Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1975/BYT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 19/04/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1975/BYT-CNTT
V/v “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 23 tháng 3 năm 2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06), trong đó giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương thực hiện các giải pháp “làm sạch” dữ liệu 41 triệu mũi tiêm chủng COVID-19 đã có thông tin về số định danh cá nhân nhưng chưa thể xác thực (do sai sót các thông tin về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh,....) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tổng số 80 triệu dữ liệu mũi tiêm chưa thể xác thực.

Đồng thời, để kịp thời phục vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tế của người dân, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Tổ công tác Đề án 06 của các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Chủ trì chỉ đạo thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo Công văn số 1495/BYT-CNTT ngày 24/03/2022 về việc đôn đốc việc bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 phục vụ kết nối với CSDL Quốc gia về dân cư. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/05/2022.

2. Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn:

- Tổ chức rà soát, xử lý dt điểm các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng COVID-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 và duy trì việc xử lý phản ánh theo hướng dẫn tại Công văn số 9458/BYT-CNTT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế.

- Thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo hướng dẫn tại Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/04/2022 của Bộ Y tế.

Thời gian hoàn thành hai nội dung này trước ngày 30/04/2022.

3. Quán triệt người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót không được cập nhật kịp thời, ảnh hưởng đến việc cấp “Hộ chiếu vc xin”, phục vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tế.

4. Lập danh sách cán bộ đầu mối phụ trách công tác tiêm chủng của Sở Y tế và CDC (bao gồm các thông tin: Họ và tên, Đơn vị, Chức vụ, số điện thoại) gửi về Bộ Y tế để phối hợp trong việc “làm sạch” dữ liệu và cấp “Hộ chiếu vắc xin”.

5. Báo cáo kết quả triển khai các nội dung trên về Bộ Y tế (qua Cục Công nghệ thông tin) trước ngày 06/05/2022 để tổng hợp báo cáo Tổ công tác Đ án 06 của Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, bản mềm gửi về địa chỉ email: hungnb.cntt@moh.gov.vn.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (Cục Công nghệ thông tin) để được giải quyết kịp thời.

Bộ Y tế cử cán bộ đầu mối: Đ/c Nguyễn Bá Hùng, Cục Công nghệ thông tin; điện thoại: 0915.211.112; email: hungnb.cntt@moh.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Đ/c Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an (để
b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trư
ng Bộ Y tế;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Ngoại giao;
- Tập đoàn Viettel (để p/h);
- Sở Y tế các t
nh, thành phố;
- TTKSBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần
Văn Thuấn

 

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 1975/BYT-CNTT
On “cleansing” COVID-19 vaccination database and countersigning “Vaccine Passport”

Hanoi, April 19, 2022

 

To: People’s Committees of provinces or central-affiliated cities.

In implementing order of Prime Minister Vu Duc Dam in the meeting on March 23, 2022 regarding the implementation of Scheme for development and application of population and identification data, and electronic authentication serving national digital transformation for the period of 2022-2025, and vision until 2030 (hereinafter referred to as “Scheme No. 6”) where the Ministry of Health is assigned to take charge and cooperate with Ministry of Public Security in “cleansing” data on 41 million COVID-19 vaccine shots which have been accompanied by personal identity number but cannot be identified and cross-checked against the National population database (due to errors in first name, last name, date of birth, etc.) among the 80 million unauthenticated COVID-19 vaccine shots.

At the same time, in order to promptly facilitate international travel and trade of the general public, the Ministry of Health hereby requests People’s Committees of provinces and central-affiliated cities to assign Task force in charge of Scheme No. 6 of provinces and cities to:

1. Take charge and direct the “cleansing” of COVID-19 vaccination data in accordance with Official Dispatch No. 1495/BYT-CNTT dated March 24, 2022 regarding addition and authentication of COVID-19 vaccination data serving connection to the National population database. Deadline: before May 5, 2022.

2. Direct provincial vaccination facilities to:

- Organize review and thorough handling of complaints of the general public regarding COVID-19 vaccination data on the COVID-19 vaccination website and maintain handling of complaints in accordance with guidelines under Official Dispatch No. 9458/BYT-CNTT dated November 8, 2021 of Ministry of Health.

- Apply digital signatures to vaccination recipients whose information has been authenticated and cross-checked against the National population database in accordance with guidance under Official Dispatch No. 1908/BYT-CNTT dated April 15, 2022 of Ministry of Health.

Deadline: before April 30, 2022.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Produce list of contact officials in charge of vaccination affairs of Health Departments and CDC (containing: Full name, Presiding entity, Title, Phone number) and send to Ministry of Health for cooperation in “cleansing” of data and issuance of “Vaccination Passport”.

5. Submit report on implementation of the aforementioned contents to the Ministry of Health (via Department of Information Technology) before May 6, 2022 for presentation to the Task force in charge of Scheme No. 6 of the Government and to the Prime Minister. And submit a soft copy to hungnb.cntt@moh.gov.vn.

Difficulties that arise during the implementation should be reported to the Ministry of Health (Department of Information Technology) for timely resolutions.

Contact official appointed by the Ministry of Health: Mr. Nguyen Ba Hung, Department of Information Technology; Tel: 0915.211.112; Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn.

With gratitude./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Van Thuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1975/BYT-CNTT ngày 19/04/2022 về "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận "Hộ chiếu vắc xin" do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.136

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198