Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1707/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 16/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1707/VPCP-CN
V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8336/BKHĐT-QLĐT ngày 17 tháng 11 năm 2022) về tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP, ý kiến của các Bộ: Tài chính (Công văn số 1777/BTC-ĐT ngày 27 tháng 02 năm 2023), Giao thông vận tải (Công văn số 52/BGTVT-CĐCTVN ngày 04 tháng 01 năm 2023), Công Thương (Công văn số 7927/BCT-ĐL ngày 12 tháng 12 năm 2022), Xây dựng (Công văn số 5687/BXD-KTXD ngày 15 tháng 12 năm 2022), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 8288/BNN-KH ngày 08 tháng 12 năm 2022), Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 6634/BGDĐT-CSVC ngày 16 tháng 12 năm 2022), Thông tin và Truyền thông (Công văn số 5976/BTTTT-KHTC ngày 09 tháng 12 năm 2022), Tư pháp (Công văn số 5098/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 12 năm 2022), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan:

- Đánh giá tình hình thực hiện Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) năm 2020 và rà soát, tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP (bao gồm loại hợp đồng BT). Trên cơ sở đó, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2023.

- Nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp thu hút các Quỹ tài chính quốc tế, nguồn vốn quốc tế tham gia thực hiện các dự án PPP tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2023.

- Chủ trì nghiên cứu nguồn vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP trong trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2023.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan rà soát, tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân, Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT và đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2023.

3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vướng mắc đối với các dự án BOT giao thông đang có nguy cơ không thực hiện được phương án tài chính, dẫn đến phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn,

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu bổ sung quy định liên quan đến dự án PPP trong dự án Luật đất đai (sửa đổi) theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Công văn số 921/VPCP-CN ngày 12 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.

5. Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện dự án PPP trong ngành, lĩnh vực quản lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021 về việc đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP, ban hành chậm nhất trong Quý II năm 2023.

6. Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg (để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NN, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2).THH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1707/VPCP-CN ngày 16/03/2023 về báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.154

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!