Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Thanh Sơn
Ngày ban hành: 05/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ v theo i tình hình thi hành pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018 (kèm theo Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017). Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã nhận được phản ánh của một số địa phương về nhng khó khăn, vướng mắc phát sinh khi triển khai Kế hoạch nêu trên. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Nhóm các hoạt động về nghiệp vụ

1.1. Tập trung vào các hoạt động, các hình thức tổ chức theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP trong lĩnh vực điều kiện đầu tư kinh doanh (tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát) theo Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật mà địa phương ban hành.

a) Hoạt động kiểm tra liên ngành

- Nội dung kiểm tra: Tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong 03 lĩnh vực y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đối tượng kiểm tra: Các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan và VCCI (nếu có).

- Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra.

b) Hoạt động điều tra, khảo sát

- Nội dung điều tra, khảo sát: Điều tra, khảo sát tính tương thích giữa các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế; tài nguyên môi trường; lao động, thương binh và xã hội. Qua đó thu thập, đánh giá thông tin về những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong 03 lĩnh vực (y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội), từ đó đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế về điều kiện đầu tư kinh doanh.1

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi thi hành pháp luật, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, ngành chuyên môn trực thuộc, cụ thể như sau:

+ Giao Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với từng lĩnh vực cụ thể thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, trong đó tập trung rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh nổi cộm, phát sinh trong thực tiễn2;

+ Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá (thẩm định) tính tương thích giữa các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực y tế, tài nguyên môi trường, lao động, thương binh và xã hội dựa trên cơ sở kết quả rà soát của Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ví dụ: Các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong văn bản thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường tương thích hay không tương thích/ phù hợp hay bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định có liên quan về điều kiện đầu tư kinh doanh có liên quan quy định tại các văn bản khác; qua đó đề xuất, kiến nghị hoàn thiện;...

- Đối tượng điều tra, khảo sát: Tổ chức, cá nhân trên địa bàn (bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan);

- Hình thức tổ chức: Phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp hoặc các hình thức phù hợp khác;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan và VCCI (nếu có).

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

1.2. Lựa chọn một số vụ việc cụ thể để theo dõi, xử lý thông tin, kịp thời phản ứng chính sách một cách kịp thời, hiệu quả

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, cơ quan thông tấn, báo chí, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đưa ra phương hướng giải quyết các vụ việc có liên quan đến chính sách, pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh.

1.3. Lựa chọn một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương để hỗ trợ về pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

- Sản phẩm đầu ra: Hoạt động tập huấn, tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương về các quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.

2. Nhóm các hoạt động về truyền thông

2.1. Tăng cường công tác truyền thông của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh, đồng thời qua đó cũng giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương dễ dàng chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để kịp thời phản ánh nhng khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan; Đài truyền hình, Đài tiếng nói, cơ quan thông tấn, báo chí.

- Sản phẩm đầu ra: các chuyên mục riêng về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên báo/cổng thông tin điện tử/đài tiếng nói/đài truyền hình của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2.2. Xây dựng các chương trình trao đổi (talk show), đối thoại về những khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh (trong 03 lĩnh vực: y tế; tài nguyên và môi trường; lao động, thương binh và xã hội).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ngành có liên quan, VCCI (nếu có).

3. Về kinh phí thực hiện

3.1. Kinh phí ngân sách nhà nước

a) Đối với hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung

Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

b) Đối với hoạt động điều tra, khảo sát

- Xây dựng mẫu phiếu khảo sát, chi phí trả lời phiếu, phân tích, tổng hợp, xử lý phiếu: Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia;

- Tổ chức các cuộc tọa đàm: Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dtoán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

3.2. Kinh phí từ các nguồn tài trợ, dự án, đề án khác (nếu có)

Đbiết thêm thông tin chi tiết, Quý Ủy ban có thể cử cán bộ liên hệ với đồng chí Trần Phương Thảo - Chuyên viên Phòng Theo dõi thi hành pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (điện thoại 024.6273.9790, email: thaotp@moj.gov.vn) để được giải đáp.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh (để b/c);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để tham mưu thực hiện);
- Phó Cục trư
ng Hồ Quang Huy (để biết);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

Đặng Thanh Sơn

 1 Trên cơ sở Danh mục Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Công văn số 1475/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 03/5/2018) và địa phương mình, các địa phương chủ động xây dựng mẫu phiếu khảo sát dành cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn, qua đó tổng hợp, đánh giá về những khó khăn, vướng mắc, sự phù hợp hay bất cập của các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh; báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tổng hợp tại Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15/10/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2 Ví dụ: Trong quá trình rà roát các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các địa phương có thể tập trung kiểm tra, điều tra, khảo sát nhng vấn đề đang nóng hiện nay như kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại; nhập khẩu phế liệu; kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường;... hoặc các ngành nghề nổi cộm khác tại địa phương để có nguồn thông tin thực tế nhằm tổng hợp, đánh giá một cách khách quan tình hình thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực môi trường. Tương tự đối với các lĩnh vực y tế; lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, các địa phương lựa chọn những vấn đề ni cộm, đang có nhiều khó khăn, vướng mắc để điều tra, khảo sát và so sánh tính tương thích giữa các quy định liên quan với nhau (Đề nghị tham khảo nội dung tại Quyết định số 1932/QĐ- BYT ngày 22/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Quyết định số 48/QĐ-LĐTBXH ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành ngày 05/06/2018 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


886

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220