Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14478/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14478/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đào Xuân Tuế
Ngày ban hành: 28/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14478/BTC-NSNN
V/v báo cáo kết quả trin khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW[1], Nghị quyết số 19-NQ/TW[2] và Nghị quyết số 39-NQ/TW[3] của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

I. Tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL); theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

(1) Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

(2) Ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý.

(3) Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; hiệu quả hoạt động của đơn vị SNCL, thuộc phạm vi quản lý của địa phương

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (1) Văn bản số 16723/BTC-HCSN ngày 11/11/2015 về báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mc khi triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP , Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg; (2) Văn bản số 1931/BTC-HCSN ngày 03/02/2016 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP , Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL năm 2016.

II. Về quy định thực hiện cơ chế tự chủ của cơ quan nhà nước, đơn vị SNCL hiện hành:

(1) Đối với khối hành chính, cơ quan nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013) và Thông tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014).

(2) Đối với khối đơn vị SNCL:

- Đối với đơn vị SNCL trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác:

Thực hiện theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP , Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP .

- Đối với đơn vị SNCL trong các lĩnh vực còn lại (giáo dục - đào tạo, y tế, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa, thể thao và du lịch, thông tin, truyền thông và báo chí):

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị SNCL, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007).

III. Từ tình hình trên, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương như sau:

1. Báo cáo tiến độ ban hành các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đến thời điểm hiện nay; đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kiến nghị, đề xuất (nếu có).

2. Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết nêu trên của Ban chấp hành Trung ương năm 2016, 2017, 2018, đánh giá thực hiện năm 2019 và dự kiến năm 2020:

(1) Báo cáo về kết quả NSNN bố trí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ (chi tiết theo từng lĩnh vực) theo Biểu số 01 đính kèm.

(2) Báo cáo về kết quả giảm chi NSNN do thực hiện sắp xếp bộ máy, thay đổi cơ chế tự chủ và tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương:

- Giảm chi NSNN do thực hin sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế đối với khối hành chính nhà nước theo Biểu số 2a đính kèm.

- Giảm chi NSNN do thực hiện thay đổi cơ chế tự chủ và tinh giản biên chế đối với khối đơn vị SNCL theo Biểu số 2b đính kèm.

- Giảm chi NSNN do thực hin sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế đối với khối đơn vị SNCL theo Biểu số 2c đính kèm.

(3a) Báo cáo về tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo Biểu số 3a đính kèm. Ngoài ra, đề nghị địa phương làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đổi mới cơ chế tài chính, kiến nghị, giải pháp.

(3b) Báo cáo về tình hình thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của từng năm: thực hiện 2016, 2017, 2018, ước thực hiện 2019, dự kiến 2020 theo Biểu số 03b đính kèm.

*Lưu ý: Mỗi năm là một biểu mẫu, báo cáo tất cả các đơn vị SNCL thuộc địa phương quản lý (cấp tỉnh và cấp huyện).

Các lĩnh vực SNCL nêu tại Biểu số 01, Biểu số 2b, Biểu số 2c, Biểu số 3b theo quy định tại Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, gồm: (1) giáo dục - đào tạo; (2) giáo dục nghề nghiệp; (3) y tế; (4) khoa học và công nghệ; (5) văn hoá, thể dục, thể thao; (6) thông tin và truyền thông; (7) sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác; (8) việc hợp nhất các cơ sở đào tạo về lý luận chính trị của Đảng với các cơ sở đào tạo về quản lý hành chính ở địa phương.

3. Đối với kết quả thực hiện các Nghị quyết nêu trên của Ban chấp hành Trung ương năm 2019: Đ nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài chế độ báo cáo định kỳ hằng năm[4], thực hiện báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương theo các nội dung yêu cầu tại khoản 1, 2 Phn III công văn này gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2020 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Từ năm 2020, sẽ tiếp tục báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khn trương t chức, trin khai xây dựng báo cáo gửi v Bộ Tài chính trước ngày 10/12/2019 đ kịp tng hp, báo cáo cp có thm quyn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- S
Nội vụ tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Vụ HCSN;
-
Lưu: VT, NSNN (130b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
PHÓ
VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuế

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 [1] Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một s vấn đề về tiếp tục đổi mi, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống Chính trịnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

[2] Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về liếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

[3] Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

[4] Quy định tại Thông tư số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006, Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017, Thông tư s 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14478/BTC-NSNN ngày 28/11/2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.455

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253