Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6075/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 6075/BTNMT-TCQLĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 02/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6075/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Tờ trình số 126/UBND-TTr ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đề nghị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng 46 ha đất trồng lúa để thực hiện Dự án cụm công nghiệp Việt Nhật trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai; Khoản 2 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ; Công văn số 7011/BNN-TT ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 46 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, thực hiện Dự án theo quy định pháp luật:

Khu đất dự kiến thực hiện Dự án cụm công nghiệp Việt Nhật sử dụng 46 ha đất trồng lúa có trong điều chnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bắc Giang được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018; được điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hiệp Hòa tại Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; có trong danh mục dự án thu hồi đất tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang; có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hiệp Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018; được quyết định thành lập tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Việc chuyển mục đích sử dụng 46 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với chỉ tiêu đất trồng lúa được phép chuyển mục đích sử dụng theo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bắc Giang được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018.

2. Trên cơ sở xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trưng kính trình Thủ tướng Chính phủ:

- Chấp thuận đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc chuyển mục đích sử dụng 46 ha đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Hiệp Hòa được phê duyệt.

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang: kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới được xem xét, quyết định thực hiện; việc sử dụng đất để thực hiện dự án phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, không làm thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện phức tạp.

(Xin gửi kèm theo bản sao Tờ trình số 126/UBND-TTr ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Công văn số 7011/BNN-TT ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);

-
Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT
, VP (TH), TCQLĐĐ (CQHĐĐ).

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6075/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


597

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61