Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2850/UBND-VX 2021 nhóm đối tượng được phép lưu thông khi giãn cách Hồ Chí Minh

Số hiệu: 2850/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 23/08/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2850/UBND-VX
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố.

Ngày 21 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 2800/UBND-VX điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội;

Căn cứ tình hình triển khai thực tế ngày 23 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục có ý kiến chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Các nhóm đối tượng được phép ra đường vẫn áp dụng theo 17 nhóm đã quy định tại phụ lục đính kèm Công văn số 2800/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2021, trong đó điều chỉnh như sau:

a) Các lực lượng được ưu tiên và không yêu cầu có giấy đi đường khi qua chốt gồm:

- Lực lượng cán bộ, nhân viên ngành y tế có thẻ ngành y tế hoặc giấy đi đường do Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật.

- Người dân đi tiêm vắc xin có tin nhắn báo lịch tiêm hoặc giấy báo mời tiêm và kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để trình cho chốt kiểm soát.

- Nhân viên hệ thống phân phối (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cung cấp lương thực thực phẩm) có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị; chỉ áp dụng cho đến khi có giấy đi đường do Công an Thành phố cấp.

b) Bổ sung thêm nhóm đối tượng sau:

- Các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề nghiệp (mỗi trường 10 giấy); giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách và báo số lượng về Công an Thành phố (Mã 1A).

- Nhân viên giao hàng bằng phương tiện vận tải của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn thuộc các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất theo phương thức “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” trong khu chế xuất, khu công nghiệp; giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tổng hợp danh sách và báo số lượng về Công an Thành phố (Mã 12).

c) Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa (bao gồm tài xế và 01 phụ xế) đã được ngành Giao thông vận tải cấp thẻ QR code, không tiến hành kiểm tra thẻ đi đường cá nhân.

2. Công an Thành phố là đơn vị in và ký cấp giấy (hoặc ủy quyền cho PC08, Công an địa phương các cấp ký) cho toàn bộ các nhóm đối tượng trên; đề nghị các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị có liên quan cung cấp số lượng và danh sách về Công an Thành phố (đồng chí Nguyền Viết Dũng, số điện thoại 038.7.727.777, hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn) trước 21 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2021.

Khi chưa có giấy đi đường nêu trên của Công an Thành phố thì vẫn áp dụng các loại giấy đi đường đã quy định tại Công văn số 2800/UBND-VX và Công văn số 2796/UBND-VX cùng ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố cho đến 00 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2021.

3. Về việc trang bị và phân bổ áo nhận diện cho cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện như sau:

3.1 Đối với cấp thành phố:

- Giao Sở Công Thương, Bộ Tư lệnh Thành phố chuẩn bị số lượng áo nhận diện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021.

- Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm phân bổ cho các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, các Sở, ban, ngành Thành phố và các Ban quản lý trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Giao các Sở, ban, ngành Thành phố chịu trách nhiệm phân bổ cho các đơn vị trực thuộc.

3.2 Đối với cấp huyện:

Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trang bị và phân bổ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; bao gồm cả khối Đảng, Đoàn thể cấp huyện.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy đi đường đề nghị liên hệ các đầu mối sau để được giải quyết:

- Đồng chí Nguyễn Đình Dương - Trưởng phòng PC08, số điện thoại: 090.3.938.393;

- Đồng chí Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Thành phố, số điện thoại: 091.8.312.259./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; (để báo cáo)
- Bộ Công an; (để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban TW MTTQVN;
- TTTU; TT HĐND TP;

- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Trung
tâm Báo chí;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT,(VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hòa Bình

 

 

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 2850/UBND-VX
Revisions to regulations on permitted road users during social distancing

Ho Chi Minh City, August 23, 2021

 

To:

- Heads of Departments and agencies;
- Presidents of the People’s Committees of Thu Duc City and districts;
- State-owned enterprises in Ho Chi Minh City.

On August 21, 2021, the People’s Committee of Ho Chi Minh City issued Official Dispatch No. 2800/UBND-VX on revisions to Official Dispatch No. 2796/UBND-VX dated August 21, 2021 on strengthening of control of permitted road users during social distancing;

In consideration of actual implementation on August 23, 2021, the People’s Committee of Ho Chi Minh City has made the following revisions:

1. 17 groups of permitted road users in the Appendix of Official Dispatch No. 2800/UBND-VX are still applied with the following revisions:

a) The following forces will be given priority and not required to have road use permits to go through road checkpoints:

- Health officials and health workers having health sector cards or road use permits issued by the Department of Health or heads of health facilities established in accordance with law.

- People who go to get vaccinated and have vaccination notification messages or vaccination invitations and ID cards at road checkpoints.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Additional permitted road users:

- Colleges, trade schools (10 permits per school); The list of these schools (code 1A) shall be compiled and sent by Department of Labor, War Invalids and Social Affairs to Ho Chi Minh City Police Department.

- Shippers of food suppliers and catering service providers of units and enterprises implementing “three-on-spot” or “one route, two destinations” plans in export processing zones and industrial zones; The list of shippers (code 12) shall be compiled and sent by management boards of export processing zones and industrial zones to Ho Chi Minh City Police Department.

c) Operators of goods transport vehicles (including the driver and 01 co-driver) who have been issued with QR codes by transport authorities shall not be required to present their road use permits.

2. Road use permits shall be printed and issued by Ho Chi Minh City Police Department (or PC08, local police departments under authorization) to the aforementioned entities; Departments, agencies, district governments and relevant units shall send lists and quantities of eligible permit holders to Ho Chi Minh City Police Department (Mr. Nguyen Viet Dung, Tel: 038.7.727.777, email: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn) before 21:00 of August 23, 2021.

Before the aforementioned road use permits are available, the previous road use permits prescribed in Official Dispatch No. 2800/UBND-VX and Official Dispatch No. 2796/UBND-VX of the People’s Committee of Ho Chi Minh City are still valid until 0:00 of August 25, 2021.

3. Provision and distribution of identification shirts for relevant agencies and units:

3.1 At city level:

- Department of Industry and Trade and Military Headquarters of the City shall prepare the quantity of identification shirts as instructed by the People’s Committee of Ho Chi Minh City in Official Dispatch No. 2796/UBND-VX.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2 At district level:

The People’s Committees of Thu Duc City and districts shall provide identification shirts for officials and public employees and employees affiliated agencies and units, including district-level Communist Party and Youth Union units.

4. In case of difficulties relevant to issuance of road use permits, please contact:

- Mr. Nguyen Dinh Duong – Chief of PC08, Tel: 090.3.938.393;

- Mr. Le Manh Ha – Deputy Chief of Advisory Department - Ho Chi Minh City Police Department, Tel: 091.8.312.259./.

 

 

PP PRESIDENT
DEPUTY PRESIDENT
Le Hoa Binh

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2850/UBND-VX ngày 23/08/2021 về điều chỉnh, bổ sung nội dung tăng cường kiểm soát nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.494

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!