Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1582/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1582/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT của dự án sử dụng vốn ODA

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 250/CT-TTHT ngày 31/1/2005 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6, Mục I, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: Chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng NSNN đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc một phần được hoàn thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án. Số thuế GTGT được hoàn là số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào. Trường hợp chủ dự án không được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toán tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án, chủ dự án giao thầu cho các nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế cung cấp hàng hóa dịch vụ theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho dự án.

Theo công văn số 2031/KH ngày 8/12/2004 của Ban quản lý dự án 1 - Bộ Giao thông vận tải gửi các nhà thầu hợp đồng ADB3-1, ADB3-2, ADB3-3, ADB3-4 đã xác định: Các hợp đồng này nằm trong dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang (dự án ADB3) giá bỏ thầu tại thời điểm bỏ thầu năm 1999 đã có thuế, vì vậy các nhà thầu khi bàn giao công trình phải lập hóa đơn GTGT kê khai nộp thuế theo quy định. Chủ đầu tư và nhà thầu chính không được hoàn thuế GTGT

Đối với các lệnh thay đổi đơn giá do Bộ GTVT duyệt không có thuế: Chủ đầu tư khi ký hợp đồng với nhà thầu chính giá trị công trình không có thuế thì nhà thầu chính thuộc đối tượng hoàn thuế đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án. Ban Quản lý dự án 1 sẽ xác nhận giá trị thanh toán không có thuế GTGT cho các hợp đồng xây lắp thuộc dự án ADB3 cho các địa phương sau khi nhận được đề nghị của các nhà thầu.

Khi lập hóa đơn GTGT thanh toán, các nhà thầu chính chỉ ghi phần giá trị hàng hóa, dòng thuế GTGT gạch chéo. Chủ dự án có trách nhiệm xác nhận cho nhà thầu chính khi làm thủ tục hoàn thuế GTGT như hướng dẫn tại công văn số 06 TC/TCT ngày 2/1/2004 và làm thủ tục ghi tăng vốn NSNN cấp đối với nhà thầu chính theo quy định tại Thông tư số 42/2001/TT-BTC ngày 12/6/2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban quản lý dự án 1 Bộ GTVT
- Lưu: VT (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1582/TCT-DNNN ngày 26/05/2005 của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.485

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!