary isolation room.

- Instruct the F0 individual to follow the separate path to the temporary isolation room.

- Inform the local health authority to transfer the F0 individual to the health facility for isolation and treatment

- Inform the assigned team (please specify the assigned team/individual) to zone and disinfect all areas related to the F0 individual as guided by the health authorities.

- Notify all workers present at the entity of the F0 individual; stay within the workshop as you in; require workers to make health declaration strictly, follow 5K rules; not to cause confusion and worry for workers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Review all workers in the entity according to the management list (number of present workers, number of workers on night shift, number of workers taking days off, number of workers on business trip).

- Urgently trace all close contacts (F1 individuals), close contacts with F1 individuals (F2 individuals) through work shift arrangements, surveillance cameras, information from managers, COVID-19 safety teams.

- Categorize and separate areas for F1 individuals (separate cases within the same working position and exposure risk in group of F1 individuals), F2 individuals to prepare for testing and isolation as per regulations.

3. Staff member in charge…(specify full name and position…) make a list of workers as F1 individuals, F2 individuals, other cases not present at the entity at the time of lockdown to:

- Send it to the Department of Health/CDC/health center of the district where the worker is residing for actions according to regulations.

- Coordinate with health authorities to notify these persons to stay at home/place of residence, make health declarations and implement COVID-19 prevention and control measures at the request of health authorities.

4. Health sub-division of the entity (please specify the name of the on-site coordinator…) shall coordinate with the local health authority to take samples from the workers for testing according to the categories of risks.

5. The health sub-division of the entity continues to coordinate with the local health authority to assess the epidemiological links with workshops/production lines/production teams/production areas/working locations other than the area with F0 individual.

6. Actions to be taken when the test result is given

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Announce to lift the lockdown

- Inform the assigned team (please specify the name of the assigned team…) to be responsible for zoning and disinfecting all areas related to F1 individuals, F2 individuals.

- Review all workers in the entity according to the management list to continue to monitor, supervise and periodically perform screening tests.

6.2. Scenario 2: Detecting many F0 cases concentrated in the same workshop/production line/production team/production area/working location.

- Ask the F0 individuals not to move, not to contact people around, wear a mask and wait for someone to guide.

- Inform the assigned task force (please specify the name of the assigned task force…) to separate the path from the area with the F0 individual to the temporary isolation room.

- Instruct the F0 individual to follow the separate path to the temporary isolation room.

- Inform the local health authority to transfer the F0 individual to the health facility for isolation and treatment

- Coordinate with the health authority and local authority in tracing all F1, F2 cases of new F0 cases to implement isolation according to regulations. All workers in the same workshop/production line/production area/work location with the F0 individual are considered F1 individuals and sent to centralized quarantine facilities. F2 individuals are allowed to perform home quarantine.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Notice the shutdown of the workshop from 48-72 hours to clean and disinfect, check all F1, F2 individuals, and rearrange production forces.

6.3. Scenario 3: Detect many F0 cases working in most workshops/production lines/production teams/production areas/working locations at the entity.

- Conduct a temporary lockdown of the entire entity.

- Isolate F0 cases on the spot and immediately notify the health authority for isolation, treatment, and zoning and disinfection according to regulations.

- Urgently trace all F1, F2 cases of new F0 cases for further quarantine according to regulations. All workers in the entity are considered F1 individuals and sent to centralized quarantine facilities immediately.

- Inform the assigned team (please specify the assigned team/individual) to disinfect the whole entity as guided by the health authorities.

III. Close contacts with a confirmed COVID-19 case (F1 individuals) at the entity

1. Any F1 individual at the entity reported

- Immediately report to the director of the entity to make a decision to lock down the entire entity temporarily or each workshop/production line/production team/production area/work location with the F1 individual to serve the tracing, isolation, taking samples for testing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inform the assigned task force (please specify the name of the assigned task force/individuals,…) to separate the path from the area with the F1 individual to the temporary isolation room.

- Instruct the F1 individual to follow the separate path to the temporary isolation room.

- Inform the local health authority to transfer the F0 individual to the health facility for isolation and treatment

- Inform the assigned task force (please specify the name of the assigned task force/individuals,…) to be responsible for zoning and disinfecting all areas related to F1 individuals.

- Notify all workers present at the entity of the F1 individual; stay within the workshop as you in; require workers to make health declaration strictly, follow 5K rules; not to cause confusion and worry for workers.

2. Coordinate with health authorities and local authorities:

- Review all workers in the entity according to the management list (number of present workers, number of workers on night shift, number of workers taking days off, number of workers on business trip).

- Urgently trace all close contacts with F1 individuals (F2 individuals) through work shift arrangements, surveillance cameras, information from managers, COVID-19 safety teams.

3. Staff member in charge…(full name) make a list of workers as F2 individuals, other cases not present at the entity at the time of lockdown to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Coordinate with health authorities to notify these persons to stay at home/place of residence, make health declarations and implement COVID-19 prevention and control measures at the request of health authorities.

4. The health sub-division of the entity (full name of the staff in charge) coordinate with the local health authority, Center for Disease Control of province to assess take samples from workers at risk for testing as required by health authorities.

5. If the F1 individual tests:

- negative, the whole entity can resume its ordinary course of business and strengthen self-inspection and supervision of the implementation of COVID-19 prevention and control at the entity.

- positive, then follow the guide in section 6, part II.

IV. Close contacts with F1 individuals (F2 individuals) at the entity

- Immediately report to the director

- Coordinate with local health authority to collect samples for testing for F2 individuals (if required)

- Instruct F2 to perform home quarantine and wait for F1’s test result

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ If the F1 individual tests negative, the F2 individual can go to work normally, self-monitor health, perform 5K rules

+ If the F1 individual tests positive, then follow the guide in section II.

V. Any COVID-19 case outside working hours reported.

1. Immediately report to the director and suspend the entity's operation to carry out cleaning, disinfection, tracing F1, F2 individuals and wait for test results from the local health authority.

2. Inform the assigned team (please specify the name of the assigned team/individuals,…) to disinfect the entire entity, especially the working area of ​​the F0 case.

3. Carry out tracing, make a list of F1, F2 individuals and send it to the local health authority.

4. Wait for the test results of F1, F2 individuals from the local health authority before deciding to let the entity resume operation.

VI. The layout diagram of the temporary isolation area at the entity, the waiting area for F1 cases to go to centralized quarantine facilities or area for taking samples for testing.

1. Arrange temporary isolation area by scale:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 10-50 persons with suspected or confirmed COVID-19

- 50-100 persons with suspected or confirmed COVID-19

- More than 100 persons with suspected or confirmed COVID-19

2. Arrange centralized isolation areas inside and outside the entity (if any)

3. Ensure daily living needs: food, drink, rest… for workers.

VII. PLAN AND TIME FOR DRILLS

VIII. PLAN FOR ALTERNATIVE PERSONNEL

F. IMPLEMENTATION

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Duration

Staff in charge

Supervisors

Funding

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Scenario drills

 

 

 

 

All workers and leaders of the entity strictly implement this plan. Individuals and divisions assigned to COVID-19 prevention and control tasks are responsible for fulfilling their assigned responsibilities and tasks and are accountable to the entity leader if they fail to complete their tasks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Certified by local health authority

Approved by Industrial Park Management Board/President of the People's Committee of district

Director of the entity
(Full name and seal)

Notes:

1. Assess the risk of COVID-19 infection for each workshop

2. Response plan for each workshop. Response plan is attached with the factory map and instructions for moving from the workshops to the temporary isolation area, the gathering area for F1, F2 cases

3. The closure of each building or the entire entity when there is an F0 case will be based on the results of epidemiological investigation and COVID-19 prevention and control work of the entity. Only close the department associated with the F0 case if the entity has good performance of separating the flows, dividing the working areas, limiting cross contact between workshops and departments.

4. In case the entity has many F0 cases and a large number of F1 cases, the entity shall coordinate with the local health authority and the steering board for COVID-19 prevention and control of province to initiate the centralized quarantine and isolation according to the scenario of the local government.

5. In the scenarios, the entity has discretion in determining the scope to localize close contacts based on the surveillance camera system and working locations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Appendix 1:

FORMS ISSUED TOGETHER WITH THE COVID-19 RESPONSE PLAN TO SUSPECTED OR CONFIRMED CASES OF COVID-19 AT BUSINESSES

List of forms issued together with the COVID-19 response plan

No.

Form

Description

1.

Form No. 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.

Form No. 2

Worker’s commitment to comply with regulations on COVID-19 prevention and control to the employer<0}

3.

Form No. 3

Business’s commitment to comply with regulations on COVID-19 prevention and control to the Industrial Park Management Board/People's Committee of district<0}

4.

Form No. 4

Caterer’s commitment to comply with regulations on COVID-19 prevention and control to the business owner

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No. 5

Employee shuttle service provider’s commitment to comply with regulations on COVID-19 prevention and control to the business owner

6.

Form No. 6

Service provider’s commitment to comply with regulations on COVID-19 prevention and control to the business owner

7.

Form No. 7

Self-inspection checklist of COVID-19 prevention and control at businesses

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GOVERNING BODY (IF ANY)
ENTITY’S NAME
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No.          /QD-

…………. [Location]……..,[date]………..

 

DECISION

on the establishment of the Steering Board for COVID-19 Prevention and Control

DIRECTOR……………..

Pursuant to Decision No. 56/2010/QD-TTg dated September 16, 2010 on competence to establish, organization and operation of the steering boards for COVID-19 prevention and control at levels;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to Decision No. 2787/QD-BYT dated June 5, 2021 on guidance on plans for response to COVID-19 cases at production and business facilities and industrial parks.

……………….

Pursuant to the operating regulations of the entity, considering the actual situation at the entity, the Board of Directors:

HEREBY DECIDES

Article 1. Establishment of a Steering Board for COVID-19 Prevention and Control, composed of with the following persons:

1. Mr. (Mrs.)…………- Director of the Company - Chief

2. Mr. (Mrs.)…………- President of Trade Union - Deputy Chief

3. Mr. (Mrs.)…………- Representative of the Health Sub-division of the Company/Medical Staff of the Company - Permanent member

4. Mr (Mrs.)…………- Occupational safety officer - Member

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Mr. (Mrs.)…………- Manager/Head of Department/Workshop/Division 1 - Member

7. Mr. (Mrs.)…………- Manager/Head of Department/Workshop/Division 2 - Member

……….

Article 2. The Steering Board for COVID-19 Prevention and Control has the following tasks:

- Roll out COVID-19 prevention and control tasks according to the guidance in Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020; Decision No. 2787/QD-BYT dated June 5, 2021 and directives of the Prime Minister according to the pandemic situation;

- Develop a plan for prevention and control of COVID-19 at the workplace;

- Issue regulations on routine or urgent meetings according to the pandemic situation.

- Keep well informed of the pandemic situation on the website of the Ministry of Health (https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/trang-chu) and local government websites.

- Issue rules and regulations for workers and visitors to comply with the prevention and control of COVID-19 pandemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Request workers and service providers (catering, employee shuttle service and other services) to sign a commitment to comply with regulations on COVID-19 prevention and control to the entity.

- Perform a self-assessment of the infection risk and update on the COVID-19 safety map.

- Carry out self-inspection and supervision of the entity's implementation of Covid prevention and control.

- Assign people to inspect and monitor closely the implementation.

- Propose remedial measures.

Article 3: Assign specific tasks to members of the Steering board for COVID-19 prevention and control (attached with a schedule of detailed assignment…persons in charge, description of tasks…).

Article 4. This Decision comes into force as of the date of signing.

Article 5. The persons mentioned in Article 1 and relevant departments and divisions are responsible for the implementation of this Decision./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DIRECTOR
Nguyen Van A

 

Form No. 2:

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

 [Location]...........,[date]...............

WORKER’S COMMITMENT TO COMPLY WITH REGULATIONS ON COVID-19 PREVENTION AND CONTROL TO THE EMPLOYER

Full name: ........................................................................................................

Date of birth: ……….Gender:………… Nationality:………..

Place of residence/stay: ..........................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working position: Department/Division/Workshop ....................... .................

In order to prevent and control the COVID-19 pandemic, I hereby commit to the employer to perform well the following:

1. Before arriving at work

- Prepare personal items such as: water, separate drinking cups, towels, masks, hand sanitizer when it is impossible to wash hands with clean water and soap, gloves, and clothes intended for working, garbage bags (if needed), etc.

- Notify the employer and do not go to work if I develop any symptoms of fatigue, fever, cough, sore throat, difficulty breathing...; and I am performing home quarantine.

- Strictly follow the COVID-19 prevention and control recommendations of the Government, the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, the Ministry of Health, and the local authority where I live.

2. At work:

- Always wear a mask, maintain mandatory distance

- Wash hands frequently at the following times: before working hours, after breaks, before and after eating, after going to the toilet. Sanitize hands before and after coming into contact with doorknobs, elevator buttons, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Do not touch my eyes, nose, mouth to avoid infection. It is strictly forbidden to spit in the workplace.

- Do not share personal items such as cups, water bottles, hand towels, etc.

- Regularly clean the desk countertops, working tools and the regular high-touch positions with disinfectants. Limit the sharing of tools, means of work, etc.

- Do not form crowds when taking breaks between shifts, lunch breaks, etc. according to regulations at the workplace.

- Notify the manager/health sub-division at work when there is a case of fever, cough, sore throat, difficulty breathing, or a case of illness, or close contacts as F1 individuals or F2 individuals .

- Do not discriminate people with suspected or confirmed COVID-19.

3. After finishing work:

- Clean and dispose of bags containing used tissues, masks, and used items in the trash can at the designated place and wash my hands.

- Change clothes, shoes, boots, etc. which were used when working before going home/dormitory (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Make electronic health declaration as prescribed, install Bluezone application.

6. Fully follow COVID-19 prevention and control measures and regulations and guidelines for actions against COVID-19 cases in the workplace as required by the employer.

I hereby commit to comply with the above particulars strictly, in case of any breach, I will take legal responsibility.

The commitment is made into 02 copies, the worker keeps 01 copy, the employer keeps 01 copy,./.

 

EMPLOYER’S REPRESENTATIVE
(Signature, seal)

DECLARANT
(Signature, full name)

 

Form No. 3:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

……………. [Location]…….[date]…………

BUSINESS’S COMMITMENT TO COMPLY WITH REGULATIONS ON COVID-19 PREVENTION AND CONTROL TO THE INDUSTRIAL PARK MANAGEMENT BOARD/PEOPLE’S COMMITTEE OF DISTRICT

To: Industrial Park Management Board/People’s Committee of district……….

Full name of declarant:………………………………………………………

Being the legal representative of the business in the area of ………[industrial park/district]

……………………………. (hereinafter referred to as the entity): …………………………….…

Address: ……………………………………………………………………………

Phone number:………………………………………………………………………

In order to take initiative in preventing and controling the COVID-19 pandemic, I and the entity hereby commit to the Industrial Park Management Board/local government to perform well the COVID-19 prevention and control measures as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Develop a COVID-19 response plan to any case of suspected or confirmed COVID-19 at the entity.

3. Arrange a temporary isolation room in case the worker shows one of the symptoms of fever, cough or difficulty breathing during the working process.

4. Self-assess the risk of COVID-19 infection at the business according to guidance 2194/QD-BCDQG and update on the COVID-19 safety map

5. Require all workers and service providers to sign commitment to follow COVID-19 prevention and control measures and supervise the implementation thereof.

6. Issue COVID-19 prevention and control regulations of the entity and sanctions against breaches committed by workers.

7. Communicate and provide training for workers in COVID-19 prevention and control regulations.

8. Perform cleaning and disinfection as prescribed.

9. Practice food safety and COVID-19 safety protocols in the canteen area

10. Strictly manage workers, schedules and working time.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Implement other specific local regulations………….

I and the entity hereby commit to comply with the above particulars strictly, in case of any breach, we will take legal responsibility./.

 


CERTIFIED BY INDUSTRIAL PARK MANAGEMENT BOARD/PEOPLE’S COMMITTEE OF DISTRICT
(Signature and seal)

......... [Location]........., [date]…………
REPRESENTATIVE OF BUSINESS
(Signature and full name)

 

Form No. 4:

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

[Location]...........,[date]...............

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PARTY A: CATERER

Full name of the legal representative: …………………………………..

Caterer:.………………………………………………….

Address………………………………………………………………………

Phone number: ………………………….. Email:……………………

Business identification number:…………………………………

Legally represented by (Mr./Ms.):………………………………..

PARTY B: BUSINESS

Business’s name:.……………………………………………………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phone number: ………………………… Email:……………………

Business identification number:…………………………………

Legally represented by (Mr./Ms.):………………………………..

Party A commits to provide catering service while ensuring food safety and COVID-19 safety protocols for Party B as follows:

1. Strictly implement the COVID-19 prevention and control measures as required by the Industrial Park Management Board/local government, the Steering Board and the health sector.

2. Request workers to sign commitments, abide by and strictly comply with Party B's regulations on COVID-19 prevention and control.

3. Strictly manage the list of workers of the entity, schedules and working time of workers and provide it to Party B when required.

4. Ensure food safety and COVID-19 safety protocols in providing catering service for workers.

5. Comply with regulations on health, knowledge and practice of people who directly participate in the food production and processing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We hereby commit to comply with the above particulars strictly, in case of any breach, we will be held accountable to Party B and take legal responsibility./.

 

PARTY B
BUSINESS OWNER

PARTY A
CATERER

 

Form No. 5:

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

......., [Location]...........,[date]...............

EMPLOYEE SHUTTLE SERVICE PROVIDER’S COMMITMENT TO COMPLY WITH REGULATIONS ON COVID-19 PREVENTION AND CONTROL TO THE BUSINESS OWNER

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Employee shuttle service provider:.………………………………………………….

Address………………………………………………………………………

Phone number: ………………………….. Email:……………………

Business identification number:…………………………………

Legally represented by (Mr./Ms.):………………………………..

PARTY B: BUSINESS

Business’s name:.……………………………………………………………..

Address………………………………………………………………………

Phone number: ………………………… Email:……………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Legally represented by (Mr./Ms.):………………………………..

Party B commits to provide employee shuttle service for Party B while ensuring COVID-19 safety protocols as follows:

I. Requirements for shuttle buses:

1. Keep the shuttle buses well ventilated at all times. Clean and disinfect shuttle buses at the end of each day.

2. Place hand sanitizer (licensed by the Ministry of Health); stick QR code of the quarantine point on the door of the bus, there are trash cans and surveillance cameras on the bus.

3. Make a list or manage by cards, fix the seats for each person on the bus.

4. Do not carry more than the number of people according to the issued permit, open windows and ventilation doors if possible while moving.

5. Register specific schedules.

6. In case of community transmission where the business is located: assign the rider’s name to a fixed seat to maintain the mandatory distance according to the list.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Always follow 5K rules;

2. Scan the card, QR code at the bus’s door

3. Sanitize hands before getting on the bus

4. Take the assigned seat.

III. Requirements for drivers and assistants

1. Regularly sanitize hands, wear masks during the shuttle;

2. Only allow workers whose names are on the list to board the vehicle to move on the fixed route that has been approved; do not stop or park along the road; clean and disinfect the bus at the end of each day.

3. Ask workers to scan the card, QR code at the bus’s door, disinfect their hands before getting on the bus and wear a mask throughout the journey.

4. In case of community transmission where the business is located:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The driver and assistant(s) must check temperature of passengers before boarding; ask workers to take their assigned seats; notify the business and local health authority when someone has a fever, cough, or difficulty breathing.

5. Every week, the driver and assistant(s) will get a rapid antigen test and the test results thereof will be provided for Party B.

We hereby commit to comply with the above particulars strictly, in case of any breach, we will be held accountable to Party B and take legal responsibility./.

 

PARTY B
BUSINESS OWNER

PARTY A
EMPLOYEE SHUTTLE SERVICE PROVIDER

 

Form No. 6:

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SERVICE PROVIDER’S COMMITMENT TO COMPLY WITH REGULATIONS ON COVID-19 PREVENTION AND CONTROL TO BUSINESS OWNER

PARTY A: SERVICE PROVIDER

Full name of the legal representative: …………………………………..

Service provider:.………………………………………………….

Address………………………………………………………………………

Phone number: ………………………….. Email:……………………

Business identification number:…………………………………

Legally represented by (Mr./Ms.):………………………………..

PARTY B: BUSINESS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Address………………………………………………………………………

Phone number: ………………………… Email:……………………

Business identification number:…………………………………

Legally represented by (Mr./Ms.):………………………………..

Party A commits to provide service for Party B while ensuring COVID-19 safety protocols as follows:

1. Strictly implement the COVID-19 prevention and control measures as required by the Industrial Park Management Board/local government, the Steering Board and the health sector.

2. Request workers to sign commitments, abide by and strictly comply with Party B's regulations on COVID-19 prevention and control.

3. Strictly manage the list of workers of the entity, schedules and working time of workers and provide it to Party B when required.

4. Party B/Party A performs screening test of workers according to regulations ……and provides test results for Party A/Party B as agreed by both parties.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We hereby commit to comply with the above particulars strictly, in case of any breach, we will be held accountable to Party B and take legal responsibility./.

 

PARTY B
BUSINESS OWNER

PARTY A
SERVICE PROVIDER

 

Form No. 7:

SELF-INSPECTION CHECKLIST OF COVID-19 PREVENTION AND CONTROL AT BUSINESSES

No.

CHECKLIST

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The tasks are not performed

Notes

Passed

Failed

I

COVID-19 PREVENTION AND CONTROL PRACTICE

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Decision on the establishment of the Steering Board for COVID-19 Prevention and Control in the workplace:

- Member in charge of healthcare is available

- A decision of specific assignments to each member is available

- COVID-19 team is set up

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Business’s commitment to local government in COVID-19 prevention and control practice

 

 

 

 

3

Post up the phone number of the staff in charge of COVID-19 at the company and the hotline of the health sector at work.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

Self-assess the risk of COVID-19 infection at the business according to guidance of 2194/QD-BCDQG

 

 

 

 

5

Update on the COVID-19 safety map

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

6

Develop a plan for prevention and control of COVID-19:

- Tasks to be performed;

- Persons in charge;

- Performance time;

- Supervisors;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Funding;

- Map of locations at risk; response scenarios, etc.

 

 

 

 

7

There are equipment and supplies for COVID-19 prevention and control such as masks, soap, hand wash, hand sanitizer (containing at least 60% alcohol), environmental disinfectant (Chloramine B). ,...), thermometers, waste containers, etc.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8

Take response actions and arrange a temporary isolation room in case the worker shows one of the symptoms of fever, cough or difficulty breathing during the working process.

Requirements for the isolation room:

- Arrange a separate area, near the entrance, separate from the working area, dormitory (if possible)

- Good ventilation, limit furniture in the room

- There is a place to wash hands with soap or quick hand sanitizer

- There is a gabbage can with tight lid

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- There is a logbook

 

 

 

 

9

Issue COVID-19 prevention and control regulations of the entity and sanctions against breaches committed by workers.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

10

Carry out inspection and supervision

 

 

 

 

11

There are commitments of service providers to the business (transportation of materials, catering service, environmental sanitation, security guard, maintenance, repair, etc.) to comply with COVID-19 prevention and control.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

12

Maintain physical distance in the workplace (working locations, online meetings)

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MANAGEMENT OF WORKERS

 

 

 

 

1

For workers

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

-

Strictly manage workers’ information:

Address

Hometown

Phone number

Place of residence

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

-

Require workers to:

Install and always use Bluezone, online health declaration at http://tokhaiyte.vn, and inspect if they do it.

 

 

 

 

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

-

Workers’ commitment to practice COVID-19 prevention and control in the workplace, places of residence

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

Check temporature of workers when coming to work at entrances;

 

 

 

 

2

For visitors

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

-

Do not allow unauthorized people to enter the working areas/dormitories

 

 

 

 

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

-

A logbook that keeps record of visitors is available

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III

CLEANING AND DISINFECTION

 

 

 

 

1

Fully place hand washing areas with soap or hand sanitizer containing at least 60% alcohol at the following locations:

- Before work

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Toilets

- High touch surfaces: ATMs, public standing water dispensers, vending machines, fingerprint attendance machines, etc.

 

 

 

 

2

Hand sanitiser licensed by the competent authority

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3

Arrange enough waste containers with lids and foot pedals

 

 

 

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

IV

FOOD SAFETY AND COVID-19 SAFETY PROTOCOLS IN THE CANTEEN AREA

1

Ensure food safety at the workplace/service area/worker's dormitory.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2

Catering people shall have their health monitored, maintain hygiene, wear facemasks and gloves while working.

 

 

 

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Arrange staggered breaks and lunck breaks.

- Provide individual servings.

- Avoid large gatherings at the canteen within a certain time frame, avoid sitting opposite each other, do not talk while eating.

- Install partitions between eating positions, ensure the distance when eating, arrange staggered seats.

 

 

 

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

5

Limit the use of cash to pay for meals.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

ENSURE COVID-19 PREVENTION AND CONTROL WHILE SHUTTLING WORKERS

1

For shuttle bus

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assign numbers to seats as prescribed

- List and assigned seats for workers

- Place hand sanitizer (licensed by the Ministry of Health); stick QR code of the quarantine point on the door of the bus, there are trash cans and surveillance cameras on the bus; there is a thermometer to check temperature of workers

- Clean and disinfect fully before and after picking up or dropping off a worker.

 

 

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

- Get tested for COVID-19 as prescribed

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VI

COVID-19 COMMUNICATIONS IN THE WORKPLACE

 

 

 

 

1

Organize communications: put up posters, hand out fliers, operate electronic information boards, screens about COVID-19 prevention and control in public areas (common areas in work areas, canteens, restroom areas, ATMs), on means of transport in order for workers and customers to read and follow.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

2

Train workers on COVID-19 prevention and control regulations and response plans to suspected or confirmed case of COVID-19 at the entity

 

 

 

 

VII

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Accommodation for 1 company

 

 

 

 

2

There is a sign: CENTRALIZED ACCOMMODATION - NO UNAUTHORIZED ENTRY

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

3

There is a surveillance camera system at the entrance/exit and corridor area

 

 

 

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

5

Place to wash hands with soap or disinfectants for workers before entering the accommodation

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Ensure essential needs: electricity, clean water

 

 

 

 

7

Ensure fire safety

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

8

En suite toilets

 

 

 

 

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

10

Ensure the collection and storage of waste

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

There are points to supply food and essential supplies for workers.

 

 

 

 

12

There is a point to make health declaration and scan the QR code when checking in and out the accommodation

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

13

Post up the phone number of the manager of the centralized accommodation and hotline of the health sector, business

 

 

 

 

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

15

There is a board/manager of centralized accommodation

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

There is a COVID-19 prevention and control team at the centralized accommodation

 

 

 

 

 

 

 [Date]………………
INSPECTOR
(Signature and full name)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Appendix 2:

FORMS OF COMMITMENT FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL AT WORKERS'  BOARDING HOUSES

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

......., [Location]...........,[date]...............

WORKER’S COMMITMENT TO COMPLY WITH REGULATIONS ON COVID-19 PREVENTION AND CONTROL TO THE LANDLORD

Full name:...................................................................................................

Date of birth: ……….Gender:………… Nationality:………..

Permanent residence: ...................................................................................

Phone number: ..................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In order to prevent and control the COVID-19 pandemic, I hereby commit to the landlord and local authority to perform well the following:

1. Strictly make health declarations, install Bluezone, follow 5K rules and regulations and rules in COVID-19 prevention and control at the boarding house.

2. Do not gather in large numbers of people in the boarding house.

3. Do not go out of the boarding house unnecessarily.

4. Notify the health condition when having one of the symptoms such as fever, cough, sore throat, difficulty breathing and other health problems to the commune health station, hotlines of the health sector and the business and industrial park.

5. Coordinate with the Covid community team to take measures to prevent and control the COVID-19 pandemic.

I hereby commit to comply with the above particulars strictly, in case of any breach, I will take legal responsibility. The commitment is made into 02 copies, the tenant keeps 01 copy, the landlord keeps 01 copy,./.

 

LANDLORD
(Signature and full name)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

LANDLORD’S COMMITMENT TO COMPLY WITH REGULATIONS ON COVID-19 PREVENTION AND CONTROL TO LOCAL GOVERNMENT

To: People's Committee of commune/ward/town………….

My name is (full name):…………………………………………………….

Date of birth:………….Gender………………  Nationality:………..

Permanent residence: ..................................................................................................

Phone number: .................................................................................................................

I am the landlord/manager of boarding house at: [address].................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COMMIT TO COMPLY WITH REGULATIONS ON COVID-19 PREVENTION AND CONTROL IN THE BOARDING HOUSE AS FOLLOWS:

1. Requirements for boarding house:

- Ensure ventilation, room area is not less than 5m2/person.

- There are places to wash hands with soap or hand sanitizer at common use locations in the boarding house.

- There are leaflets and posters about 5K rules; post up the phone numbers of the community Covid team, hotlines of the health sector, the manager of the boarding house.

- There are en suite toilets, if a shared toilet is used, no more than 12 people/toilet.

- There is enough clean water for eating and living.

- There are common cleaning solutions, water containers/pots, mops for tenants to self-clean and disinfect the accommodation.

- There are trash cans with lids for daily waste collection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Requirements for responsibilities of the tenant:

- Strictly make health declarations, install Bluezone, follow 5K rules and regulations and rules in COVID-19 prevention and control at the accommodation.

- Do not gather in large numbers of people in the boarding house. Do not go out of the boarding house unnecessarily.

- Notify the health condition when having one of the symptoms such as fever, cough, sore throat, difficulty breathing and other health problems to the commune health station, hotlines of the health sector and the business and industrial park.

- Coordinate with the Covid community team to take measures to prevent and control the COVID-19 pandemic.

3. Requirements for responsibilities of the landlord/manager of the boarding house:

- Ensure that the boarding house meet the requirements for prevention and control of the COVID-19 pandemic as prescribed.

- Ask tenants to sign a commitment to comply with regulations on COVID-19 prevention and control.

- Provide the list of tenants to the People's Committee of commune on the daily basis.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Notify the People's Committee, health station if any tenant has one of the symptoms such as fever, cough, sore throat, difficulty breathing and other health problems.

- Coordinate with the Covid community team to take measures to prevent and control the COVID-19 pandemic.

 


CERTIFIED BY PEOPLE’S COMMITTEE OF COMMUNE
(Signature and seal)

......... [Location]…., [date]………….
DECLARANT
(Signature and full name)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5522/BYT-MT ngày 12/07/2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26.101

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!