Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1971/TCDN-KĐCL hướng dẫn tự kiểm định chất lượng dạy nghề và báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2015 do Tổng cục Dạy nghề ban hành

Số hiệu: 1971/TCDN-KĐCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Dạy nghề Người ký: Cao Văn Sâm
Ngày ban hành: 08/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TNG CỤC DẠY NGH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1971/TCDN-KĐCL
V/v hướng dẫn tự kiểm định CLDN và báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định CLDN năm 2015

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Công văn s6459/VPCP-KGVX ngày 18/8/2015 của Văn phòng Chính phủ đồng ý tiếp tục áp dụng các quy định theo các văn bản hiện hành về dạy nghề, trong đó có kiểm định chất lượng dạy nghề trong thời gian chờ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Dạy nghề hướng dẫn thực hiện tự kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề năm 2015 như sau, Tổng cục Dạy nghề đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề trên địa bàn triển khai công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2015, cụ thể như sau:

1. Quy trình tự kiểm định chất lượng dạy nghề

Triển khai thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy trình được quy định tại Điều 5, Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề.

2. Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

- Đối với trung tâm dạy nghề: tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề được quy định tại Thông tư số 19/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề.

- Đối với trường trung cấp nghề: tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề được quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2008 của BLao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề.

- Đối với trường cao đẳng nghề: tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề được quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/01/2008 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề.

3. Đánh giá các chỉ số, cách tính điểm của tiêu chuẩn kiểm định chất lượng

- Đối với trung tâm dạy nghề: Đánh giá các chỉ số, cách tính điểm của tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề theo Công văn số 862/TCDN-KĐCL của Tổng cục Dạy nghề ngày 29/5/2013.

- Đối với trường trung cấp nghề: Đánh giá các chỉ số, cách tính điểm của tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề theo Công văn số 753/TCDN-KĐCL của Tổng cục Dạy nghề ngày 12/5/2014.

- Đối với trường cao đẳng nghề: Đánh giá các chỉ số, cách tính điểm của tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề theo Công văn số 754/TCDN-KĐCL của Tổng cục Dạy nghề ngày 12/5/2014.

4. Báo cáo kết quả thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề

- Đối với các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề được Tổng cục Dạy nghề lựa chọn kiểm định chất lượng năm 2015: theo hướng dẫn cụ thể riêng đối với từng cơ sở dạy nghề.

- Đối với các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề không được Tổng cục Dạy nghề lựa chọn kiểm định chất lượng năm 2015:

+ Gửi 02 bản in báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề (đóng bìa, soạn thảo bng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13) về Tổng cục Dạy nghề (qua Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và bản điện tử gửi vào địa chỉ email: lehaibang.tcdn@gmail.com trước ngày 15/12/2015.

+ Báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2015: tổng điểm tự đánh giá, cấp độ; thời gian hoàn thành và thời gian gửi Tổng cục Dạy nghề Báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện rà soát, báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2015 của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn quản lý (theo mẫu báo cáo kèm theo) và gửi về Tổng cục Dạy nghề (qua Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, địa chỉ: 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và bản điện tử gửi vào địa chỉ email: lehaibang.tcdn@gmail.com trước ngày 15/01/2016 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng dạy nghề được đăng trên trang web của Tổng cục Dạy nghề: www.tcdn.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Tổng cục Dạy nghề (qua Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, số điện thoại: 04.3978.2841, số fax: 04.3978.2840) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục trường (để báo cáo);
- Văn phòng TCDN (để đăng trên website);
- Lưu: VT, KĐCL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Cao Văn Sâm

 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số……………….
V/v rà soát, báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2015

……….., ngày ….. tháng ….. năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số …./TCDN-KĐCL ngày …. tháng …. năm ……. của Tổng cục Dạy nghề về việc rà soát, báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ………………… báo cáo về việc rà soát thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2015 của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn như sau:

1. Tổng số cơ sở dạy nghề trên địa bàn: …………………………..

Trong đó: ………… trường cao đẳng nghề, ………….. trường trung cấp nghề, ………… trung tâm dạy nghề;

2. Số cơ sở dạy nghề đã thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2015 là: ……….; Trong đó: …………… trường cao đẳng nghề, ……………trường trung cấp nghề,………………. trung tâm dạy nghề;

(Chi tiết tại Phụ lục kèm công văn này)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- …………….;
-
Lưu: ………...

GIÁM ĐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ...
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……….., ngày ….. tháng ……. năm 2016

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DẠY NGHỀ NĂM 2015 CỦA CÁC CƠ SỞ DẠY NGH TRÊN ĐỊA BÀN
(Kèm theo Công văn số …….. ngày ……… tháng năm 2016)

STT

Tên cơ sở dạy nghề

Loại hình

Thực hiện tự kiểm định năm 2015

Ghi chú

Công lập

Trực thuộc doanh nghiệp Nhà nước

Tư thục

Thời gian hoàn thành Báo cáo kết quả tự kiểm định CLDN

Thời gian gửi TCDN Báo cáo kết quả tự kiểm định CLDN (bưu điện/email)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1971/TCDN-KĐCL hướng dẫn tự kiểm định chất lượng dạy nghề và báo cáo tình hình thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2015 do Tổng cục Dạy nghề ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69