Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6706/BGDĐT-KHTC báo cáo thống kê năm học 2015 2016 xác định đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh

Số hiệu: 6706/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 24/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6706/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn báo cáo thống kê năm học 2015-2016 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Các đại học, học viện, viện đào tạo tiến sỹ, các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện các quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ngày 22/9/2011 về việc quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục; Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 về quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng; Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012; Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học; Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cu các đại học, học viện, viện đào tạo tiến sỹ, các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo) thực hiện báo cáo thống kê năm học 2015-2016 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 cần lưu ý một số vấn đề như sau:

1. Về báo cáo thống kê.

Để thực hiện báo cáo thống kê theo mô hình trực tuyến, từ đó giúp các cấp quản lý giáo dục thu thập số liệu nhanh chóng, chính xác, đề nghị các cơ sở đào tạo thực hiện báo cáo thống kê như sau:

a) Về hình thức báo cáo.

Đ nghị các cơ sở đào tạo thực hiện đồng thời theo 2 hình thức:

- Báo cáo bằng bản cứng: Tổng hợp số liệu thống kê năm học 2015-2016 theo các biểu mẫu được ban hành tại Quyết định số 5363/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tải biu mu, tài Khoản và mật khu đăng nhập tại website www.moet.gov.vn). Sau đó gửi báo cáo lên cấp trên theo đúng thời hạn và quy trình gửi báo cáo.

- Báo cáo trực tuyến: Đăng nhập vào website: http://vnemis.edu.vn/EMIS để cài đặt phần mềm và tải hướng dẫn sử dụng. Sử dụng chức năng nộp dữ liệu lên cấp trên để gửi s liệu về Bộ.

b) Về nội dung báo cáo.

Tổng hợp số liệu thống kê năm học 2015-2016 theo các biểu mẫu, từ biu 1 đến biểu 7 của đại học, cao đẳng và trung cấp; số liệu được cập nhật đến thời Điểm ngày 31/12/2015.

c) Về quy trình gửi báo cáo.

- Các đại học: Tổng hợp báo cáo của các trường thành viên và các khoa trực thuộc gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm báo cáo chung và các báo cáo riêng của các trường và khoa trực thuộc.

- Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ/ngành gửi báo cáo đồng thời cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ/ngành chủ quản để tổng hợp.

- Các cơ sở đào tạo công lập trực thuộc tỉnh và các cơ sở đào tạo ngoài công lập gửi báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời gửi báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp.

Trong quá trình báo cáo thống kê nếu có vướng mắc, đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại 04.3868 3247 để được hướng dẫn.

2. Về xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 được xác định theo các quy định hiện hành, trong đó đề nghị các cơ sở đào tạo lưu ý một số vấn đề sau:

a) Các cơ sở giáo dục đại học xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 theo quy định tại Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015.

Do Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT mới ban hành, nên thời hạn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 đối với các cơ sở giáo dục đại học lùi đến trước ngày 05/02/2016.

b) Các trường cao đẳng, trường trung cấp tiếp tục đăng ký chỉ tiêu năm 2016 theo quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT cho đến khi có văn bản mới ban hành thay thế.

Các trường cao đẳng, trường trung cấp đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 theo mẫu biểu gửi kèm Công văn này.

c) Xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải gắn quy mô đào tạo với nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và góp phần khắc phục tình trạng mất cân đối về cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo.

d) Chấm dứt tuyển sinh đào tạo từ xa đối với ngành sư phạm theo Quyết định số 2833/QĐ-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Tiếp tục thực hiện lộ trình giảm chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy năm 2016 tối thiểu 10% so với năm 2015. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của cơ sở đào tạo khi có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy.

e) Chỉ tiêu đào tạo cử tuyển theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo chỉ tiêu đến cơ sở đào tạo trước 31/10/2016 để đảm bảo thời gian học chương trình dự bị đại học cho sinh viên theo quy định.

f) Chỉ tiêu dự bị đại học thực hiện theo Thông tư số 25/2010/TT-BGDĐT. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo phân b học sinh hoàn thành chương trình dự bị đến các cơ sở đào tạo trước ngày 20/5/2016 và theo nguyên tắc không quá 5% tổng chỉ tiêu chính quy của cơ sở đào tạo.

g) Chỉ tiêu đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sỹ của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ thực hiện theo công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 26/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

h) Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các kết luận về kiểm tra, thanh tra, kiểm toán liên quan đến việc xác định, thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015, khấu trừ chỉ tiêu vượt vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 (nếu có).

Trong quá trình đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, nếu có vướng mắc, đơn vị kịp thời phản ánh về Vụ Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại 04.3869 4885 để được hướng dẫn.

Đề nghị các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện và gửi báo cáo thống kê, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW
(để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
-
Các bộ, ngành có CSĐT trực thuộc
(để phối hợp chỉ đạo thực hiện);
-
Các sở giáo dục - đào tạo (để thực hiện);
-
Vụ GDĐH; Vụ GDCN;
-
Website Bộ GD&ĐT;
-
Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6706/BGDĐT-KHTC ngày 24/12/2015 hướng dẫn báo cáo thống kê năm học 2015-2016 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.494

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!