Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6188/BYT-KH-TC giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cả chi phí tiền lương một số tỉnh 2016

Số hiệu: 6188/BYT-KH-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 12/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6188/BYT-KH-TC
V/v thực hiện giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế bao gồm cả chi phí tin lương của một số tỉnh/TP.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương (theo danh sách đính kèm)

Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (sau đây gọi tắt là Thông tư 37). Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT được thực hiện theo lộ trình 02 bước, cụ thể như sau:

Bước 1: Mức giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù được thực hiện kể từ ngày 01/3/2016;

Bước 2: Mức giá bao gồm các chi phí tại bước 1 nêu trên và chi phí tiền lương, được thực hiện từ 01/7/2016. Thời điểm thực hiện cụ thể của các đơn vị, địa phương do Bộ Y tế xem xét quyết định.

Hiện nay, các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc đã thực hiện xong mức giá của bước 1. Về việc thực hiện bước 2 của lộ trình: Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 5/2016 của Chính phủ; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 23/5/2016; Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Thống kê xây dựng các phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế và dự báo vấn đề tác động đến chỉ số giá tiêu dùng để xem xét, quyết định thời điểm điều chỉnh cho phù hợp. Trong đó đã thống nhất phương án điều chỉnh thành 04 đợt (không điều chỉnh vào tháng 9 là thời điểm năm học mới), khoảng 15-16 tỉnh, thành phố/đợt để việc điều chỉnh giá tác động vào CPI khoảng 0,4-0,6%/đợt, tương đương khoảng dưới 2% cho cả 04 đợt điều chỉnh bước 2.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn s9796/BTC-HCSN ngày 15/7/2016, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 5649/NHNN-DBTK ngày 25/7/2016, của Tổng cục Thống kê tại công văn số 468/TCTK-TKG ngày 05/7/2016, diễn biến tình hình giá cả thị trường tháng 8/2016 và dự báo tháng 9 năm 2016; Bộ Y tế thông báo thời điểm thực hiện bước 2 giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cả tiền lương quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 37, cụ thể như sau:

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (cả trung ương và địa phương) trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố có tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên 85% thực hiện mức giá bao gồm cả chi phí tiền lương theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 37 từ ngày 12/8/2016 (Có danh sách các tỉnh, thành phố tại phụ lục kèm theo).

2. Các đơn vị, địa phương còn lại (trừ các đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư 37 và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trung ương và địa phương trên địa bàn 16 tỉnh/thành phố nêu trên) tiếp tục thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư 37 cho đến khi Bộ Y tế có văn bản thông báo thời điểm thực hiện cụ thể đối với các đơn vị, địa phương.

Việc thực hiện mức giá bao gồm cả tiền lương về cơ bản không làm ảnh hưởng đến các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo, người cận nghèo... vì các đối tượng này đã được nhà nước mua thẻ hoặc hỗ trợ phần lớn để mua BHYT, phần tăng thêm về cơ bản do BHXH thanh toán, tạo điều kiện cho các bệnh viện nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phục vụ người có thẻ BHYT được tốt hơn, khuyến khích các bệnh viện tuyến dưới phát triển các kỹ thuật y tế, giảm tải tuyến trên. Mức giá có tiền lương chỉ áp dụng cho người có thẻ BHYT nên không ảnh hưởng đến người chưa tham gia BHYT. Do vậy, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 16 tỉnh, thành nêu trên:

- Thông báo và chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tnh, thành phố thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương theo đúng hướng dẫn của liên Bộ Y tế - Tài chính tại Thông tư 37 nêu trên và các văn bản liên quan.

- Tiếp tục truyền thông về lợi ích của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh/thành phố thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo các văn bản của Bộ Y tế: Công văn số 3893/BYT-KH-TC ngày 24/6/2016 về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/TTLT-BYT-BTC, công văn s 9913/BYT-KH-TC ngày 16/12/2015 về việc chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo him y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Bộ Y tế thông báo để các đơn vị, địa phương biết và triển khai thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- NHNN Việt Nam;
- Bộ KH-ĐT, Tổng cục Thống kê;
- BHXH Việt Nam; BHXH t
nh/TP;
- Sở Y tế các t
nh/TP; Y tế các Bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế;
- Vụ HCSN, Cục Quản lý Giá - BTC;
- Lưu: VT, KH-TC(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

DANH SÁCH

CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ THỰC HIỆN MỨC GIÁ BAO GỒM CÁC CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG TỪ NGÀY 12/8/2016
(Kèm theo công văn số 6188 ngày 12/8/2016 của Bộ Y tế)

STT

ĐỊA PHƯƠNG

Ước Tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2016 (CV 1855/BHXH-CSYT ngày 27/5/2016)

1

Lào Cai

98,5

2

Thái Nguyên

97,5

3

Điện Biên

97,5

4

Hà Giang

96,6

5

Bắc Kạn

93,9

6

Sơn La

93,8

7

Tuyên Quang

93,5

8

Cao Bằng

93,3

9

Lai Châu

93,2

10

Đà Nẵng

91,9

11

Sóc Trăng

89,8

12

Hoà Bình

89,8

13

Thừa Thiên- Huế

89,0

14

Quảng Nam

88,6

15

Yên Bái

87,8

16

Lạng Sơn

86,3

THE MINISTRY OF HEALTH
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 6188/BYT-KH-TC
Re: Application of covered service price which is inclusive of salary expenses to a number of provinces

Hanoi, August 12, 2016

 

To: People’s Committees of provinces and centrally-affiliated cities (specified on the enclosed List)

Pursuant to the Joint Circular No.37/2015/TTLT-BYT-BTC dated October 29, 2015 on prices for medical examination and treatment covered by health insurances  (hereinafter referred to as “covered service”) provided by same level hospitals nationwide (hereinafter referred to as "Circular 37",the prices of covered services  shall be calculated by the following two-step itinerary:

Step 1:  The price which is inclusive of direct costs and specific allowances shall be applied as of March 01, 2016;

Step 2: The price which is inclusive of that in step 1 plus salary expense (hereinafter referred to as “step-2 price”) shall be applied as of July 01, 2016. The specific date of application to particular provinces shall be decided by the Ministry of Health.

Up to now, medical facilities nationwide have applied the covered service price calculated according to step 1. With regard to the step-2 price, the Ministry of Health, State Bank of Vietnam and General Statistics Office have completed the adjustments to costs of covered services and prediction of factors affecting consumer price index (CPI) and decided the appropriate adjustments under the Resolution No. 49/NQ-CP on the Government’s regular meeting in May 2016 and the Directive of the Deputy Minister- Mr. Vuong Dinh Hue at the Price Steering Committee’s meeting on May 23, 2016. There shall be 04 adjustments made in designated time (other than September) in about 15 -16 province/adjustment which makes the CPI vary approximately 0.4 to 0.6%/adjustment, equal to less than 2%  for 04 adjustments altogether. Pursuant to the Official Dispatch No.9796/BTC-HCSN dated July 15, 2016 by the Ministry of Finance, Official Dispatch No.5649/NHNN-DBTK dated July 25, 2016 by the State Bank of Vietnam and Official Dispatch No.468/TCTK-TKG dated July 05, 2016 by the General Statistics Office, and according to the market price in August 2016 and prediction f the market price in September 2016, the Ministry of Health hereby announces the date of application of step-2 prices of covered services as stipulated in clause 2, Article 5 of the Circular 37 as follows:

1. Medical facilities (both central and local level) located in 16 provinces in which the percentage of the insured is above 85% of the population shall apply the step-2 price which is inclusive of  salary  expenses prescribed in clause 2, Article 5 of the Circular No.37 as of August 12, 2016. (Refer to the enclosed list for details).

2. Medical facilities in other provinces (except for those prescribed in clause 3, Article 5 of the Circular No. 37 and those located in16 aforesaid provinces) shall continue to maintain the existing price which is inclusive of direct costs and specific allowances prescribed in clause 1, Article 5 of the Circular No. 37 until otherwise is announced by the Ministry of Health.

The step-2 price does not affect any beneficiary of incentive policies, the poor, children of the age under 06, ethnic minorities living in disadvantaged areas or residents of severely disadvantaged areas, islands or the near poor, etc. as the aforesaid entities have their health insurance cards granted or almost granted by the State, and the additional cost is mostly covered by the insurer. The step-2 price shall apply only to the insured; hence, it does not affect the non-insured. Therefore, the Ministry of Health shall request the People's Committees of aforesaid 16 provinces to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Disseminate the benefits of the adjustments to prices of covered services and direct medical facilities within the province to improve the quality of covered services  and adjust prices as stipulated in the Official Dispatch No.3893/BYT-KH-TC dated June 24, 2016 on the implementation of the Joint Circular No. 37/TTLT-BYT-BTC and the Official Dispatch No. 9913/BYT-KH-TC dated December 16, 2015 on the preparation for implementation of the Joint Circular on the prices of covered services administered by the same-level hospitals nationwide released by the Ministry of Health.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Pham Le Tuan

 

LIST OF PROVINCES APPLYING COVERED SERVICE PRICE WHICH IS INCLUSIVE OF SALARY EXPENSES AS OF AUGUST 12, 2016

(Enclosed with the Official Dispatch No.6188 dated August 12, 2016 by the Ministry of Health)

No.

NAME OF PROVINCES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Lao Cai

98.5

2

Thai Nguyen

97.5

3

Dien Bien

97.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ha Giang

96.6

5

BacKan

93.9

6

Son La

93.8

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

93.5

8

Cao Bang

93.3

9

Lai Chau

93.2

10

Danang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

Soc Trang

89.8

12

Hoa Binh

89.8

13

Thua Thien- Hue

89.0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Quang Nam

88.6

15

Yen Bai

87.8

16

Lang Son

86.3

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official dispatch No. 6188/BYT-KH-TC dated August 12, 2016, Application of covered service price which is inclusive of salary expenses to a number of provinces

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.864

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!