Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4977/TCĐBVN-VT năm 2021 hướng dẫn xây dựng "Luồng xanh" vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4977/TCĐBVN-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Huyện
Ngày ban hành: 18/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ

VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4977/TCĐBVN-VT
V/v: hướng dẫn xây dựng "Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch tại một số địa phương; Thông báo số 251/TB-BGTVT ngày 17/7/2021 về việc thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban trực tuyến ngày 16/7/2021 giữa Bộ Giao thông vận tải với các địa phương khu vực phía Nam về công tác vận ti hàng hóa gắn với phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chđạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương phối hợp triển khai một số nội dung như sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện nội dung Hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” vận tải để ưu tiên phục vụ cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết nội dung hướng dẫn được đính kèm theo văn bản này).

2. Chỉ đạo lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn:

a) Nghiên cứu các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện lưu thông trên “Luồng xanh” vận tải được nhanh chóng. Xem xét chkiểm tra xác suất đối với các phương tiện chở hàng thiết yếu, hàng dễ hư hng (hàng mau hỏng) có dán Thẻ nhận diện theo quy định đđảm bảo lưu thông thông suốt 24/24h, hạn chế ùn tc giao thông, ùn ứ hàng hóa tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn địa phương, góp phần thực hiện tt “Mục tiêu kép” ca Thủ tướng Chính phủ vừa đm bo phòng, chống dịch bệnh hiệu quvừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

b) Thực hiện các biện pháp để đảm bảo vừa kiểm tra, kiểm soát cht chcác phương tiện về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chng dịch bệnh Covid-19 tại địa phương vừa đảm bảo việc lưu thông hàng hoá thông suốt 24/24h. Tăng cưng công tác hậu kim và x lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

Tổng cục ĐBVN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, ch đo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- N trên;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để b/cáo);
- Thứ trư
ng Lê Đình Thọ (để b/cáo);
- Thứ trư
ng Lê Anh Tuấn (để b/cáo);
- Phó CT chuyên trách
Ủy ban ATGTQG Khuất Việt Hùng (để b/cáo);
- Các Vụ: ATGT, Vận tải
- Bộ GTVT;
- Các đ/c Phó TCT (để p/h ch
ỉ đạo);
- Cục Cảnh sát giao thông (C08);
- Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT;
- Sở GTVT các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam;
- Các Cục QLĐB I, II, III và IV;
- Vụ ATGT - T
ng cục ĐBVN;
- Báo Giao thông; Trung tâm TT và TT - Tổng cục ĐBVN;
- Lưu: Văn thư, Vận tải.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện

 

HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG “LUỒNG XANH” VẬN TẢI ƯU TIÊN CHO PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA, VẬN CHUYỂN CÔNG NHÂN, CHUYÊN GIA ĐƯỢC LƯU THÔNG THÔNG SUỐT 24/241 TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG ÁP DỤNG CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Văn bản số 4977/TCĐBVN-VT ngày 1/8/7/2021)

1. Mục đích

1.1. Việc xây dựng “Luồng xanh” vận tải để đảm bảo việc kết nối liên thông đảm bảo lưu thông thông suốt cho phương tiện và hàng hóa, gim ùn tc giao thông, ùn ứ hàng hóa tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ.

1.2. Tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên cho các phương tin vận chuyn hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia có Thnhận diện phương tiện được lưu thông thông suốt 24/24h, giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát khi phương tiện đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và đảm bo các yêu cu về phòng, chng dịch tạic địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thtướng Chính phủ.

1.3. Tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng trên đường, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh khi kiểm tra các thông tin liên quan đến phương tiện, hành trình và thời gian vận chuyn thông qua việc quét mã QRCode trên Thnhận diện phương tiện.

1.4. Phương tiện có dán Thẻ nhận diện sẽ được các lực lượng chức năng trên đường hoặc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh kiểm tra nhanh thông qua quét mã QRCod hoặc xem xét miễn kiểm tra hoặc chỉ kiểm tra xác suất để đảm bảo thông thông suốt, giảm ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hóa khi phương tiện vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực dịch.

2. Đối tượng áp dụng

2.1. Hướng dẫn này áp dụng cho Sở GTVT các tnh, thành phố trc thuộc Trung ương, lực lượng chức năng trên đường, tại các điểm kiểm soát dịch bệnh; các đơn vị vận tải bằng xe ô tô và người điều khin phương tiện (lái xe vận chuyển hàng hóa, vận chuyn công nhân, chuyên gia khi thực hiện vận chuyển trên đường.

2.2. Loại phương tiện được đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các “Lung xanh” vận tải do Tổng cục ĐBVN và S GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố gồm:

a) Xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyn thiết bị, vật tư và sinh phm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19,... có hành trình vận chuyn đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực dịch.

b) Xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

3. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn này được áp dụng trong thời gian các địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Tổng cục ĐBVN:

a) Ch trì y dựng và trin khai hướng dẫn sử dụng, phần mm đăng ký, cấp Thẻ nhận diện pơng tin ưu tiên hot động trên "Luồng xanh" vn ti cho các Sở GTVT.

b) Phối hợp với Sở GTVT các địa phương đxây dựng, tng hợp và công bố các tuyến đường ưu tiên sử dụng làm “Luồng xanh” vận ti liên tnh.

c) Hàng ngày, tổng hợp, báo cáo về tình hình giao thông và kết qucấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” toàn quốc.

4.2. Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV:

a) Btrí lực lượng bám sát và phối hợp chặt chvới lực lượng của các địa phương trên địa bàn quản lý đthực hiện điều tiết, phân lung đm bảo không để xảy ra ùn tắc giao thông.

b) Phối hợp chặt chẽ với các Sở GTVT trong khu vực quản lý xây dựng và tng hợp về tuyến đường ưu tiên sử dụng làm “Luồng xanh” vận tải liên tỉnh để báo cáo Tổng cục ĐBVN công bố.

c) Chđộng nắm bắt, tiếp nhận thông tin liên quan đến những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo ngay về Tng cục ĐBVN để có biện pháp giải quyết kịp thời.

4.3. Sở GTVT các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng tại địa phương và Cục QLĐB khu vực thực hiện điều tiết, phân lung đảm bảo không để xy ra ùn tc giao thông. Chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ùn tắc giao thông, ùn hàng hóa trên các tuyến đường sử dụng làm “Luồng xanh” vn tải mà nguyên nhân do công tác điều tiết, phân luồng giao thông không đảm bo an loàn, thông suốt.

b) Ch trì, phối hp với các cơ quan liên quan xây dng phương án, báo cáo Tổng cục ĐBVN (qua Cục QLĐB khu vực) vtuyến đường ưu tiên sử dụng làm “Lung xanh” vận tải liên tnh; y dựng, tổng hợp và công bố các tuyến đường ưu tiên sử dụng làm “Luồng xanh” vận tải nội tỉnh và thực hiện cập nhật lên phần mềm đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện của Tổng cục ĐBVN.

c) Hướng dẫn sử dụng phần mm đăng ký Thnhận din phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải cho các đơn vị vận tải trên địa bàn.

d) Btrí cán bộ sử dụng phần mm của Tổng cục ĐBVN đthực hiện cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” cho các đơn vị vận tải trên địa bàn đảm bo liên tục 24/24h và 24/7 ngày trong tuần.

d) Thực hiện hậu kiểm hoặc kim tra đột xuất đối với các đơn vị vận ti, phương tiện vận ti đã được cấp Thnhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” đđảm bo thực hiện nghiêm các quy định v phòng, chng dịch Covid-19 và các yêu cầu về an toàn, an ninh. Chtrì hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương xử lý nghiêm đối với các trường hợp cung cấp thông tin không trung thực hoặc không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chng dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế; thông báo ngay đến các chốt kim soát và các cơ quan, đơn vị có liên quan đphối hợp quản lý.

e) Công brộng rãi số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email, zalo và các hình thức thức tương tự khác của Sở trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Sở.

g) Phối hp với cơ quan, đơn vị có liên quan để tạo thuận lợi cho việc lưu thông của các phương tiện có dán Thnhận diện phương tiện được ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải nhanh chóng.

h) Chủ trì giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Hàng ngày, thực hiện theo dõi, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường và tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn địa phương; tng hp báo cáo Tổng cục ĐBVN (qua các Cục QLĐB khu vực) và thông tin trên nhóm Zalo về phòng chống Covid-19 do Tổng cục ĐBVN lập về các địa điểm ùn tắc giao thông, trong đó nêu rõ: thời gian, địa điểm xảy ra ùn tắc, nguyên nhân ùn tắc (do phương tiện đông, do việc kiểm soát y tế của các lực lượng chức năng,... và các nguyên nhân khác). Kịp thời đxuất với cấp có thẩm quyền đgiải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

4.4. Đơn vị vận tải, lái xe

a) Thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

b) Đơn vị vận tải thuộc đối tượng quy định tại Mục 2 của Hưng dn này có nhu cầu cấp Thẻ nhận diện phương tiện để được ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” thực hiện đăng ký và khai báo các thông tin theo hướng dẫn tại địa chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn. Thực hiện in giấy nhn diện phương tiện kèm theoQRCode lên giấy (khổ A5) để dán trên kính phía trước và in lên giy (khổ A4) đdán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho vic kim tra, kim soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bnh (Lưu ý thực hiện quét thử mã QRCode đkiểm tra tính chính xác của của thông tin trước khi dán lên xe).

c) Đơn vị vận ti, lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật vtính chính xác của thông tin đã đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hot động trên “Lung xanh” và các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm soát liên ngành và các Sở GTVT trong quá trình vận chuyển.

d) Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tin, lái xe để đảm bo phương tiện hoạt động theo đúng hành trình trên “Luồng xanh” vận tải đã đăng ký. Yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng trên đường và tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

đ) Mã QRCode trên thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Lung xanh” vận tải sẽ tự động hủy trong các trường hợp sau: khi hết thời hạn ghi trên Thẻ nhận diện; trong trường hợp lực lượng chức năng phát hiện phương tiện hoạt động không đúng hành trình đăng ký; trong trường hợp cơ quan cấp phát hiện đơn vị vận tải khai báo thông tin không trung thực./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/07/2021 hướng dẫn xây dựng "Luồng xanh" vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.086

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server250