Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3779/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ hướng dẫn thực hiện Nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012-2013 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 3779/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 25/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3779/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ
V/v Hướng dẫn thực hiện Nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định CLGD năm học 2012-2013

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT, trường trực thuộc;
- Giám đốc TT GDTX, TT GDTX-KTTH-HN&DN.

 

Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013;

Căn cứ Công văn số 5835/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 05/9/2012 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (KT&KĐCLGD) năm học 2012-2013;

Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng hướng dẫn các Phòng GD&ĐT, trường THPT, trung tâm GDTX, GDTX-KTTH-HN&DN thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012-2013. Cụ thể như sau:

Phần 1.

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Phòng CNTT-KT&KĐCLGD chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng tham mưu lãnh đạo Sở GD&ĐT hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế, quy định của Bộ về công tác thi, tuyển sinh, kiểm định chất lượng giáo dục các cấp học, đề xuất giải pháp thực hiện các chủ trương, đảm bảo thực hiện công tác thi và kiểm định chất lượng giáo dục;

2. Đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác KT&KĐCLGD các phòng GD&ĐT, các trường THPT, các trung tâm GDTX, GDTX-KTTH-HN&DN;

3. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá quá trình dạy-học, triển khai xây dựng ngân hàng đề và từng bước đưa vào sử dụng nhằm hạn chế tình trạng dạy thêm-học thêm;

4. Tiếp tục triển khai kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Từng bước triển khai KĐCLGD trung tâm giáo dục thường xuyên và trường trung cấp chuyên nghiệp;

5. Tiếp tục triển khai Chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông, Chương trình quốc tế đánh giá học sinh tiểu học và các chương trình đánh giá quốc gia, quốc tế khác.

6. Quản lý và cấp phát văn bằng theo đúng các quy định hiện hành của Bộ.

Phần 2.

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Công tác khảo thí:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi.

1. Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, đáp ứng yêu cầu của công tác khảo thí. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ thi, kiểm tra, đánh giá cho cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên nhằm đảm bảo tính chính xác, nghiêm minh, công bằng, khách quan trong thi, kiểm tra, đánh giá.

2. Tập huấn kỹ về nghiệp vụ thi cho cán bộ quản lý, giáo viên, giáo vụ để đảm bảo quán triệt, thực hiện đúng quy chế thi và các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, nhất là công tác coi thi.

3. Từng bước đổi mới phương án tuyển sinh theo hướng phân vùng địa bàn tuyển sinh nhằm điều hòa chất lượng học sinh đầu vào tại các trường THPT.

4. Triển khai Chương trình đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9 năm học 2012-2013 ở các môn Toán, Ngữ văn, Sinh học và Tiếng Anh.

5. Đối với công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá: tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tích cực chỉ đạo thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng. Triển khai xây dựng và từng bước đưa vào sử dụng ngân hàng đề kiểm tra, khuyến khích các đơn vị tự xây dựng ngân hàng đề kiểm tra nhằm đánh giá khách quan, chính xác công tác dạy-học và công tác kiểm tra, đánh giá.

6. Các kỳ thi:

- Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT: Thực hiện đúng quy chế thi, tăng cường sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan.

- Đối với các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp: Chặt chẽ, nghiêm túc trong công tác kiểm tra, thi tuyển ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và tổng kết đánh giá.

7. Đối với công tác quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp THPT, THCS:

Thực hiện đúng Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Các Phòng GD&ĐT chỉ đạo, tổ chức thực hiện cấp phát bằng tốt nghiệp THCS đúng thời hạn, chậm nhất 1 năm sau khi được công nhận tốt nghiệp THCS, các văn bằng chỉnh sửa hộ tịch phải tuyệt đối đảm bảo đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

II. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên về công tác KĐCLGD, cử đủ và đúng thành phần cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý chất lượng, KĐCLGD do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác KĐCLGD trường mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Đẩy mạnh công tác KĐCLGD trường mầm non, tập huấn công tác đánh giá ngoài trường mầm non.

- Triển khai công tác tự đánh giá trường tiểu học dựa trên bộ tiêu chuẩn tại Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT , trường trung học dựa trên bộ tiêu chuẩn tại Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ; trung tâm giáo dục thường xuyên dựa trên bộ tiêu chuẩn tại Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT .

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác KĐCLGD, đáp ứng yêu cầu của công tác KĐCLGD của các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đã được xây dựng trong báo cáo tự đánh giá, sau khi được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

- Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND thành phố ra quyết định công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

- Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND thành phố quy định mức chi cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở, UBND thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả của công tác KĐCLGD.

2. Đối với phòng GD&ĐT

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD để triển khai đến các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, thanh tra các trường mầm non trường tiểu học, trường THCS trực thuộc triển khai công tác tự đánh giá.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài và tổng hợp báo cáo kết quả tự đánh giá.

3. Đối với cơ sở giáo dục

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tự đánh giá, tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ sở giáo dục.

- Các trường mầm non tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá, hoàn thành việc tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT .

- Các trường Tiểu học triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT , các trường THCS triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT , các trung tâm GDTX triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT .

- Các trường tiểu học, trường THCS, THPT đã đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục thì tiếp tục cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng giáo dục và báo cáo kết quả cải tiến chất lượng về phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT.

III. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai; quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị để thực hiện theo kế hoạch năm học 2012 - 2013 và chế độ báo cáo theo quy định của Sở GD&ĐT.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần báo cáo về Sở GD&ĐT (Phòng CNTT-KT&KĐCLGD); điện thoại: 05113.818.849; Email: phongktkd.sodanang@moet.edu.vn) để được tiếp tục hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, CNTT-KT&KĐ.

GIÁM ĐỐC
Lê Trung Chinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3779/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ hướng dẫn thực hiện Nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012-2013 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.547
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70