Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1294/VPCP-CCHC về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1294/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 16/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1294/VPCP-CCHC
V/v: thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

Xét đề nghị của Ban Thư ký Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ (Văn bản số 11/BCĐCCHC ngày 04 tháng 3 năm 2005), Thủ tướng Phan Văn Khải có ý kiến như sau:

1. Quyết định số 102/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã quy định Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ có nhiệm vụ: “Giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về CCHC của Chính phủ do Bộ Nội vụ, các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính, trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. Ban Thư ký Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này.

2. Căn cứ Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2005, đồng ý Danh mục các dự án, đề án (kèm theo) cần giao Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ xem xét, có ý kiến để bảo đảm định hướng cải cách hành chính.

3. Để bảo đảm thực hiện đúng Quy chế làm việc của Chính phủ, khi tiếp nhận xử lý các dự án, đề án nêu trong Danh mục kèm theo, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm gửi xin ý kiến phối hợp của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Ý kiến tư vấn của Ban Chỉ đạo được tổng hợp chung trong Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT,
- Thành viên BCĐCCHC, Ban TK;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, BNC các vụ, cục, đơn vị trực thuộc.
- Lưu: CCHC (3), VT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN

TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2005 CẦN CÓ Ý KIẾN THAM GIA CỦA BAN CHỈ ĐẠO CCHC CỦA CHÍNH PHỦ
(kèm theo Công văn số: 1294/VPCP-CCHC ngày 16/03/2005 của Văn phòng Chính phủ)

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH:

1. Luật Chống tham nhũng;

2. Luật Thi hành án;

3. Luật Đầu tư;

4. Luật Doanh nghiệp;

5. Luật Sở hữu trí tuệ;

6. Luật Nhà ở;

7. Luật Đăng ký bất động sản;

8. Luật Công nghệ thông tin;

9. Pháp lệnh Công chứng;

10. Pháp lệnh Lý lịch Tư pháp.

II. CÁC ĐỀ ÁN LÀ SẢN PHẨM CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CCHC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2010:

1. Các dự thảo nghị định về phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực;

2. Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII;

3. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện để sắp xếp các trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề và các viện nghiên cứu khoa học thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

4. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện để sắp xếp các tổ chức làm nhiệm vụ tham mưu, thực thi pháp luật;

5. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phân loại tổ chức hành chính và sự nghiệp, dịch vụ công;

6. Các dự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp: tỉnh, huyện, xã;

7. Báo cáo nghiên cứu đề xuất về xây dựng Luật Công vụ;

8. Dự thảo Nghị định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

9. Quy chế làm việc mẫu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp;

10. Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước;

11. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ họp của các cơ quan hành chính nhà nước;

12. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định các biểu mẫu, giấy tờ hành chính được sử dụng thống nhất trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương;

13. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mô hình khu hành chính tập trung cấp tỉnh, cấp huyện.

III. MỘT SỐ ĐỀ ÁN KHÁC CÓ NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

1. Đề án Đổi mới quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu:

2. Dự thảo Nghị định của Chính phủ về khai hải quan điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử trong quy trình thủ tục hải quan;

3. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thông quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu;

4. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đề án xã hội hóa;

5. Dự thảo Nghị định của Chính phủ về đổi mới cơ chế quản lý các trường đại học, cao đẳng;

6. Dự thảo Nghị định của Chính phủ (thay thế Nghị định số 05) về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam;

7. Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 51/CP của Chính phủ ngày 10/02/1997 về đăng ký, quản lý hộ khẩu;

8. Dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ;

9. Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ;

10. Dự thảo Nghị định thay thế Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

11. Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế quản lý các trường đại học, bệnh viện công, viện nghiên cứu khoa học.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1294/VPCP-CCHC về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112