Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2981/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 07/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2981/BTC-CST
V/v vướng mắc về địa bàn ưu đãi đối với KKT Đông Nam.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An

Ngày 26/12/2012, Bộ Tài chính nhận được công văn số 612/KKT-KHĐT ngày 20/11/2012 của Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Đông Nam đề nghị giải đáp về hiệu lực Thông tư số 18/2008/TT-BTC và quy định địa bàn ưu đãi đầu tư đối với KKT Đông Nam Nghệ An. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về tính hiệu lực Thông tư số 18/2008/TT-BTC ngày 18/2/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại KKT Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

Thông tư số 18/2008/TT-BTC ngày 18/2/2008 đã quy định cụ thể về chính sách ưu đãi thuế đối với KKT Đông Nam Nghệ An bao gồm: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), chính sách thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt; chính sách thuế giá trị gia tăng; chính sách về giá, phí và lệ phí và các loại thuế khác; thủ tục hải quan đối với hàng hóa ra vào khu phi thuế quan; chế độ cho người có công trong việc vận động vốn đầu tư trong nước và ngoài nước; chế độ ưu đãi phát triển cơ sở hạ tầng; chế độ tài chính áp dụng cho Ban Quản lý KKT Đông Nam.

Theo quy định pháp luật hiện hành, các chính sách về thuế đối với KKT Đông Nam theo quy định tại Thông tư số 18/2008/TT-BTC đã có một số văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Ví dụ:

- Đối với chính sách thuế TNDN: trước ngày 01/01/2009, thuế TNDN thực hiện theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết về thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn. Từ ngày 01/01/2009 trở đi, thuế TNDN được thực hiện theo quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và Nghị định của Chính phủ số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong KKT trước ngày 1/10/2010, theo quy định của Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, các dự án đầu tư trong KKT được hưởng ưu đãi với mức tối thiểu áp dụng đối với dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Từ ngày 1/10/2010 trở đi, theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thay thế Nghị định số 149/2005/NĐ-CP), KKT không còn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP) nên các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/10/2010 trở đi không được hưởng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu theo tiêu thức đầu tư vào khu kinh tế, mà tùy thuộc vào lĩnh vực hoặc địa bàn đầu tư. Cụ thể, nếu thuộc lĩnh vực khuyến khích, đặc biệt khuyến khích đầu tư (theo danh mục được ưu đãi về thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP) hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (theo danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP) thì được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP.

Do vậy, về tính hiệu lực của Thông tư số 18/2008/TT-BTC: Những nội dung hướng dẫn về chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến thời điểm hiện nay quy định tại Thông tư số 18/2008/TT-BTC nếu đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì phải thực hiện theo văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

2. Về đề nghị các dự án trong KKT Đông Nam Nghệ An hiện nay có được áp dụng Thông tư số 18/2008/TT-BTC để đăng ký miễn thuế theo địa bàn ưu đãi không?

Theo Thông tư số 18/2008/TT-BTC thì việc đăng ký miễn thuế theo địa bàn ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với thuế TNDN và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, như nội dung tại khoản 1 thì KKT không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư để áp dụng ưu đãi về thuế TNDN và thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nữa (theo Danh mục được ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP). Do đó, không áp dụng Thông tư số 18/2008/TT-BTC để đăng ký miễn thuế theo địa bàn ưu đãi.

Bộ Tài chính trả lời để Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ, TCT;
- Các Vụ: PC; ĐT; NSNN;
- Lưu (05): VT, Vụ CST(P.XNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2981/BTC-CST ngày 07/03/2013 vướng mắc về địa bàn ưu đãi đối với Khu kinh tế Đông Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.336

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!