Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 445/BHXH-BT chấn chỉnh tổ chức, quản lý mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội, y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 445/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 23/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 445/BHXH-BT
V/v chấn chỉnh tổ chức, quản lý mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) đã hình thành được mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (đại lý thu) ở các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) và trường học; theo báo cáo của các địa phương, đến tháng 3/2012 cả nước có 11.363 đại lý thu tại xã và 22.664 đại lý thu tại trường học góp phần phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và đưa chính sách bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Tuy nhiên, hoạt động của đại lý thu thời gian qua còn nhiều hạn chế, bất cập; tình trạng đại lý thu ở xã hoạt động không hiệu quả, thực hiện không nghiêm các quy định về thu, nộp tiền và chuyển thẻ bảo hiểm y tế, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và mất lòng tin của người dân.

Thực hiện quy định tại Khoản 13, Điều 2 Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ và Nghị quyết số 4310/NQ-HĐQL ngày 26/10/2012 của Hội đồng quản lý, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (BHXH huyện) và các phòng nghiệp vụ tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động của đại lý thu trên toàn tỉnh; phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thông báo điều kiện, hồ sơ để làm đại lý thu theo Khoản 13, Điều 2 Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2. Thống nhất với Ủy ban nhân dân xã tổ chức họp với các đại lý thu đang hoạt động để quán triệt và phổ biến những yêu cầu trong việc sử dụng, ký hợp đồng với đại lý thu theo quy định mới.

3. Trong khi chờ sửa đổi Quyết định số 509/QĐ-BHXH ngày 09/3/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của đại lý thu tự nguyện, yêu cầu BHXH huyện chỉ ký hợp đồng đại lý thu với tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân dân xã giới thiệu và bảo lãnh (Mẫu số 01-ĐLT); đồng thời, thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng với các đại lý thu không được Ủy ban nhân dân xã giới thiệu, bảo lãnh.

Bãi bỏ quy định “đại lý phải đặt tiền bảo đảm ít nhất bằng doanh số thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện của 03 tháng cao nhất năm trước” nêu tại Điểm 3 Công văn số 1245/BHXH-BT ngày 9/4/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác quản lý đại lý thu bảo hiểm y tế.

4. Đối với trường học

Thông tư số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT quy định “Nhà trường thu tiền đóng BHYT của học sinh, sinh viên”. Vì vậy, trên cơ sở Mẫu số C04-TS ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội các tỉnh điều chỉnh nội dung cho phù hợp để ký hợp đồng với Hiệu trưởng các trường tổ chức thu bảo hiểm y tế theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: YT, TC, LĐ-TB&XH;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, BT (05 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

 

Mẫu số 01-ĐLT
(Ban hành theo Công văn số 445/BHXH-BT ngày 23 tháng 04 năm 2013 của BHXH Việt Nam)

UBND HUYỆN………….
UBND XÃ……………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:           /
V/v giới thiệu và bảo lãnh cá nhân làm đại lý thu BHXH, BHYT

…….., ngày …..tháng …… năm 20……

 

Kính gửi: Giám đốc Bảo hiểm xã hội …………….

UBND xã ................................................................................................................

Trụ sở: ...................................................................................................................

Số điện thoại: …………………………………………Số fax:...................................

Thực hiện quy định tại Khoản 13, Điều 2 Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ, UBND xã ……………………………………….. giới thiệu:

- Ông/bà ……………………………….; sinh ngày …… tháng …..năm …………….

- CMTND số: ……………… do Công an…………… cấp ngày:…………………….

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….; là:

………………………………………………………………………….……………..(1)

Đề nghị Giám đốc Bảo hiểm xã hội ………………… xem xét ký hợp đồng đại lý thu về để Ông/bà ………………………………………………………… làm đại lý thu BHXH, BHYT, tạo thuận lợi cho việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn xã.

UBND xã bảo lãnh đối với hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT và cam kết thanh toán toàn bộ số tiền nếu đại lý thu BHXH, BHYT làm thất thoát hay gây thiệt hại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Việc thanh toán sẽ được thực hiện chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Cam kết bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày cơ quan BHXH ký Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT đối với Ống/bà :………………………………. cho đến khi Hợp đồng chấm dứt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. UBND XÃ
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: (1) Nêu rõ công việc đang làm hoặc cương vị đang đảm nhiệm (nếu có).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 445/BHXH-BT chấn chỉnh tổ chức, quản lý mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội, y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.158

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12