Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2262/BYT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 04/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Bộ Y tế ban hành Công văn 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

Theo đó, thực hiện "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo quy trình sau:

- Tổ công tác Đề án 06 cấp xã/phường chỉ đạo Trạm Y tế lập danh sách đối tượng tiêm chủng COVID-19 thường trú trên địa bàn sai thông tin (trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19). Bao gồm các trường hợp sau:

+ Không có số CCCD/CMND;

+ Sai định dạng số CCCD/CMND;

+ Sai thông tin cá nhân cơ bản: số CCCD/CMND, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính.

- Tổ công tác cấp xã/phường giao Tổ công tác cấp thôn ấp rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin. Chuyển danh sách tới Công an xã/phường để đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.

- Công an xã/phường ký và bàn giao danh sách cho Trạm Y tế để lưu trữ và cập nhật, bổ sung thông tin đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

- Trạm Y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19. Sau đó, sử dụng chức năng lập danh sách xác minh thông tin để xem kết quả.

- Các cơ sở tiêm chủng hằng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

- Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, thuộc Y tế Bộ, ngành, các cơ sở tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” không phải thực hiện công tác xác minh, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

Thời gian hoàn thành trước ngày 01/6/2022.

Xem chi tiết tại Công văn 2262/BYT-CNTT ban hành ngày 04/5/2022.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2262/BYT-CNTT
V/v hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế Bộ, ngành.
(sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị)

Ngày 19/04/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 1975/BYT-CNTT về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”. Trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế đã xây dựng Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Tổ công tác Đề án 06 của các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Chủ trì chỉ đạo thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo quy trình được ban hành kèm theo Công văn này. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/06/2022.

2. Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế về việc ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” tại Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/04/2022 và Công văn số 1975/BYT-CNTT ngày 19/04/2022.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an (để b/c
)
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Tập đoàn Viettel (để p/h thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- TTKSBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

QUY TRÌNH “LÀM SẠCH” DỮ LIỆU TIÊM CHỦNG COVID-19

(Kèm theo Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04/05/2022 của Bộ Y tế)

Tổ công tác triển khai Đề án 06 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo quy trình như sau:

1. Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường chỉ đạo Trạm Y tế lập danh sách đối tượng tiêm chủng COVID-19 thường trú trên địa bàn sai thông tin, bao gồm các trường hợp sau:

- Không có số CCCD/CMND;

- Sai định dạng số CCCD/CMND;

- Sai thông tin cá nhân cơ bản: số CCCD/CMND, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính.

(Sử dụng chức năng lập danh sách trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/04/2022)

2. Tổ công tác triển khai Đán 06 cấp xã/phường giao Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn/ấp thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin. Sau đó danh sách được chuyn tới Công an xã/phường để thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Công an xã/phường ký và bàn giao danh sách cho Trạm Y tế để lưu trữ và cập nhật, bổ sung thông tin đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

4. Trạm Y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19:

- Đối với các trường hợp đối tượng không có số CCCD/CMND hoặc sai định dạng số CCCD/CMND, Hệ thống cho phép nhập danh sách (import) từ tệp định dạng Excel (Sử dụng chức năng Import đối tượng tiêm COVID-19).

- Đối với các trường hợp sai thông tin cá nhân cần chỉnh sửa trực tiếp trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

Sau khi thực hiện cập nhật thông tin, cán bộ Trạm Y tế sử dụng chức năng lập danh sách xác minh thông tin để xem kết quả.

5. Các cơ sở tiêm chủng hằng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

6. Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, thuộc Y tế Bộ, ngành; các cơ sở tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” không phải thực hiện công tác xác minh, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

MINISTRY OF HEALTH OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 2262/BYT-CNTT
Guidance on the Procedure for cleansing COVID-19 vaccination data

Hanoi, May 04, 2022

 

To:

- The People’s Committees of provinces or central-affiliated cities of Vietnam;
- Units affiliated to Ministry of Health of Vietnam;
- Ministerial and central health authorities.
(hereinafter referred to as “authorities and units”)

On April 19, 2022, the Ministry of Health of Vietnam promulgated Official Dispatch No. 1975/BYT-CNTT on cleansing COVID-19 vaccination data and implementation of signature to verify vaccine passports. On the basis of the uniformity with the Ministry of Public Security of Vietnam, the Ministry of Health of Vietnam develops a procedure for cleansing COVID-19 vaccination data.

The Ministry of Health of Vietnam requires the People’s Committees of provinces or central-affiliated cities to assign work groups of Project 06 of provinces or central-affiliated cities to carry out the following contents:

1. Take charge in directing implementation of cleansing COVID-19 vaccination data according to the Procedure issued together with this Official Dispatch. The cleaning shall be completed before June 01, 2022.

2. Direct immunization units in their provinces to strictly implement the guidance of the Ministry of Health on signature to verify vaccine passports specified in Official Dispatch No. 1908/BYT-CNTT dated April 15, 2022 and Official Dispatch No. 1975/BYT-CNTT dated April 19, 2022.

Sincerely./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Van Thuan

 

Procedure for Cleansing COVID-19 vaccination data

(Issued together with Official Dispatch No. 2262/BYT-CNTT dated May 04, 2022 of the Ministry of Health of Vietnam)

The work groups of Project 06 of provinces or central-affiliated cities shall direct provinces and cities to cleanse COVID-19 vaccination data according to the procedure as follows:

1. Work groups of Project 06 at commune level shall direct health stations to make lists of entities with wrong information eligible for COVID-19 vaccination permanently reside in their communes, including:

- Missing ID numbers;

- Wrong ID number format;

- Wrong basic personal information: ID number, full name, date of birth and sex.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. The work groups of Project 06 at commune level shall assign work groups of Project 06 at village level to review and revise information of the lists. After that, the lists are transferred to Police authorities at commune level to compare, verify, update and add information in the national population database.

3. The police authorities at commune level shall sign and transfer them to health stations to store, update and add information of the entities on the COVID-19 Immunization Management Platform.

4. The health stations shall re-update information of entities on the COVID-19 Immunization Management Platform.

- In case of no ID number or wrong ID number format, the system allows to import the lists in Excel (using the function of Import of entities eligible for COVID-19 vaccination).

- In case of wrong personal information, it is necessary to directly revise it on the COVID-19 Immunization Management Platform.

After updating information, officials of health stations shall use the function of making lists of verifying information to see results.

5. Immunization units must daily inspect and sign to verify vaccine passports.

6. Immunization units affiliated to the Ministry of Health and ministerial and central health authorities and immunization units at province or district level that implement signature for verifying vaccine passports are not required to carry out cleaning of COVID-19 vaccination data.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2262/BYT-CNTT ngày 04/05/2022 hướng dẫn Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.135

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!