Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7071/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 26/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 7071/TC/TCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 7071 TC/TCT NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TẠI KHU THƯƠNG MẠI LAO BẢO

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
- Cục thuế tỉnh Quảng Trị
- Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 435/UB-TM ngày 29/3/2002 và công văn số 848/UB-TM ngày 29/5/2002 của UBND tỉnh Quảng Trị, Công văn số 171/CV-TCVG ngày 29/3/2002 của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Quảng Trị và Công văn số 560 CT/NV ngày 26/4/2002 của cục thuế tỉnh Quảng Trị về việc ưu đãi đầu tư tại khu thương mại Lao Bảo, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại điểm 5, Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; điểm 1 và điểm 8, Điều 1 Quyết định số 08/2002/QĐ-TTg ngày 11/1/2002 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế Khu thương mại Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 thì hàng hoá sản xuất, gia công tái chế, lắp ráp Khu thương mại Lao Bảo của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, các bên hợp danh có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm hàng hoá đó.

2/ Căn cứ điểm 1, mục A, phần II Thông tư số 16/2002/TT-BTC ngày 8/2/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu thương mại Lao Bảo tỉnh Quảng Trị thì:

2.1/ Mọi quan hệ mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong Khu thương mại Lao Bảo là quan hệ xuất, nhập khẩu. Do đó, hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp Việt Nam trong thị trường nội địa bán cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài trong Khu thương mại Lao Bảo phải làm thủ tục xuất khẩu và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Hàng hoá bán vào Khu thương mại Lao Bảo được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải có đầy đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng đã thực tế xuất khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Riêng đối với các loại hàng hoá đặc thù như điện, nước, điện thoại và những loại hàng hoá không phải làm thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999 của Bộ thương mại thì không cần có Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu.

2.2/ Các doanh nghiệp có trụ sở trong Khu thương mại Lao Bảo khi xuất hàng vào nội địa Việt Nam để bán thì tổ chức cá nhân mua hàng phải làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá và kê khai, nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu theo quy định. Trường hợp các doanh nghiệp có trụ sở trong Khu thương mại Lao Bảo khi xuất hàng vào nội địa Việt Nam cho các chi nhánh, cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp để bán hàng thì chi nhánh, cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp phải làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá và kê khai, nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu theo quy định.

Cơ quan Hải quan cửa khẩu Lao Bảo thực hiện tính và thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu và đơn vị nhập khẩu hàng hoá phải thực hiện kê khai thuế, nộp thuế theo luật định.

2.3/ Các doanh nghiệp có trụ sở đóng ngoài Khu thương mại Lao Bảo xuất hàng hoá và các chi nhánh, cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp trong Khu thương mại Lao Bảo để bán hàng thì doanh nghiệp phải lập hoá đơn GTGT và được áp dụng thuê suất thuế GTGT 0% nếu có đầy đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng đã xuất khẩu (không cần điều kiện về hợp đồng bán hàng) theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các chi nhánh, cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp khi bán hàng hoá, dịch vụ cho các đối tượng khác trong khu Thương mại Lao Bảo thì không phải chịu thuế GTGT.

2.4/ Các doanh nghiệp có trụ sở đóng ngoài Khu thương mại Lao Bảo có hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình, hạng mục công trình trong Khu thương mại Lao Bảo thì các hoạt động trên không phải chịu thuế GTGT. Trong trường hợp này, nếu các doanh nghiệp thi công đưa nguyên, vật liệu, máy móc, thiết bị từ nội địa vào để thi công công trình trong Khu thương mại Lao Bảo thì doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá và được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. Đối với máy móc, thiết bị doanh nghiệp đưa từ nội địa vào để thi công công trình trong Khu thương mại Lao Bảo theo phương thức tạm xuất - Tái nhập thì không phải chịu thuế GTGT.

2.5/ Căn cứ quy định tại điều 19 Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định số 219/1998/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ Tướng Chính Phủ đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2002/QĐ-TTg (nêu trên) thì đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế là các tổ chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khu thương mại Lao Bảo. Để được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu thương mại Lao Bảo phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định là:

- Có dự án đầu tư vào khu thương maị Lao Bảo theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước theo quy định tại Điều 19 Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo (nêu trên).

- Thực hiện đúng chế độ kế toán và nộp thuế theo kê khai, theo quy định tại Điều 36 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Điều 31 Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Theo các quy định trên, các hộ kinh doanh nộp thuế theo chế độ khoán doanh thu và tỉ lệ thu nhập chịu thuế không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi về thuế theo quy chế Khu thương mại Lao Bảo.

3/ Các cơ sở sản xuất kinh doanh có trụ sở trong Khu thương mại Lao Bảo khi mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải sử dụng các loại hoá đơn theo chế độ quy định.

Để quản lý, kiểm soát được các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở trong Khu thương mại Lao Bảo và các cơ sở sản xuất, kinh doanh này với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở ngoài Khu thương mại Lao Bảo, đề nghị cục thuế tỉnh Quảng Trị nghiên cứu đề xuất phát hành loại hoá đơn dùng riêng cho các doanh nghiệp trong Khu thương mại Lao Bảo, trước mắt áp dụng biện pháp đóng dấu "Khu thương mại Lao Bảo" vào hoá đơn phát hành cho các đơn vị sử dụng; đối với các doanh nghiệp đăng ký tự in hoá đơn để sử dụng, yêu cầu doanh nghiệp phải ghi rõ "Doanh nghiệp trong Khu thương mại Lao Bảo" trên hoá đơn tự in.

Bộ Tài chính thông báo để UBND tỉnh Quảng Trị, Cục thuế tỉnh Quảng Trị và Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Quảng Trị biết và hướng dẫn các đơn thực hiện.

Trương Chí Trung

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7071/TC/TCT ngày 26/06/2002 của Bộ Tài chính về việc Ưu đãi đầu tư tại khu thương mại Lao Bảo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.529

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!