Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2187/BGDĐT-GDĐT 2020 thực hiện chính sách trẻ em học sinh học kỳ II 2019 2020

Số hiệu: 2187/BGDĐT-GDĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 18/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2187/BGDĐT-GDDT
V/v: Thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh học kỳ II năm học 2019-2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên;
- Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai.

Phúc đáp Công văn số 255/SGDĐT-KHTC ngày 22/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc xin ý kiến thực hiện chế độ, chính sách học sinh học kỳ II năm học 2019-2020; Công văn số 695/SGD&ĐT-KHTC ngày 22/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc thực hiện chính sách đối với học sinh cuối cấp các trường phổ thông dân tộc nội trú học kỳ II năm học 2019-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

1. Về thời gian trẻ em, học sinh được hưởng đủ chế độ, chính sách trong học kỳ II năm học 2019-2020 được tính bằng thời gian trẻ em, học sinh học tập thực tế, gồm thời gian tổ chức học trực tuyến và thời gian học tập tại trường, đảm bảo nguyên tắc không vượt quá số tháng/năm học theo quy định tại các văn bản về chế độ chính sách hiện hành.

2. Việc cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ:

- Thực hiện theo Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC ngày 11/5/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đạo điều hành giá năm 2020 đã hướng dẫn: mức thu học phí thực hiện theo quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (cụ thể: đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên theo số tháng thực học; đối với cơ sở giáo dục phổ thông không quá 9 tháng/năm; đối với cơ sở giáo dục đại học không quá 10 tháng/năm). Như vậy, việc cấp bù miễn, giảm học phí cũng được thực hiện tương ứng theo nguyên tắc cấp bù miễn, giảm học phí theo số tháng thực học nhưng không vượt quá quy định số tháng đối với giáo dục phổ thông và giáo dục đại học tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP .

- Về hỗ trợ chi phí học tập, khoản 3 Điều 11 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đã quy định: thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.

3. Về thời gian thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật, khoản 1, Điều 7 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật đã quy định: “Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách đang học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp được cấp học bổng 10 tháng/năm học; người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng chính sách đang học tập tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được cấp học bổng 9 tháng/năm học”. Như vậy, người khuyết tật thuộc đối tượng quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC được hưởng học bổng theo số tháng nêu trên.

4. Về thời gian thực hiện chính sách học bổng khuyến khích học tập đối với trường chuyên, theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, học bổng khuyến khích học tập “được cấp theo từng học kỳ và cấp 9 tháng theo biên chế năm học ”.

5. Về thời gian thực hiện chi trả chế độ, chính sách đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc. Đối với đối tượng học sinh lớp 9 và lớp 12 năm học 2019-2020, khoản 2, Điều 2 Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT đã quy định: “đối với các chương trình đào tạo có thời gian dưới 01 năm hoặc có thời gian học năm cuối không đủ 12 tháng thì học bổng được cấp theo số tháng thực học của năm học đó”. Do vậy, đối tượng này được chi trả chế độ, chính sách theo thời gian thực học (tính theo tháng) và không vượt quá dự toán kinh phí đã được giao.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai để biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên, các Sở GD&ĐT (để biết);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các Vụ/Cục/Dự án thuộc Bộ (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GD&ĐT (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDDT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2187/BGDĐT-GDĐT ngày 18/06/2020 về thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh học kỳ II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.594

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!