Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10738/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 25/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10738/BTC-TCDN
V/v: Triển khai thực hiện Quyết định
số 528/QĐ-TTg ngày 14/6/2005
của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các tổng công ty Nhà nước.

 

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hoá thực hiện bán đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:
1/ Các doanh nghiệp nằm trong danh sách phê duyệt tại Quyết định 528/QĐ-TTg ngày 14/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ phải xem xét tổ chức triển khai thực hiện các bước công việc để đưa doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán năm 2005. Trường hợp đặc biệt vì lý do khách quan chưa thể tham gia thị trường chứng khoán phải báo với Tổng công ty, Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành, địa phương và Tổng công ty) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài các doanh nghiệp nằm trong danh sách phê duyệt tại Quyết định 528/QĐ-TTg ngày 14/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các Tổng công ty tổ chức rà soát, lập kế hoạch để đưa các doanh nghiệp đã, đang hoặc sẽ cổ phần hoá có đủ điều kiện tham gia thị trường chứng khoán năm 2005.

2/ Đối với việc bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hoá tại các trung tâm giao dịch chứng khoán:

- Các Bộ, ngành, địa phương xem xét quy mô, điều kiện và khả năng phát triển của doanh nghiệp để quyết định ngay trong Phương án cổ phần hoá:

+ Bán cổ phần lần đầu trên trung tâm giao dịch chứng kkoán hoặc;

+ Bán cổ phần lần đầu đồng thời thực hiện đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc;

+ Bán cổ phần lần đầu đồng thời thực hiện niêm yết ngay tại các trung tâm giao dịch chứng khoán.

- Trình tực thủ tục và thẩm quyền Phê duyệt Phương án cổ phần hoá và bán cổ phần lần đầu của các công ty này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và hướng dẫn tại mục V Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thưc hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP.

- Trình tự, thủ tục thực hiện bán cổ phần lần đầu kết hợp với đăng ký giao dịch hoặc niêm yết ngay tại các trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2592/QĐ-BTC ngày 04/08/2005 của Bộ Tài chính.

3/ Đối với các công ty hình thành từ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước:

- Căn cứ số vốn nhà nước hiện còn tại các công ty đã cổ phần hoá; Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; tình hình hoạt động kinh doanh, vốn của công ty cổ phần, các Bộ, ngành, địa phương và Tổng Công ty quyết định:

+ Bán bớt phần vốn nhà nước trong các công ty cổ phần.

+ Kết hợp bán bớt cổ phần nhà nước với việc đưa công ty cổ phần đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán.

+ Đưa các công ty cổ phần đăng ký giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương quyết định việc bán bớt phần vốn nhà nước trong các công ty cổ phần hoá từ các công ty nhà nước độc lập thuộc các Bộ, ngành mà Bộ Tài chính là đại diện chủ sở hữu.

3.1/ Đối với công ty thực hiện bán bớt cổ phần nhà nước:

a/ Bộ, ngành, địa phương và Tổng công ty:

- Quyết định số lượng cổ phần bán; thời gian, phương thức bán; tổ chức tư vấn bán cổ phần; giá khởi điểm.

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần xây dựng phương án bán cổ phần, thực hiện các thủ tục để bán cổ phần theo luật pháp và điều lệ công ty, thực hiện bán cổ phần theo phương án được duyệt và nộp tiền bán cổ phần theo quy định của pháp luật.

b/ Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần thực hiện các việc:

- Xây dựng Phương án bán cổ phần trình đại diện chủ sở hữu vốn quyết định.

- Báo cáo với Hội đồng quản trị công ty cổ phần hoặc đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty việc bán bớt cổ phần nhà nước.

- Ký hợp đồng với tổ chức tư vấn thực hiện bán cổ phần.

- Giám sát việc bán cổ phần và thực hiện nộp tiền bán cổ phần theo quy định.

3.2/ Đối với công ty thực hiện bán bớt cổ phần nhà nước kết hợp với đăng ký giao dịch hoặc niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán:

- Đối với các công ty cổ phần hoá thực hiện bán bớt cổ phần nhà nước gắn với đăng ký giao dịch ngay tại trung tâm giao dịch chứng khoán phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu quy định tại Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội: có vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên; có ít nhất 50 cổ đông và có tình hình tài chính minh bạch, hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền trước năm cổ phần hoá phải có lãi.

- Đối với các công ty cổ phần hoá thực hiện bán bớt cổ phần nhà nước gắn với đăng ký niêm yết ngay tại trung tâm giao dịch chứng khoán phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu quy định tại Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán: có vốn điều lệ trên 5 tỷ đồng trở lên; hoạt động kinh doanh 02 năm trước có lãi; cổ đông là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát phải cam kết nắm giữ 50% số cổ phiếu sở hữu trong vòng 03 năm sau khi niêm yết; tối thiểu 20% vốn cổ phần của công ty do ít nhất 50 cổ đông ngoài nắm giữ, công ty có vốn cổ phần từ 100 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ này tối thiểu là 15% vốn cổ phần.

a/ Bộ, ngành, địa phương và Tổng công ty:

Ngoài công việc theo quy định tại tiết a điểm 3.1 trên đây phải chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần xây dựng Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán để báo cáo đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật; thực hiện Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết đã được phê duyệt.

b/ Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần thực hiện các việc:

Ngoài công việc đã nêu tại tiết b điểm 3.1 trên đây phải xây dựng Phương án đăng ký giao dịch hoặc niêm yết tại trung giao dịch chứng khoán báo cáo đại diện chủ sở hữu vốn và trình ra đại hội đồng cổ đông. Tổ chức thực hiện Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Báo cáo kết quả với đại diện chủ sở hữu vốn.

3.3/ Đối với các công ty đã cổ phần hoá thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội:

- Các Bộ, ngành, địa phương và Tổng công ty chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần xây dựng Phương án tham gia đăng ký giao dịch trình Đại hội cổ đông thông qua và tổ chức thực hiện Phương án.

- Trình tự thủ tục thực hiện đăng ký giao dịch thực hiện theo quy định tại Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 20/01/2005 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3.4/ Đối với các công ty đã cổ phần hoá thực hiện đăng ký niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

- Các Bộ, ngành, địa phương và Tổng công ty chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần xây dựng Phương án tham gia đăng ký niêm yết trình Đại hội cổ đông thông qua và tổ chức thực hiện Phương án.

- Trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký niêm yết thực hiện theo quy định tại Nghị định 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ và Thông tư số 59/2004/TT-BTC ngày 18/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung.

4/ Các Bộ, ngành, địa phương và Tổng công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Điều 2 Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 14/06/2005, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại và có báo cáo cụ thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng tham gia thị trường chứng khoán, những khó khăn vướng mắc cần sự hỗ trợ của Nhà nước khi tham gia thị trường chứng khoán…đối với từng doanh nghiệp cổ phần hoá (mẫu số 1 kèm theo).

Thời gian hoàn thành trước ngày 10/09/2005.

- Trên cơ sở báo cáo của người đại diện phần vốn nhà nước tiến hành tổng hợp, phân loại và lập kế hoạch triển khai đưa doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán trong năm 2005 báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Tài chính để phối hợp thực hiện (mẫu số 2 đến mẫu số 5 kèm theo)

Thời gian hoàn thành trước ngày 20/9/2005.

- Thực hiện đưa doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán theo đúng kế hoạc đề đã đề ra.

5/ Bộ Tài chính triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Điều 3 Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 14/06/2005, cụ thể như sau:

- Tập trung hướng dẫn bổ sung các cơ chế chính sách có liên quan đến cổ phần hoá công ty nhà nước, chứng khoán và thị trường chứng khoán theo nội dung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định số 528/QĐ-TTg.

Thời gian hoàn thành trước ngày 10/09/2005.

- Tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại và lập báo cáo cụ thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng tham gia thị trường chứng khoán, những khó khăn vướng mắc cần sự hỗ trợ của Nhà nước khi tham gia thị trường…đối với các công ty cổ phần hoá từ các công ty nhà nước độc lập thuộc các Bộ, ngành do Bộ Tài chính là đại diện chủ sở hữu (mẫu số 1 đính kèm)

Thời gian hoàn thành trước ngày 10/09/2005.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tháo gỡ, xử lý những khó khăn vướng mắc cho từng doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được kế hoạch tham gia thị trường chứng khoán đề ra.

- Tổ chức tập huấn, phổ biến và tuyên truyền thường xuyên các chính sách về cổ phần hoá, chứng khoán và thị trường chứng khoán cho các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty và các doanh nghiệp trong diện phải triển khai thực hiện.

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/08/2005.

- Tổng hợp kế hoạch và tình hình triển khai Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 14/06/2005 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6/ Người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng xem xét triển khai thực hiện việc bán cổ phần, đăng ký giao dịch, niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán có trách nhiệm:

- Cung cấp đầy đủ, trung thực các tài liệu, số liệu, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cho người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần.

- Phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc lập kế hoạch và triển khai các bước công việc có liên quan để đưa công ty tham gia thị trường chứng khoán sau khi đã được chủ sở hữu, đại hội cổ đông quyết định thông qua phương án bán cổ phần, đăng ký giao dịch, niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán./.

 


Nơi nhận
:

- Như trên,
- Ban chỉ đạo ĐMPT DN TW,
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Lưu VT, UBCK Nhà nước, Vụ TCNH, Cục TCDN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký) 
Lê Thị Băng Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 10738/BTC-TCDN ngày 25/08/2005 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.019

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233