Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 969/BHXH-QLT năm 2019 thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 969/BHXH-QLT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phan Văn Mến
Ngày ban hành: 09/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

DN cần làm những việc sau nếu tăng mới đối tượng tham gia BHXH

BHXH TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn 969/BHXH-QLT thực hiện quy chế cấp mã số BHXH cho người tham gia.

Công văn 969/BHXH-QLT thực hiện quy chế cấp mã số BHXH

Theo đó, đề nghị khi doanh nghiệp phát sinh tăng mới đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN thì hướng dẫn NLĐ vào trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam để tra cứu mã số BHXH.

- Trường hợp thấy mã số BHXH trùng khớp thông tin về họ tên, ngày sinh, giới tính, tỉnh/huyện/xã nơi khai sinh thì ghi mã số và đầy đủ thông tin, vào mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

Căn cứ vào mẫu TK1-TS, doanh nghiệp kê khai đầy đủ, chính xác mã số BHXH vào Mẫu D02-TS; Mẫu D03-TS; Mẫu D02-TS gửi cho cơ quan BHXH kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.

- Trường hợp chưa có mã số BHXH: hướng dẫn NLĐ kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình.

Khi lập Mẫu D02-TS, Mẫu D03-TS, Mẫu D02-TS gửi cơ quan BHXH phải gửi kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.

Lưu ý: Nếu không kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình thì cơ quan BHXH sẽ trả hồ sơ để NLĐ và doanh nghiệp kê khai bổ sung.

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/BHXH-QLT
V/v thực hiện quy chế cấp mã s bo him xã hội cho người tham gia theo Quyết định s 346/QĐ-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sdụng lao động trên địa bàn TP. H Chí Minh;
- Đại lý thu bo hiểm xã hội, bảo him y tế;
- Cơ sgiáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tng Giám đốc Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 ban hành quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, bo him y tế (BHYT).

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; các đại lý thu BHXH, BHYT; các cơ sgiáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là cơ quan qun lý đối tượng) thực hin theo hướng dẫn như sau:

Khi quan qun lý đối tượng có phát sinh tăng mới đi tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bo him tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ BNN) thì hướng dẫn người tham gia vào trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam http://baohiemxahoi.gov.vn để tra cu mã s BHXH.

1. Trường hợp khi tra cứu thấy mã số BHXH trùng khớp thông tin về họ tên, ngày sinh, giới tính, tnh/huyện/xã nơi khai sinh thì ghi mã số và đầy đủ thông tin vào mẫu Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mu TK1-TS)

Căn cứ vào mẫu TK1-TS cơ quan quản lý đối tượng kê khai đầy đủ chính xác mã s BHXH vào Mu D02-TS; Mu D03-TS; Mu D05-TS gửi cho cơ quan BHXH kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.

2. Trường hợp chưa có mã số BHXH: hướng dẫn người tham gia kê khai đy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình.

Khi lập Mu D02-TS, Mu D03-TS, Mu D05-TS gửi cơ quan BHXH phải gửi kèm phụ lục thành viên hộ gia đình.

Lưu ý: Nếu cơ quan qun lý đối tượng không kê khai đầy đủ thông tin vào mu TK1-TS và phụ lục thành vn hộ gia đình thì cơ quan BHXH strả hồ sơ để người tham gia và cơ quan quản lý đi tượng kê khai bổ sung.

Yêu cầu các cơ quan quản lý đối tượng thực hiện theo đúng quy đnh trên đây, trường hợp có vướng mc, kiến nghị, liên hệ BHXH Thành phố H Chí Minh (phòng Qun lý thu) để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó GĐ (để b/c);
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận - huyện;
- Website BHXH TPHCM;
- Lưu: VT, QLT (Thi).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 969/BHXH-QLT năm 2019 thực hiện quy chế cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết định 346/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.78.157