Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2994/UBND-ĐT 2021 tăng cường kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội Hồ Chí Minh

Số hiệu: 2994/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 07/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2994/UBND-ĐT
V/v Tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Căn cứ Thông báo kết luận số 160-KL/TU ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị mở rộng, trực tuyến sơ kết 15 ngày tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Giấy đi đường của Công an Thành phố đã cấp trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021. Trong trường hợp có nhu cầu cấp đổi giấy đi đường, các đơn vị chủ trì, quản lý đối tượng cấp giấy đi đường theo Công văn 2800/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách nhiệm thu hồi giấy cũ; tổng hợp, cập nhật danh sách mới gửi Công an Thành phố để được cấp đổi.

Về các nhóm đối tượng được phép lưu thông và biện pháp kiểm soát, thực hiện theo hướng dẫn của Công an Thành phố tại Thông báo số 3416/TB-CATP-PV01 ngày 06 tháng 9 năm 2021.

2. Cho phép hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm; đội ngũ giao nhận hàng hóa (shipper) trong phạm vi 01 quận, huyện, Thành phố Thủ Đức; cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế được hoạt động từ 06 giờ 00 đến 21 giờ 00 hàng ngày để đảm bảo phục vụ nhu cầu hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho người dân.

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện cho phép người dân có thể đi chợ 01 tuần/01 lần; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 11 tháng 9 năm 2021.

4. Mở hai điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa nông sản, thực phẩm tại Chợ đầu mối Bình Điền và Chợ Đầu mối Hóc Môn; đồng thời, tiếp tục duy trì hoạt động và phát huy hiệu quả của điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa nông sản, thực phẩm tại Chợ đầu mối Thủ Đức để bổ sung nguồn hàng hóa cung ứng cho Thành phố, đảm bảo lưu thông thông suốt đến người tiêu dùng trên nguyên tắc đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Giao Ủy ban nhân dân Quận 8 và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn khẩn trương phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa vào hoạt động các điểm tập kết, trung chuyển nhằm gia tăng số lượng hàng hóa, nông sản, thực phẩm với giá cả hợp lý phục vụ nhu cầu của người dân; đồng thời, triển khai các giải pháp an toàn phòng, chống dịch tại các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì, tổ chức hoạt động điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa nông sản, thực phẩm tại Chợ đầu mối Thủ Đức đảm bảo yêu cầu an toàn phòng, chống dịch.

5. Cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn, uống; cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập (có Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh) được phép hoạt động từ 06 giờ 00 đến 18 giờ 00 hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi, các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức “3 tại chỗ”, chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến; người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ (shipper) phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Các cơ sở nêu tại Mục 5 văn bản này phải đăng ký kinh doanh với quận, huyện, thành phố Thủ Đức để được cấp Giấy đi đường theo Công văn 2800/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; phải đảm bảo điều kiện người lao động đã tiêm ngừa ít nhất 01 mũi vacxin phòng, chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 02 ngày/01 lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 03 người theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn trong việc xác nhận các trường hợp đủ điều kiện được phép hoạt động kinh doanh.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn trên, giao Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nội dung Công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng,
chống dịch COVID-19; (để báo cáo)
- Bộ Công an; (để báo cáo)

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban TW MTTQVN;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Trung tâm Báo chí;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng VX, ĐT;
- Lưu: VT, (ĐT/Đ)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hòa Bình

 

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 2994/UBND-DT
Re: Further strengthening control measures during social distancing period

Ho Chi Minh City, September 7, 2021

 

To:

- Heads of Departments and agencies;
- Presidents of People's Committees of Thu Duc city and districts;
- Enterprises in the City.

Pursuant to the Conclusion Notice No. 160-KL/TU dated September 7, 2021 of the Standing Board of Communist Party Committee of City at the open and online conference for preliminary review of 15 days of strengthened measures for COVID-19 prevention and control; the People’s Committee of City hereby directs as follows:

1. Further extend the implementation period of the road use permits issued by the City Police during the time the City has implemented social distancing measures according to Directive No. 16/CT-TTg until the end of September 15, 2021. If any permit holder seeks replacement of the road use permit, the relevant managing or issuing authority as prescribed in the Official Dispatch No. 2800/UBND-VX dated August 21, 2021 of the People's Committee of City shall revoke the old road use permit, make a list, and then send it to the City Police for replacement.

Permitted road users and respective control measures shall be governed in the guidance of the City Police at Notice No. 3416/TB-CATP-PV01 dated September 6, 2021.

2. Allow the system of supermarkets, convenience stores, food stores; delivery persons (shippers) to operate within 1 district or Thu Duc city; allow businesses of herbal ingredients, medicines, medical devices and supplies to operate from 6:00 to 21:00 daily to serve the needs of goods, necessities, and medicines for the people.

3. Assign the President of the People's Committee of district 7 and the People's Committee of Cu Chi district to, based on the existing situation in the locality, develop a plan that permits the people to go to the market once a week; and report to the People's Committee of City by September 11, 2021.

4. Open two places of gathering and transshipment of agricultural products and food at Binh Dien wholesale market and Hoc Mon wholesale market; continue to maintain the operation and promote the efficiency of the place of gathering and transshipment of agricultural products and food at Thu Duc wholesale market to supplement the supply of goods for the City, ensure smooth circulation of goods to consumers with strict pandemic safety protocols.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Assign the People's Committee of Thu Duc city to coordinate with the Department of Industry and Trade and related units to continue maintaining the operation of places of gathering and transshipment for agricultural products and food at Thu Duc wholesale market to ensure pandemic safety protocols.

5. Allow food and beverage businesses; postal and telecommunications service providers, office supply providers, and school supply providers (with household business registration licenses) to operate from 6:00 to 18:00 in the form of take-away sale; business establishments shall operate according to the "3-on-site" method, only conducting business through online ordering; delivery persons of delivery service providers with technology application (shippers) must ensure pandemic safety protocols.

The establishments mentioned in Section 5 hereof must register their business with the district, Thu Duc city in order to be granted a road use permit according to Official Dispatch No. 2800/UBND-VX dated August 21, 2021 of the People's Committee of City; must ensure that the employees have been given with at least 1 dose of the vaccine against COVID-19 and have tested negative for COVID-19 every 2 days using method of individual sample or pooled sample of 03 people according to the instructions of the Ministry of Health.

Assign the President of the People's Committee of the district, Thu Duc city to direct and oversee the People's Committees of wards, communes, and townships in certifying the eligible cases to be allowed to operate business.

Request the heads of agencies and units to strictly follow the above instructions, assign the City Police to strengthen inspection and handle violations against this Official Dispatch./.

 

 

 

PP. PRESIDENT
DEPUTY PRESIDENT
Le Hoa Binh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2994/UBND-ĐT ngày 07/09/2021 về tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.832

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!