Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1123/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp

Số hiệu: 1123/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 30/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1123/TCT-ĐTNN
V/v: Chuyển nhượng vốn, tài sản

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty LE GOURMET 

 

Trả lời văn thư ngày 06/02/2006 của Công ty Le Gourmet về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Trường hợp Công ty Le Gourmet chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của mình trong Công ty 100% vốn nước ngoài và giải thể: căn cứ quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và hướng dẫn tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính, đối với chủ đầu tư nước ngoài chuyển nhượng phần vốn góp, vốn cổ phần của mình trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thì phần thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, vốn cổ phần nêu trên phải nộp thuế TNDN theo mức thuế suất là 28%.

2/ Trường hợp Công ty Le Gourmet chuyển nhượng, thanh lý một phần tài sản của mình cho doanh nghiệp khác, sau khi chuyển nhượng, thanh lý Công ty Le Gourmet vẫn còn tồn tại: căn cứ theo quy định tại Điểm 4, Mục V, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản được hạch toán vào phần “Thu nhập chịu thế khác” nằm trong tổng thu nhập để xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong năm tính thuế của doanh nghiệp, nộp thuế TNDN theo mức thuế suất thuế TNDN và ưu đãi (nếu có) được quy định đối với hoạt động sản xuất kinh doanh chính. Khoản thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản này được xác định bằng (=) doanh thu thu được do chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) đi giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý và các Khoản chi phí liên quan đến chuyển nhượng, thanh lý tài sản.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Le Gourmet biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Đình Vu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1123/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.780
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200