Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4281/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 29/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Cách tính trợ cấp cho nhà giáo đã nghỉ hưu

Ngày 29/10/2013, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn 4281/BHXH-CSXH huớng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa đuợc huởng phụ cấp thâm niên trong luơng hưu theo quyết định 52/2013/QĐ-TTg.

Theo đó, mức trợ cấp một lần đuợc tính như sau:

Mức trợ cấp một lần

=

Lương hưu tháng 10/2013 x 10%

x

Số năm được tính trợ cấp


Cụ thể, số năm đuợc tính trợ cấp là tổng thời gian đã trực tiếp giảng dạy, nếu thời gian tính hưởng trợ cấp có tháng lẻ từ 3 đến 6 tháng thì tính bằng nửa năm, từ 6 đến dưới 12 tháng tính bằng 1 năm.

Hồ sơ để đựợc giải quyết huởng trợ cấp bao gồm:
+ Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Mẫu số 01-QĐ52 đính kèm công văn này (1 bản chính)
+ Bản chụp quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp đối với truờng hợp nhà giáo đang huởng lương hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg .
    

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4281/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg) quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, sau khi trao đổi về nghiệp vụ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, điều kiện tính hưởng trợ cấp, thời hạn giải quyết

Thực hiện theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 và Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

2. Mức trợ cấp một lần

Mức trợ cấp một lần

=

Lương hưu tháng 10/2013 x 10%

x

Số năm được tính trợ cấp

Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục công lập quy định tại Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg đã được tính hưởng chế độ hưu trí (nếu không liên tục thì được cộng dồn); thời gian tính hưởng trợ cấp nếu có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng thì tính bằng 1/2 năm, từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính bằng 1 năm).

- Trường hợp đã từ trần từ ngày 01/01/2012 đến trước ngày 15/10/2013 (ngày Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg có hiệu lực) mà đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg nhưng chưa được giải quyết thì tính điều chỉnh mức lương hưu đến tháng 10/2013 để làm căn cứ tính trợ cấp.

- Trường hợp từ trần kể từ ngày 15/10/2013 trở đi mà đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định s 52/2013/QĐ-TTg nhưng chưa được giải quyết thì lấy mức lương hưu tháng 10/2013 để làm căn cứ tính trợ cấp.

- Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định mà từ ngày 01/01/2012 trở đi được hưởng lại lương hưu nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg thì lấy mức lương hưu tháng 10/2013 để làm căn cứ tính trợ cấp.

3. Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp

3.1. Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu, hồ sơ gồm:

a) Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Mu số 01-QĐ52 ban hành kèm theo văn bản này (01 bản chính);

b) Bản chụp Quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp quy định tại Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

3.2. Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết, đã chết từ ngày 01/01/2012 trở đi, hồ sơ gồm:

a) Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân theo Mu số 02-QĐ52 ban hành kèm theo văn bản này (01 bản chính);

b) Bản chụp Quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp quy định tại Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg;

c) Bản sao (01 bản) Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên b là đã chết.

4. Trách nhiệm trong việc giải quyết hưởng trợ cấp

4.1. Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu và thân nhân nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết, đã chết từ ngày 01/01/2012 trở đi

- Lập hồ sơ theo quy định tại Điểm 3.1 hoặc Điểm 3.2, Khoản 3 nêu trên nộp cho BHXH quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là BHXH huyện) nơi đang hưởng lương hưu;

- Căn cứ thời điểm ghi trên giấy hẹn của cơ quan BHXH để đến nhận Quyết định hưởng trợ cấp và tiền trợ cấp.

4.2. Trách nhiệm của cơ quan BHXH

a) Trách nhiệm của BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh)

- Chỉ đạo BHXH huyện hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ từ nhà giáo đang hưởng lương hưu hoặc thân nhân nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo hướng dẫn tại văn bản này chuyển BHXH tỉnh giải quyết theo quy định (viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả);

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền;

- Tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp do BHXH huyện chuyển đến, căn cứ hồ sơ hưu trí do BHXH tỉnh đang quản lý để lập Bảng tổng hp thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập theo đúng quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg và hướng dẫn tại văn bản này (Mu số 03-QĐ52 ban hành kèm theo văn bản này) và ban hành Quyết định hưởng trợ cấp (Mu số 04-QĐ52 ban hành kèm theo văn bản này) (03 bản, trong đó 01 bản lưu cùng hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp, 01 bản chuyển cho BHXH huyện thực hiện chi trả, 01 bản giao cho người hưởng trợ cấp); lập Danh sách giải quyết hưởng trợ cấp (Mu số 05-QĐ52 ban hành kèm theo văn bản này) (02 bản, trong đó 01 bản chuyển cho Phòng Kế hoạch Tài chính để cấp kinh phí cho BHXH huyện, 01 bản chuyển cho BHXH huyện để thực hiện chi trả);

- Ghi bổ sung đối tượng hưởng “Trợ cấp QĐ52” thành một loại đối tượng riêng để bổ sung vào mẫu báo cáo tổng hợp đối tượng và kinh phí hưởng BHXH (Mu 20-HSB) tại Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của BHXH Việt Nam trong Phần A, Mục II - Trợ cấp một lần, ghi thêm Điểm 11 gồm 02 dòng “Trợ cấp QĐ52” và “Nguồn ngân sách” (sau trợ cấp khu vực);

- Thực hiện việc quản lý lưu trữ hồ sơ theo quy định như đối với đối tượng hưởng các chế độ trợ cấp một lần khác.

b) Trung tâm Thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này, xây dựng và triển khai, hướng dẫn thực hiện chương trình phần mềm liên quan đến giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định của Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg để BHXH tỉnh thực hiện.

c) Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện các nội dung liên quan quy định tại văn bản này.

5. Lập dự toán, chi trả và quyết toán

5.1. Lập dự toán

a) Đi với việc lập dự toán chi cho người hưởng trợ cấp theo Quyết định s 52/2013/QĐ-TTg

- Hàng năm, BHXH các huyện lập dự toán chi cho người hưởng trợ cấp theo “Trợ cấp QĐ52” trên địa bàn huyện trong dự toán chi BHXH bắt buộc do ngân sách Nhà nước đảm bảo gửi BHXH tỉnh.

- Hàng năm, BHXH tỉnh tổng hợp dự toán chi "Trợ cấp QĐ52” của toàn tỉnh trong dự toán chi BHXH bt buộc do ngân sách Nhà nước đảm bảo, gửi BHXH Việt Nam.

Dự toán chi “Trợ cấp QĐ52” được lập thành một nội dung chi và tổng hợp bổ sung vào các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

+ Tổng hợp vào dòng số 12, Mục I, Phần Tổng số chi - Phụ lục số 02

+ Tổng hợp vào dòng số 8, Khoản A, Mục I, Phần II - Phụ lục số 09

b) Riêng năm 2013, đề nghị BHXH các tỉnh tổng hợp số thực chi hàng tháng (theo Mu số 06-QĐ52 ban hành kèm theo văn bản này) và gửi về BHXH Việt Nam chậm nhất vào ngày 10 của tháng sau để BHXH Việt Nam có cơ sở cấp kinh phí.

c) Đối với dự toán chi năm 2014, đề nghị BHXH các tỉnh lập dự toán bổ sung (theo Mu số 07-QĐ52 ban hành kèm theo văn bản này) gửi về BHXH Việt Nam (Ban Chi) trước ngày 30/11/2013 để kịp thời phân bổ dự toán năm 2014.

5.2. Chi trả

- BHXH huyện căn cứ Danh sách giải quyết hưởng trợ cấp (Mu số 05-QĐ52) và Quyết định hưởng trợ cấp do BHXH tỉnh chuyển, thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng hoặc thân nhân người hưởng ngay khi nhận được Mu số 05-QĐ52.

- Người hưởng hoặc thân nhân người hưởng khi đến nhận trợ cấp xuất trình chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.

5.3. Quyết toán

- Ghi bổ sung đối tượng hưởng “Trợ cấp QĐ52” thành một loại đối tượng riêng vào Phần II: 5. Trợ cấp QĐ52 tại Báo cáo chi lương hưu, trợ cấp BHXH do ngân sách Nhà nước đảm bảo (Mu 4a-CBH) quy định tại Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.

- Tổng hp số tiền đã chi “Trợ cấp QĐ52” vào chỉ tiêu “Lương hưu” tại Mục I, Phần II của Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN (Mu B08a-BH); Báo cáo tổng hp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN (Mu B08b-BH) quy định tại Chế độ kế toán BHXH Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh, thành phố, báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, LĐTB&XH, Tài chính;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để p/h);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Mẫu số 01-QĐ52

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ……………………..

Tên tôi là: …………………………….sinh ngày ….. tháng ……. năm ………….

Số CMND …………do ………………. cấp ngày ….. tháng ……. năm ………….

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):..........................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Tên cơ quan, đơn vị công tác trước khi nghỉ việc:.............................................

.....................................................................................................................

Được nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày ….. tháng ……. năm ………….

Nơi đang nhận lương hưu hàng tháng:.............................................................

.....................................................................................................................

Căn cứ quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định.

Tôi đề nghị được chuyển khoản số tiền được nhận vào tài khoản cá nhân như sau (*): Chủ tài khoản…………………………………………………………, số tài khoản………………., mở tại Ngân hàng…………………………, chi nhánh…………………………./.

 

 

…………, ngày ….. tháng ……. năm ……
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Người có nhu cầu nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân kê khai mục này.

 

Mẫu số 02-QĐ52

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ………………………

Tên tôi là: ………………….sinh ngày …… tháng ….. năm …..

Số CMND ……………. do ……………….. cấp ngày …… tháng ….. năm …..

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh):.......................................

..................................................................................................................

Là (1)……………………… của ông/bà ………………………….. đã được hưởng chế độ hưu trí từ ngày …… tháng ……. năm ……. và từ trần ngày …… tháng ……. năm …….

Ông/Bà ………………… trước khi nghỉ việc hưởng lương hưu làm việc tại: ……………. và trước khi từ trần nhận lương hưu tại:....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Căn cứ quy định tại Quyết định s52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đại diện cho gia đình, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định đối với ông/bà

Tôi xin cam kết về nội dung kê khai và không để xảy ra tranh chấp về khoản tiền trợ cấp này, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi đề nghị được chuyển khoản số tiền được nhận vào tài khoản cá nhân như sau (2): Chủ tài khoản……………………………….., số tài khoản…………………………, mở tại Ngân hàng ……………………… chi nhánh …………………../.

 

 

…………, ngày ….. tháng ……. năm ……
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Quan hệ với người chết (vợ, chồng, con...)

(2) Người có nhu cầu nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân kê khai mục này.

 

Mẫu số 03-QĐ52

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP…
PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
--------

 

 

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

BẢNG TỔNG HỢP THỜI GIAN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY, GIÁO DỤC, HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

(Kê khai theo hồ sơ hưu trí để hưởng trcấp theo Quyết định s 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 ca Thủ tướng Chính phủ)

Căn cứ hồ sơ hưu trí số (*):……………………. của ông (bà) …………………………, nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày ….. tháng ……. năm …….;

Lương hưu tháng 10/2013 (không bao gồm phụ cấp khu vực) là ………………….. đồng

Ông (Bà) có tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập theo hồ sơ hưu trí được tính hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tưng Chính ph như sau:

Thi gian công tác

Thi gian

Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, đơn vị làm việc, địa điểm đơn vị

Ghi chú

Từ tháng/năm

Đến tháng/năm

Năm

Tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

(Tổng thời gian bằng chữ: ……………………………………………………)

 

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Ghi số sổ hưu trí hoặc số sổ BHXH

 

Mẫu số 04-QĐ52

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP…..

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………../QĐ-BHXH

……., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ …………..

- Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số …………. ngày …… tháng …..năm ……của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố ……………….;

- Căn cứ hồ sơ hưởng chế độ hưu trí số: ………………của ông (bà) (1) ……………..;

- Căn cứ Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của ông/bà (2)………………….., hiện cư trú tại ……………………………………….;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông, Bà (1).......................................................................................................

Sinh ngày ……. tháng ……. năm ………

Cơ quan, đơn vị công tác khi nghỉ việc:...........................................................................

Nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày ……. tháng ……. năm ………

Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập là ….. năm ……. tháng

Lương hưu tính tại thời điểm tháng 10/2013 là ……………. đồng/tháng

Điều 2: Ông (Bà) (2)......................................................................................................

Được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Mức trợ cấp:

Lương hưu tháng 10/2013 x 10% x số năm được tính trợ cấp = ………………. đồng

(Số tiền bằng chữ:........................................................................................................ )

Nơi nhận trợ cấp:..........................................................................................................

Điều 3: Các Ông, Bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc Bảo hiểm xã hội …………… và ông/bà (2) …………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Nhà giáo hưởng lương hưu.

(2) Nhà giáo hưởng lương hưu hoặc thân nhân của nhà giáo đối với trường hp nhà giáo hưởng lương hưu đã chết.

 

Mẫu số 05-QĐ52

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, TP
………..

 

 

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP

theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thtướng Chính phủ

tháng……năm………

Số TT

H và tên

Tháng, năm sinh

Số hồ sơ hưu trí

Tháng, năm bắt đầu hưởng lương hưu

Thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại cơ sở giáo dục công lập

Lương hưu tháng 10/2013

Số năm được tính trợ cấp

Mức trợ cấp một lần

Ghi chú

Nam

Nữ

Năm

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 


Ngưi lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng Chế độ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

…., ngày …. thángnăm
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú: cột 8 có tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng thì cột 10 ghi bằng 0,5; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng ghi bng 1

 

Mẫu số 06-QĐ52

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, TP
………..

 

 

………., ngày …. tháng …… năm ……

 

BÁO CÁO SỐ CHI TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG

Tháng        năm 2013

STT

Đơn vị

Số người

Số tiền (triệu đồng)

1

BHXH huyện ….

 

 

2

BHXH huyện ….

 

 

 

………..

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng du, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 07-QĐ52

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO
HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP ………..

 

 

………., ngày …. tháng …… năm ……

 

DỰ TOÁN CHI TRỢ CẤP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-TTG
NĂM 2014

STT

Nội dung

Dự toán chi năm 2014

1

Số người

 

2

Số tiền (triệu đồng)

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng du, ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4281/BHXH-CSXH ngày 29/10/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.396

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!